ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-1 Software engineering project, DAT255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»5 7%
Cirka 20 timmar»15 22%
Cirka 25 timmar»17 25%
Cirka 30 timmar»18 26%
Minst 35 timmar»12 17%

Genomsnitt: 3.25

- Jag gick inte på undervisningen eller övnings/hjälp tillfällen.» (Högst 15 timmar)
- Henrik tyckte att man skulle sitta 4 timmar om dagen. Orimligt.» (Högst 15 timmar)
- Sista veckan blev det kring 12 timmar/dag» (Cirka 20 timmar)
- Jobbade extremt mycket mer mot slutet» (Cirka 25 timmar)
- Bortrest 2 veckor» (Cirka 25 timmar)
- Mycket mer tid de sista veckorna» (Cirka 30 timmar)
- Han krävde 200h per person. Det blir ungefär 4h per dag, inräknat lördag och söndag.» (Minst 35 timmar)
- Bristen på tydliga mål och att målen förändrades under kursen gjorde att mycket av arbetet som lades ner var förgäves, och inte räknas i till vår fördel vid betygssättningen.» (Minst 35 timmar)
- Jag lade ned absolut minst 50 timmar i veckan, troligtvis mer. De timmarna jag lade ner motsvarade näst intill all min vakna tid (se nedanstående frågor).» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»6 8%
75%»19 28%
100%»39 58%

Genomsnitt: 4.4

- Jag har dock läst wikipedia länkar och en del föreläsnings powerpoints» (25%)
- Var inte så mycket undervisning alls...» (50%)
- Vissa av föreläsningarna var dubbelbokade så därför missades nån föreläsning.» (75%)
- Några gästföreläsningar krockade med föreläsningar i ett annat ämne.» (75%)
- Alla tillfällen då jag kunnat» (75%)
- Bortrest 2 veckor» (75%)
- Man kunde ha haft mer lektioner.» (75%)
- Gick även på den sista föreläsningen då läraren inte dök upp.» (100%)
- Undervisningen var inte särskilt relevant sett till vad vi behövde lära oss under kursen. Google bidrog mycket mer än föreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 22%
Målen är svåra att förstå»13 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 17%

Genomsnitt: 2.53

- Jag vet vad som krävdes för de olika betygen men jag har inte sett några mål med kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror inte vi fick se dem...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Han kanske vissat dem men inget jag kommer ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har sett vissa delar.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Gicks igenom i början, men brukar inte fokusera på just målen, mitt eget ansvar att inte ha sett dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Han ändrade kraven allt eftersom kursen fortgick. Kanske inte ändrade men han la till krav, som till exempel minst 30 requirements näst sista veckan.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen har ändrats under kursens gång.» (Målen är svåra att förstå)
- Det som angivits som "grading criteria" har ändrats ofta, och det har varit svårt att få någon koll på hur mycket man egentligen behöver göra.» (Målen är svåra att förstå)
- Ändrades under kursen» (Målen är svåra att förstå)
- Målen förändrades under kursen, och innehöll element som inte förklarades mer än nämndes vid namn i undervisningen» (Målen är svåra att förstå)
- Vore bra ifall läraren mer tydligt säger vad syfte med kursen är.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Missade första delen av kursen då målen gicks igenom» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 82%
Nej, målen är för högt ställda»10 17%

Genomsnitt: 2.17

- Målen kan vara rimliga om undervisningen innehåller moment som förklarar vad de innebär och visar hur man ska göra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med den informationen som vi har tidigare är målen rimliga, MEN man borde under tidens gång se till att folk inte har för omfattande projekt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det blev lite för mycket att samtidigt lära dig att programmera med Android & föra ett projekt på samma gång. Kanske att man skulle haft en Android kurs innan man kom in i den här projekt kursen, så man hade kunnat lägga ner mer tid på projektet än att lära sig Android. Vi hade heller ingen grundlig genomgång av Nightly Builds vilket var en punkt för en 5a. Vilket också då blir svårt att sätta sig in i helt själv på den korta tid som man har.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom det är svårt att läsa sig till hur mycket det är meningen att man ska göra för att uppnå ett visst betyg känns det som att man gör alldeles för mycket istället.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Detta beror på, väldigt mycket att lära sig på kort tid, se kommentarer senare för mer detaljerat. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är komiskt att vi inte får kurslitteratur och förväntas "googla" oss fram till det vi ska göra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är svårt att hinna lägga upp ett projekt samtidigt som man ska hinna koda hela projektet med på bara 8 veckor. Hade man haft mer tid så hade det här varit den bästa kursen någonsin!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»19 32%
Ja, i hög grad»23 39%
Vet ej/har inte examinerats än»13 22%

Genomsnitt: 2.79

- Vi skulle skriva ett par dokument som beskrev våran applikation och vårat utförande. Det fanns mallar på pingpong hur dessa skulle se ut, men det fanns ingen beskrivning på vad de skulle innehålla och vad sakerna var för något.» (I viss utsträckning)
- Examination lämnades in genom ett färdigt program, hur mycket man än försöker fördela arbetet i en grupp kommer det inte att ha utförts i lika mängder.» (I viss utsträckning)
- Svårt att lämna in bra kod på den korta tiden.» (I viss utsträckning)
- Dock har det varit väldigt otydligt vad som krävs för varje betygsnivå då detta har ändrats flera gånger under kursen gång.» (Ja, i hög grad)
- Målen är dock i många fall "luddiga", ord som "short", "working", "basic" o.s.v. kan ha olika betydelse för olika personer. I denna typ av kurs går detta inte att komma ifrån, men det borde ha diskuterats mer på föreläsningar.» (Ja, i hög grad)
- ingen examination i denna kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ej examinationen » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ej fått tillbaka något svar på hur kursen gick än. Jag misstänker dock att min grupps projekt var något överambitiöst eftersom vi inte riktigt visste var betyggränserna gick.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Eftersom målen är otydliga är det otydligt vad som testas i examinationen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»23 34%
Ganska liten»30 44%
Ganska stor»11 16%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 1.91

