ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitet och driftsäkerhet H11, LMT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-04
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»5 12%
Cirka 20 timmar»15 37%
Cirka 25 timmar»11 27%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.7

- Det blev mer och mer att göra ju längre in i kursen vi kom.» (Cirka 25 timmar)
- Ibland upplevdes det jobbigt med 2 st 4 timmars föreläsningar i veckan. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»8 20%
100%»31 77%

Genomsnitt: 4.72

- Missat en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 7%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 65%

Genomsnitt: 3.47

- För många kursmål! Som alla kan sammanfattas med att man ska jobba på kvalité och uppfylla eller helst överträffa kundens önskemål...» (Målen är svåra att förstå)
- Oerhört många mål, som vi aldrig blev testade på under tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var bra men de var på tok för många mål. Man borde nog formulera om målen till mer abstrakt som ett mål skall vara inte punkta upp allt. Det kan man ändå se i kurs PM.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 61%
Nej, målen är för högt ställda»15 38%

Genomsnitt: 2.38

- Tycker att man har tryckt in för mycket i kursen. Det hade varit bättre om den smalnades av lite.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock känns det som att det är en ganska rörig kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mängen teori som man skall lära sig är på tok för hög! Jag tror lärarna själva inser detta när dom på föreläsningarna snabbt jobbar sig igenom OH-presentation efter OH-presentation. Några moment så som QFD, Träddiagram var det ett bra tempo på. Man får "känna" på vad man ska lära sig och får något att minnas. Men t.ex ISO och EFQM gick ni igenom på 25 minuter(?) Detta som blir helt oförståerligt och svårt att greppa. Samtidigt som ni ställer frågor på detta med ett högt poängantal. Detta var bara ett exempel, det har varit så genom hela kursen och jag tycker det har nämnts flera gånger under kursens gång att det är för mycket teori. Det ni isåfall kan göra är att välja ut några delar som är "viktiga" och går igenom dessa och sedan kör övriga saker som mer eller mindre blir irrelevant och bara finns för att fylla ut lektionstimmarna. För när det blir för mycket småinformation som man inte kommer ihåg eller bör komma ihåg så förstår man inte längre vad det är man skall kunna. Det blev en lite ihop-klumpad text nu av mina tankar som dök upp, men jag hoppas ni förstår vad jag vill komma fram till och tar detta i beaktning till nästa år.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket att lära sig utantill! Formlerna i formelsamlingen borde specificeras, tex vad alla variabler motsvarar!! Och det var alldeles för mycket fakta att lära sig utantill. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är rimliga i förhållande till förkunskaper, men däremot anser jag att det ingår för många delar i kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kändes som om det var mer anpassat för maskinarna och deras tidigare förkunskaper från tidigare kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen i sig är rimliga jämtemot förkunskaper och det är bra kunskap men det är för mycket!» (Nej, målen är för högt ställda)
- För många kursmål!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Som sagt de var för många mål för mycket saker man var tvungen att memorera. Inriktning skadar inte.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»23 57%
Ja, i hög grad»15 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.47

