ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Matematisk statistik och signalbehandling, ESS 011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-15
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
46 svarande

3 6%
9 20%
18 41%
13 30%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
46 svarande

1 2%
7 20%
17 50%
8 23%
1 2%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
46 svarande

2 5%
3 8%
7 20%
17 50%
5 14%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
46 svarande

3 7%
4 10%
17 42%
13 32%
3 7%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
46 svarande

1 2%
5 11%
10 23%
19 44%
8 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
46 svarande

2 4%
1 2%
13 30%
19 44%
8 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Saknade du något i kursen?

- Ser inte kopplingen mellan statestik och signalbehandling särskilt väl»
- Exempel »
- Saknade Svensktalande lärare.»
- En riktig lärare och annat upplägg på övningarna, en bättre bok MED LÖSNINGAR!!!!! (eller åtminstone svar på övningsuppgifterna)»
- Bra Kurslitteratur i statistiken. Årets bok var utan överdrift helt värdelös. Helt opedagogisk, dåliga tal - som inte alls liknande tidigare eller årets tentor. Jag och flera andra köpte förra årets kursbok, som var extremt mycket bättre. Det är tack vare den som jag lärde mig något.»
- Erfaren föreläsare för statistik delen.»
- Bra föreläsare. José var otydlig, opedagogisk. Han gjorde att man inte ville gå på föreläsningarna för första gången på 2 år. 2 timmars definitioner ger ingen förståelse för matten. Övningsledaren var tveksam som bäst.»
- Vettiga uppgifter med lösningsgång»
- En ännu mer uttömmande repitions förläsning på slutet hade varit bra. »
- lösningar till uppgifterna i boken och inte bara svar»
- Nej men serr fortfarande inte kopplingen mellan signaldelen och statistikdelen. Undervisning på svenska.»
- Vettiga övningsuppgifter.»
- Kopplingen mellan statistik och signalbehandling var obefintlig för mig. Dessutom saknade jag vettiga lösningar till uppgifterna i boken. »
- koppling signalbehandling och statistik, fanns något kanske men var inte tydligt...»
- Föreläsare med inlevelse, som bill.»
- Trots omgjord kurs fortfarande mkt oklart med hur sign. och stat hänger ihop»
- Hjälp på övningar, kursbok med relevanta exempel»
- Samband mellan statistiken och signalbehandlingen»
- En svensk övningsledare saknades, att ha en engelsk talande föreläsare var mycket utvecklande men med tanke på att tentan var på svenska så var det jobbigt att aldrig få höra de svenska termerna. Även en bra övningsledare saknades med detta menar jag inte att övningsledaren var okunnig utan att hon hjälpte inte oss studenter på det sätt en övningsledare är tänkt. »
- Tycker det borde framgått vid tentamen att betygsnivåerna inte ändras då man väljer att hoppa över signalbehandlingsuppgiften för att man redan är godkänd på det momentet. »

