ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Datorstödd modellering, MPP067

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-02 - 2009-04-09
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»8 47%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 55%
Nej, målen är för högt ställda»4 44%

Genomsnitt: 2.44

- Jag har ingen vana av datormodellering sedan tidigare så det var svårt för mig att förstå dels hur man ska tänka, dels hur man ska göra.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- "Duggan" var alldeles för svår, uppgiften var helt annorlunda upplagd än vad vi sett förut och var vana vid så det var svårt i sig att ta till sig uppgiften.» (?)
- för svår examination» (Ja, i hög grad)
- duggan hade väldigt hög nivå» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»13 76%

Genomsnitt: 3.7

- Lite för långa genomgångar, man orkade inte ta in allt nytt då det var mycket nytt varje gång.» (Ganska liten)
- Men de PDF:er man får måste vara bättre! Genomgångarna går i supertempo och om man inte hela tiden vet vad Håkan pysslar med så har man inte en chans att förstå någonting av det som sker. Då hade det varit bra att läsa på en gång till i PDF:erna men dessa har som sagt för lite information. Om man sitter coh antecknar hela tiden kommer man inte att se vad som händer på skärmen.» (Ganska stor)
- fler eller bättre övningsledare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.82

- Men som sagt: bättr PDF:er!» (Ganska stor)
- Varierande, vissa uppgifter har varit tydliga, men en del alldeles för svåra. Går inte att klara på egen hand, men det kanske är det som är tanken. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.64


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Hans behöver komplettera sina kunskaper i ALIAS för att kunna undervisa i det.» (Ganska dåliga)
- bättre och mer kunniga övningsledare(Håkan var jätteduktig)» (Ganska dåliga)
- Det hade varit bra att ha något tillfälle med t.ex. en äldre elev att ställa frågor till.» (Ganska bra)
- Hans kunde inte så mkt» (Ganska bra)
- Endast hälften av tiden är schemalagd. Ca 100 h av den totala 200h som kursen är på. Om man fastnade (vilken många gjorde) under dessa timmar och inte kunde ta sig vidare var man tvungen att vänta till nästa lektionstillfälle eller ta kontakt med Håkan vilket inte alltid är så lätt.Under lektionerna fanns det inte heller tid att fråga om tidigare övningar eftersom Håkan ville att vi skulle fortsätta med nästa uppgift som han gått igenom under lektionen. » (Ganska bra)
- Att Håkan även hjälper studenter i andra datorsalen lite då och då.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.88

- Man var tvungen att fråga klasskamrater om hjälpt klippt hela tiden eftersom man själv inte förstod och både Håkan/Hans oftast var upptagna» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»5 29%
Hög»5 29%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 3.76

- inte inlämning varje vecka » (Lagom)
- Kommentar: Den var hög - men lagom. Jag gillar ändå att man hade något att göra.» (Hög)
- tydligare tidsplanering tidigare» (Hög)
- Ha kursen över längre tid att så att man hinner ta till sig det man lärt sig!» (För hög)
- väldigt hög takt, fast vi har å andra sidan lärt oss mycket.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 29%
Hög»9 52%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.7

- Linjäralgebran var som tur var hanterlig. Om det hade varit nu istället då vi har flervaribel hade det varit helt omöjligt.» (Hög)
- inte riktigt lika mycket i datamodellering. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Gott»10 58%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.94

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Variationen på övningarna! Kul med olika typer av objekt och olika sätt att arbeta. Bra att kunna visa på skillnader mellan olika tillvägagångssätt och varför man använder de.»
- Håkan såklart, och hans pdf:r. Ett stort tack till Håkan för hans utlärning, pdf:r som sagt, humor och tålamod. Fast kanske tålamodet inte märktes lika starkt alla gånger. :)»
- Genomgångarna och de flesta av övningarna»
- Bra övningar oc genomgångar av Håkan.»
- Föreläsningar och föreläsningsanteckningar på nätet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre PDF:er, mer tillfällen att ställa frågor, över längre tid.»
- Det var alldeles för många inlämningar»
- Kanske var det lite för mycket på lite för kort tid... Tidigare år har kursen varit uppdelad på två läsperioder. Nu var det bara en. Det är synd eftersom detta är den roligaste och enligt mig viktigaste kursen vi läst hittills.»
- bättre instruktioner på de senare uppgifterna. »
- Möjlighet för alla att få licenser till programmet under lektionstid. Det hoppas jag är en självklarhet. En följd av att det inte fanns licenser till alla var att folk ofta låste datorer en stund innan lektionen, vilket i sig inte är något problem, men det kanske var lite onödigt då de ibland låstes en timme innan lektionen började. Datorer är ju till för att användas och inte stå låsta en hel lunchrast.»
- Man bör noggrannt utvärdera huruvida den programvara som används är den programvara som vi kommer att ha störst nytta av att lära oss om i vårt framtida yrkesliv. Upplägget på examinationen är en stor gåta. Man skall utföra en uppgift under xtrem tidspress som poängsätts. Men om man inte har full poäng fick man kompletter/göra om. Vad är grejen? Varför ha ett prov om man ändå inte kan bli underkänd?»
- Hans måste bli bättre på Alias. Fick inte ut något av Jack, borde ändra om den delen av kursen.»
- Man borde få lite mer tid till någon övning att sitta och "leka med" för att inlärningen ska gå på djupet lite mer!»
- Korta ner storleken på duggan så att man verkligen hinner slutföra den under examineringstiden. T.ex. minska moment som upprepas för duggauppgiften.»

16. Övriga kommentarer

- Det är HELT OACCEPTABELT att det inte alltid fanns licenser så att det räckte till alla!! Man har inte tid på en sån här intensiv kurs att vara borta ett tillfälle för att det inte fanns en tillgänglig licens. Speciellt inte om detta beror på att två kurser hålls samtidigt (en här, en på Lindholmen) som båda använder licenserna. Bättre planering alt fler licenser är ett måste!»
- Takten var bra, jag har gått CAD-kurser på gymnasiet och där gick det väldigt segt jämförelsevis. »
- Det är helt ok att vi bara lär oss alias och inte något annat 3d modellerings program men det känns lite trångsynt att tvinga oss att bara använda alias genom att förbjuda oss att använda andra.»
- Roligaste kursen vi läst»
- För svår dugga. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från