ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Kretsanalys, EMI083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-25
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»25 51%
Cirka 20 timmar»11 22%
Cirka 25 timmar»8 16%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 1.93

- Bara föreläsningar+ inlämningsuppgifter» (?)
- Var ju uppdelad över 2 läsperioder. Så man tog tag i det sådär i starten och sedan fortsatte det nog så lite för länge..» (Högst 15 timmar)
- Teknisk kommunikation tog för mycket tid» (Högst 15 timmar)
- ville inte slösa mer...» (Högst 15 timmar)
- Läste kursen utöver mitt vanliga program, hann inte riktigt med den som jag hade tänkt.» (Högst 15 timmar)
- Det var svårt att lägga ner mycket tid på kursen (utöver föreläsningarna), då andra kurser var mer akuta...» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»0 0%
25%»7 14%
50%»3 6%
75%»11 22%
100%»29 58%

Genomsnitt: 4.24

- Se ovan» (25%)
- Jag gick på alla lektioner fram tills de tre sista veckorna då slutade jag gå.» (75%)
- missat 3 tror jag» (100%)
- Mer 90%.» (100%)
- nästan iaf» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 24%
Målen är svåra att förstå»9 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 32%

Genomsnitt: 2.66

- Har väl läst dem, men minns dem inte så mycket. kommer inte ihåg annat än att det var begripligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 62%
Nej, målen är för högt ställda»15 37%

Genomsnitt: 2.37

- Kursen känns lite för bred och man hinner inte samla all förståelse inför kursavslut» (Nej, målen är för högt ställda)
- asså målen ser på papper bra ut men att ta sig igenom kursen är ju ett helvete, hur hårt man än försöker.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»4 8%
I viss utsträckning»13 28%
Ja, i hög grad»17 36%
Vet ej/har inte examinerats än»12 26%

Genomsnitt: 2.8

- Uppgifterna kändes inte relaterade till det vi haft på föreläsningar och det som står i boken.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att det var många "kapitel" av kursen som inte alls kom med på examinationen» (I viss utsträckning)
- examinationen tyckte jag var väldigt snäll om man jämföre med tidigare gjorda tentor där typ ALLT var helt obegripligt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»12 24%
Ganska liten»17 34%
Ganska stor»14 28%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.32

- Glappet mellan mina fysikkunskaper och föreläsarens nivå är alldeles för stort för att jag överhuvudtaget skall förstå vad han talar om.» (Mycket liten)
- Vet inte. Inte deltagit tillräckligt» (Mycket liten)
- Väldigt svårt att greppa kursen.» (Mycket liten)
- vAD PRATADE LÄRAREN OM EGENTLIGEN? Snubben var svår att förstå» (Mycket liten)
- inget alls.» (Mycket liten)
- det hade behövts en motsvarighet till de övningar man har haft i matematiken för att kunna få ut det som man tagit till sig på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Att läsa in kursen på egenhand skulle kännas omöjligt. Men undervisningstiden ger långt ifrån ett klart svar på alla de frågor man har. Ganska flummigt och nya saker som inte binder samman med tidigare lektionstimmar.» (Ganska stor)
- vi har knappt kunnat räkna själva då boken är otroligt dålig och vi har ju inte haft några räknestugor etc.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»10 20%
Ganska liten»22 44%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.24

- Eftersom det i princip har varit omöjligt att ställa och få svar på frågor som rör delar ur kursboken har jag inte kunnat tillgodogöra mig litteraturen. Boken är på engelska och språket är oerhört svårt att förstå även med hjälp av ett tekniskt lexikon.» (Mycket liten)
- Boken var inte bra. Föreläsningarna hade varit till hjälp om det funnits mer tillfälle att deltaga.» (Mycket liten)
- Vid flera tillfällen har läraren klankat ner på littraturen och lärt ut på ett alternativt sätt.» (Mycket liten)
- har inte lärt mig något egentligen av kursen mer än att skriva av från boken till tentan.» (Mycket liten)
- kursboken upplevde jag som helt oanvändbar» (Mycket liten)
- Lånat bättre bok på biblioteket» (Ganska liten)
- föreläsningarna och utdelat material har varit till störst hjälp.» (Ganska liten)
- Kursboken har varit ibland ett bra komplement. Men den är en stådan där tjock amerikansk bok som är svår att hitta i.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»7 14%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»16 32%

