ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA682, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»10 20%
Cirka 20 timmar»6 12%
Cirka 25 timmar»10 20%
Cirka 30 timmar»11 22%
Minst 35 timmar»11 22%

Genomsnitt: 3.14

- har prioriterat kemi» (Högst 15 timmar)
- Mycket vid tentaveckan» (Cirka 25 timmar)
- Det räcker dock inte till, jag skulle behöva sitta mer men den tiden finns inte.» (Cirka 30 timmar)
- Då kursen känns ganska svår krävs det att man lägger ner en hel del tid utöver övninga och föreläsningar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»2 4%
25%»6 12%
50%»4 8%
75%»13 27%
100%»23 47%

Genomsnitt: 4.02

- Undervisningen motsvarade ej mina förväntningar.» (25%)
- Var bara på övningarna pga krock med annan kurs på mastern.» (25%)
- Denna kurs har krockad med andra jag läst, annars hade jag deltagit på allt» (25%)
- Slutade gå på föreläsningarna efter halva tiden. Eftersom jag kände att han la för mycket vikt vid härledningar.» (50%)
- I början föreläsningar men mot slutet endast övningar då föreläsningarna ej gav något.» (50%)
- har redan läst kursen förut, så endel lektioner behöver jag ej delta i.» (75%)
- Tillslut var det ingen menig med att gå på lektionerna då jag ändå inte förstod vad som sades.» (75%)
- Tyckte inte att föreläsningarna gav så mycket i och med att det gicks igenom annat än vad som stod i kurshäftet. Dock var övningarna bra. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 56%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 6%

Genomsnitt: 1.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 67%
Nej, målen är för högt ställda»9 32%

Genomsnitt: 2.32

- Var däremot lite svårt att koppla matematiken till kemikunskaperna vi har» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 35%
Ja, i hög grad»8 19%
Vet ej/har inte examinerats än»18 42%

Genomsnitt: 3.02

- Tentan var svårare och väldigt annorlunda jämfört med gamla tentor som utgivits.» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för svår och mycket svårare än tentorna de senaste åren, tror det är en genomgående åsikt i både K2 och Bt2.» (I viss utsträckning)
- Underliga tentauppgifter» (I viss utsträckning)
- Tyckte att examinationen skiljde sig från de andra typtentorna något. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var förbryllande. Kursexaminatorn, Mohammad, hade själv lovat att geometriska omskrivningsformler skulle finnas till hand på tentamen(Har funnits där i alla tidigare år, på alla tentor). Dock inte denna gång vi skrev den. Varför? Utan dem kunde man inte räkna färdigt minst två uppgifter. Vid tillfrågan på skrivningstillfället blev svaret ett otrevligt "detta ska ni kunna sen gymnasiet". Självklart hade man studerat dessa formler om någon inte sagt något annat. Men faktum att Mohammad lovat att dem skulle komma lägger man inte ner dyrbar tid på att läsa in omkringliggande saker. Dåligt, dåligt, dåligt. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»22 46%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.34

- Övningarna var mycket viktiga och riktigt bra!» (?)
- Räkneövningarna har varit bra.» (Ganska liten)
- Hängde oftast inte med under föreläsningen. Lärde mig mest under övningarna» (Ganska liten)
- Föreläsningarna innebar för mig ett stort stressmoment och fick mig att må dåligt, så att jag till slut inte hade lust att gå på dom. Det gick väldigt fort fram också, men så är det ju alltid. » (Ganska liten)
- På föreläsningarna gås inga räkneexempel igenom och man få få förklaringar till vad som egentligen händer på tavlan, svårt att hänga med och hjälper inte alls när man ska börja räkna. Det hade dessutom vart bra om övningsledaren kunde lösa och förklara uppgifterna som gås igenom utan att behöva räkna om flera gånger innan det är rätt.» (Ganska liten)
- Föresläsningarna var mycket svåra att hänga med på. Dels var tempot alldeles för högt så man hade inte en chans att hinna tänka medan man skrev eftersom man alltid låg en halv tavla efter i antecknandet. Det borde ha förklarats mycket bättre vad som gås igenom och vad det ska användas till, istället för att bara skiva löpmeter med ekvationer på tavlan. Förstod mer på övningstillfällena, där tempot var lugnare och mer muntliga förklaringar.» (Ganska liten)
- Föreläsaren har ett uppenbart stort kunnande i ämnet men verkar tyvärr inte ha greppat vilken nivå som eleverna har. Medför att mycket lite eller i många fall inget av det som sades gick fram. Vi förstår inte någonting!» (Ganska liten)
- Mycket bra övningar» (Ganska stor)
- Undervisningen är bra, men man måste ha läst på ganska mycket innan föreläsningarna för att hänga med helt och hållet eftersom tempot är högt.» (Ganska stor)
- Har lärt det mesta via undervisning.» (Ganska stor)
- Var mycket bra och pedagogiska räkneövningar. En del tal var svåra att lösa för hand men då hade man ändå något att kolla på om man kört fast» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»21 43%
Ganska stor»16 33%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.6

