ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AIP 015 Arbetets rum vt 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-04-13 - 2011-05-06
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
Definiera och ge exempel på för projektet väsentliga arbetsmiljöaspekter.
Hur väl uppfylldes detta mål?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»16 59%
Mycket bra»10 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Bra föreläsningar som belyser många aspekter» (Bra)
- Just arbetsmiljöaspekter har inte varit största fokus på i projektet, men en fråga som har berörts.» (Bra)
- Föreläsningarna har täckt in många anspekter, brand, akustik, ljus etc. Bra. Med tanke på projektets omfattning har det varit svårt att få med det på ett genomarbetat sätt. Dock är det nog alltid bra att få in det i huvudet som en start» (Bra)
- Studiebesöken på arbetsplatsen var mycket viktiga i sammanhanget, att prata med brukarna och se med egna ögon gav en helt annan förståelse än att läsa om arbetsmiljö.» (Bra)
- väldigt nyttigt att lära känna arbetsplatsen genom intevjuer och besök» (Mycket bra)
- Att få komma ut på en faktisk arbetsplats i behov av omstrukturering var otroligt lärorikt.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Tillämpa metoder och arbetssätt i designprocesser och programarbete i tidiga skeden Hur väl uppfylldes detta mål?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Bra»14 51%
Mycket bra»11 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Funktionsblommorna fick för mycket utrymme, för mycket fokus lades på dessa. Det måste ju finnas andra metoder vi också kan få ta del av.» (Dåligt)
- Ett väldigt bra moment att undersöka, intervjua och skriva! Men vi hade behövt mer tydliga riktlinjer för upplägget av den gemensamma rapporten för att kunna sammanfoga 15 personers arbete på ett bra sätt.» (Bra)
- skulle kunne väre bedre, med tanke på den halvdårlige rapporten vi fikk til. samtidig kjenner jeg personlig at jeg fikk et godt nok grunnlag til å fortsette prosessen. » (Bra)
- Jag tror att praktiken på arbetsplatsen var det alldra viktigaste. Vissa andra metoder ställer jag mig frågande till.» (Mycket bra)
- Många metoder introducerades, workshopmetodik, skissteknik, funktionsblommor o.s.v. Bra!» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Identifiera och illustrera relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»15 57%
Mycket bra»10 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.34

- Funktionsblommorna kan visserligen vara ett bra sätt att komma igång, men för vår del kändes det lite krystat att pressa in dem i byggnaden. Det finns kanske andra metoder.» (Bra)
- Om man med detta menar att vi ska förstå hur rum och rumsliga konfigurationer kan påverka en verksamhet så har målet uppfyllts. » (Bra)
- Denna kurs har vidgat min syn på vad arkitektur kan vara på ett mycket positivt sätt» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Utarbeta och visualisera syntetiserande koncept för verksamhetsutveckling och byggnadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Bra»17 73%
Mycket bra»5 21%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.17

- Tid och projektstorlek har påverkat hur långt man kommit.» (Bra)
- Jag tror att målet har uppfyllts hyfsat bra, men det beror på om jag förstått frågan rätt... syntetiserande koncept?? Enligt NE: ORDLED: syn-tet-is-er-ar SUBST.: syntetiserande, syntetisering •, framställa på konstgjord väg ofta med avs. på ämne som inte finns» (Bra)
- ritningar och designverktyg som ble utviklet kjennes mycket bra. men synes at man har en vei å gå med den muntlige presentasjonen framfor kunde. Skulle värt interessant med en mini-innföring i presentasjons-pedagogikk?» (Bra)
- Tillbyggnader av olika slag som förbättrade byggnaden genom förbättrade flöden av människor genomfördes av många. » (Bra)
- Funktionsblommorna var till stor hjälp i arbetet och ett bra verktyg. Kanske fick de lite stort fokus under kursen, och kanske skulle det vara bra med en presentation av några alternativa metoder för konceptvisualisering. Att få se andra gruppers presentationer var dock väldigt bra, eftersom de flesta hade använt sig av åtminstone någon annan metod eller grepp än vad man själv hade tänkt på.» (Bra)
- syntetiserande?» (Vet ej)
- syntetiserande koncept?» (Vet ej)
- (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: Värdera och jämföra olika koncept i förhållande till verksamhetens och byggnadens och den fysiska omgivningens förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 11%
Bra»17 62%
Mycket bra»7 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- MEN proportionerna mellan förberedande arbete och produktion av presentationsmaterial är för ojämn!!! Mer tid i slutet! Folk mår dåligt av att arbeta så intensivt och det ÄR inte bara vårt eget ansvar att det blir så!» (Ja, målen verkar rimliga)
- En gnutta höga, men övning ger färdighet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- verkade mycket i början men blev mer och mer greppbart ju längre kursen gick.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som att målen är något högt ställda med tanke på den tidsram vi arbetat med projekten inom.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

27 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»22 84%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.07

- Men som sagt - se över proportionerna mellan de olika momenten!!!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Omfånget är ok men fördelningen mellan programskede och utförande känns ojämnt fördelad, tiden utförandefasen kändes knapp.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Bra också att två andra kurser kunde vävas in i Arbetets rum.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- opplevde stort tidspress, men dette skyldes både prosess og kanskje at man arbeidet for detaljert i startfasen. Handledning skulle kunne väre mye bedre.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det har pratats mycket om förhållandet mellan inventeringsdel och förslagsskissningsdel, med kritik mot att den sista delen var så kort. Jag tycker dock att den var lagom lång i förhållande till det vi skulle presentera. Möjligen kändes inventeringsdelen lite utdragen. Kanske på grund av att så många andra kurser var insprängda i den. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Alldeles för lite projekttid. Att vi "alltid gör bra projekt ändå" beror på att vi sitter hela nätterna och sliter.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det blir iofs vad man gör det till, men det var lite tajt om tid för att jobba med projektet och komma med ett rimligt förslag.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Upplever att omfånget varierar lite för mycket mellan de olika projekten. Vissa är mer omfattande än andra, och det är inte riktigt rättvist kan jag tycka.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Då kurser på arkitektur variera väldigt i omfång i förhållande till poäng så är det svårt att ha något att jämföra med. Vissa kurser får man jobba för varje poäng, andra behöver man knappt vara närvarande... Kursen hade ett rimligt omfång i förhållande till arbetsuppgiften.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Bra»17 62%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.11