Genomsnitt: 3.06

- Där låg material från förra året blandat med material från i år. Ostrukturerat och rörigt är milda ord i sammanhanget.» (Mycket dåligt)
- Ganska rörig kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Det var till stor hjälp att föreläsningsanteckningar fanns att tillgå.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»9 18%
Ganska dåligt»14 28%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»7 14%

Genomsnitt: 2.48

- Svårt att förstå vad Lundgren frågar efter och antar att vi kan en massa saker.» (Mycket dåligt)
- Se ovan. Han stressade igenom allt utan vidare förklaringar. Han förväntade sig att vi redan var experter» (Mycket dåligt)
- helt värdelösa. » (Mycket dåligt)
- Hade behövt en mycket grundligare genom gång av grundläggande begrepp. Man har inte så stora förkunskaper som föreläsaren tror.» (Ganska dåligt)
- han förstår inte att 90% av klassen inte förstår det han pratar om från grunden.» (Ganska dåligt)
- Ett bra inslag har varit feed back delen i slutet av varje föreläsning.» (Ganska bra)
- Vissa steg i uträkningar är inte alltid självklara.» (Mycket bra)

10. Hur har labben fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»26 53%

Genomsnitt: 3.42

- Labbkompendium behöver uppdateras då där står saker som gällde för de elever vilka studerade på 90-talet.» (Mycket dåligt)
- momentet labba fritt för gärna förekomma, så man får leka sig fram till förståelse mer grundligt.» (Ganska bra)
- Bra labbledare. Äntligen fick man lära sig nåt. Tyvärr så vore det bra med frågestunder också. » (Ganska bra)
- Bra och kunniga labbledare» (Mycket bra)
- Stort plus att man kan göra labben hemma och bara visa upp resultatet.» (Mycket bra)
- Bra handledare! Kunniga och hjälpsamma.» (Mycket bra)
- kanske att det varit för många under samma tillfälle då typ alla behövde hjälp hela tiden som lärarna fick ju ränna runt hela tiden.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»14 28%
Ganska dåliga»6 12%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»7 14%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 2.61

- Skulle behövas övningstillfällen med kunnig lärare.» (Mycket dåliga)
- har inte funnits någonstans att få hjälp, google isf.» (Mycket dåliga)
- Fanns föreläsningar och labb, men inga handledarstunder» (Mycket dåliga)
- när man ställde frågor, fick man kommentaren: " vilken dumm fråga du ställer". så det fanns ingen möjlighet alls. » (Mycket dåliga)
- Bra på labbtillfällen, sämre på föreläsningar.» (Ganska bra)
- Man har haft möjlighet att fråga i pauserna och ibalnd även under laktiostid. Utöver detta hade det varit mycket uppskattat att ha övningstillfällen!» (Ganska bra)
- Det jag lärde mig mest av var att söka upp Lennart efter föreläsningarna. » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»31 62%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.6

- De flesta jag talat med har varit lika undrande som jag.» (Mycket dåligt)
- alla var lika desperata och hjälplösa, så det gick rätt bra» (Ganska bra)
- Underbar klass och hjälpsamma äldre elever. » (Mycket bra)
- Det är ju så man har klarat kursen, samt att man känner några äldre med sjyssta lösningar.» (Mycket bra)
- annars vore kursen omöjlig» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 30%
Hög»24 48%
För hög»9 18%

Genomsnitt: 3.83

- Svårt att säga. Hade velat och behövt jobba mer med det, men det var svårt att försöka förstå själv och hade verkligen behövts mer övningstimmar med handledare.» (Lagom)
- Om jag hade velat förstå kursen och lära mig något hade den varit för hög.» (För hög)
- tempot var alldeles för högt i förhållande till vad vi skulle kunna. » (För hög)
- inte egentligen. med bra föreläsare vore allt kanon» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 14%
Hög»24 48%
För hög»17 34%