- Problemet med föreläsningarna var att han inte lärde oss något. Han babblade om saker som inte var relevanta, till exempel hade han nåt insider joke med någon om fotboll osv. De 2 sista veckorna kom det fram att krav på att man skulle ha ca 2000rader kod och 30 requirments och 60 test cases, innan hade inga sådana krav ställs, vi trodde att vi var klara med requirements och test cases men det var bara att tvinga fram flera. Därför blev många test cases ganska idiotiska och självklara. Han lärde heller inte ut någon programmering över huvudtaget, han kunde ingen Androidprogrammering. » (Mycket liten)
- Röriga och ostrukturerade föreläsningar. Föreläsaren gav ett stressat och virrigt intryck.» (Mycket liten)
- Jag deltog i de 2-3 första föreläsningarna men fann att nastan det ända intressanta på dem var instruktioner på vadsom skulle göras i projektet vilket ändå fanns på hemsidan.» (Mycket liten)
- Alltså visst, dom inledande föreläsningarna gav rätt bra fingervisning om requirements och test cases. Men kursen består ju av en massa andra saker som har varit helt luddiga och det man har kunnat gå på har varit wikipedia länkar. Det säger inget om hur Henrik vill att man ska göra. Och så tycker jag att när en elev ställer en fråga om något, så hänvisa inte till wikipedias förklaring, det hjälper inte alls.» (Mycket liten)
- Total brist på handledning (10 min / vecka är alldeles för lite)» (Mycket liten)
- Den har nästan varit obefintlig, och det som gåtts igenom har inte riktigt motsvarat det vi skulle prestera.» (Mycket liten)
- En del har varit relevant, men vi har inte fått tillräckligt med information för att genomföra flera saker, eller så har vi fått lära oss det för sent för att hinna genomföra det.» (Mycket liten)
- Undervisningen behandlade relevanta saker, men aldeles för ytligt. » (Mycket liten)
- Lärde mig inte mycket, 4-6st föreläsningar. Det jag lärde mig var lite mer om vad för dokumentation som ska skrivas till ett projekt, men det var inte mycket. Hade viljat lära mig lite mer androidprogrammering och mer föreläsningar och övningar som inte fanns alls. Sen hade jag också viljat ha längre handledar möten, vi fick typ ingen respons på det vi sa på handledarmötena utan det kändes mer som att han ville veta att vi låg någonlunda i fas. » (Mycket liten)
- Tex android-delen undervisades det ingenting om, så det var vi tvungna att lära oss själva.» (Mycket liten)
- Som tidigare nämnts: undervisningen var irrelevant för de problem vi stötte på, google var till vår hjälp för att uppnå målen.» (Mycket liten)
- Det mesta vi gjorde på föreläsningarna var att gå igenom översiktligt vad vi skulle kunna och inte hur vi gör det.» (Ganska liten)
- Det man lagt mycket tid på är att lära sig hur det fungerar att programmera för android och att skapa ett script som bygger programmet till release fil. Borde kanske haft en föreläsning som bara behandlade dessa saker. Men sen har ju undervisningen varit till stor betydelse för det som kursen egentligen behandlar, Dokumentationen kring programmeringen. Och den har haft ganska stor betydelse.» (Ganska liten)
- Vi hade väldigt få föreläsningar.» (Ganska liten)
- Det har varit väldigt bra föreläsningar men det känns som att det har varit lite för mycket nya saker som kommit in för sent (t ex om GIT)» (Ganska liten)
- Lärde mig mer av praktiska utföranden än föreläsningarna» (Ganska liten)
- Sena anslag och svårt att förstå vad som skulle göras» (Ganska liten)
- Var knappt några föreläsningar» (Ganska liten)
- Det som gav mest var dem enskilda mötena med henrik föreläsningarna kändes inte fullt så meningsfulla. » (Ganska liten)
- Jag tror att några fler lektioner inte hade skadat. Allt gicks igenom ganska ytligt, men jag tyckte att vissa grejer som bl.a. skulle vara med i dokumentationen inte hade nämnts i undervisningen, eller bara nämnts väldigt kort, framförallt SSD"n.» (Ganska stor)
- Bra grejer» (Mycket stor)
- Vi borde dock ha fått undervisning (föreläsningar, övningar) om hur man utvecklar för Android, resterande delar av kursen (främst dokumentation) var för omfattande för att man skulle hinna sätta sig in i hur man utvecklar för Android på ett bra sätt. Kunskap inom detta hade hjälpt mycket både då man tog fram dokument om arkitektur och design samt då man implementerade applikationen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»37 56%
Ganska liten»18 27%
Ganska stor»8 12%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.61

- Den enda kurslitteratur vi fick var ett par wikipediasidor.» (Mycket liten)
- Har ej kurslitteratur » (Mycket liten)
- Att vi inte hadde någon kursliteratur var inget problem då internet lämpar sig bättre än en bok.» (Mycket liten)
- Vi har bara haft massa kassa wikipedia länkar som har varit rätt värdelösa.» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Inte haft annat än länkar till wikipediasidor och några slides.» (Mycket liten)
- ... kursen har mer eller mindre varit en kurs i att använda Google» (Mycket liten)
- fick i princip inget kursmaterial, bara länkningar till wikipedia» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur, och hörde aldrig att vi skulle ha någon heller.» (Mycket liten)
- Har googlat på allt» (Mycket liten)
- Vilken?» (Mycket liten)
- Det mesta var man tvungen att kolla upp på egen hand.» (Mycket liten)
- Kursliteraturen användes inte. Vi hade inte tid över att läsa för skoj skull, utan kämpade med problem som inte togs upp av literaturen.» (Mycket liten)
- Har fått leta mycket själv efter information.» (Ganska liten)
- Ingen fysisk litteratur, en del referenser till ordentliga wikipedia artiklar, men inget som behövs studeras speciellt mycket.» (Ganska liten)
- Läraren sa att vi skulle googla fram svar» (Ganska liten)
- den mesta informationen hittar man med hjälp av informationssökning istället för pdf:er» (Ganska liten)
- Vi har ju inte haft någon kursbok, vilket är helt okej. Han har istället lagt allt på ping pong vilket fungerat bra enligt mig.» (Ganska stor)
- Material i form av Internet sidor» (Ganska stor)
- Han länkade allt till wikipedia, där står det väldigt mycket så man var tvungen att leta upp hur man programmerar android på nätet och allt annat som behövdes.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»13 19%
Ganska dåligt»23 34%
Ganska bra»26 38%
Mycket bra»5 7%