- Kurs-PM var för stort och inte tillräckligt lättöverskådligt och strukturerat. Men om man letade länge nog hittade man informationen där. Tycker även att alla kurser skulle nyttja TimeEdit till fullo.» (Dåligt)
- Schema och kursPM utsattes för mycket ändringar, vilket inte är bra. Däremot var beskeden om ändringar bra och i god tid.» (Dåligt)
- reagerade vare sig på att det var bra eller dåligt» (Bra)
- Olyckligt att mellankritiken sammanföll med det planerade sektionsmötet.» (Bra)
- KursPM och anvisningar var mycket bra! En suverän inlednande föreläsning från Matts. Tyvärr blev arbetets rumkursen lite lidande av den ganska röriga och otydliga byggnadsvårskursen. Speciellt inför inlämning av rapporten var det väldigt oklart vad som förväntades och vad som hörde till vad.» (Bra)
- Matts du är ett föredöme i tydlighet» (Mycket bra)
- Och ett stort plus för alla mail Matts. Det känns att du bryr dig om oss.» (Mycket bra)
- Förvånansvärt bra med tanke på att schema och planering sällan varit en bra punkt i kurser på arkitekturprogrammet.» (Mycket bra)
- Bättre än något jag tidigare varit med om på Chalmers.» (Mycket bra)

9. Kursen har samverkat med två andra kurser: Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling samt konstlaborationer A. Har detta utvecklat ditt projektarbete?

(ambitionen har varit att ni skall se och utveckla olika sammanhang mellan problem, metoder och arbetssätt och att detta skall vara av värde för projektutvecklingen i Arbetets rum. Utveckla gärna med kommentarer och ev förslag till förbättringar)

27 svarande

Nej, inte alls»4 14%
I begränsad utsträckning»16 59%
I ganska hög utsträckning»5 18%
Ja, i mycket hög utsträckning»2 7%

Genomsnitt: 2.18

- Jag märkte inte ens av den kursen.» (Nej, inte alls)
- Byggnadsvårdskursen var oklar, man förstod inte vad man skulle göra elle rhur det var kopplat till Arbetes rum förutom att det gällde samma byggnad. Konstlaborationerna var roligt men kopplingen känns lite krystad.» (Nej, inte alls)
- Inte det minsta tyvärr, men konstlab var ett roligt inslag. Byggnadsvård, beb../... / gav ingenting alls. » (Nej, inte alls)
- Konstlaborationen hade väldigt varierande kvalitet, men fungerade i vissa fall som en bra kreativ injektion. Dock var det svårt att direkt koppla konstlaborationen till projektet. Kursen Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling var väldigt vag i sitt syfte och innehåll och ibland svår att urskilja från arbetets rum. Därför är det svårt att säga om den utvecklat projektet i nämnvärd utsträckning.» (I begränsad utsträckning)
- Som en del av en skissfas/kreativ arbetsprocess har konstlabbarna varit bra, Byggnadsvårdskursen var lite oklar och för dåligt synkad.» (I begränsad utsträckning)
- byggnadsvården kändes inklämd men delar av konstlaborationen ex ljusstudier var ett bra inslag!» (I begränsad utsträckning)
- det har varit skönt med lite variation i schemat, mellan olika kurser. men kan inte påstå att de arndra kurserna påverkat projektet på något direkt sätt.» (I begränsad utsträckning)
- Jag ställer mig fortfarande tveksam till de olika metoderna att komma igång med projektet. Kanske att en dags dansande hade kunnat bytas ut mot en dags presentationsteknik. Spelveckan var kul, man jag vet inte om det hjälpte mig att förstå min abetsplats bättre.» (I begränsad utsträckning)
- Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling känns relevant fast skulle kunna få ta mer tid eftersom att det är intressanta ämnen. Det skulle dock vara bra om den kursen blev tydligare. Konstlaborationerna har varit roliga avbrott och är till viss del något att ta vidare med sig i projekten. Det vore dock väldigt bra att få veta hur den så kallade forskningsdagboken ska genomföras, dvs hur den ska läggas upp, så att man i alla fall kan börja med den när man har laborationerna färskt i minnet. Gå tillbaks och reflektera över hur man senare använt de insikter och erfarenheter man förskaffade sig kan man däremot göra i efterhand.» (I begränsad utsträckning)
- Det kändes som något man bara ville ha gjort för att sedan kunna fortsätta med kursen Arbetets rum. Hade varit bättre om man hade kunnat separera dem lite tydligare.» (I begränsad utsträckning)
- BBH-kursen gav enbart ett antal utgångspunkter/aspekter att ha i åtanke i processen. Vidare sakkunskap i respektive aspekt var undermålig eller obefintlig. i Konstlaboration A var enbart 1 del givande (undersökningsmoment/lab), de andra var för långsökta och ineffektiva. Det var själva undersökningsmomentet som var givande för Arbets Rum. Annars var det enbart aspekter o förhållningssätt, liksom BBH, som var givande, men dock alldeles för svårtolkade, ineffektiva och långsökta. Litteratur kring dessa hade kompletterat och effektiviserat tror jag.» (I begränsad utsträckning)
- Svårt att säga. De två kurserna flöt in i varandra.» (I begränsad utsträckning)
- Dock så var "Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling" onödig att ha som fristënde kurs. När den ändå är så djupt integrerad med projektet så blir man bara förvirrad.» (I ganska hög utsträckning)
- speldesign- Mycket bra och roligt gun lund- roligt avbrott från men onödigt i samband med kursen. byggnadsvård och bebyggelse- smälte samman.» (I ganska hög utsträckning)
- Kanskje konstlaborationene i mindre utsträckning. Men veldig roligt!» (I ganska hög utsträckning)
- Ja, det har varit bra och inspirerande inslag. Dock behöver byggnadskonstruktionskursen integresas ännu bättre i Arbetets rum» (Ja, i mycket hög utsträckning)
- Spelkursen var otroligt bra och användbar som träning i grupparbete och designprocess tillsammans. Jag lärde mig mycket som gick att tillämpa i Arbetets rum. Byggnadsvårdskursen däremot upplevde jag som ostrukturerad och spretig. Syftet med den var klart, men inlämningskrav och kritik och presentation var väldigt torftiga.» (Ja, i mycket hög utsträckning)

10. Bedöm (och kommentera) de olika former av handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

26 svarande

Mycket dålig»2 7%
Dålig»6 23%
Bra»9 34%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 2.96

