ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad reglerdesign H11, SSY250

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»4 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»5 31%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.43

- krock med laboration i annan kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3.12

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 15%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Har haft mycket kunskap från andra kurser som togs upp i den här kursen också.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen i kursen skulle kunna utökas då stor del av kursen var repetition från grundkursen. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.18

- Ganska grundlig undervisning, lite förlite fördjupning. » (Ganska liten)
- Bra genomgångar. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»7 43%

Genomsnitt: 3.31

- Teoriboken Praktisk reglerteknik kan man ta bort. (kass) » (Ganska liten)
- Bra övningsuppgifter och lösningar. » (Mycket stor)
- Förutom kompendiet praktisk reglerteknik. Som jag tyckte var svårt att hitta nyttig info i.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%

Genomsnitt: 3.68

- Lite mer dokument kunde laddas upp.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»13 81%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Kunde lagts mer tid på varje delmoment.» (Låg)
- En bra fortsättning på reglerkursen. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»12 75%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Bra kombination av kurser då de förhåller sig ganska nära varandra. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 25%
Gott»8 50%
Mycket gott»4 25%

Genomsnitt: 4

- Bra kurs, men istället för att ha en så extremt stor del teori (som dessutom måste studeras på egen hand) skulle kursen kunna innehålla fler moment med matlab/simulink simuleringar. » (Godkänt)
- En bra kurs med bra innehåll, men skulle varit mindre repition.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar, kanske ha ytterligare en med Fuzzy controller. »
- Inlämningsuppgiften»
- Inlämningsuppgiften, den gav goda grunder för förståelse och analys.»
- Allt utom den frivilliga uppgiften.»
- laboration och inlämningsuppgift.»
- labben, kanske lägga in ytterligare nån labb?»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre teori, bonuspoäng även under godkäntgränsen vid extra inlämningsuppgift.»
- Ta bort artikelhäftet Praktisk regler.»
- Mindre repition, skulle kunna lära sig mer nytt.»
- Ta bort den frivilliga uppgiften. »
- obligatorisk extrauppgift samt att alla bonuspoäng räknas med i tentamen, att väldigt få studenter valde att göra extra uppgiften berodde förmodligen på att poängen som den gav inte var värt den tid som det tog att göra den. »
- Kompendiet till den praktiska delen känns väldigt överflödig, allt man behöver kunna finns redan i den oranga boken. Mer undervisning om praktisk reglerteknik.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra lärare!»
- Undrar varför det på tentan satt en utvärdering av kursen.Vi har ju faktiskt utvärdering på nätet. Om Bertil vill ha en annan än denna utvärdering kan han bemöda sig med att ta den på föreläsningstid. Tentatiden är avsatt för tentan inte utvärdering. Detta skall inte få förekomma.»
- Anledningen till att så få hoppade på extrauppgiften är att den gav väldigt lite bonuspoäng i förhållande till arbetsinsatsen. Lägger man ner den tiden på övningsräkning istället så klarar man kursen ändå...»
- Bra kurs, Bertil Thomas gjorde den mycket bättre än grund kursen. Det vore nog en stor förbättring för grund kursen om Bertil använde samma pedagogik i den och inte så många overheads. »


Kursutvärderingssystem från