- jag tycker det var omotiverat många poäng av tentan som handlade om iso-standarden, då kursens tyngdpunkt inte direkt ligger på det.» (I viss utsträckning)
- Eftersom målen var så omfattande fanns det inte möjlighet att testa om man uppnått alla dessa på tentan. Speciellt den teori som ingick i kursen var väldigt omfattande. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte inte att teorifrågorna speglade vad vi pratat om under kursens gång» (I viss utsträckning)
- När kursen är så bred som den är så är det dumt att ha så stora frågor på en viss del. har man du missat att lära sig den delen noga men kan allt annat missar man så mycket poäng på tentan. Bättre med mindre och fler frågor i en så här stor kurs.» (I viss utsträckning)
- Eftersom det var så mycket vi skulle kunna så kunde inte examinationen testa om vi uppnått målen på ett rättvist sätt. För övrigt så är det inte ok att det står fel i tentamen och då syftar jag på tiderna per detalj i OEE-uppg.» (I viss utsträckning)
- Tycket det är fel att ha endast två teorifrågor. Detta är en väldigt stor del av kursen och det känns som att man inte får visa vad man kan om det bara är två frågor med mycket poäng. Det borde vara ett antal frågor med färre poäng så man visar att man kan det mesta och inte bara haft tur och läst på rätt saker.» (I viss utsträckning)
- Varför ska vi seriöst kunna ISO?» (I viss utsträckning)
- En tenta kändes nästan inte tillräckligt med tanke på hur otroligt mycket man hade pluggat in.» (I viss utsträckning)
- Tydligare frågeställningar, i alla fall Torbjörns del.» (Ja, i hög grad)
- Dock tycker jag att det är dumt att ta en teorifråga som ingen trodde skulle komma med för det är så onödigt vetande.. och om man inte kunde just den teorifrågan så missade man chansen för 5a.» (Ja, i hög grad)
- De målen som var ställda var i stortsätt tentan vart enda litet ord i målen kunde komma på tentan även mål som för en teori/räkne kurs är helt ovesäntliga. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 27%
Ganska stor»23 57%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.87

- Ullas del var jättebra! Mats och Torbjörns delar var mest en powerpoint som dom slängde upp och gick igenom. Allt gick väldigt fort, det var flummigt och obegripligt. Så obegripligt att dom själva inte alltid hängde med.» (Ganska liten)
- Skulle önska mer struktur i föreläsningarna, kändes som att vi hafsade igenom mycket..» (Ganska liten)
- Extremt dålig planering» (Ganska liten)
- Mats har varit duktig på att lära ut och knyta undervisningsmaterialet till näringslivet, men Torbjörn har en tendens att röra ihop saker vilket gör det svårt för en som student. » (Ganska stor)
- Mats och Ullas var mycket givande, Torbjörns tappade på att vi hade ett glapp på några veckor från första genomgången till nästa tillfälle.» (Ganska stor)
- Undervisningen med Mats och Ulla var till stor hjälp.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»21 55%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.81

- Alldeles för tjock bok som kunde kortas ner brutalt mycket.» (Mycket liten)
- Köpte ej boken.» (Mycket liten)
- Mycket onödigt att ha boken det räckte med anteckningar och Powerpoint slides» (Mycket liten)
- Bra bok och ganska bra PP.» (Ganska stor)
- Utdelat material var bra, men boken hade jag ingen användning av.» (Ganska stor)
- Huvudsakligen utdelat material» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»28 70%
Mycket bra»11 27%

Genomsnitt: 3.25

- Jodå, allt kom ut. Fast facit och lösningar till tentor hade ju vart bra att ha!» (Ganska bra)
- Bra att man fick ut powerpoint-slidsen innan och att det mesta kom upp på kurshemsidan. Kan dock tycka att det var väl mycket lösblad, kompendier etc. » (Ganska bra)
- Kunde varit bättre, ibland kom inte pp-bilderna ut som de skulle och allt utdelat material gick inte att hitta på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Mycket papper, blev lite rörigt.» (Mycket bra)
- Allt material man ville ha lades upp. Man kunde önska också.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 12%
Ganska bra»25 62%
Mycket bra»9 22%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.15

- På datorövningarna kändes som om inte ens lärarna visste vad man skulle göra ibland» (Ganska dåliga)
- Det skulle funnits fler möjligheter till att räkna tillsammans med en föreläsare» (Ganska dåliga)
- Inte ett enda övningstillfälle var inlagt.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit bra om ni lagt in någon övning där man fick räkna och ställa frågor istället för bara föreläsningar.» (Ganska bra)
- Frågorna med svar givina i excel ger ingen ledning till svaren.» (Ganska bra)
- Saknade övningstillfällen där man kunde ställa frågor angående räkneuppgifterna i tillförlitlighet.» (Ganska bra)
- Jag tycker att istället för att lägga några timmar på ett dataprogramm som man aldrig kommer hinna lära sig, speicellt när inte lärarna kan det än. Så borde man lägga de timmarna till "räknastuga" där vi kunde räkna själva och fråga frågor.» (Ganska bra)
- Fråge stunder var inte speciellt många man fick sj söäka upp lärarna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»26 66%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.69

