ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strategisk logistik, SJO 085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 2.5

- haft mycket o stå i vid sidan om» (Högst 15 timmar)
- Jäkligt svår bedömnd fråga» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»9 50%
100%»8 44%

Genomsnitt: 4.38

- minsta jag kunde göra var att gå på lektionerna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 47%

Genomsnitt: 3.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»4 22%

Genomsnitt: 2.83

- Tentamen var ganska lätt och den var inte så bred. Tog upp få delar, kändes inte som om man fick chans att visa allt man hade läst in. » (I viss utsträckning)
- Upplägget med redovisning plus tenta är bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»8 42%

Genomsnitt: 3.21

- Jätte bra föreläsningar, och redovisningar var jätte bra. Man lärde sig mycket på det både genoma att göra och lyssna på dem andra. Dock gick man igenom väldigt mycket som inte kontrolerades på tentan sedan. » (Mycket stor)
- pluggade ganska lite inför tentan men kände att jag hade koll på det mesta ändå ty bra lektioner som tagit upp det vesentliga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.15

- som sagt skumläste bara lite.» (Ganska liten)
- I vissa lägen känns det som att litteraturen är föråldrad - borde finnas någon nyare ltteratur i ämnet Logistik eftersom det är såpass aktuellt ämne.» (Ganska stor)
- Jätte relevant kursliteratur. Hade man läst den och vart på föreläsningarn klarade man tentan med glans.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»7 36%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.52

- Powerponint presentationerna skulle ha funnits på nätet.» (Mycket dåligt)
- hade inget behov av den, det gav sig ändå.» (Mycket dåligt)
- Kursen saknar hemsida. Tycker samtliga kurser ska ha hemsida där man kan följa vad som gåtts igenom under veckan. Och att utdelat matrial/powerpoints finns tillgängliga.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren har inte använt sig at portalen» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.89

- Anställ honom och ge honom ett kontor på skolan så att vi studenter lättare kan komma i kontakt med honom. Ni hittar ingen bättre.» (Ganska bra)
- Farid är mkt hjälpsam, han har ställt upp på allt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 73%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.21

- Arbetsuppgifter varje vecka, samt rapportskrivning inkl presentation och tenta var påfrestande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»8 42%
Hög»10 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Den gick i perioder, mycket när man hade sitt arbete och sin redovisning. Men efter det så var det lugnare. » (Lagom)
- två kurser med både tentor och arbeten i vardera gjorde att belastningen blev mkt hög.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 31%
Gott»11 57%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.78

- Det är mycket som återkommer från föregående kurser i logistik. Upprepning är bra till viss del men efter ett tag tappar på intresse.» (Godkänt)
- Tycker Farid är en bra lärare. Men saknar studiebesök, gästföreläsare etc. Logistiken ingår trots allt i kursens namn...» (Gott)
- Har lärt mig otroligt mycket» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursliietratur och antalet föreläsningar.»
- Läraren och kursliteraturen. »
- Bra varvning mellan studenternas egna presentationer och lärarens föreläsningar.»
- Tentan! Hellre två tentor än en inlämningsuppgift säger jag bara!»
- Övningarna under lektionstid»
- Föreläsaren»
- eget arbete»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Väldigt mycket arbete. Redovisning, rapport och tenta verkar vara för mycket.»
- Inget större fel. Kunde ställt lite större krav, känns som man läste mycket i "onödan". OCh att risken finns att folk kommer glida igenom kursen eftersom man inte behöver kunna många delar till tentan. »
- Lägg in lite mer små uppgifter att göra mellan lektionerna - så att man blir tvingad att läsa boken även under kursens gång istället för bara till tentan.»
- Mer övningar, ev övningsmaterial, mer tydligt vad som förväntas av en på en tenta.»
- inget jag kan sätta fingret på.»
- Antingen tenta eller arbete.»
- Tydligare mål samt klarare skillnader mellan logistikkurserna.»
- arbetet kan ha en annan inriktning, det blev många presentationer som i grund och botten handlade om samma sak»

16. Övriga kommentarer

- Jätt bra kurs! Lärt mig otroligt mycket»
- keep up the good work»


Kursutvärderingssystem från