- Ritsal 1. Ständigt en stor press att prestera utan att få veta om man var inne på något bra spår eller inte. Något tydligare handledning hade uppskattats. Väldigt bra med mittkritik med handledare från andra ritsalar.» (?)
- Ritsal 4. Upplever att vi inte fått den hjälp vi efterfrågat och behövt.» (Mycket dålig)
- Ritsal 4. Handleder ikke tilfört så mye. Virker veldig usikker i sin rolle og i informasjon/rammer rundt prosjketet.» (Mycket dålig)
- Ritsal 4. Handledningen var ganska ostrukturerad och gav inte särskilt mycket. Verkade osäker. » (Dålig)
- Har suttit i ritsal 1 och anser av många anledningar att handledaren för en ritsals specifika projekt inte bör vara samma person som examinerar och leder kursen. Tror att detta är en olycklig konflikt mellan två vitt skilda uppdrag som ingen handledare kan väntas hantera. Jag anser bland annat att detta är en dålig lösning då jag uppfattat att eleverna i vår ritsal uppfattar de dubbla åtagandena som ett stressmoment och kravfyllt att behöva prestera istället för kreativ stöd och hjälp för att utveckla en process i sitt arbete. Kommunikationen hamnar inte på samma nivå och handledaren är FÖR insatt i kursen. Kan inte säga att extrahandledningen med Anders Bollander heller har utvecklat oss. En idé kan vara att göra som vi fick i årskurs 1, att vid ett begränsat antal tillfällen byta handledare - skriva upp sig på valfri ritsals handledare för att få kritik från någon oinsatt med nya ögon och nya infallsvinklar.» (Dålig)
- ritsal 1: ritsalsassistent: måste bli mer strukturerad när det kommer till handledning. Snabbt, konkret, effektivt (som att arbeta av en punktlista) denna kritik anses befogad då handledningen ofta blev för lång och utdragen. Anna törnkvist var ett bra inslag i kursen i kritik avseende.» (Dålig)
- ritsal 1. har ibland upplevt att vår handledare har haft svårt att se i vilket stadie projektet är i och gett kommentarer som inte varit riktigt relevanta i just den fasen. även lite för mycket fokus på detaljer och man kan ha missat att diskutera mer grundläggande idéer och koncept i projektet, som flöden, estetisk utformning och andra ställningstaganden. » (Dålig)
- Ritsal 1: Ibland har det blivit missförstånd mellan handledaren och vår grupp gällande vad man har för idéer. Handledningstiden brukade ofta dra över tiden, vilket gick ut över de(n) nästkommande gruppen(erna). Den vikarierande handledaren pratade mycket utanför projektet och det var mest en slags diskussion som inte hade med projektet att göra.» (Dålig)
- Ritsal 3. Intressanta, men mestadels fördjupande och gränsöverskridande, resonemang och diskussioner fördes alltför ofta under dirigering av handledningen. Svårt att koncentrera sig på kärnämnet och projektet. Detta främst under projektets handledningar. Mycket bra betyg till handledaren vad gäller ENTUSIASM och ENGAGEMANG. » (Dålig)
- Ritsal 3, entusiastisk handledare. Men bättre på att kritisera än att hjälpa en framåt i arbetet.» (Bra)
- Bra, men på gränsen till dålig. Ritsal 3» (Bra)
- bra jobb matts. men ibland fick vi vänta länge på dig fast än vi hade bestämmt tid.» (Bra)
- du skötte dig väl matts! tänk på att passa tider dock! samtal med anders bellander gav inte så mycket. det var mest han som pratade....» (Bra)
- Ritsal 2» (Bra)
- Bra handeldning i ritsal 2. Kompetent handledare med stora kunskaper i verksamheten.» (Bra)
- ritsal 3» (Bra)
- Anna Thörnqvist för oss i ritsal 2 var mycket kunnig och inspirerande.» (Bra)
- Givande och inspirerande handledning med mycket bra diskussioner. Roligt att ha en handledare som är expert på området (skola). Anna kan dock vara lite väl styrande genom sin övertygelse om vad som är bra och dåligt. Men i stort mycket bra! (Ritsal 2)» (Mycket bra)
- Mycket bra handledare.» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Vår handledare var väldigt kunnig i sitt område och en duktig och engagerad handledare. » (Mycket bra)
- En jäkla massa handledartid, hur mycket som helst, som att vara på en annan planet.» (Mycket bra)
- Ritsal 2» (Mycket bra)
- Alingsås Lasarett. Peter Fröst är verkligen en bra handledare. Workshoptillfället på sjukhuset var fantastiskt för förståelsen av vår organisation.» (Mycket bra)
- Kunnig handledare, ritsal 2» (Mycket bra)
- Ritsal 3. Mikael Ekegren var strålande. Det var även intressant med handledningen från inredningsarkitekten.» (Mycket bra)
- Ritsal 2.» (Mycket bra)

11. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud, inredning). Har det varit till hjälp i projektarbetet?

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultationer och vad det har handlat om)

