ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2 2009, KMG050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»10 35%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.32

- La inte ner så mycket tid på kursen i mitten av läsperioden men desto mer veckan innan tentan» (Cirka 20 timmar)
- Mycket läsning» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»7 25%
100%»19 67%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 10%

Genomsnitt: 2.03

- lite svårt att veta hur detaljerat man skulle lära sig saker» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det låter på målen som om det är väldigt övergripande, tentan var mkt detaljer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Kursen är ändå bara 4,5 poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»4 22%

Genomsnitt: 3

- Frågorna på Julies delar av kursen var visserligen saker vi gått igenom, men alla testade inte det som kändes viktigast i förståelsen.» (I viss utsträckning)
- Som sagt, målen är övergripande, tentan var mkt detaljerad på många punkter. Man skulle ha tur om man kunde många detaljprocesser.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentas frågor var lite kluriga. De var inte direkta, man var tvungen att försöka tolka vad de var ute efter. Hade varit bättre om de var specifika.» (Ja, i hög grad)
- lite konstigt att Magnus Holms delar var väldigt generella medan Julies frågor var specifika..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.89

- Lite svårt att hänga med när presentationen på over head bara innehåller bilder! Mer text kanske? Alternativt komplettera med mer text på talvan. » (Ganska liten)
- Kunde absolut ha varit större. Föreläsningarna gav stödord som man kunde använda, men det var svårt att veta var man skulle begränsa sig inom många områden.» (Ganska stor)
- Det var ändå väldigt högt tempo på föreläsningarna och mkt material på de få poängen man läser. Dessutom var det väldigt mycket egen läsning, där det visade sig att man var tvungen att kunna ännu mer detaljer än vad som gicks igenom på föreläsning. » (Ganska stor)
- Speciellt Magnus föreläsningar som var mycket bättre i denna kursen än i Cell 1. Hade varit bra med om hänvisningarna till bilderna i boken hade synts tydligare på Magnus handouts, det underlättar när man ska plugga och vill läsa om motsvarande i boken.» (Mycket stor)
- Dock är det viktigt att allt material gås igenom och att inte 10 slides blir över vid många föreläsningar. det är svårare att veta vad man ska fokusera på när man ska läsa in kursen då.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»21 75%

Genomsnitt: 3.71

- Pashleyboken är toppen, men lite förvirrande med så mycket olika kurslitt.» (Mycket stor)
- Utan kursboken vore det kört» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»14 50%

Genomsnitt: 3.46


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»13 46%

Genomsnitt: 4.07

- Ringde Magnus o frågade lite om labben - fick jättebra hjälp. Labhandledaren var tyvärr sjuk så där var det inte mkt hjälp på mailen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»16 57%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»22 78%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Många sidor att läsa!» (Lagom)
- Mindre kurs än vad vi är vana vid och därför känns arbetsbelastningen mindre i förhållande till när man läser en kurs på 7,5hp» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 60%
Hög»10 35%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.42

- Även fast tempot på föreläsningarna känns bra, så innebär de mycket extra tid själv för att få den förståelse som krävs.» (Hög)
- Eftersom föreläsningarna kändes bristfälliga, i synnerhet Julies föreläsningar, fick man sitta och ta reda på begrepp och sammanhang på egen hand, vilket var mycket tidskrävande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 42%
Gott»13 46%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.67

- På Julies del önskas mer struktur på föreläsningarna, och lite långsammare takt, särskilt eftersom undervisningen är på engelska. Föreläsarna får gärna SKRIVA MER på tavlan. Annars vet man inte riktigt vilket som är det viktigaste av det de säger.» (Godkänt)
- Känns kanske något spretig, de olika delarna har inte lika stor koppling till varandra som i cell1an. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nikolas föreläsningar och Pashley boken.»
- De utskrivbara föreläsningsanteckningarna och även kapiteluppgifterna med tillhörande de svar. De gav en bra bild över det mest viktiga på varje del, och visade hur ens förståelse var.»
- Fortsätt med repetitionsfrågorna. Nyckelbegrepp är bra!»
- Boken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen! Den ihöll ju i princip bara massa väntetid, vilket var både tråkigt och ogivande. Finns kanske någon intressantare laboration att göra? Kändes inte så kul att labba i 2 dagar o inte ens få se resultatet eftersom det ej han bli klart..»
- Större tydlighet om vad man bör kunna efter kursen. Gärna något mer inlärningsmaterial än kursbok, inläsningsfrågorna för enkla.»
- Antal kurslitt är lite mycket. Kanske kan man utesluta Atkins då mycket i den även finns i Pashley. »
- Om möjligt, att genomföra någon förändring av laborationen. Så som det var i år, var den långsam och det var svårt att greppa meningen med den. Till viss del har vi gjort momenten tidigare och det som var nytt hoppades över/gicks igenom snabbt pga tidsbrist.»
- Kanske mer specifikt vilka sidor som ska läsas för alla var inte nödvändiga att läsa.»
- Föreläsningarna behöver förbättras, mer struktur, mer tavelskrivande. Fler övningstentor och liknande!»
- Laborationen, För mycket skedmatning, inget självständigt arbete och mycket dålig labbhandledning. Kändes som om labhandledarna var lite dåligt förberedda. Väldigt mycket tid för väldigt lite kunskap»
- Laborationen, vi gjorde ju i princip inget själva.»
- Det är inte okej att laborationshandledningen inte är uppdaterad! Om man förbereder sig enl. en labbhandledning så förväntar man sig att det är så laborationen kommer gå till när man kommer till den. Detta måste förbättras!»

16. Övriga kommentarer

- Nyckelbegreppen är bra, men var till viss del missledande. Finns alla viktiga begrepp som ska kunnas till tentan verkligen med i listan?»


Kursutvärderingssystem från