ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Fysik för ingenjörer IT, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-01 - 2009-02-14
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»1 9%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Tunga tutorials som tog mycket tid att göra.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»7 63%

Genomsnitt: 4.45

- salens placering "längst bort och högst upp" avrådde dock från detta» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.54

- beskriver inte nyttan för en IT-ingenjör» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Det var inte mycket om ren mekanik, vilket jag dock är tacksam för.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Bra föreläsningar, men skulle behöva betona hur djupt vi är förväntade att lära oss.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.27

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- jag vet inte om det räknas in här... men det tog en mindre evighet att få sitt betyg till ladok» (Mycket dåligt)
- Tog tid innan saker kom upp på webbsidan» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»1 10%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3

- Sökte endast hjälp några enstaka gånger.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»3 27%

Genomsnitt: 4.09

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»7 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- tutorials tog mycket tid» (Hög)
- Tutorials tog som sagt väldigt mycket tid i anspråk, och det var en hel del uppgifter i kursboken att göra och läsa.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»4 36%
Gott»3 27%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.45

- Jättenyttig kurs! Alla ingenjörer borde läsa en fysikkurs på högskolenivå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bertil Dynefors.»
- Tutorials var bra, men något tips som publiceras efter halva tiden eller liknande hade underlättat.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledning (utöver nuvarnade korrekturtillfällen) till tutorial uppgifterna, 1-1½,h per vecka.»
- Gör tid för handlednig inför tutorials, inte bara tid för redovisning/rättning.»
- Vore bra om man kunde få göra tutorials två och två istället för individuellt.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och nyttig kurs med välinsatta, engagerande och trevliga lärare!»


Kursutvärderingssystem från