27 svarande

Nej, inte alls»7 25%
Ja, till viss hjälp»16 59%
Ja, till stor hjälp»4 14%

Genomsnitt: 1.88

- vi hann inte nyttja specialkonsulten.» (Nej, inte alls)
- Konsulterade inte inredningsarkitekten då det inte kändes väsentligt i vårt fall.» (Nej, inte alls)
- utnyttet konsultation med ljud.» (Nej, inte alls)
- Intressant och nyttigt - något att ta med in även i kommande projekt även om det inte kändes som om det fanns tid i slutskedet (produktions-fasen) av den här kursen för att riktigt ta hänsyn till dessa aspekter på djupet.» (Ja, till viss hjälp)
- Ljudkonsulten kunde vi tyvärr inte använda då det inte var möjligt att komma till alingsås lassarett igen. Inredningsarkitekten gav viss hjälp men jag tror att han skulle kunna varit med tidigare i processen.» (Ja, till viss hjälp)
- Det fanns aldrig någon tid till att fördjupa sig med hjälp av dessa konsultationer, men de var bra.» (Ja, till viss hjälp)
- haft det i bakhuvudet under utformningen av färjenäs» (Ja, till viss hjälp)
- inredning» (Ja, till viss hjälp)
- En timmes inredningskonsultation blir ju vad det blir, men jag önskar faktiskt inte mer. » (Ja, till viss hjälp)
- Specialkonsultationerna har hjälpt till viss del men det känns som att de var mer anpassade till övriga ritsalars projekt. Vare sig vi hade nytta av det i vårat projekt eller inte så har det vara intressanta konsultationer som jag antagligen kommer att ha nytta av någon annan gång.» (Ja, till viss hjälp)
- Det har varit mycket bra att få i dessa aspekter, framförallt akustikern´,. » (Ja, till viss hjälp)
- Både ljud- och inredningshandledningen var bra för att få bolla idéer med någon med ett annat perspektiv. Det var också väldigt bra att det stod angivet på handledningslistorna att det var viktigt att vi tänkte igenom vad vi hade för frågor (självklart kan tyckas), för det var inte så lätt för de handledarna att sätta sig in i ett helt projekt vid ett tillfälle.» (Ja, till viss hjälp)
- Trevligt inslag som gärna får utvecklas vidare. Bra när konsulten först får hålla en föreläsning som i akustik-fallet.» (Ja, till stor hjälp)
- Utnyttjade både akustik och inredningskonsultationerna.» (Ja, till stor hjälp)
- Både akustik och inredningsdelen var till stor hjälp, och introducerades rätt i tidplanen för kursen.» (Ja, till stor hjälp)
- Jättebra att få specialkonsultation. » (Ja, till stor hjälp)

12. Det var sju föreläsningar i kursen. Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande. Ange hur många föreläsningar som du har varit med på)

27 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»3 11%
Föreläsningarna gav ganska mycket»20 74%
Föreläsningarna gav mycket»4 14%

Genomsnitt: 3.03

- var på alla föreläsningar, dock kändes det som att vårt studieobjekt (färjenäs)var svårt att anpassa till de föreläsningar som behändlade verksamhetsproblematik inom fyra väggar.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Har varit på alla föreläsningar. » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Christel Copp - mycket bra. Synd att man inte minns det dåliga (för allt kan ju inte ha varit bra). Anders Belander är märklig, pratar för mycket.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Torsten Hilds, Kristel Kopps, och föreläsningen om funktionsblommorna var de mest givande. Har medverkat i ca 6 av föreläsningarna.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Visuell kommunikation var mest intressant!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Varit med på alla föreläsningar. Som alltid finns det föreläsningar som är bättre än andra, men jag tycker att kursens föreläsningar har hållt en förhållandevis hög nivå.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- christel- mycket bra. Även intressant med akustikföreläsningen» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- kul med många olika infallsvinklar» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Har varit på alla föreläsningar och Cristel Kopps gav mest konkret info.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag missade tyvärr många av dessa föreläsningar, jag tyckte att de med Peter Fröst var bra och tycker att den med Anna Törnquist var obefogad. Christel Copp var bra.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har varit med på alla föreläsningar utom en och tycker i stort sätt att alla har varit bra.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Gick på alla föreläsningar. Mest om tyckta: Inredningsarkitekten, Anna Törnqvist med funktionsblomman, Kristel Kopp helt underbar!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Tyvärr vad jag sjuk under föreläsningarna om funktionsblommor och om Lean Production. De andra var jag på. Ljusföreläsningen var alldeles för generell och ytlig. Annas föreläsning fick vi i ritsal 2 höra tre gånger. Annars har det varit mycket bra och inspirerande föreläsningar!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag tror att jag var med på samtliga föreläsningar, men minns inte så mycket av dem på rak arm.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- I stort en mycket inspirerande kurs där även föreläsningarna hållit en hög nivå. Jag har gått på alla föreläsningar även om jag kommit sent ett par gånger (förlåt!)» (Föreläsningarna gav mycket)
- Föreläsningarna gav olika mycket men det jag minns är de gällande designprocess vilket är mycket givande och skulle kunna utökas något. Alla möjligheter att ta del av verktyg och modeller att arbeta med underlättar och skapar en vilja och lust att sätta igång arbetet och prova. Christel Copp håller också bra föreläsningar. Är dock besviken över inDesign genomgången vi skulle få som var ostrukturerad, oförberedd och inte gav något. Intentionen var bra och skulle vara ett uppskattat inslag om den var mer organiserad. Föreläsningen kopplad till litteraturen och litteraturseminariet är inte heller något jag kommer att minnas eller ta till mig i någon större utsträckning.» (Föreläsningarna gav mycket)
- För mig personligen har jag för första gången lyckats fylla ett helt kollegieblock tack vare: intressanta, förtroendeingivande och adekvata föreläsare och teman.» (Föreläsningarna gav mycket)
- Var med på alla. Är ibland svårt att hålla isär vad de handlar om och vad de syftar till. En tydligare introduktion till vad varje föreläsning går ut på måste finnas på samtliga.» (Föreläsningarna gav mycket)

13. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

27 svarande

Mycket liten betydelse»6 22%
Ganska liten betydelse»14 51%
Ganska stor betydelse»5 18%
Mycket stor betydelse»2 7%

Genomsnitt: 2.11

- hemskt tråkig bok. tummen ner!» (Mycket liten betydelse)
- Kurlitteraturen gav upphov till en väldigt intressant diskussion, men inte så mycket mer.» (Mycket liten betydelse)
- Läste bara något kapitel ur boken. Väldigt svårläst i början. Man tappar intresse, men vi hade en genomgång i ritsalen och jag minns faktiskt knappt vad vi pratade om och jag tror inte att vi har haft bokens innehåll i åtanke när vi har försökt gestalta och planera vårt projekt.» (Mycket liten betydelse)
- Intressanta texter (de flesta - texterna om spaca m.m. var alldeles för tunga och filosofiskt lagda för min smak) men kan inte se att jag har haft nytta av dem i mitt arbete.» (Ganska liten betydelse)
- Däremot var praktik på arbetsplatsen och workshopen guld värd.» (Ganska liten betydelse)
- Som i de flesta kurser på arkitektur finns det sällan tid för kurslitteraturen. Jag hade önskat att det hade haft större betydelse men litteraturen har blivit bortprioriterad för skissprocess och andra analyser.» (Ganska liten betydelse)
- De första två texterna i kurslitteraturen gav inte mycket. Den avslutande texten om Målformulering, ur Ju förr desto bättre av Nina Ryd, var däremot väldigt bra och gav desto mer.» (Ganska liten betydelse)
- likevel et bra moment.» (Ganska liten betydelse)
- Jag läste en hel och använde delar av några andra böcker som vår handledare, Anna Thörnqvist delade ut. Det var väldigt nyttigt.» (Ganska liten betydelse)
- Den har varit bra för att problematisera och ge ökat djup i frågorna» (Ganska stor betydelse)
- Intressant läsning.» (Ganska stor betydelse)
- Om man orkar/hinner läsa allt, önskar att jag orkade/hann.» (Ganska stor betydelse)
- Det var ett bra sätt att få ingång tankarna kring projektet.» (Ganska stor betydelse)
- Bra kompendium av texter!» (Mycket stor betydelse)

14. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(kommentera hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

27 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»6 22%
Seminariedagen gav ganska lite»7 25%
Seminariedagen gav ganska mycket»10 37%
Seminariedagen gav väldigt mycket»4 14%

Genomsnitt: 2.44

- högtravande, sega engelska texter med ett tjat om rum in absurdum.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- viktigt att tänka över vilken dag man lägger in ett sånt seminarie» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Seminariet geomfördes i ritsalen där vi gick igenom boken kapitel för kapitel och diskuterade innehållet, men även sidorspår till innehållet i boken. Jag tror att om kapitlena i början skulle vara lite mer lättlästa att man lättare skulle ta till sig informationen och lättare att motivera en att läsa igenom allt inför seminariet. På ett sätt är det väl bra med en skriftlig sammanfattning för att se om studenterna har läst, diskuterat och analyserat över innehållet, men det var inget man såg fram emot att sammanställa.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Alltid nyttigt inslag att "tvingas" läsa texter och diskutera dem med andra. Men som tidigare nämnt var vissa av texterna alldeles för tunga och svåra att ta till sig (texten om space och efterföljande text om vad arkitektur är) som tog bort lusten från att läsa något alls. Olyckligt att dessa låg i början av kompendiet och avskräckte många från vidare läsning.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- vi kom trots allt in på en del intressanta diskussioner.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Svårt att ta till sig texterna och koppla till projektet.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det uppstod en del intressanta diskussioner men ju bättre materialet är desto bättre blir seminariet.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Ett bra inslag som jag saknat tidigare i utbildningen. Seriositet och ett intellektuellt djup som visar att vi går på högskolan och inte gymnasiet. Bra texturval. Redovisningen hade dock kunnat ställa högre krav. T.ex. att vi skulle skriva och reflektera kring det vi läst. Och så hade det varit bra med en handledare med i diskussionen» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Intressanta samtal och bra med skriftlig inlämning.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminariedagen gav ganska mycket, men verkade lite inklämd mellan alla de andra sakerna som försiggick.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminariet fungerade bra och litteraturen var övergripande och en bra introduktion även om den kanske inte var direkt kopplad till projektetl.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Mina ritsalskamrater uppvisade en imponerande kompetens.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Bättre texter än vanligt. Det kändes mer som ett "riktigt" seminarium än i andra kurser där de ofta verkar handla om att vi ska stödja kursledarna ekonomiskt genom att köpa deras litteratur. Framför allt första delen ledde till mycket bra diskussioner i vår ritsal.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Den gav mycket i fråga om definitionen av arkitektur och arkitektrollen, men mindre i fråga om hur jag uppfattade verksamheter.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- mer interessant å diskutere slike begrep og funderinger!» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Tack vare vår ritsals engagemang. Dock hade inte alla läst allt, utan vi delade på kapitlena så att vi "slapp" läsa allt. Det är inte bra. Bättre och mer inlyftan uppifrån så att attityden och insikten bättras hos studenterna till att inse betydelsen i att läsa! Annars blir det ojämnt då momenten bärs av studenterna. Syftet med inläsningen och seminarierna utförs i extremt varierande grad beroende på ritsalskultur och seriositet. Jag tyckte texterna var mycket bra, både på bredden och kvalitén.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det blev väldigt bra diskussioner, och kravet på en inlämning är nödvändig även om den inte följs upp. Det signalerar seriositet och det är viktigt.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- det var mycket bra med krav på skriftlig sammanfattning. Det gjorde att vi fick diskutera vad vi kom fram till och sammanfatta tillsammans. Mycket bra texter och bra upplägg. Det mest givande textseminariet hittills.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Att tillsammns i gruppen diskutera det man läst var givande.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Vi lyckades bra med seminariet i vår ritsal men efter vad jag har hört hade det varit bättre med mer organiserad och eventuellt handledarledd seminarietid.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

15. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

27 svarande

Kritikdagarna var inte bra»2 7%
Kritikdagarna var ganska bra»6 22%
Kritikdagarna var bra»16 59%
Kritikdagarna var mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 2.74