Genomsnitt: 2.34

- Jag tycker det är dåligt att information och material gradvis har letat sig upp på hemsidan. Det går inte riktigt att planera vad som behöver göras och läggas tid på när man dom 2 sista veckorna får veta att man saknar vissa dokument och att andra är mer omfattande än man trott. Det ska liksom inte krävas att man måste skicka mail med frågor för att något ska komma upp på hemsidan. Och många gånger har det varit rätt grundläggande frågor också...» (Mycket dåligt)
- Kursadministration brast på det sätt att det var ofta väldigt svårt att veta vad som förväntades av oss.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Det kändes som om kursen inte var speciellt planerad. Kan ju lätt bli så när det är helt omgjord, men det blev väldigt kaotiskt för oss... Vad som skulle göras/lämnas in var väldigt oklart och på slutet ändrades det hela tiden. » (Mycket dåligt)
- Otroligt rörigt men kurshemsidan. Kändes inte ett dugg organiserat.» (Mycket dåligt)
- i början fanns ingen hemsida, informationen har många gånger varit missledande och ändrats under kursens gång, skulle kännts bättre om allt tänkts igenom först.» (Mycket dåligt)
- Det material vi fick via hemsidan var ofta väldigt otydligt och man var ofta tvungen att fråga handledaren om förtydliganden.» (Mycket dåligt)
- Pingpong duger inte...» (Mycket dåligt)
- Han uppdaterade hemsidan allt eftersom han kom på nya grejer att ha med kändes det som. Till exempel kom det fram efter halva kursen att man skulle använda ett Version control system för att ha koll på sina äldre versioner av kod. Men då var vårat projekt halvfärdigt. Eftersom vi inte heller hade tidigare erfarenhet av Version control systems visste vi inte hur man använde det. Föreläsaren antog att vi hade lärt oss det sedan innan och blev chockad att vi inte kunde det. » (Ganska dåligt)
- Fungerande kurshemsida dök upp efter ett tag. Men långt ifrån allt material låg uppe från början. Det mesta lades upp efter hand - mycket i slutet av läsperioden, och ganska mycket ändrades efterhand, så det blev förvirrande vad som gällde och inte.» (Ganska dåligt)
- Nya plötsliga uppdateringar som man inte märkte för att de smugits in bland redan existerande text, ibland otydliga instruktioner, motsägelsefulla exempel.» (Ganska dåligt)
- Informationen på kurshemsidan var bra men vissa saker kom till sent. Vi var många på sista föreläsningen även om inte läraren dök upp då.. Fick inget besked om att den skulle utgå.» (Ganska dåligt)
- Ping Pong har försvårat tillgängligheten en hel del när det gäller åtkomsten för sidan. Dessutom har mycket information uppdaterats väldigt ofta så det har varit svårt att hänga med och veta vad som gäller.» (Ganska dåligt)
- Allt var samlat bra på samma ställe men det har varit svårt att hitta bland allt material» (Ganska dåligt)
- De uppdaterades ibland väldigt snabbt och man kan ju inte ha koll på hemsidan hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Ny kurs och många ändringar i materialet, men det slutgiltiga fungerade bra» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt ibland med informationen på kurshemsidan. Till exempel information som kommer upp sent och inte stämmer.» (Ganska dåligt)
- Han la upp kursmaterial sent, ändrade på vad som skulle skickas in ett par dagar innan inlämning, var väldigt svårt att veta vad som var skulle skickas in. Jobbigt system att boka tid med honom varje vecka. Positivt var att han svarade på mail snabbt och detta hjälpte oss mycket.» (Ganska dåligt)
- Mycket rörig pingpongsida.» (Ganska dåligt)
- Systemet med dokument som var redigerbara av alla för att hantera bokning kändes inte säkert. » (Ganska dåligt)
- I början känndes det oklart vad som skulle göras och när. I slutet fanns all info men den känndes lite utsprid på hemsidan det kanske kunde göras lite bättre.» (Ganska bra)
- PingPong har sina brister.» (Ganska bra)
- Lite synd att ändra kursinnehåll några dagar innan inlämning» (Ganska bra)
- Det fanns en bok vi kunde läsa, men det fanns verkligen ingen tid alls att läsa denna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»9 13%
Ganska dåliga»12 17%
Ganska bra»26 38%
Mycket bra»19 28%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 2.86