Genomsnitt: 4.16

- Teknisk kommunikationsrapporten tog lite musten ur oss lagom till tentaplugget borde börjat.» (Hög)
- Men vad vore livet utan utmaningar?» (Hög)
- en del kurser tog upp för mycket tid vilket gjorde att andra kurser blev lidande.» (Hög)
- Det är på tok att driva 3 kurser parallellt. Vad är egentligen meningen? Prestige eller idioti? För det är väl inte pedagogik?» (För hög)
- Alldeles för mycket» (För hög)
- tycker det är helt idiotiskt att låta 1orna starta med en kurs som kretsanalys, dessutom i kombination till kursen teknisk kommunikation som tar upp en massa tid. » (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Dåligt»19 38%
Godkänt»14 28%
Gott»7 14%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 2.71

- slarvigt upplägg av det hela. användandet av boken svår då man inte riktigt vet vilka kapitel man skall behandla.» (Mycket dåligt)
- Lennart Lundgren lyckades inte göra ämnnet intressant, och jag kände aldrig att jag lärt mig konkret.» (Dåligt)
- Svårt att hitta kopplingar mellan de olika föreläsningarna. Varje föreläsning innebar något helt nytt som inte hade koppling till tidigare saker. En föreläsning genomfördes och sedan skulle en inlämningsuppgift med ett fall som inte gicks igenom någonstans inlämnas. Krävdes mycket tid och extra arbete samt hjälp från elever från högre årskurser för att lyckas. Kursen går inte igenom något från grunden.» (Dåligt)
- Svårt att förstå vad lundgren frågar efter och antar att vi kan massa saker. Han förklarar inte de mest grundläggande sakerna. Jag menar, första föreläsningen visade han tentauppgifter.» (Dåligt)
- har inte lärt mig något, och vet att det är så hos majoriteten av de andra i klassen också, vilket man borde göra på en skola.» (Dåligt)
- Själva kursen är bra men det kunde inte ha varit en mer värdelös lärare.» (Dåligt)
- Föreläsningarna hade kunnat gå mycket smidigare. Viktiga saker hastades förbi och det var svårt att följa med.» (Dåligt)
- Byt föreläsare. Handledarna var dock kanon.» (Dåligt)
- Jag anser att denna kursen behöver mer komplement i form av övningar eller liknande då det annars blir väldigt svårt om man inte förstår vad läraren pratar om på föreläsningarna. kursen är svår, därmed behövs det övningar där en lärare kan hjälpa eleverna med uppgifter eller liknande så att man får förståelse för ämnet. » (Dåligt)
- Intressant och grundläggande. Betyget hade kunnat höjas med övningstillfället.» (Godkänt)
- Någonstans mellan Dåligt och Godkänt.» (Godkänt)
- Det finns potential att göra kursen riktigt kul och intressant men p.g.a en faktor blir allting "jobbigt".» (Gott)
- Önskat jag lagt mer tid själv, en del insikter kom under tentan, men få av momenten känns självklara.» (Gott)
- Lennart har verkligen koll på det han snackar om.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Feedback och inlämningsuppgifterna lär man sig mycket på.»
- Ingenting»
- Tentamen där alla hjälpmedel är tillåtna»
- bra med inlämningsuppgifter»
- utdelat material på kurswebbsidan»
- laborationerna»
- Inlämnigsuppgifter för bonuspoäng, bra idé, man lär sig mycket.»
- Inlämningsuppgifter»
- Feed back momentet.»
- Inlämningsuppgifterna och feedbacken på lektionerna är bra sätt att själv få se om man hängt med och förstått det man nyss gått igenom.»
- Lennart! (men han går väl i pension? :/ )»
- kursen är väl rätt bra, om man har läst mycket mer om elektronik kanske»
- Upplägget med inlämningsuppgifter.»
- Kursen»
- Labbarna var roliga. Inlämningsuppgifterna och återkopplingsuppgifterna var bra.»
- Handledarna»
- Bra system med inlämningsuppgifter och tenta»
- Jag tycker att det mesta har varit bra, lite svårt att hänga med på lektionerna ibland men om man lästa på lite innan var det inga problem!»
- lektionsanteckningarna från föregående år.»
- inlämningsuppgifterna och labbarna»
- kursens webbsida»
- Föreläsningarna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske något övningstillfälle inlagt i veckan.»
- Ny kursansvarig, nya labbmoment och kompendier, ny kurslitteratur och att man bör införa övningar i ämnet.»
- Känns som den skulle passa bättre att ligga efter elektronik utifrån vad jag läser på elektronikkursens syfte och mål.»
- kanske borde skaffa en pedagogisk lärare som tar det lite lugnt.»
- Det bör förekomma övningstillfällen som en del av kursen.»
- Föreläsare. Han kan alla pedagogiska verktyg men han har ingen känsla för pedagogik. Det är som att låta en föreläsare i inledande matematik förutsätta att vi kan lika mycket matte som dom gjorde när dom började på chalmers för 30-40 år sedan.»
- Mer hänvisningar till kursboken. det är inte självklart att man öppnar den och räknar mellan föreläsningarna få kopplingen inte är självklar.»
- Lennart»
- Kurslitteratur. »
- Mer ingående förklaring på vad saker och ting är»
- undervisningen, lite mer anvisat till boken och inte ens egna upplägg. »
- Man bör inte utgå från att eleverna har allt förstora förkunskaper om ämnet. Undervisningen måste anpassas bättre till eleverna.»
- Övningar. mer upstyrt med räkneuppgifter osv.»
- En utav inlämningsuppgifterna står inte i paritet till inhämtade kuskaper på kursen (resonanskretsar). Uppgiften kan finnas kvar men då bör kursen beröra mer komplicerade kretsar före denna inlämningsuppgift.»
- Lägga in minst ett övningstillfälle i veckan där man kan träna med en handledare till hands.»
- att den inte ligger i årskurs 1, tekniskt kommunikation kan ju försvinna och att man bara har engelskatentorna etc.»
- Något bättre överblick över ämnet i början av kursen.»
- Lärare»
- Föreläsningarna, se ovan.»
- Föreläsaren och att ge räknestugor i Kretsanalys»
- Kursen är för svår enligt mig »
- Det har varit en del uppgifter tagna ur verkligheten och det är bra. Jag skulle velat ha fler sådana uppgifter.»
- extrahjälp»
- tilfälen där man kan sitta o räkna o stäla frågor typ frågestund lr motsvarande det man har i matten»
- Att det ska va lättare att få hjälp»
- läraren och kursboken»
- Det måste tillkomma övningar, det är skandalöst att man inte kan få mer hjälp när man läser en såpass svår kurs!»