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Bill är skall vara kvar, han är en duktig föreläsare.»
- Gör om, gör rätt!! Bill har skött sig mycket»
- Bill som föreläsare. Samt Bills kompendium i signalbehandlingen. Bill var mycket bra och engagerad som vanligt!»
- Inlämningsuppgifter.»
- Bill och jose, sen signalbehandlingshäftet»
- Bill Karlström med signalbehandlingen »
- Bill»
- Jose borde få en till chans till som föreläsare. Tyckte föreläsningarna blev mycket bättre mot slutet samt föreläsnings anteckningarna som låg ute på kurshemsidan var till stor hjälp för självstudier»
- Vet ej.»
- Bill.»
- Bill gör ett mkt bra jobb med signalbehandlingen. Tyckte matstatföreläsningarna inte var så bra i början av kursen. I slutet var även dom bra»
- Ambitionen att sammanlänka statisitikdelen och signalbehandlingsdelen.»
- Anastassia var mycket pedagogisk och drev på oss att tänka själv.»
- Bill»
- Bills signalbehandlingsdel var bra»
- bill»
- Bill»
- Bill och Jose!»
- Signalbehandlingen var riktigt bra och bra med tal på tentan som kollar signalbehandlingen. Bill en exemplarisk föreläsare.»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- Föreläsningsformen, inga intressegivande föreläsningar i stat delen. Kurslitteratur, dåliga facit och inga exempel (matstat ) Föreläsningarna bör vara på svenska på kandidaten. Projektet i signalbehandling skulle kunna flyttas bakåt lite så att arbetsbördan inte blir så sjukt hög »
- Ny kursok, ny föreläsare och ny övningledare (Statistikdelen).»
- Övningsledaren, Examinatorn(Jose) och kursboken. Denna kurs har säkert varit bra en gång i tiden men för egen del har den varit hittils det största skämtet under mina nu två år på chalmers. Man börjar ju fundera ifall chalmers har någon som helst kvalitativ koll på de personer som lämnas ansvar över 70 elevers undervisning. När det gäller övningsledaren var hon knappast någon positiv överraskning heller. Att skrika och beté sig allmänt otrevligt är ingen egenskap jag letar efter hos någon som ska ge mig den hjälp jag behöver för mina studier. Jag hoppas verkligen ni gör om hela kursupplägget till nästa år, för det här är verkligen inte okej för en högskola i värdsklass! »
- kursboken!»
- Föreläsningarna i stat var katastrof, slutade helt gå efter LV3. Kursen i sig är ett skämt, att tvinga ihop två kurser som var för sig är 7,5p självständigt. Det blir komiskt att se att 4p statistik väger så olika beroende på skola och sektion.»
- Statistikboken, I och med att det vi lär oss inte har nått med signalbehnadlingen att göra, för vi lär oss bara grunderna. Om vi hade haft boken i kapitell längre fram i boken hade den säkert vart bra, men inte till det vi lär oss nu.»
- Signalbehandlingen är bra, men det känns som att Bill går igenom den bättre på Elektroniken. Vet inte hur det var när Bosse höll i den, däremot.»
- tentan var för lätt»
- Ge mattedelen till någon annan, det har varit tortyr!»
- Hade varit mer systematiskt om hela kursen var på samma språk»
- Boken var ganska svår och ibland otydlig som introduktions bok. Frågan på tentamen som hade lösningen med hypergeometrisk fördelning. Stog explicit på kurshemsidan att tillämpningar med den fördelningen inte skulle testas på tentamen.? Därav en orimligt svår tenta uppgift?»
- Undervisning på svenska istället för engelska.»
- Övningarna»
- Byt tillbaka till den gamla boken.»
- Jag tycker att det är mycket dåligt att José endast behagade att dyka upp en gång under tentan för att svara på frågor och det gör han när det är mindre än en halvtimme kvar, det speglar hans engagemang under hela kursens gång. Det bör göras något åt engelska/svenska problemet, vi är vana vid engelsk litteratur men jag tycker att om allt annat är på engelska så kan tentan också vara det.»
- Det var väldigt mycket kringmoment i signalbehandlingsdelen som inte riktigt stod i proportion till hur stor del av kursen som var signalbehandling.»
- Vad har signalbehandlingen att göra med matstaten? Matstatens arbetsinsats kräver fler poäng!!!»
- Mer "energi" i föreläsningarna (bills föreläsningar dock bra!)»
- föreläsaren. maken till monoton talare och på engelska...»
- jose»
- Signalbehandlingen får gärna utvidgas»
- Kursbok? Övningsupplägg?»
- BYT TILLBAKA TILL GAMLA BOKEN, den var minst 10 ganger battre. Jose: forelasningarna i borjan var valdigt forvirrande, de blev mycket battre nar man hade fatt lite koll pa kursen. Ta garna mycket tid pa dig att forklara de olika begreppen.»
- Kurslitteraturen var riktigt opedagogisk och därav riktigt dålig. Man kunde inte läsa till sig något. Byt bok till förra årets kurslitteratur!! »
- Hade det inte varit rimligt att få 40% av maxpoängen på signalbehandlings uppgiften tillgodoräknade om man redan är godkänd på det momentet och väljer att hoppa över uppgiften. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Farligt hög stressnivå. Studenters hälsa riskeras »
- Tentamen var svår i gämförelse till tidigare tentor. De uppgifter i boken som skulle räknas igenom fanns inga lösningar till, extremt dåligt!»
- »
- Statistik boken var bra för kapitell ett och två, men sen blev den kass, för den hade knappt några exempel, när man gjorde uppgifter så kunde man inte gå tillbaka till texten och försöka hitta hur man skulle lösa uppgifterna. »
- José Sanchez upplevdes mest läsa direkt ur boken, utan att egentligen förklara. Vet att många slutade gå på föreläsningarna efter ett tag och försökte ta igen det genom att läsa i boken och övningarna (som var mycket bra). Gav inte så mycket tillfälle på föreläsningarna att ställa frågor.»
- Köpte förra årets bok och tyckte den var mkt bra. Tycker att man ska byta tillbaka»
- Det är svårt att fokusera inför tentan när allt är så olika från tidigare år. att boken skulle vara inriktad till elektroingenjörer vet jag inte om jag kan hålla med om men den var okej i helhet. Bara för att man räknar på antal transistorer istället för antal bananer gör det inte till mer el.»
- Kursboken i matstaten är usel eftersom det inte finns svar till övningarna.»
- Byt tillbaka kursboken»
- José Sanches har kompetens på en hög nivå men det var inte alltid han fick sagt allting han ville. Detta var hans första gång som föreläsare och han gjorde ett helt okej arbete men jag tror att han kan utvecklas mycket mer om han får föreläsa mer. »

Att få hjälp och svar på frågor
37 svarande

Mycket lärorikt»8 23%
Lärorikt»18 52%
Mindre lärorikt»8 23%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2

Föreläsningar, statistik
43 svarande

Mycket lärorikt»5 11%
Lärorikt»20 46%
Mindre lärorikt»18 41%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.3

Föreläsningar, signalbehandling
43 svarande

Mycket lärorikt»26 63%
Lärorikt»15 36%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 1.36

Övningar
43 svarande

Mycket lärorikt»16 42%
Lärorikt»11 28%
Mindre lärorikt»11 28%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 1.86

Projekt
42 svarande

Mycket lärorikt»19 50%
Lärorikt»18 47%
Mindre lärorikt»1 2%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 1.52

Laborationer
42 svarande

Mycket lärorikt»17 44%
Lärorikt»21 55%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 1.55

Feedback
40 svarande

Mycket lärorikt»5 17%
Lärorikt»20 71%
Mindre lärorikt»3 10%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 1.92

Självverksamhet
40 svarande

Mycket lärorikt»15 38%
Lärorikt»20 51%
Mindre lärorikt»4 10%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.71

Kurslitteratur, statistik
41 svarande

Mycket lärorikt»4 10%
Lärorikt»13 34%
Mindre lärorikt»21 55%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.44

Kurslitteratur, signalbehandling
42 svarande

Mycket lärorikt»17 45%
Lärorikt»14 37%
Mindre lärorikt»6 16%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 1.7

Tentamen
40 svarande

Mycket lärorikt»11 28%
Lärorikt»22 56%
Mindre lärorikt»6 15%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.87

Annat
24 svarande

Mycket lärorikt»0 0%
Lärorikt»4 66%
Mindre lärorikt»2 33%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 2.33

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från