- Man kunde boka tid att prata med föreläsaren varje vecka, men det var i ungefär 10 minuter, han hade inte tid att varken läsa våra dokument eller någon kod. Han kunde inte heller programmera i Android så det kunde vi inte få hjälp med.» (Mycket dåliga)
- Vi har haft små korta möten som vi i början knappt hittade till för att bokningssidan hade ingen information om var man skulle mötas. "Mittemot det huset" är ingen bra förklaring. När vi väl har handledning så är det 10 minuter där vi ställer frågor som möts av "Though shit" eller "Suck, stön, ni suger, ni ska kunna detta". Nej, vi har ingen erfarenhet av Git eller testautomation. Jag visste inte att kursen hade krav på dessa förkunskaper heller.» (Mycket dåliga)
- 10 min / vecka är för lite för ett så stort projekt» (Mycket dåliga)
- Bra mail respons men 10min/veckan är väldigt lite tid att kunna diskutera projektet.(jämfört med projektkursens 1timme/vecka» (Mycket dåliga)
- Det fanns inget sätt att få hjälp med själva kodandet till android.» (Mycket dåliga)
- Inga handledare i en projektkurs med säkert runt 30 grupper fungerar inte.» (Mycket dåliga)
- Det hade behövts föler handledare.» (Mycket dåliga)
- Vi hade bara en föreläsare som skulle hjälpa alla grupper och det räckte verkligen inte till. Vi kunde boka tid med honom korta stunder, och fick sedan ta resten över mail, vilket var svårt att kommunicera med.» (Ganska dåliga)
- Läraren hade tid för handledning men bara 10 så det var inte mycket man han med att fråga» (Ganska dåliga)
- Ingen specifik hjälp ang just android / java» (Ganska dåliga)
- lite väl lite tid för så många grupper» (Ganska dåliga)
- 10 minuter i veckan med en handledare som inte redan var fullt insatt i vad vi höll på med är för lite. Feedbacken vi fick på tre inlämnade dokument var "ser bra ut" och är i min mening undermåligt.» (Ganska dåliga)
- varje grupp hade endast 10 minuter med läraren per vecka. alldeles för lite!» (Ganska dåliga)
- Vi hade ju 10 min i veckan som han kollade hur det gick för oss... Dock känns 10 min som aningen för kort tid för att få hjälp med allt.» (Ganska bra)
- Vi fick ca 10min/vecka med föreläsaren per grupp. Jag önskar att det fanns en handledare per grupp som man kunde träffa ungefär 1h i veckan som i projektkursen IT har i ettan istället.» (Ganska bra)
- Mer handledning vore helt klart bra!» (Ganska bra)
- Man kunde maila men ibland fick man inte så utfyllda svar som man allt vill ha. Inga dåliga svar nödvändigtvis, men personligen tycker jag det är lättare att ha en konversation med läraren öga mot öga.» (Ganska bra)
- Handledaren hade inte alltid tid att svåra på mail» (Ganska bra)
- Han har sagt att man kan fråga om hjälp, bara att skicka ett mail, det funkade bra.» (Ganska bra)
- Bokningestiderna var bra, för vägledning. Att vi inte hade labtider med handledare var uselt.» (Ganska bra)
- Möte varje vecka där frågor kunde ställas har varit bra.» (Mycket bra)
- Kursansvarig fanns tillgänglig för samtal eller mejl, så det var inga problem. Dock tror jag det var lite mycket för en person att ha ansvar för.» (Mycket bra)
- Sandklef svarade alltid på email och det fanns god möjlighet till att faktiskt träffa honom. Dock så är 10 min i veckan väldigt lite tid, hade varit mycket bättre med snarare 20min pass.» (Mycket bra)
- 2 Tillfällen i veckan att boka möten med kursledaren, annars tillgänglig på mail större delen av dygnet.» (Mycket bra)
- Dock hade det varit bra om det funnits övningar och möten med handledare så man haft mer tid att diskutera saker (än de 10 min per vecka + om man mejlade som var nu)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»47 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Olika ambitionsnivå i gruppen» (Ganska dåligt)
- De olika medlemmarna i min grupp ville arbeta olika mycket, två personer ville knappt hjälpa till alls (förutom de sista dagarna innan inlämningar), medan den sista ville arbeta självständigt.» (Ganska dåligt)
- Vårt främsta problem har väl varit att dela upp koden egentligen. Hade vi inte haft så mycket strul med Git så tror jag att det hade blivit lättare för alla att koda.» (Ganska bra)
- Tack vare grupparbetet i förra projektkursen gick den här biten ganska smidigt.» (Ganska bra)
- Eftersom vi inte fick någon programmeringshjälp fick vi söka hjälp av varandra och Internet. » (Mycket bra)
- Mycket bra grupp» (Mycket bra)
- I sin helhet mycket bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 38%
Hög»31 46%
För hög»9 13%

Genomsnitt: 3.71

- Det är svårt att svara på denna frågan för i dagsläget så vet jag inte riktigt hurpass bra eller dåligt det vi har gjort är. Så luddigt är det. Är det nu kasst så är det klart att vi skulle jobbat mer med det.» (Lagom)
- Låg i början mycket hög i slutet» (Lagom)
- Var väldigt lite i början för det tog ett tag innan man förstod vad man skulle göra. Detta gjorde att det blev väldigt mycket sista två veckorna. Men man har lärt sig saker» (Hög)
- Speciellt mot slutet eftersom det var svårt att få nåt gjort i början. Fick olika bud om vad som gällde, och det var mycket som nte kunde göras förrän annat var klart.» (Hög)
- Har arbetat väldigt hårt, men en del av det vi arbetade med ströks från kursen mot slutet eftersom det inte skulle hinnas med. Om kursen varit bättre planerad skulle belastningen vara lagom.» (Hög)
- För hög i avseendet att man förvändades lära sig ett helt nytt sätt att koda och samtidigt leverera en färdig produkt.» (Hög)
- På gränsen till för hög» (Hög)
- Om man delade upp det bra, rullade allt på, men ände väldigt mycket kod som skulle skrivas mm.» (Hög)
- 200h per elev. 4h per dag är lite att ta i tycker jag.» (För hög)
- Eftersom betygsgränserna var så pass luddiga hade vi väldigt svårt att förstå hur mycket arbete vi skulle lägga ner. Vi lade som sagt ca 30h/vecka och hade fortfarande mycket mer som vi ville göra på det här projektet. Min gissning är att vi kanske var lite för ambitiösa, men vi ville inte riskera att vi fick ett lägre betyg än det vi var ute efter. Den höga arbetsbelastningen gjorde att det var svårt att hinna med den här kursen samtidigt som man ville lägga MINST 25h på matematisk analys i veckan. På grund av att analysen är en så pass tung kurs var det inte så lätt att hinna med båda dessa kurser samtidigt.» (För hög)
- Under hela kursens gång var vi osäkra på om arbetet vi utförde var relevant eller inte, eftersom kursens mål dels förändrades och dels inte förstods av alla gruppmedlemmar. Därmed arbetade vi mer för att inte missa något som kanske (eller inte) skulle underkänna oss.» (För hög)
- Att lära sig Android och skriva all dokumentation var på tok för mycket arbete för de 200 h vi skulle lägga ned. Skulle tro att jag snarare lade ner minst 400 h och var tvungen att prioritera bort den andra kursen som gick samtidigt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»20 30%
Hög»26 39%
För hög»19 28%