- Boken om Finit Element är svår att förstå och övningarna i den är för svåra. Det skulle vara bättre med fler uppgifter av något enklare karaktär.» (Mycket liten)
- kursmaterialet borde vara mer än det som läraren själv har skrivit. om du inte förstår lärarens sätt att lära ut saker borde det finnas ytterligare böcker/möjligheter att ta till sig kunskapen.» (Ganska liten)
- Det kunde har varit bra med mer förklaringar i kurslitteraturen då den är vädligt kompakt och mest består av härledningar av formler. Mer exempel, både generella och ickegenerella, skulle vara till hjälp.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen vi hade, tyckte jag personligen var svår förstod. Har knappt använt den.» (Ganska liten)
- Fourier-Laplace häftet vara bättre än boken. Boken var svårförstålig, bland eftersom att den knappt innehöll några exempel eller tillämpningar. Jag tyckte att boken var rörig och dålig struktur. För att förstå matematik är övningsuppgifter och typexempel nästan ett måste, så till nästa år hoppas bör det satsas på mer av det. Jag upplevde att när jag inte förstod föreläsningarna och försökte läsa mig till förståelse i boken var detta svårt eftersom att boken många gånger var identiskt med vad som skrevs på tavlan. I tidigare matte-kurser har boken varit ett bra komplement eftersom att den förklarar på ett annat sätt.» (Ganska liten)
- Det kortare häftet "lecture notes" är skrivet på ett mer lättförståeligt sätt. Fler lösta exempel med kommentarer och alla steg utskrivna skulle underlätta inlärningen.» (Ganska liten)
- Men boken är inte så lätt att ta till sig. Föreläsningsanteckningarna är verkligen bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningar bands verkligen samman med böckerna vilket var väldigt bra och lätt att följa med i.» (Ganska stor)
- Jag tyckte kurslitteraturen var jättetydlig, och den hjälpte mig att förstå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»27 56%
Mycket bra»19 39%

Genomsnitt: 3.35

- Bra med en kursdagbok som uppdaterades regelbundet» (Mycket bra)
- Uppdaterades väldigt fort, vilket är toppen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»9 18%
Ganska bra»19 39%
Mycket bra»15 31%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.33

- Jag tycker det borde finnas planerade räknestugor på schemat där man kan sitta och arbeta själv också.» (Ganska dåliga)
- Tycker personligen att det skulle vara bättre med lite mindre grupper på övningarna och att läraren gick igenom några uppgifter och att man resten av tiden själv fick räkna och ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit mycket bättre om det kompletterades med någon form av räknestuga med möjlighet att ställa frågor samtidigt som man räknar.» (Ganska dåliga)
- Varför har inte kursen några räkneövningar i mindre grupper? » (Ganska dåliga)
- skulle uppskatta mer räknetid.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med övningslektioner där man själv kan få räkna och fråga om hjälp.» (Ganska bra)
- Hade varit bra med räkning i mindre grupper i riktiga salar och inte bara i föreläsningssalarna KA och KC. det är svårt att sitta kvar där och räkna själv ocg be om hjälp när räknegenomgången är slut.» (Ganska bra)
- Det var under övningarna man förstod vad som gåtts igenom på föregående föreläsning och man fick alltid hjälp om man behövde.» (Mycket bra)
- I grupp var det svårt, men öga mot öga med föreläsaren var han extremt duktigt på att förklara.» (Mycket bra)
- Martin var mycket bra och han tog sig tid! Behåll honom!» (Mycket bra)
- Fanns alltid på rasterna mellan lektionerna för frågestund och hade till och med öppetider på sitt kontor då man kunde komma och fråga. Ville verkligen hjälpa till och finnas där för oss.» (Mycket bra)
- Att Mohammad har haft speciella kontorstimmar har varit väldigt bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»31 64%
Har ej sökt samarbete»6 12%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 27%
Hög»23 47%
För hög»12 25%