- Mycket mycket bra att redovisa på arbetsplatsen. Men trist att behöva dra samma redovisningar för samma öron igen dagen efter, med bara två nya i publiken, som dessutom knappt gav kritik utan mest babblade på (dock med intressanta sidospår). Sista kritikdagen i blandgrupper mycket bättre igen. Sammanfattning med Kristel mycket bra. Mitt tips: Ta med de andra kritikerna direkt till arbetsplatsen spara en undervisningsdag.» (Kritikdagarna var inte bra)
- Bra med de tre olika varianterna på kritik. Det funkar även bra att ha sista dagen utan handledare. På mellandagen, när vi fick kritik av handledare från andra ritsalar, fick vi väldigt lite respons på vårt arbete vilket är frustrerande efter så många timmars jobb. Bra med två olika kritiker dock.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Vår kritiker kändes inte påläst på vårt projekt. Han tog upp saker med det, tittade på vår presentation och insåg att han missuppfattat, förstod inte att bord var stolar trots att det var uppenbart och andra småsaker. Det värsta var när han jämförde vår situationsplan med en annan grupp - som hade en större nybyggnad - och ifrågasatte om vi klarat programmet i vår mindre byggnad. Som kritiker ska han vara påläst och veta om vi klarade programmet eller inte utan att jämföra enkla volymer. Gästkritikern var kompetent men pratade mest om sina semesterresor. Kritiken är för viktig för att slarvas bort på det sättet! Det är vår enda egentliga respons på flera veckors hårt arbete! Tiden var som vanligt ett problem. De första grupperna får gott om tid medan de sista skyndas igenom. Det känns orättvist och man känner sig osynlig när kritikern vill "klämma in" ens projekt lite snabbt innan lunch. Tvärkritiken fungerade bra. Lite roligt att kunna ge kritik på andras projekt utan att behöva bekräftelse från en "riktig" kritiker.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Kändes lite mycket när vi gick igenom projektet en tredje gång. Ser däremot nyttan med alla tre kritkomgångarna och att det kanske är svårt att ta bort något.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Alldeles för många kritikdagar. Det hade räckt med att man presenterade projektet för arbetsplatsen och en gång i tvärgrupper MED kritiker. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Blev lite mycket kritiktillfällen. Tvärkritiken kunde ha getts lite tydligare instruktioner och istället varit mer av en diskussion än kritiktillfälle.» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med tre genomgångar, det är bra att presentera i olika situationer och att faktiskt till slut kunna känna sig trygg i en presentation.» (Kritikdagarna var bra)
- Är i allmänhet mycket nöjd med hur kritikdagarna var upplagda trots att jag tycker att kritiken var alldeles för tunn för varje enskilt projekt. Men tror att det i detta fallet beror på kritikerna vi hade och att kommentarerna från arbetsplatsen var i det närmsta obefintliga.» (Kritikdagarna var bra)
- Hade önskat mer respons från verksamheten (kanske en representant på mellankritiken?). Tvärkritiken var intressant då man fick större insikt i övriga projekt från klassen. Kritik med handledare och inbjuden kritiker var bra men lite långdragen då vi studenter inte fick vara med i debatten.» (Kritikdagarna var bra)
- Tradigt efter 3 dagar, dag 2 var bäst/viktigast. Dag 3 var mycket bra, nackdelen är att man var i tröttaste laget då. Dag 1 var märkligt, trodde vi skulle få ut mer. Det hände inget.» (Kritikdagarna var bra)
- rättvis kritik. » (Kritikdagarna var bra)
- bra med olika former av kritikgrupper. undrar om det nödvändigtvis måste pågå i 3 dar? man hinner bli lite trött.» (Kritikdagarna var bra)
- Tycker att man borde presentera på arbetsplatsen sist för förberedelsen och förbättringsmöjligheternas skull.» (Kritikdagarna var bra)
- Det var ganska tråkigt att höra samma presentationer två gånger i rad. Vi hade en kritiker dag två som hette Tobias, han var inte bra och kunde inte uttrycka sig. Presentationen på arbetsplatsen gav ingenting. Tvärgruppsdiskussionen var dock givande!» (Kritikdagarna var bra)
- Hade önskat få ut mer av presentatinen ute på arbetsplatsen, hade varit kul om de varit mer förberedda och kunnat komma med respons. Eftersom att vi genomfört projektet för dem så är det också den responsen/kritiken som känns allra mest relevant. Bra att få ha tvärgruppskritik och se de andra ritsalarnas projektplatser.» (Kritikdagarna var bra)
- Skulle kanskje önske en extern kritiker, eller noen som ikke var involvert tidligere i prosessen, ved et av tilfellene. Ellers interessant å framföre for kunde. Også bra å få repetere den muntlige presentasjonen, og kjenne at man blir tryggere i rollen. Skal tenkes på ved neste presentasjon. Övning er bra!» (Kritikdagarna var bra)
- Bra rakt igenom. Fick bra respons och rättvis sådan, till skillnad från mellankritiken (en person) som jag är mycket tveksam till.» (Kritikdagarna var bra)
- Det var kanske lite väl mastigt att ha tre kritikdagar på rad. Jag tror att alla var mäkta trötta på sina projekt redan efter andra och det var svårt att hålla intresset uppe.» (Kritikdagarna var bra)
- Det var bra kritik men det blev lite tjatigt att det var så mycket kritik och långa pass inom ritsalen. Det blir väldigt likt när alla har samma projekt. Det hade varit bättre med mer tvärkritik.» (Kritikdagarna var bra)
- Då min ritsal saknade en kritiker så fick vi större utrymme att diskutera sinsemellan. Då alla var insatta i projektet mer än de flesta kritiker fick man bättre, mer relevant kritik, samtidigt som man fick många olika perspektiv.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Tycktes innan att de muntliga presentationerna skulle bli tjatiga och jobbiga. MEN det gav mycket RUTIN! Att presentera på arbetsplatserna gav skärpa och noggran planering. Ritsalskritik gav mycket i utbyte för att vi hade Peter Fröst och alla var inlästa på projekten i allra högsta grad. Sist ihop med övriga ritsalar, gav insikt och metoder i hur andra tillämpad sina undersökningar. Att presentera muntligt i fortsättningen kommer utan tvekan att bli lättare! Skulle kanske vara en del i kursmålen?» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Tre dagar kändes dock som att vara i överkant. Dock var alla tre dagarna bra.» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

16. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

27 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»1 3%
Ganska god insats»10 37%
Mycket god insats»16 59%

Genomsnitt: 3.55

- Halvgod insats med svagt resultat. » (Ganska god insats)
- Jag kunde ha varit mer engagerad i föreläsningar och rapportskrivandet, men känner ändå att det är en kurs jag och alla andra tagit på stort allvar.» (Ganska god insats)
- Inte lika god insats i ritsalen i förhållande till hur mycket andra gjorde, men alldeles tillräckligt i projektgrupperna. » (Ganska god insats)
- Har i det här projektet gått in med en ambition att hålla en jämn arbetsnivå från början och har därför arbetat effektivt redan från början. Trotts detta blev det många sena kvällar och nätter i slutet. » (Mycket god insats)
- Jag har legat i.» (Mycket god insats)
- Skulle nog vilja säga att detta är det projekt jag hittills känner mig mest nöjd med. Har arbetat hårt, strukturerat och effektivt och känner att jag har lärt mig mycket och fått upp lusten för att fortsätta arbeta lika hårt i fortsättningen. Framförallt har jag uppskattat att för första gången vara ute i verkligheten och skapa/förhålla sig till något samt att jag känner att jag har börjat samla på mig kunskaper och redskap jag kan använda för att skapa något jag kan vara nöjd med.» (Mycket god insats)
- jobbade i en välfungerande grupp.» (Mycket god insats)
- ...precis som övriga gruppmedlemmars!» (Mycket god insats)
- Jag anser att jag har gjort en väldigt bra insats i min projektgrupps, och hela ritsalens gemensamma arbete. Jag har haft väldigt hög närvaro och deltagit aktivt i utvecklingen och framställningen av projektet.» (Mycket god insats)
- Jag tolkade kursen dominerande i undersökande vad gäller INVENTERING, VISUALISERING, FORSKANDE och PROGRAMMERING. Därför är jag mest nöjd med själva processen, inte lika mycket resultatet.» (Mycket god insats)
- Arbetat så mycket jag kunnat med min del av projektet. Har upplevt vissa svårigheter med gruppen men det har varit bättre än tidigare grupparbeten. Kände att jag fick leka fåraherde vissa gånger då inte alla kunde passa tider, och prioriterade annat vissa gånger.» (Mycket god insats)
- Vi hade ett bra samarbete där vi tidigt ritade upp de huvudlinjer vi ville följa. Jag kände att jag bidrog lika mycket som de övriga och att vi fördelade vår arbetsinsats på ett bra sätt, så att vi slapp jobba så många sena kvällar.» (Mycket god insats)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 18%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»12 44%