Genomsnitt: 3.93

- Framförallt ojämn, lite de två första veckorna pga av att man inte visste vad som skulle göras.» (Lagom)
- Som sagt. Mycket i slutet. » (Hög)
- Den här kursen tillsammans med Transformer, signaler och system blev väldigt mycket.» (För hög)
- projektkurs samtidigt som envariableanalysen?» (För hög)
- Matematisk analys och en projektkurs samtidigt är ingen bra kombination. Projektkurser tar gärna upp all tid som de kan, vilket gjorde att matten fick lida.» (För hög)
- den andra kursen är inte anledningen till att den totala arbetsbelastningen var för hög.» (För hög)
- Se ovan. Kortfattat var det alldeles för mycket arbete att försöka förstå grunderna i Android, skriva dokumentationen och implementera programmet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»18 26%
Godkänt»27 40%
Gott»13 19%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.01

- Mycket besviken på kursen, som skulle kunnat vara en av de roligaste hittills, om den bara varit bättre planerad. Känns som att kursen utformades medan den genomfördes, vilket är riktigt dåligt. Vi är där för att lära oss att arbeta i projekt, och det fungerar inte särskilt bra när man inte har en aning om vad som ska göras, och i många fall hur man gör det.» (Mycket dåligt)
- Jag tror att Henrik måste planera bättre innan han håller kursen. Haffsa inte ihop några slides till föreläsningen kvällen innan. Ha en fungerande hemsida med all, ALL, information som behövs innan kursen drar igång. Utgå ifrån att alla är idioter och behöver få allt förklarat för sig. Den delen av gruppen som tycker att allt är glasklart är typ ... 2. Om vi ska ha ett projekt kring Android så tycker jag också att det är rimligt att föreläsaren är insatt i det så man kan få hjälp även med koden om det behövs. Eller så missuppfattar jag nu, men jag fick uppfattningen om att Henrik inte hade jobbat med Android. Fixa så man kan jobba i labbsalarna, det skulle vara så mycket lättare att få hjälp och handledning då också.» (Dåligt)
- Kursen kändes ostrukturerad och planlös.» (Dåligt)
- Själva idén var bra, men det var lite ogenomtänkt. Föreläsaren gjorde nog så gott ha kunde, men det höll inte riktigt...» (Dåligt)
- Kursen i sig är rolig och lärorik, men pga föreläsaren och att det var så dålig planering och organiserat i helhet så får kursen dåligt i snitt.» (Dåligt)
- väldigt ostrukturerat. utan resurser till en början, och ganska lösa krav ställda på oss studenter.» (Dåligt)
- Som sagt blev det för mycket att lära sig ett nytt sätt att programmera på samtidigt som man skulle göra ett seriöst projekt. Blev också lätt att dem som redan kunde Android programmering fick göra mer än andra för dem andra var tvugna att lära sig det först.» (Dåligt)
- Som jag skrivit tidigare mycket som var mindre bra. Värsta var att svårt att veta vad som skulle göras och hur mycket det var, en wikipedia sida hjälper inte så mycket när det är inriktat på stora och långa projekt. Vi hade ca 5 veckor att programmera och det var väldigt kort. Tycker en person är väldigt lite för att hålla en sådan kurs, när rättning kommer ska han behöva rätta och gå igenom otroliga mängder dokumentation och kod.» (Dåligt)
- Rörig» (Dåligt)
- Se ovan.» (Dåligt)
- Kursen skulle handla om olika tekniker som används vid avancerad mjukvaruutveckling, men handlade i slutändan mer om hur Android fungerar. » (Dåligt)
- Det är bra med självständigt arbete, men behöver man ta reda på allt själv känns det inte precis som att man läser en kurs.» (Godkänt)
- Det var en rolig, intresant och motiverande kurs. Men den saknade struktur.» (Godkänt)
- Från vad jag har hört har den blivit mycket bättre, men den behöver fortfarande förfining. Läraren var mycket entusiastisk och trevlig, men kunde sällan ge rakt svar på tal, och det blev väldigt virrigt för det mesta.» (Godkänt)
- Väldigt lärorik kurs men kan definitivt förbättras» (Godkänt)
- Något rörigt då det var första gången som kursen genomfördes, kan bli väldigt bra med lite finslipning och koll på hur mycket tid man har till godo.» (Godkänt)
- Jag önskar att det inte var så mycket ändringar i betygskriterierna hela tiden och att kursen hade haft mer handledartillfällen, gärna med andra handledare än just examinatorn. Det behövs tydligare riktlinjer för vad vi förväntas producera som slutprodukt. Det skulle vara bra om det fanns någon som faktiskt hade erfarenhet av Android utveckling att fråga. Eftersom vi uppmanades att skriva script och ha automatisering av builds och tester skulle det vara bra om man faktiskt fick lära sig detta under kursen. Mycket av den tid vi ville lägga på att koda gick åt till att lära oss SQL/SQLite, script och Android biblioteket vilket var mycket tidskrävande. Detta var inte heller något som gicks igenom på föreläsningarna, vilket innebar att man var tvungen att lära sig detta vid sidan av.» (Godkänt)
- Önskar att det vore en blandning mellan teori om SE processer och att praktisera dom. Alternativt att man har en kurs med fokus på teori slutet av ettan och denna kursen som ren projektkurs med fördjupning i tvåan.» (Godkänt)
- Mycket bättre än förra året. Lite för flummigt dock.» (Godkänt)
- Mycket bra idé, synd bara med tiden.» (Godkänt)
- Kursen är godkänd, men kraven alldeles för höga för vad som är rimligt (även om kraven i text är bra blev det alldeles för svårt att genomföra projektet i den mån som krävdes).» (Godkänt)
- Men finns en del och förbättra» (Gott)
- Lite oplanerad och rörig men otroligt rolig och lärorik» (Gott)
- I början av kursen framgick det att kvalitet, istället för kvantitet, var viktigt vid arbetet med dokumentationen. Intrycket gavs av att det knappt fanns några nedre gränser för hur många dokument som skulle lämnas in. I läsvecka 5 definierades sedan en (oväntat hög) nedre gräns för antalet dokument som skulle lämnas in. Det är bättre att definiera gränser i början av kursen, snarare än i slutet. Ofta har grupperna tillräckligt mycket att göra i slutet av kursen. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektupplägget. Det är alltid kul att få utföra projekt i grupp.»