- Vi får ju ta varandra till hjälp!» (Mycket bra)
- Vi bildade studie cirkel rätt snabbt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»12 30%
Hög»19 47%
För hög»8 20%

Genomsnitt: 3.85

- Alltså kursen är inte så svår egentligen, om man inte krånglar till det vill säga. Som tex mängder med fel i facit som sänker självförtroendet rejält. När man är ganska säker på att man får rätt, så får man fel. Och nästa gång man ska göra samma sak minns man inte om det man gjorde var rätt eller fel.» (Hög)
- Väldigt omfattande kurs. Hade gärna lärt mig färre delar bättre än alla delar halvbra. » (Hög)
- Eftersom det ingick så många olika moment i kursen upplevde jag arbetslastningen som hög. » (Hög)
- Som sagt lite för bred.» (Hög)
- Mycket olika delar, väldigt svårt att veta vad som skulle läggas fokus på. Mycket litteratur. » (Hög)
- Som sagt innan för mycket saker som en normal människa inte behöver memorera. finns ingen anledning till att kunna t.ex. formler i huvudet och vad vissa människor sagt. sådant kollar man alltid upp i verkliga livet. Inte ens lärarna kunde allt som de ville att vi skulle kunna! Mycket dålig stil!» (Hög)
- Det var väldigt mycket att ta in på kort tid och det kändes som att man mest fick ytliga kunskaper i många små områden, ingen direkt fördjupad kunskap.» (För hög)
- Det var alldeles för många olika delar. Ibland kändes det som om det inte fanns något klart logiskt samband mellan delarna. » (För hög)
- Jag upplever att teoridelen i kursen var alldeles för bred. För mycket ren fakta att plugga på.» (För hög)
- Alldeles för många inslag i samma kurs. Fanns ingen möjlighet att fördjupa sig eller ta in all fakta. För spretigt och ostrukturerat.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 52%
Hög»18 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- se fråga 11» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 12%
Godkänt»13 33%
Gott»19 48%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.35