Genomsnitt: 3.25

- Det är det sämsa med kursen tror jag. Man kan inte ha samarbete i så stor grupp om det inte finns en given ledare.» (Ganska dåligt)
- Arbetet med ritsalen gick bra. I projektgruppen var vi dock på ganska olika ambitionsnivåer. Detta gjorde att det ibland kändes som att man drog projektet på egen hand. Mitt fel dock att jag inte kunnat motivera mina medarbetare bättre.» (Ganska dåligt)
- En kombinasjon av dårlig utgangspunkt med dårlig ritningsmaterial, missforståelser, kommunikasjonsproblem, dårlig handledning, fravär fra enkelte studenter osv. dette er også grunnen til det bristende resultatet i den gemensamma rapporten. » (Ganska dåligt)
- Arbetat i projektgrupp om 3 personer, vilket har fördelen att man kan få mycket gjort på kort tid, men står ibland i vägen för beslutsfattandet.» (Ganska bra)
- Ritsalsgruppen tröttnade jag ganska fort på, likaså störde det mig att många av vår grupps idéer blev stulna rakt av. Min projktgrupp har dock varit fantastisk!» (Ganska bra)
- Arbetet i ritsalen har gått bra men man kommer nog aldrig ifrån att det alltid är några personer som får dra ett tyngre lass. Arbetet i projektgruppen har fungerat väldigt bra, men även här gäller att en eller två får bära en större arbetsbörda. En nackdel som följer med höga ambitioner.» (Ganska bra)
- Mindre bra i ritsalen, men väldigt bra i projektgruppen. » (Ganska bra)
- Ett godkänt. Känner att jag fick ta mer ansvar än jag borde ha behövt.» (Ganska bra)
- Rapportskrivandet var ganska katastrofalt. Det är svårt att få en uppgick på fjorton personer som väntar sig någon slags demokratisk lösning. Kanske hade en liten uppmuntran till att utse lämpliga roller i arbetet eller en liten guidning till en bra arbetsorganisation i så stor grupp varit användbart.» (Ganska bra)
- De allra flesta har varit hjälpsamma och gjort sin del av arbetet.» (Ganska bra)
- Skönt att välja arbetspartner själva» (Mycket bra)
- Mycket bra syftar till samarbetet i min projektgrupp. Väldigt viktigt att själv få dela in sig i grupper och framför allt skönt då tidigare grupparbeten då vi blev indelade av lärare inte alls fungerade. Samarbetet inom ritsalen skulle jag dock kalla ganska dåligt. Det är en allt för stor grupp att arbeta i och mycket svårt att skapa något bra. Är fullt medveten om att alla inte kan få som de vill i alla lägen men har framförallt upplevt samarbetet som frustrerande och tråkigt då ambitionsnivån och förståelsen har varit till så hög grad olika att det känns som att de med högst ambitionsnivå får göra största delen av arbetet. Det är svårt att kommunicera i en såpass stor grupp och svårt att se att saker blir gjorda av de enskilda individerna. Tycker framförallt att arbetet i stora grupper har fått ta för stor del av tiden av kursen. Det samarbetet borde komprimeras för att ge mer utrymme för projektgrupperna att jobba och utveckla sitt material.» (Mycket bra)
- Vi jobbade på kontinuerligt under kursens gång med ett bra och jämlikt samarbete. trots det blev det stressigt i slutet.» (Mycket bra)
- Hela gruppen, ganska bra. Det är märkligt hur lite som händer om inte några få tar tag i det. Min projektgruppspartner, helt fantastiskt, MVG+++, en fröjd, jobbar gärna med henne i 3 projet till.» (Mycket bra)
- har varit roligt, intressant och givande att arbeta i min grupp!» (Mycket bra)
- men att arbeta ritsalsvis med rapportarbetet var något många (12 pers i vårt fall). det blir oundvikligen några som arbetar mer och andra mindre.» (Mycket bra)
- Det stora grupparbetet, kring rapporten, drog ut väldigt på tiden och det samlade arbete som jag la ner var begränsat. Mycket långa, tröttsamma diskussioner sög musten ur det. Kanske kunde det ingå i uppgiften, just kring rapporten, att utse en "chef" som vågar peka med hela handen. Allas finkänslighet tog för lång tid.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»2 7%
Gott»15 55%
Mycket gott»9 33%