- Använda Android. Det var en bra erfarenhet.»
- Upplägget med ett projeket, och även mycket av genomgångarna som fanns var bra.»
- Projektsarbetsformen.»
- Android»
- applikation till Android»
- Att tillverka en Android-applikation»
- Kul att få göra ett lite större projekt som omväxling»
- Bra med Androidprojekt.»
- Det är rimligt att vi får lära oss Androidprogrammering på egen hand, eftersom det är ganska lätt när man läst java, som alla tidigare hade gjort på Chalmers. Roligt.»
- Projektdelen. Även om sista kursen i 1an är ett peojekt så är det bättre upplägg med projekt+dokumentation än bara dokumentation.»
- Projektarbetet.»
- Utveckla en android app.»
- Henrik : lärare som har jobbat i företag »
- Att de gjort en kurs om dokumentation som blir rolig genom att man får göra en android app.»
- Fokus på det praktiska.»
- Projektet i sig! Man lär sig väldigt mycket på att praktiskt få applicera sina kunskaper på ett riktigt problem.»
- Bra föreläsare.»
- Själva projektdelen vilket gjorde kursen väldigt rolig och lärorik.»
- Android projektet bör bevaras, det var jätte kul att faktiskt göra klart något»
- Konceptet»
- Inspirerande föreläsare som kan mycket! Mycket bra med möterna varje vecka för att stämma och och ställa frågor.»
- Kursen, den var bra kan säkert utvecklas mycket mer. Det var en rolig kurs bara att så mycket krångla mm.»
- Bra föreläsare»
- Applikation till smartphone, mycket spännande, roligt och något som verkligen ligger i tiden!»
- Att koda android var väldigt givande.»
- Projektformatet»
- Android projectet»
- Delen som handlade om software engineering»
- appgrejen»
- Att man kodar till android, sjukt kul!»
- Fokus på Android.»
- Att ha ett projekt att applicera Software Engineering-tekniker på är positivt. »
- projektarbetet. Deadlines under kursen var bra.»
- Henrik (föreläsaren), som var väldigt bra och gjorde en mycket motiverad att fortsätta arbeta. Han lärde ut på ett väldigt bra sätt och svarade på de frågor man hade.»
- Valfriheten i projekt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt föreläsare till någon som har koll. Ge klara krav från början på vad som krävs, och vad som ska användas i projektet.»
- Skaffa fler handledare, var tydligare i betygskriterierna.»
- Mer struktur på föreläsningarna, inte byta ämne konstant. Lite stöd i form av workshops eller tutorials eftersom Android var helt nytt för de flesta, och även för oss som valde Git som VCS.»
- Om läraren väljer ett ämne/tema för projeket så krävs det att läraren är kunnig inom området. Som i år gjorde vi Android app, men hade problem och hitta lämplig lärare som kunde hjälpa ifall man körde fast, då lärare inte kunde android eller kände någon kontakt som man kunde rådfråga. »
- Förbättra informationsflödet. Ge tidigare och kanske tydligare instrukttiner på vad som skall göras.»
- Allt ovan.»
- För ett projekt av den här skalan känns all formalia kring projektet ganska överflödigt. Överväg att ersätta projektet med labbar/tenta fdär vi kan lära oss VCS/make/ant/autotools/etc.»
- Mindre fokus på document i början. Det var först när man börja programmera som man förstod vilka dokument som skulle göras och vad dom skulle bestå av. Så i början hade man halvdan dokumentation som man var tvungen att lägga till mer»
- Tydligare betygskriterier. De ändrades under kursens gång.»
- Mycket mer handledning, man kan inte förväntas göra så mycket för första gången utan att få hjälp»
- Mer föreläsningar och tid att lära sig om Android, det känns som lite mycket att lägga all inlärning på studenterna när det är en helt ny plattform. Tydligare riktlinjer för ALLT: vad som ska in, när det ska in, vecka-för-vecka-planering, är det kurs i Androidprojekt med fokus på programmering eller själva projektprocessen? Fler handledare. Gruppindelning efter ambitionsnivå.»
- 1. Allt material ska ligga uppe från början 2. Kraven för de olika betygen ska vara satta från början och inte ändras under kursens gång 3. Fler föreläsningar - inte bara en per vecka 4. LÄR OSS HUR MAN GÖR, istället för att låta oss sitta och gissa och slita vårt hår i timmar i sträck. I alla fall jag vill lära mig hur man gör det ordentligt istället för att behöva gissa. Det kändes som att man förväntades kunna saker som inte finns som förkunskapskrav till kursen, och vi gick inte igenom det och kunde inte få tillräckligt med hjälp. Känns orimligt. 5. Minst två handledare utöver föreläsaren behövs. Det blir för mycket belastning på honom annars.»
- Tydligare instruktioner! Mål som inte förändras under kursens gång!»
- Klarare instruktioner och deadlines från början. För att kunna få en bra bild på hur stort projekt man ska ta sig an, så bör man veta _allt_ man måste göra i kursen.»
- Ha klart och tydligt vad som krävs för att klara kursen på första föreläsningen. Och inte ständigt lägga till nya saker när det är bara 2-3 veckor kvar tills den sista rapporten ska vara inlämnad.»
- Strukturen på kursen: Betygskriterierna måste vara klara från början av kursen så att man inte måste kolla det varje dag och se om nåt har ändrats. En handledare man kan bolla idéer med (Henrik kan fortsätta betygsätta men man behöver mer hjälp under kursens gång)»
- Lite längre handledning, föreläsning om programmering för android och mer om automatisk byggande av programmet.»
- Mycket mer struktur behövs. Kändes som om delar av kursen "koms på" medan kursen gick. Saker vi skulle göra ändrades/hanns inte med osv. Man märkte att det var en ny kurs.»
- förplaneringen, så att vi studenter vet vad som ska göras.»
- Kanske förbereda studenter om att lära sig lite om Android programmering innan kursen börjar eller helt enkelt ha Android programmerings kurs som ett krav innan man gör kursen.»
- Betygskriterierna måste bli tydligare. Fler handledare behövs, med kunskap/erfarenhet om Android. Antingen så måste allt med automatisering tas bort från betygskriterierna till nästa år, eller så måste detta vara något som tas upp på föreläsningarna. Någon kurslitteratur kanske vore bra att rekommendera...?»
