ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Strukturmekanik HT10, TME185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-01 - 2011-02-14
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar kommunicerats under kursens gång?


21 svarande

De framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 14%
Bra»11 52%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 4.04

- De framgick tydligt men kändes väldigt höga» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål 1 uppfyllts?

Att kunna genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå utgående från 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan samt för fjädrande stöd, geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»1 4%
Bra»11 52%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 4.23

- Det är en bra metod men som om det skulle behövts en repetitionerna i slutet» (Ganska bra)
- Jag har bara läst boken.» (Bra)
- alltför högt tempo» (Bra)

3. Hur väl har kursens lärandemål 2 uppfyllts?

Att kunna formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande: 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar, symmertri, inre leder, bivillkor och statisk kondensering, fjädrande stöd, samt geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 9%
Bra»8 38%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 4.28

- Många delar faller fort bort när de inte finns med på gamla tentor vilket jag tror är ett problem på chalmers överlag. » (Ganska bra)
- Jag har bara läst boken.» (Bra)

4. Hur väl har kursens lärandemål 3 uppfyllts?

Att kunna tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 9%
Bra»5 23%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 4.42

5. Hur väl har kursens lärandemål 4 uppfyllts?

Att kunna kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 38%
Bra»10 47%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 3.61

- Antar att detta skulle göras i inlämningsuppgifterna, varken jag eller någon annan (vad jag vet) lade dock någon större vikt vid detta moment. Vet inte hur centralt det verkligen var.» (Ganska bra)
- svårt att säga» (Ganska bra)
- Jag har bara läst boken.» (Bra)

6. Hur väl har kursens lärandemål 5 uppfyllts?

Att kunna formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 42%
Bra»8 38%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3.57

- förstår ej frågan» (Ganska bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar? Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

21 svarande

För låg»0 0%
För hög»1 4%
Något för låg»0 0%
Något för hög»5 23%
Bra»15 71%

Genomsnitt: 4.61

- Inlämningarna var inte mänskliga. Det blev bara tråkigt och man lärde sig inget alls.» (För hög)
- De kändes höga när de fem bilderna visades, kanske hade det behövts ett praktiskt exempel på detta.» (Något för hög)
- Höga men rimliga krav. » (Något för hög)
- Men, jag skrev inte tentan.» (Bra)
- hög ambition, men planerad för att klara av det» (Bra)


Organisation och genomförande

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter stött utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»10 47%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.8

- Vissa av inlämningsuppgifterna var lite väl omfattande speciellt den som tog tolv handskrivna sidor i anspråk...» (Ganska bra)
- Tuffa inlämningsuppgifter där i något fall en uppgift blev väldigt lång för hand. Ändå lär jag mig personligen bäst på de uppgifterna så bör finnas kvar fast omvärderas hur lång tid de tar.» (Bra)
- blev tidigt mycket CALFEM som man lärde sig bra, utan att egentligen behöva lära sig de egentliga teorierna. man lärde sig mer en rutin för lösning av calfem uppgifterna.» (Bra)
- Vissa inlämningsuppgifter tog väldigt lång tid, inte för att det var svårt utan endast för att det var mycket att skriva. Vilket kändes väldigt frustrerande!» (Bra)
- Mycket bra upplägg med inlämingsuppgifterna som "tvingade" oss att ligga någotsånär i fas. Vid åtminstone ett tillfälle blev det dock för mycket med mycket annat som gjorde att arbetsbördan blev ohållbar den veckan. Bra med uppgifter som verkligen nötte in beräkningsgången, å andra sidan blev det mycket tid och energi som gick åt att leta fel i stora, stora matriser. Kan någon sorts delsvar läggas upp till nästa år kanske? Samordningen med Mortens kurs var bra, att ha mycket fokus på denna kurs i början för att sedan ligga lite lägre när projektet skulle snos ihop. Jobbigt dock att börja räkna igen efter ett ganska långt uppehåll. Kan en repetitionsföreläsning fås in nästa år, antingen innan den sista projekthetsen eller efter inlämning då man sätter sig med denna kurs igen, så vore det bra. Mycket bra att Pedram och Per-Anders kom upp varsin sväng i tentaveckan och svarade på frågor.» (Bra)
- Det var genom inlämningarna jag lärde mig kursen, helt klart.» (Mycket bra)
- Uppskattade verkligen att arbetsbelastningen var anpassad efter optimerade strukturer.» (Mycket bra)
- underbart förmedlat struktur för kursen. man kände alltid att man hade mycket att göra, men alltid att man hade tid till det» (Mycket bra)

9. Hur har läroboken fungerat?

Ge gärna kommentarer kring läroboken - såväl problem som förtjänster.