Genomsnitt: 3.97

- Kanske lite mycke bevis, svårt att hålla så många i huvudet...Då blir det mer fokus på att man skall memorera dem än att man skall förstå dem. 8-9 är ett bättre tal.» (Lagom)
- pga svår kurs med bristfälligt kursmaterial» (Hög)
- Svårt att veta vad som är för högt, men det har varit ordentligt krävande. Tog en hel del extra tid att få ordning på matlab (returer). Borde kanske vart någon mer matlab lektion där man fått hjälp med sin retur istället för att hålla på och maila fram o tillbaka flera gånger.» (Hög)
- Mycket man inte förstod under genomgångar som man helt enkelt fick plugga in själv» (Hög)
- För mycket på en gång. Kursen har för stort spann.» (För hög)
- beror på att mycket lite som sades på lektioner förstods och detta skapar en stress.» (För hög)
- All uppgifter tar så lång tid, hade varit bra med extremt lätta och snabba uppgifter också så att man inte alltid fastanade med en uppgift i flera timmar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 25%
Hög»19 39%
För hög»17 35%

Genomsnitt: 4.1

- Mittendelen på kursen var tung och ganska svår. Men första och sista var lättare. Mot slutet såg man kopplingarna.» (Lagom)
- Vissa veckor är det väldigt mycket med inlämningar i båda kurser och labrapporter i den andra kursen.» (För hög)
- Känns som tentavecka varje vecka.» (För hög)
- pga denna kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»15 31%
Godkänt»20 42%
Gott»11 23%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Känns som för stor vikt har lagts på härledningar och bevis.» (Dåligt)
- I grunden tyckte jag att kursen var både rolig och intressant, men nivån ligger alldeles för högt och kursen känns väldigt rörig, därför är slutliga intrycket dåligt. Det är svårt att förstå vilka koncept som ingår och hur väl vi bör kunna dessa. Vid läsvecka 6 hade majoriteten av klassen inte klarat av att räkna själva mer än till lv3, trots att vi verkligen försökte. Räkneövningar i mindre grupper behövs. Jag tror dessutom att koncepten måste introduceras på en lägre nivå och mycket tydligare innan nivån höjs till den slutliga i kursen. Tydligare genomgång av koncepten och dess innebörd, exempelvis vad en norm faktisk är etc, och tydligare visa hur kursens olika delar och koncept kopplas samman.» (Dåligt)
- En väldigt tung kurs med en föreläsare som var svår att förstå. Även kursmaterial som var svårförstålgt. Föreläsaren har dock ett stort hjärta o är väldigt snäll och tillmötesgående, ville eleverna det bästa. dock faller det hela på att han är för smart och eleverna hinner inte honom när han börjar räkna. Mycket som han tar för givet förstår eleverna inte alls.» (Dåligt)
- Svårt men intressant när man förstår...det är mycket "nytt" att lära sig.» (Godkänt)
- Kursen känns innehålla alldeles för många olika moment för att kunna vara tillfredsställande. Upplägget var lite dumt, då man mitt i kursen gick över till en approximativ metod för lösning av differentialekvationer, men startar och avslutar med exakta metoder.» (Godkänt)
- Jag läste denna kurs 2008 och det har blivit mycket bättre sedan dess! Enligt min åsikt har Mohammad med framgång förbättrat sin pedagogik. Det finns dock mer utrymmer för förbättring, exempelvis förklara ännu tydligare vad det är som gås igenom på tavlan.» (Godkänt)
- Kursen och undervisningen är bra. Dock känns det som om det är mycket som ska hinnas med på relativt kort tid.» (Gott)
- Kursen har blivit mycket bättre än vad den var då jag läste den 2008. Den nya övningsläraren för K har varit jättebra! Hade dock varit bra om man som student kunde få någon slags checklista på begepp och räkning som man skall kunna inför tentan, då kursen är ganska bred.» (Gott)
- Lite svårt med tillämpningarna i tex kemi. Men en kul och lite annourlunda kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att det finns två olika övningsledare, om man inte förstår den enas sätt att förklara kan det vara bra att ha någon annan att gå till.»
- Laborationerna har varit givande och gett en helt annan förståelse till skillnad från när man sitter och läser i boken.»
- övningarna»
- ÖVNINGARNA!»
- Övningarna men »
- Inlämningsuppgiften hjälpte mig väldigt mycket med förståelsen av FEM.»
- övningstillfällena»
- Bättre pedagogik»
- Övningslärarna!»
- Övningarna var mycket bra och givande både med Martin och Muhamad»
- Matlabben. Det jag mycket bra att vår övningsledare Martin skickade ut lösningar till våra mail innan övningstillfällena.»
- Martin var fantastisk som övningsledare. Han var mycket pedagogisk»
- Mohammad och hans föreläsningar. Även Lecturenotes på Laplace och Fourierserier var jättebra.»
