ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Materialval- och tillverkningsmetoder, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.4

- Slutade gå på lektionerna då de var riktigt dåliga.» (Högst 15 timmar)
- Har inte koncentrerat mig på denna kursen. » (Högst 15 timmar)
- Stark spurt!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»7 25%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.07

- Som sagt urusla lektioner.» (25%)
- med någon minuts frånvaro pga försening » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 32%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.32

- Var väldigt otydliga mål» (?)
- Ligger inte uppe på kurshemsidan (pingpong). Kan heller inte minnas att han gått igenom dem, och om han gjorde det var det som hastigast.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hittade aldrig dokumentet med kursmålen, dock kunde man ju ana vad man skulle kunna» (Jag har inte sett/läst målen)
- VÄLDIGT diffust vad som kommer komma på tentan och hur man ska plugga inför de!» (Målen är svåra att förstå)
- Kursmålen speciellt arbetet är otydliga och vid konsultation gavs inga lyckades inte den Kenneth att förtydliga.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Hittar inga mål till kursen» (?)
- Om man bara visste vad som var viktigt...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»9 40%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 2.72

- Det framgick inte av tidigare tentor vilken sorts frågor man kunde förvänta sig. Igen, oordning och förvirring rådde!» (Nej, inte alls)
- Jävligt dåligt skriven tenta med oerhört luddiga frågor. Skärpning!» (I viss utsträckning)
- tentorna är konstigt formulerade och man får ofta gissa vad det är som frågas efter. Det gäller det samma för gammla tentor.» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var en del uppgifter där man inte kände igen det från genomgångar eller övningar. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»7 26%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.46

- Enbart Power points och något filmklipp. Grundprincipen för power points är att inte ha mer än ca 5-7 slides, sedan somnar folk. Att han dessutom pratar på svenska men har slides och allt annat kursmaterial på engelska och slutligen har en svensk tenta är extremt förvirrande. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Riktiga usla föreläsare vissa av dom. Enda som var Ok var Kenneth.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Problemet under kursens gång var inte antalet lärare, då jag tycker att den som kan sina saker bäst skall undervisa, men det faktum att den röda tråden saknades i kursen, vilket gjorde att kursen stundtals kändes ostrukturerad.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»5 19%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.38

- Värdelös och dyr. En enkelt sammanfattning på 10-15 sidor hade varit mycket bättre.» (Mycket liten)
- Då han går igenom allt på Svenska men använder power points och material på engelska är det extremt svårt att koppla samman det han går igenom med kursmaterialet. För övrigt urusla power points.» (Ganska liten)
- Har lärt mig mer från genomgångar och anteckningar än från boken.» (Ganska liten)
- Eftersom jag inte har varit så aktiv på föreläsningarna så läste jag igenom dom 8första kapitlen i boken i slutet på kursen och märkte då att boken är katastrof. Den är dåligt uppbyggt, saknar exempel och har väldigt väldigt få övningsuppgifter. Dessutom så tycker jag att det känns som att mycket av den viktiga kunskapen får man läsa sig till mellan raderna. Materialet i plastisk och skärande bearbetning är dessutom nästan obefintligt. Den som tror att en powerpoint räcker som kursmaterial måste tänka om. En powerpoint säger oftast ingenting om man inte har en föreläsare samtigigt. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3

- Väldigt mycket olika material, formelsamlingar, powerpoints p g a olika lärare.» (Ganska dåligt)
- Utlovat material som skulle läggas upp dröjde onödigt länge i flera fall.» (Ganska dåligt)
- Dåligt att det ej fanns formelsamling. » (Ganska bra)
- Kunde vara lite rörigt ibland, men för det mesta fungerade allt bra.» (Ganska bra)
- ping pong fungerar bra men Den som tror att en powerpoint räcker som kursmaterial måste tänka om. En powerpoint säger oftast ingenting om man inte har en föreläsare samtigigt. » (Ganska bra)
- det utdelade materialet var över lag dåligt, men uppläggandet av dem fungerade bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»4 15%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Många luddiga svar vid konsultation med Kenneth. Övriga föreläsare var bättre.» (Ganska dåliga)
- Mycket speciella frågeformuleringar som man inte förstår.» (Ganska bra)
- Möjligheten var bra, hjälpen var mer... diffus.» (Ganska bra)
- Kenneth och Stefan var mycket hjälpsamma och fanns lättillgängliga.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