18. Övriga kommentarer

- Jag gillar hur Lennart lär ut men jag vet att alla inte gör det.»
- Utan tvekan en skräckupplevelse jag kunnat vara utan.»
- Lägg kursen över en period. Det finns ingen anledning att göra som de är gjort. Förr i tiden var kuggstatistiken lika stor och då kördes den över en period. Samt lägg in övningar, de spelar ingen roll hur lätt det är på föreläsningen, får man inte jobba med det klarar man det iaf inte. Det är antagligen inte ett så stort arbete att göra ett häfte med 4-5 uppgifter kopplade till varje föreläsning. Det tror jag absolut skulle höja antalet godkända.»
- Lennart går väldigt snabbt igenom det mesta. Det tas för givet att vi kan allt redan och att föreläsningarna är repetition för oss men jag tror inte det är någon som kan någonting innan.»
- Även om jag förstår målen med kursen har jag svårt för att se hur detta skall hjälpa mig i fortsatta kurser. Kursen skulle kunna utgå ur programmet. Det finns på sikt goda möjligheter att inhämta kunskap om hur man analyserar en elektrisk krets.»
- Man hade nog kunnat ta till sig kursen bättre om man inte hade haft två andra ganska tunga kurser samtidigt.»
-
- riktigt kul och intresant kurs lite gamalmodigt utlärnings sätt men de fungerar bra endå pågrund av läraren»


Kursutvärderingssystem från