- Bra med egenskriven bok. Mycket genomgångar av typtal och tentor.»
- trevliga och hjälpsamma lärare»
- jätte bra att man fick ut lösniningar på en del tal»
- Inlämningsuppgiften i FEM. »
- Inlämningsuppgiften, dock med tydligare föreläsningar inna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler exempel och mer material»
- kurslitteraturen (se ovan)»
- Ta bort Laplacetransformer och ha endast en kurs i numeriska metoder.»
- Matlab som jag tog upp innan.»
- Försöka få övningslektionen i vanliga klassrum. Gillade inte att man hade det i föreläsningsalar»
- Undervisningen bör bli tydligare och mer förklarande. Det är väldigt svårt att förstå och allt går väldigt fort. »
- ändra strukturen på föreläsningarna, svårt att hänga med vart muhammad ville komma när han stod och skrev på tavlan.»
- Tempot på föreläsningarna, t.ex. genom att gå igenom färre uppgifter men mer noggrannt och därmed slippa stressandet»
- Föreläsningarna!!!!!»
- Upplägget! Laplace-Fourier-FEM, t.ex. I alla fall inte FEM i mitten. Inlämningsuppgifter med bonuspoäng?»
- Behövs fler och enklare uppgifter som man kan räkna på under veckorna. Långsammare och tydligare föreläsningar. Bättre kurslitteratur. Övningar som man hade i ALA-kursen.»
- Tydligare och långsammare förläsningar, mer muntliga förklaringar på vad vi faktiskt håller på med, räknestuga bör införas, bättre och mer strukturerad kurslitteratur, fler typexempel, fler övningtal och lösningsgångar.»
- Mer tid till att få egentid med lärare»
- Tydligare upplägg på vad som ingår och som man bör kunna inför tentan. Riktiga lösningar på uppgifterna och gärna fler uppgifter att träna på (speciellt på inhomogena och vågekvationen)»
- Vore trevligt om man kunde fokusera lite mindre på teorin under föreläsningarna och kanske räkna lite mer exempel. Många av sakerna som vi gick igenom verkade mycket svårare när det var genomgång på tavlan än var de va att räkna dem sen!»
- Föreläsningarna bör överlåtas till någon annan, exempelvis Martin Berglund som höll i genomgångar för halva klassen. Mohammad har ett STORT kunnande och är trevlig men han har svårt att förmedla kunskapen på ett bra sätt i föreläsningssalen.»
- Bättre kurslitteratur.»
- Föreläsaren var bra men måste sänka nivån lite i början av läsperioden för att man ska kunna förstå någonting i början för att därefter höja nivån. Var extremt svårt att greppa kursen i början men när någon kunde sänka sig till ens egen nivå var det inte så svårt och man kunde snabbt förstå det som sades på en mycket högre nivå.»
- Tydligare kursbok med tydligare genomgång och exempel. Dvs In dtroduction to Finite Element Methods in 1D. »
- Fler datatillfällen, kände inte att jag fick gjort så mycket matlab till mer än inlämningsuppgiften. Konsultation tex 2 timmar i veckan då man får räkna fritt och ställa frågor, då i lite mindre grupper (tex halvklass)»
- Föreläsningarna, mer förklaringar och räkneexempel. Mindre härledningar.»
- Jag skulle vilja att man ficken introduktion så man fick veta hur man kan tillämpa matten som vi lärde oss. Jag tror att det hade ökat motivationen.»
- mer genomgång av tenta i slutet»
- Föreläsningarna har ibland varit svåra att hänga med i eftersom föreläsaren har hoppat fram och tillbaka. Har man sedan frågat efteråt vad han menade gav han ett utmärkt svar.»
- Lättare föreläsningar som tydligt spaltar upp grunderna för varje del av kursen.»
- Att Mohammad verkligen förklarar vad allt innebär med värmeledningsekvation & vågekvation, jag vet fortfarande inte vad det är jag har räknat på...»

16. Övriga kommentarer

- Som sagt, mycket bättre än för två år sedan!»
- Intressant kurs som bör få mer schemalagd tid»
- Tentan testade inte alls de kunskaper som man lärt sig under kursens gång. Blev många specialfall och onödigt krångliga tal där det krångliga inte låg i förståelsen utan i krångliag värden! Att formlerna för sinacosb, cosacosb och sinasinb inte var med var väldigt dåligt då de alltid varit med förut. Jag har även frågat handledaren om de kommer stå med på tentan och han sa att det skulle de vara.»
- Mohammad är riktigt go och hjälpsam, jättefin föreläsare.»
- En kurs som kanske egentligen inte är så svår när man kommer fram till läsvecka 7 görs väldigt svår fram tills dess.»
- Jag pluggade inte i god tid, vilket gjorde att jag inte kunde sakerna i tid. »
- De trigonometriska ekvationer som givits på samtliga tidigare tentor borde även givits på denna alternativt skulle föreläsaren meddelat att dessa inte skulle bli givna på årets tenta.»
- Hade föredragit att ha inlämningsuppgiften som frivillig och att den gav bonuspoäng.»


Kursutvärderingssystem från