20 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Bra»9 45%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 4.35

- lite enformig men lätt att ta till sig» (Ganska bra)
- Bra flyt» (Bra)
- Skönt när föreläsningar och bok stämmer överrens. Ibland lite snabbt på föreläsningar, helt nödvändigt att kommentera i läroboken för att få med anteckningar från föreläsningar. Någon föreläsning hade "färgkoder" för att ytterligare klargöra vad som var vad i matriser och uträkningar, då var det lättare att hänga med!» (Bra)
- Strukturerad och tydlig! Bra med upprepning.» (Mycket bra)
- tydlig struktur med tydliga illustrationer.» (Mycket bra)
- Jag har visserligen inte skrivit tentan ännu, men jag upplever att det går lika bra att följa boken som föreläsningarna.» (Mycket bra)
- I stort, ett mycket gott stöd med endast detailproblem. Dock läste jag inte sammanhängande textmassor i någon större utstäckning, utan mest exempel och något delkapitel. » (Mycket bra)
- Förklarar på ett begripligt sätt med tydliga exempel» (Mycket bra)
- Boken följer kursen väldigt precist, vilket naturligtvis är väldigt bra. Föreläsningarna blev ännu tydligare och mer lärorika när boken hela tiden var relevant och följde samma spår.» (Mycket bra)
- Boken och föreläsningarna hänger ihop och samma metoder används vilket är skönt.» (Mycket bra)

10. Hur har övningar och handledning fungerat

Fick du tillräcklig tillgång till handledning under de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen som relevant och konstruktiv?

20 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Bra»12 60%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 4.1

- Mer engagemang från övningsledare efterfrågas. (Gäller ej tidigare AT-student)» (?)
- Jag tog ingen handledning.» (Ganska bra)
- vet ej» (Ganska bra)
- Har variera» (Bra)
- Handledningnar till inlämningsuppgifterna låg ofta dagen eller förmiddagen innan sista inlämningsdag, varför man inte alltid ville eller kunde vänta på denna hjälp. Kan handledningen ligga tidigare, eller inlämningen senareläggas, så skulle man slippa att sitta själv och slita sitt hår, eller känna att man är tvungen att fråga klasskamrater hela tiden för att förstå. För många blev dessa uppgifter en stress och inte den hjälp i inlärningen som menat var. » (Bra)
- Pedram och Per-Anders gjorde ett bra jobb och fanns ofta till hands!» (Mycket bra)
- Stort tack till Pedram och Per Anders..» (Mycket bra)
- Handledare fanns på plats när de skulle, och hjälpte till på en bra nivå.» (Mycket bra)

11. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat som stöd för din inlärning?

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Bra»9 42%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 4.19

- Det var ständigt en kamp mot klockan. Det var verkligen inte roligt.» (Inte alls)
- emellanåt alltför omfattande» (Ganska bra)
- Bra för inlärning men ibland lite väl stora» (Bra)
- dock har de varit ont om tid till vissa inlämningar samt svårt att innan bedömma hur mycket tid de tar.» (Mycket bra)
- Fick mig att hålla takten..» (Mycket bra)
- Ett bra sätt att "tvinga" en att följa kursen.» (Mycket bra)
- Mycket bra, se även tidigare frågas svar.» (Mycket bra)

12. Hur har Matlab/CALFEM fungerat som arbetsverktyg i kursen

Har Matlab/CALFEM utvecklat ditt kunnande/självförtroende/lust till en experimenterande/utforskande ingenjörskonst?