- Bättre struktur på vad som ska göras och vad man ska lära sig. Mer tid behövs åt själva implementationsfasen av projektet med tanke på att man skulle ha en fullt fungerande prototyp i slutet av kursen. Att lära sig android tog en hel del tid vilket vi insåg när vi väl börjat implementera, med några få veckor till deadline.»
- Lite mindre uppgifter att göra per vecka.»
- Mer hjälp i form av handledare som man kan gå till.»
- Inte bara ha "wikipedia" som kurslitteratur»
- Handledning och föreläsningar, det va 5 st föreläsningar under perioden, för lite. Föreläsningarna var copy paste från wikipedia, vilket gör att det var otroligt tråkigt och väldigt lite info på varje föreläsning. Tex så berätter du om vattenfalls processen, att den fanns men inte mycket om va den innebar, lr hur man ska gå tillväga när man testar, bara att man ska göra det iterativt. Man kunde gå igenom föreläsnings slidesen på typ 3-4 min o få samma info som att sitta där i 1 timme o lyssna. Handledning är svårt när man är en ensam lärare för alla studenter, men de behövs vi tog inte tillvara på handledningen som vi kanske hade behövt, men de kanske borde vara obligatoriskt att träffa en handledare varje vecka. »
- Mer struktur och mindre antal delmoment som ev är mer omfattande»
- Att från början presentera vad som ska göras under kursen så att man kan planera sitt arbete bättre. Var lite jobbigt då uppgifter kom upp sent samt inte var helt definerade från början, svårt att veta vad man skulle göra.»
- Mycket, läs tidigare kommentarer. ha övningar, bättre handledning, mer föreläsningar. Tydligare på vad som ska skickas in, bättre planering...»
- Bättre mål så man vet vad som förväntas mer handledning»
- Läraren kan det han kräver att vi ska göra så som skriva test för Android»
- Se ovan.»
- tydligare instruktioner på vad som ska göras, en mycket rörig pingpong sida. + Att se till att andra kurser inte krockar med föreläsningarna, något som gjorde läsperioden mycket svår, eftersom man var tvungen att välja vilka föreläsningar man kunde gå på.»
- Bör förbättra kompetensen, så att fokus ligger mer på android.»
- Tydligare struktur och klarare mål.»
- Redovisning av sitt project bör hinnas med»
- Projektet måste ses över då det tog alldeles för mycket tid i förhållande till övriga delar i kursen. Varför koda till Android? Visst det är roligt med lite nytt men utan några handledare som kan hjälpa till så tar det jättemycket tid bara att förstå hur man faktiskt skall göra. Mycket tydligare betygskriterier som inte förändras flera gånger under kursen.»
- fler handledare, tydligare vad som ska göras från början»
- Individuella prestationer betyg Individuell genomgång Fler lärare, föreläsaren fantastisk men kan inte göra allt själv»
- Mer tid, alternativt mindre arbetsbelastning.»
- Tydligare mål och gränser i början av kursen.»
- Mer föreläsningar om vad varje teknik innebär, är bra för, och hur man använder/implementerar dem. Workshops eller övningar för att snabbt komma igång med de tekniker man bör behärska enligt kursens mål. Ett annat förslag är att samköra med den förra projektkursen och ha en 15p-kurs över två läsperioder. Första delen får man praktiskt lära sig alla tekniker som man sedan ska implementera i projektet i del två. På så vis får vi bättre koll på vad vi håller på med, och ni kan säkerställa att alla elever känner till teknikerna. Det var uppenbarligen inte fallet när en klasskamrat i lv 7 frågade vad Coverage var för något (vilket togs upp i den första projektkursen).»
- Till nästa år hoppas jag att läraren ska gå igenom android miljön och de viktiga stegen för att kunna skapa en android app. gå igenom databaser i android för de som aldrig har gått den kursen. detta gäller främst dataingenjörerna. Det ska finnas fler tillfällen att träffa lärare och helst ska det vara mer än en lärare så man kan få svar på frågor. Det fanns ingen kursmaterial utan vi fick lära oss android via youtube tutorials. Det hade varit bättre om lärarens slides var mer innehållsrika.»
- Det borde finnas handledare till kursen, jag förstår tanken i att alla ska betygsättas av samma person så det blir rättvist, men handledarna behöver inte betygsätta, bara ge vägledning och hjälpa till. T.ex. hade det varit bra med föreläsningar och övningar om att utveckla för Android (egentligen borde vi nog ha en egen kurs om att utveckla för smartphones med inriktning på t.ex. Android eftersom det är så populärt idag och troligtvis kommer vara i framtiden). Vi borde även ha stoppats lite mer från att börja med för omfattande projekt (i den betydelse att kravställning, dokumentation o.s.v. om projektet tar sådan tid att det inte finns någon tid att implementera det så att 25-25-25-25-mönstret för hur stor del av tiden som ska läggas på varje del kan hållas), alternativt hade vi kunnat få några mindre projekt tilldelade, alt. fått veta exempel på projekt som är i rätt storlek för varje betyg beroende på hur bra det genomförs, så att projektet inte blir för omfattande. Det hade även varit bra att kunna diskutera med handledare om svårigheter under längre möten än de som erbjöds nu (10 min). Som det var nu fick Henrik för mycket jobb med att läsa igenom allt i delinlämningen, så vi fick ingen direkt feedback på hur bra vi skrivit det vi skrivit. Dessutom känns det orimligt att ett projektarbete läggs som första kurs efter ett annat projektarbete, utan att vi haft någon ny programmeringskurs (så att vi kunnat ta in nya kunskaper) mellan, särskilt när de båda kurserna har så många gemensamma mål och uppgifter.»
- Föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- Hela kursen blev lite av en besvikelse för mig. Jag trodde att fokuset skulle ligga på programmeringen, men istället låg den på att skriva rapporter och dokument som kändes onödiga för ett såpass litet projekt som vi skulle utföra. Det kändes också som att kursen var väldigt dåligt planerad och slarvigt ihopkastad. »
- En virrig och kaotisk kurs.»
- Vore bra ifall lärare mer tydligt informera om att lektiner är inställda pga av det ej finns mer och gå igenom»