- Det är enbart detta samarbete som jag lärt mig något på, inte för att jag lärt mig mycket.» (Mycket bra)
- Har ju varit tvungen att ta hjälp av varandra när föreläsningarna varit så kassa!» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»16 61%
Hög»5 19%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.34

- Om man räknar bort föreläsningarna som jag gav upp då de var så kassa, var det lite låg belastning. Men hade det vart föreläsningar som var värt att gå på så hade det antagligen vart lagom.» (Låg)
- Men man måste hitta en röd tråd i kursen att arbeta längs med, något som knyter ihop de olika delarna mer.» (Lagom)
- Lägga in ett jävla projektarbete utan redovisning eller riktlinjer är väl det dummaste man kan göra! så jävla dålig kurs. » (Hög)
- Den var ojämnt upplagd men nästan inget i början och mycket på slutet.» (Hög)
- Kursen var alldeles för omfattande, det fanns inga tydliga riktlinjer vad som var viktigast att kunna. Att kunna helheten i kursen var omöjligt med tanken på dens stora belastning » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»12 46%
Hög»8 30%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.42

- läste bara denna kursen» (Låg)
- Den andra kursen jag läste tillhör ej ordinarie plan. Läste matematisk statisk med (civ.) maskinteknik på Johanneberg.» (Låg)
- Med två kurser som båda var bestående av flera sammanslagna kurser gjorde det stundtals svårt att bibehålla en röd tråd under läsperioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»4 15%
Dåligt»7 26%
Godkänt»10 38%
Gott»4 15%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läraren svarar på mycket få mail-frågor och ignorerar resten.» (Mycket dåligt)
- Dåligt upplägg. Riktigt kasst att allt material är på engelska (både föreläsningsmaterial och bok) medans allt han säger och tar med på tentan är på svenska.» (Mycket dåligt)
- Onödigt med att lägga in ett projektarbete utan riktlinjer. Värdelöst att ha FYRA olika lärare som inte kan samarbeta. Varför slår man ihop två jättestora kurser till en extremt bantad?? Leder bara till förvirring och inte kunskaper!» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ett jätteintressant ämne som tyvärr har en dålig bok och eftersom föreläsningarna följer boken så har det blivit lite flummigt.. » (Dåligt)
- Flummigt, många olika lärare, vissa lärare verkade så ointresserade av det de pratade om så man tappade intresset själv.» (Dåligt)
- I sig var föreläsarna bra men det var virrigt med 5 olika lärare som hade sina lektioner om vart annat och det var väldigt svårt att veta på vad och hur man skulle plugga.» (Dåligt)
- Grupp arbetet var väldigt luddigt formulerat även koordineringen mellan de olika områdena av kursen kunde varit mycket bättre.» (Dåligt)
- Skulle få högre betyg vid mer samarbete mellan lärarna. » (Godkänt)
- En väldigt intressant kurs men ganska mycket att förbättra.» (Godkänt)
- Projektet var lite ostrukturerat ifrån kursansvarigs sida.» (Godkänt)
- Har en del att putsa på, annars en väldigt trevlig tillverknings- och materialvalsdel.» (Godkänt)
- Svår tentamen med vissa uppgifter som inte känns igen och luddig kurs med mycket (för mycket?) powerpoints och många lärare.» (Godkänt)
- Eftersom det är flera lärare som håller i de olika delarna så har kvalitén varierat, men oftast har det varit bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Användandet av kurshemsidan och materialvaldelens utformning.»
- Inget.»
- Kenneth och övnings ledarna var jättebra. »
- De olika delarna kursen bestod av.»
- Projektet, det är lite mer verklighet och praktiskt.»
- Alla moment utom skärande bearbetning.»
- vet ej»
- Projektarbetet att ta fram ett material»
- Denna kursen passade inte ens in i vad vi hade läst. Den verkade vara upplagd så att man hade läst t.ex. hållfasthetslära eller dylikt innan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- byt ut projektarbetet i material till en lab i skärande bearbetning istället. Det är skamligt att man inte har fått testa på en svarv/fräs efter tre år på chalmers»
- Fler övningstentor och gärna lite mer struktur i plasticitetsteori-delen.»
- Boken måste bytas ut. Tentorna måste vara bättre formulerade.»
- Bättre uppstyrt projekt. Bättre sammanfattning av kursen som sätts ihop till ett dokument för att skapa mindre förvirring. Ge oss en ordentlig formelsamling vid kursstart, så man känner sig bekväm med den. »
- Endast en bråkdel av boken behövs för att få godkänt på tentan (tillsammans med PingPong). Det borde finnas, eller skrivas, en sammanfattning på Svenska som alternativ till boken.»
- Schema lagda övningar i plastiskbearbetnings delen. »
- INTE lektioner i sal utan sluttning samt sprid ut timmarna. Fyrs timmar i rad e jobbigt.»
- Hela kursen! Inget hoppande mellan svenska och engelska. Fler tentor så man får se bra exempel på uppgifter. KORTARE och bättre power points. Lösning av uppgifter framme på tavlan. Helt enkelt allt.»
- 1. Ha genomgången av materialprogrammet FÖRST då de är nödvändigt för att komma igång med arbetet. 2. gå igenom de olika delarna av kursen i turordning istället för att blanda hej vilt. 3. Byt kurslitteratur eller gör en enkel sammanfattning av viktiga formler och koncept. (varför är de bara ett fåtal lärare som inser att detta är de bästa receptet för att få studenter att förstå/klara kursen?)»
- Ta bort skärande bearbetning helt och hållet och lägg mer tid på plastiskbearbetning. så som det var idag, så rörde det bara till det i huvudet och tillförde inget till kursen.»
- Studiebesök bör läggas till, då många personer aldrig satt sin fot i en verkstad. En röd tråd måste finnas i kursen som knyter ihop allt, man skulle med fördel kunna byta ut inlämningsuppgiften och räknedelarna på den plastiska deformationen samt skärande bearbetningen och mer teoretiskt diskutera fler processer. Även nyckelord som "kanalkoncept", "tillverkningsceller", "kvalitetsmetodik", tillverkningsprocesser utöver svarv och fräs, "lego-tillverkning" och utan problem ta med taylorism, "lean" och 5S för att få en övergripande tillverkningsförståelse och på så sätt en röd tråd.»
- Bättre tentamen med tal som känns igen, tydligare struktur på kursen, kanske att en föreläsare kan ta sitt i två veckor och därefter tar nästa föreläsare över istället för att man blandar varannat. Föreläsare som inte dyker upp utan att säga till!? Och om man har instuderingsfrågor, varför inte testa dem på tentamen? »
- Kurslitteraturen!! Det känns inte som att litteraturen hör ihop med undervisningen. Läraren beskrev kurslitteraturen som "en uppslagsbok" och att man inte räknar med att man skall läsa igenom den. En kurslitteratur och lektioner bör vara tätt sammansvetsade då det är många budskap som skall fram. Litteraturen bör vara på svenska då det finns många saker att missuppfatta med många nya begrepp som heter något helt annat på svenska. Begreppens namn är inte alltid uppenbara. »
- Ta bort delen med skärande bearbetning. Den är en udda fågel i sammanhanget och tar bara tid från övriga, mer centrala delar. Om det känns angeläget att ha med denna kunskap skulle isåfall flyttas till en annan kurs.»
- Runda av kusren så den blir lättare, begränsa den så man får lära sig det som är viktigast inte om allt »
- Grupparbetet behöver definitivt göras om bidrar inte till någon ytterligare kunskap. Kunde ersatts av praktiska övningar i bearbetningsteknik. t ex arbete från CAD modell till färdig produkt genom CNC-bearbetning.»
- Bättre struktur i kursen så den inte blir lika rörig. »