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Bra»6 28%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 4.14

- Assemblera 12x12 matriser för hand? No way..» (Mycket bra)
- Genom att få kontinuerligt arbeta med CALFEM höjdes både intresse och försåtelse. Ett mycket bra hjälpmedel då man upptäcker hur handberäkningar tar alldeles för lång tid.» (Mycket bra)
- Absolut varit viktiga, tillsammans med känslan över att äntligen kunna förstå och analysera det som jag ritar och tänker på. Denna förståelse kommer både från föreläsningar, Matlab/Calfem, egna handräkningar och inte minst studieresor som inspirerar otroligt mycket. Jobbigt dock i dataanvändningnen när inte versionerna överensstämmer med utdelat material, samt att det inte var kompatibelt med aktuell matlab... Bör kollas inför nästa år!» (Mycket bra)


Egna reflexioner

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller upplägg vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Strukturen, att föreläsningarna stämmer överens med boken. Det blir mindre förvirrande så. Inlämningsuppgifter med handledning.»
- Färre eller kortare inlämningar »
- Föreläsningarna gav mest jämfört med inlämningsuppgifterna.»
- inlämningsuppgifterna.»
- Calfem!»
- Inlämningarna och deras handledning.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Fint upplägg med övningar och samarbetet med optimerade strukturer. Kul med lite inspirationsbitar och anekdoter..»
- Bonuspoäng för godkända inlämningsuppgifter, de motiverar till att hålla takten i kursen och hjälper till så att man inte halkar efter.»
- MATLAB/CALFEM uppgifter»
- Kontinuerliga inlämningar, dock borde de vara jämnare i hur mycket tid som krävs för att genomföra dem. CALFEM som komplement fungerade även väldigt bra.»
- Placeringen i utbildningen, förankringen i praktiken, föreläsare och handledare.»
- Allt men absolut calfem»
- kg»

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Se ovan»
- - för korta inlämningstider. »
- skulle vilja ha mer exempel räknade under föreläsning eller övningstid»
- Tyckte det mesta fungerade bra. Rolig kurs!»
- En del inlämningsuppgifter var för tidskrävande. Samma insikt och princip skulle kunna förmedlas med kortare uppgifter med samma metod. »
- Det funkar inte. Det är för mycket. Speciellt med projektkursen bredvid. Man går under.»
- Ta bort: Förändra: inl.uppg. genom att jämna ut tidskravet för genomförande av vissa uppgifter. Extrapoäng från inl. kanske inte behöver vara så många och istället alltid räknas till tentapoäng för att även nå godkänt. Anser att inlämningarna och dess genomförande visar större godkänd-nivå än att skriva 30 p på tenta. Utveckla:»
- Föreläsningarna bör hållas i A4H eller liknande.Det är mycket lättare att se, höra, hålla koncentrationen och vara aktiv under föreläsningarna än då vi är i 4241D. »

15. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Mycket bra.»
- Tung men mycket intressant.»
- Som en av oss sa: "Kursen vi har väntat på!". Verkligen, verkligen bra. »
- Den mest relevanta ingenjörs kursen hittils»
- Bra jobbat..»
- en mycket bra kurs i sin helhet och på de olika nivåerna»
- Spännande kurs, känns väldigt relevant för utbildningen. »
- Kursen är nog relevant i utbildningen men det är för höga krav och för högt tempo och för stora inlämningsuppgifter.»
- En bra kurs, kanske den som känns mest relevant och givande hittills under utbildning när det komemr till ingenjörsbiten. Bra föreläsningar och bra litteratur!»
- Kul kurs! Jag vill kunna allt! Och ännnu mer. Tentan var, tyvärr, svårare än tidigare års.»
- Jag hade gärna velat ha mer tid för att plugga inför tentan. Nu kändes det inte som man fick den tid man behövde och det är synd eftersom det här kändes som en viktig kurs för oss. Eftersom vi lade så mycket tid på projektet innan så hade man inte lagt så mycket tid på att räkna mer tal än inlämningsuppgifterna, därför var det mycket nytt när man började tentaplugga. Hade varit bra om vi kunnat ha en genomgång på en gammal tenta, vi försökte gå igenom med övn.ledarna men dom visste inte hur man skulle räkna i alla tal, eller t.ex. tänka när det gäller tryck och drag.»
- Kursen knyter ihop många tidigare kurser och blir någonting användbart.»Kursutvärderingssystem från