- Om jag får underkänt på detta så läser jag fan in poängen på en annan kurs.»
- Bra kurs men kunde varit mycket tydligare i allting. Allt var nu väldigt osäkert. Vissa punkter ströks så det var svårt att veta vad som verkligen gällde för de olika betygen. Jag har förståelse för att det var en ny kurs men försök vara tydligare nästa gång kursen går.»
- Borde haft assistenter och mer tid med dessa.»
- Det är mycket allmän dator- och IT-kunskap som är förutsatt att man ska kunna för att fixa grejer, men som aldrig lärs ut. Det är inte ett problem för de flesta, eftersom många lärt sig det på egen hand. Men det blir ett stort stressmoment för dem som inte har en bred kunskap från början, det tar jättemycket tid att få allt att funka eller be andra om hjälp. Det borde vara tydligare vad man borde ha för förkunskaper, och om det inte är sånt man kan kräva att folk ska ha borde det läras ut. Det är inte schysst att en del hamnar i kläm på grund av sånt.»
- Det här har varit den mest förvirrande kursen hittills. Inga tydliga mål, dåligt med föreläsningar om hur man genomför det vi skulle göra, och en del stora saker som fick strykas "pga tidsbrist". Det håller inte med en kurs som är så långt ifrån planerad och klar innan den kör igång. Gör något åt det här!!»
- Jag vet att i arbetslivet måste man lära sig nya saker på egen hand under tidspress, men det känns skevt att utsättas för sådan press redan andra året på universitetet.»
- Otrolig rörigt, kände väldigt ofta att man inte hade någon koll. Det var ett par föreläsningar i början som sa vad kursen gick ut på o vad man skulle göra. Sen sista föreläsningen lägger man till GIT och automation testning, som ska man också ha för högre betyg. Men detta kunde ha belyst på första föreläsningen så man visste om det och kunde läsa på hur tex GIT fungerar. Föreläsaren gav inget direkt introduktion på hur man ska använda GIT eller automation testning. Det står inget i förkunskapskraven att man ska kunna detta så det borde planerats in bättre. Gillade kursens syfte och vad det innebar, men tyvärr känns det hela som det ligger i "baby-stadiet" att man inte vet riktigt vad man ska föreläsa om eller hur man ska bygga upp kursen. För det kändes att kraven ändrades jämnt och ständigt.»
- Kanske kan vara begränsningar på projektet och fokusera mer SE tekniker.. För nu blev denna kursen väldigt lik den projektkursen i 1:an.»
- Trevlig föreläsare.»
- Bästa kursen hittils.»
- Kursen var väldigt lärorik, men är alldeles för spretig. Om man lyckas förtydliga målen mer kommer den helt klart bli trevligare för kommande elever.»
- Tack för en bra kurs!»
- För de som inte skriver 10 k rader kod på en eftermiddag så är kraven väldigt höga. Det är svårt att veta hur stort ett projekt är innan man börjar. Om man har valt ett lite för stort projekt så kommer man att prioritera att få klart projektet än att börja testa... så om det är viktigt att få bra tester så behöver man mer handledning. »
- Väldigt nyttig och rolig kurs som bör bevaras till nästa år, men behöver finslipas»
- Jag säger inte att läraren är dålig, tror säkert han kan hålla denna kursen mer år bara att han måste planera mycket bättre och inte jämföra/behandla detta projektet som det vore ett företagsprojekt, känns lite som han har tagit rätt av så det går till på ett riktigt företags projekt och sagt att vi ska göra sådant fast mindre utan att tänka vad skillnaderna blir mm. Det skulle vara bättre om man gjorde mindre program och mer tid på SE teknikerna, nu känns som att nästan all tid lades på koden: För det han sa var att 25% skulle läggas på koden vi skulle skriva minst 2000 rader kod, och det känns omrimligt med tanke på att det är en SE kurs och inte en programmera i Android kurs. Man skulle också kunna jobba i större grupper och så skulle man kunna göra något stort mm.»
- Man hade för lite tid med läraren och eftersom vi skulle göra en Android app är det bra om läraren kan gå igenom något om det, vi fick lägga väldigt mycket tid på att fixa Android istället för det kursen gick ut på, göra ett projekt.»
- Det känns som att kursen på ett sätt missade sitt syfte genom att dra in Android. I början när vi bara skrev dokument gick det bra, men när det sedan var dags att börja koda gick det alldeles för mycket tid till att lära sig koda för Android för att det skulle vara rimligt. Om det viktiga nu var att prova på att jobba i projekt, med att skriva dokument, jobba iterativt, skriva tester och automatisera, så hade fokus lättare kunnat läggas där om man inte varit tvungen att lära sig en ny plattform. Det var mycket som ändrades under kursens gång, i form av betygskriterier och vad som skulle hinnas med under kursen. Det är väl förvisso förståeligt att allt inte kan klicka första gången en kurs går, men det kändes som lite mycket fram och tillbaka ibland. Det värsta var väl när betygskriterierna utökades med ett krav med en vecka kvar till inlämning. Det blev lite korta handledningstider i början också, och även om Henrik var väldigt bra på det han gjorde, så blev det uppenbart för mycket för en person att driva igenom, så handledare behövs nog till kommande år.»
- En notis om tid jag var tvungen att lägga ned som på ett bra sätt illustrerar stressfaktorn som denna kurs medförde: Jag la i princip all min vakna tid åt projektet och kände mig tvungen att prioritera bort den andra kursen som gick samtidigt, jag sov max 4 h per natt för att jag var så stressad att jag inte kunde somna på kvällarna och jag gick ned strax över 10% av min kroppsvikt för att jag inte kände att jag hann göra iordning mat, ändå var det vänner som hjälpte mig genom att bjuda mig på mat. Ja, det är delvis mitt eget fel, men det har inte hänt i någon annan kurs, så det har med kursen att göra ändå. Samtidigt var kursen väldigt intressant, föreläsningarna riktigt bra och den var i helhet väldigt rolig, men, den borde placeras senare under året då man gått igenom mer nytt, och det bör finnas handledare för att hjälpa studenterna.»
- Överlag en mycket bra och rolig kurs, lärt mig mycket om hur ett projekt kan drivas.»


Kursutvärderingssystem från