16. Övriga kommentarer

- För många lärare. Det känns att visa uppgifter på tentan är skrivna med 40 talets text . ( vi lever i 2013 så uppdatera gärna era overhead och skriv gärna tydliga frågor ). Följande kommentar är till plastiskbearbetnings föreläsare: Han borde följa Chalmers regler när det gäller RAST varje 45 min . När folk så att de vill ha rast så svarade han med att det är inte obligatorisk att komma eller stanna hela lektionen . Vi gjorde 1 eller 2 övning i plastisk bearbetning och det räcker inte . Vi behöver en ren övningsminas med möjlighet att fråga läraren (Detta känns att det är en standar i alla kurser). För lite material i plastiskbearbetning. »
- Kenneth och Stefan sköter sig kanon, Per Öhl måste jobba på sina attitydsproblem gentemot studenterna och inse att även han kan anpassa sig till 45min långa föreläsningar. MEr "helikopterperspektiv" på kursen än att kunna räkna ut ytjämnhet. »
- Svårt att lära sig när kursen är så rörig med osammanhängande litteratur/lektioner/powerpoints/gästföreläsares litteratur. Röd tråd tack!!»
- Tyvärr den kurs hittills i utbildningen som hållit lägst kvalitet. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.65
Beräknat jämförelseindex: 0.41


Kursutvärderingssystem från