ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska - mekatronikprojekt V10, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»10 83%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Då mina förkunskaper i denna kurs var ganska goda behövdes inte så mycket tid läggas ner på kursen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»3 27%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»3 27%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.36

- Vi hade ingen examination i ämnet» (?)
- Ingen examination i denna kurs,» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.16

- Beror främst på som tidigare nämnts förkunskaper.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Mycket bra kompendium..» (Ganska stor)
- Fanns ingen kurslitteratur men manualer» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.16


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»3 25%
Lagom»7 58%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Men för någon med lite sämre kunskaper i Engelska så kan den nog vara ganska hög då med de moment som skall gås igenom.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»7 58%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»6 50%
Gott»2 16%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.25

- mycket onödig kurs känns som chalmers bara slängde in denna kursen för nöjes skull» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra att få möjlighet att översätta/skriva ett CV och personligt brev på engelska »
- Både intervjuerna och CV-skrivande var givande, fastän det hela kändes lite "löjligt" innan man utfört momenten. Presentationen av projektet var också en bra träning inför den riktiga presentationen som senare skulle göras.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En tänkbar förändring skulle kunna vara att få skriva någon typ av officiellt brev/pm/letter of complaint»
- Hade varit lättare om man hade haft en lärare på hela ekonomidelen»
- Gör en 5 poängs kurs där all engelska ingår istället för att belasta oss med extra timmar då vi måste göra annat samt att redovisa en gång per projekt.»

16. Övriga kommentarer

- Gör en separat engelska kurs, de skulle vi lära oss mer på och spara tid.»


Kursutvärderingssystem från