Genomsnitt: 4.18

- Jag har lärt mig mycket.» (Gott)
- Väldigt komplext projekt som kanske kunde haft lite mer tid, dock väldigt utvecklande.» (Gott)
- rolig, lärorik kurs. framförallt att för första gången få vara ute och möta en riktig verksamhet och därefter själv få ställa en diagnos på vad som borde ändras för att effektivisera verksamheten. » (Gott)
- jättekul. synd bara att vårt projektobjekt hamnade lite utanför ramarna och kanske blev lite för "fritt" med mycket nybygge.» (Gott)
- Jag tycker att kursen varit bra på många sätt. Det är första gången vi möter en riktig verksamhet och ett projekt som är "på riktigt". Den kartläggande delen av arbetet har nästan varit den mest lärorika.» (Gott)
- Veldig spennende prosjekt! Noen komplikasjoner under veis gjör at det ikke havner på "mycket gott"» (Gott)
- En jättebra kurs» (Mycket gott)
- Viktigt kurs med många nya inslag, kundkontakt och programskiveri.» (Mycket gott)
- bra att man fick så pass mycket tid och verktyg för att sätta sig in i och förstå verksamhet och dess sammanhang (byggnad)» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matts!»
- Variationen av olika projekt i olika ritsalar.»
- Fokus på designprocesser med hjälp att finna och utveckla arbetsmetoder, undersökningsmetoder och redskap, de olika typerna av handledning, friheten att välja projektmedlemmar, workshopen»
- Layoutföreläsningarna samt Torsten Hilds föreläsningar. Bra med tvärgruppskritik.»
- Visuell kommunikation föreläsning, prao, designspelworkshop»
- christell kopps föreläsningar. hon är grym!»
- christel kopp speldesign att fritt få lägga upp timmar spenderade ute på verksamheten. »
- ritsalsassistent Anna och föreläsningar av christell»
- Upplägget med verklighetsbaserade situationer.»
- generellt sett är det en väldigt bra fungerande kurs.»
- Besök och praktikdagar på arbetsplatsen. Att få en handledare som är insatt i vårt specifika projekt.»
- Tycker det har varit väldigt bra att komma ut till arbetsplatser.»
- Möjligheten att vara på plats ute på arbetsplatsen är väldigt intressant och givande. Den delen måste bevaras.»
- Kristel Kopp!! Gärna någon mer föreläsning med henne då hon går igenom layout som vi inte får någon utbildning i. Att man åker ut till en faktisk arbetsplats och har deras arbetsplats som projekt. »
- det näre samarbeidet med uppdragsgiver.»
- Egentligen allt. »
- Föreläsningarnas omfång, kritikupplägget i slutet av kursen.»
- Presentationen på arbetsplatserna, Matts Heijls inledande föreläsning, spelkursen och funktionsblommorna.»
- Kontakten med arbetsplatsen. Det var givande att ha kontakt med beställaren.»
- Föreläsningar om ljud, ljus och liknande specialkunskaper. Den specialinriktade handledningen. Redovisningen på arbetsplatsen.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid i slutet»
- Undersökningen i stor grupp.»
- BBR-kursen som måste integreras på ett bättre sätt i denna kurs, att enbart använda externa handledare aktiva som arkitekter från arbetslivet, bättre och fler genomgångar av layout och design och bra och dåliga exempel på hur man lägger upp sitt arbete»
- Slå ihop med Barbaras kurs.»
- Onödig kritik andra dagen, göra något åt byggnadsvårdkursen och ett kurs-PM i punktform med det viktigaste först.»
- kurs literaturen.»
- Barbara, kursen, tydligheten, synket. Disponeringen, 50/50 istället för 60/40.»
- seminarium »
- litteratur seminarium! »
- Mer relevant integrering av konstlabb. Mer projekttid, mindre inventeringstid.»
- det var väldigt kort tid till projektarbete i relation till hur lång tid vi "läst in oss". kan kanske vara värt att trycka på vad som är rimligt att förvänta sig av 3veckors projektarbe.»
- andra texter t textseminariet, framförallt de svenska bör bytas ut.»
- Den förskräckligt långa uppstartsfasen och hur mellankritiken sedan hände efter bara fyra dagars skissande.»
- Kanske bör det klargöras tidigare i kursen hur stor del som utgörs av programarbetet. Tror många hade uppfattningen att utvecklingen av projekten skulle ta upp mest tid.»
- Mer tid i slutfasen! Tryck hellre ihop den inledande delen lite. Studenter mår inte bra av arbetsdagar på över 10-12 timmar i tre hela veckor! Detta är något som lärare och kursansvariga MÅSTE försöka ta till sig.»
- Färre kritikdagar. Ändra enligt förslag ovan. En eller två dagar till genomgång av in-design!»
- se litt närmere på handledningen.»
- Se över om vissa handledare borde utgå från att hålla föreläsningar. Även om vissa ska vara det i ritsalen och mellankritiken. BBH och Konstlaboration A var i stor kontrast till ArbRum vad gäller kvalité på kurserna och momenten –, dessa två kurser bör ges ett seriösare uttryck i både moment och mål.»
- Fundera över om alla kritiker är lämpliga för uppgiften. Andra kurser insprängda i en huvudkurs (utan att tydligt avgränsa dessa om det är syftet) är inte att föredra enligt mitt sätt att jobba. I så fall behövs tydligare anvisningar!!»
- Samarbetet med Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling. Tydligare uppdelning eller total integrering vore nog bra. »
- Allt snack om space och Hillier. Onödigt mycket. Lena Hopsch tillförde heller inget speciellt.»
- Att göra det tydligare i schemat vilken tid som bör läggas på vilken kurs och göra gränsen mellan kurserna tydligare, alternativt slå ihop dem helt. Jag syftar då på Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling och Arbetets Rum.»

21. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursen, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- Tack för en mycket lärorik och intressant kurs, bland de bättre hittills.»
- om kursansvarig är handledare kan det vara idé att den ritsalen även har en annan handledare. »
- Kursmålen känns luddiga, i det närmaste pretentiösa. Det är svårt att bedöma hur väl de uppfyllts när man inte förstår vad de handlar om, trots akademiska meriter. Om alla som gör utvärderingen tolkar de olika delmålen annorlunda lär svaren inte ge speciellt mycket. Jag menar inte att man behöver göra om det till simpla punktlistor men försök konkretisera mer.»
- Det här har varit den kurs som hittills mest vänt sig till en möjlig beställare och med ett riktigt projekt som grund. Jag tycker det vore bra med ytterligare föreläsningar i presentationsteknik. Jag hade också gärna sett att någon från arbetsplatsen hade kunnat närvara vid mellankritiken. Fin sammanfattning av Matts Heijl i slutet av kursen, dock hade jag kunnat vara utan Anders Bellanders redovisning av Jonseredsgården den sista dagen.»
- Det hade varit bra om lärare och kursansvariga kunde se hur mycket tid studenterna lägger på sitt arbete. Sena kvällar/nätter och långa dagar vi datorn är långt ifrån hälsosamt om det pågår under längre tid. Stressen bland oss studenter, som alla är väldigt ambitiösa, börjar bli ett stort problem och något MÅSTE göra åt det. Det handlar INTE om ineffektivitet eftersom att jag anser att denna kurs verkligen inneburit produktion från första början. Jag blir frustrerad av många lärares nonchalans inför detta och inställningen: "ja, men det har ju fungerat tidigare år. Inlämningarna brukar komma in i tid". Det är väl klart att vi studenter kommer att lämna in våra arbeten i någorlunda tid, även om det krävs att vi bosätter oss i ritsalen och ger upp tanken på fritid. Frågan är om det ska vara nödvändigt?»Kursutvärderingssystem från