- Se kommentar ovan om att det blir för mycket teori som inte går att greppa. Uppfattningen av kursen, som delas med flera deltagare, blir tyvärr att man bara vill fylla ut tiden med något. Det är bättre att gå igenom färre moment och göra det mindre rörigt.» (Mycket dåligt)
- Gärna mer praktiskt,ex studiebesök på företag och se hur de arbetar med kvalitet. » (Godkänt)
- Jag förstår att det är en väldigt viktig och nyttig kurs att läsa men jag tycker den är för bred.» (Godkänt)
- Intressant och bra kurs men det var lite väl mycket innehåll. Det var även lite ojämn belastning under kursens gång. Vi hade först i flera veckor trevliga föreläsningar och små övningar med Mats, sen plötsligt kom det hur mycket mer som helt med alla tillförlitlighetsberäkningar OCH statistik OCH ännu mer teori. Statistiken var rolig men vi läser ju en statistikkurs nu så det känns lite onödigt att vi läste det när vi ändå hade så mycket annat att plugga på. Man kanske kan dela upp kursen lite mer och ha en dugga på något avsnitt i mitten.» (Godkänt)
- En bra kurs men den kan göras bättre, speciellt föreläsningarna i datorsal som inte var så givande då ingen riktigt kunde hjälpa oss.» (Gott)
- Mycket bra grund att stå på, man har nu lättare att koppla samman 1 och 2.» (Gott)
- Dock så skulle jag önska mer typ räknestuga. Konstigt att så mycket av tentan ska bestå av räkneuppgifter då vi i stort sett nästan bara "pratat fakta" på föreläsningarna.» (Gott)
- Tycker dock att kursen var väldigt bred och att det då var negativt att ha en såpass "smal" tenta. » (Gott)
- Nu i efterhand inser man hur nyttig den här kursen är, men under läsperioden kändes den bara maffig och svår att ta sig igenom. Teoridelen var ENORM och endast en liten del av den testades på tentan. Dessutom anser jag att någon man tar upp väldigt snabbt en vecka innan tentan inte bör komma på tentan (tänker på ISO 9000)...» (Gott)
- Tentan motsvarade inte det material som vi fått att förbereda oss på, den var mycket mycket svårare. Studenterna behöver mer material på en nivå som motsvarar tentans svårighet att förbereda sig på.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla!»
- Mats bör behållas som examinator. »
- Bra tenta.»
- Bra övningar i de olika arbetssätten t.ex. FMEA & QFD»
- Datorprogrammet.»
- Denna kursen, men med lite modifieringar..»
- Ulla och mats är pedagogiska och bra lärare.»
- Något spretig kurs, för mycket teori »
- Statistiken var riktigt bra.»
- -Ullas statistikdel kändes relevant och föreläsningarna var systematiska, lärorika och framförallt väldigt trevliga att gå på. -Det var mycket bra att vi fick prova på att göra t.ex. en FMEA. Det gjorde att man fick större förståelse för vad det innebär. Att införa mer praktiska moment i kursen är bara positivt, man blir trött på för mycket lyssna och läsa.»
- Övningar under lektionerna»
- De praktiska delarna, ex: då vi själva fick testa att göra en DFA»
- fokusera mer på några få metoder och nämn bara de andra, då blir man mer fokuserad ocjh intresserad.»
- Jan Möller»
- Innehållet var överlag bra även om det var för mycket. Övningarna med Mats var bra och roliga. Den blå kvalitetsboken var mycket bra. Om man ska behålla statistikdelen så var den undervisningsmässigt mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovanstående punkter.»
- En mer detaljerad formelsamling, där formler & variabler specificeras. RÄKNA och LÄS igenom era uppgifter innan ni ger ut dom till oss. Fel i uppgifter och facit skapar förvirring och dåligt självförtroende. Om nu all fakta ska vara nödvändig att lära sig utantill så borde inlärningssätten förbättras radikalt. Vi hade 2x4h +1x2h föreläsning i veckan. Då det enbart var power point! Vem orkar lyssna i fem timmar? Man tappar koncentrationen efter 1-2 timmar. Speciellt på fredageftermiddag! Istället för att gå igenom allt i power point, låt oss UTFÖRA alla sorters analyser osv, på så sätt minns man! Jag vill använda alla mina sinnen till inlärning, inte bara hörseln. Och det hade vart bra om det hade varit tydligare vad man ska lära sig mer exakt inom teoridelen. Ingen tjänar nånting på att det ska vara luddigt..Boken bör bytas ut! Vem har skrivit den urtråkiga boken? Varför inte skriva en bok som är användbar och tydlig? istället för luddig och alldeles för tråkig...»
- Torbjörn var lite hastig i sina räkningar ofta och kändes som han själv inte riktigt hängde med alltid. Tex på en gammal tenta stod de i uppgiften att cykeltiden var 40 min per detalj. Men i lösningarna stod det sedan att de var 40 sek per detalj. Men inte nog med det så hade han räknat som att de går 100 min på en timma. När han hade räknat operationseffektiviteten tog han därför att 40 sek = 0,4 min... Detta är bara ett av många exempel som jag har hittat under Torbjörns räknedelar! det blir mycket jobbigt lära sig själv när den som har skrivit lösningar inte gör rätt.»
- Mindre omfattande. »
- Statistik delen tycker jag man kan ta bort eftersom vi ändå läser tillämpad matematiskt statistik i nästa läsperiod, dra ner på antal kursmoment och gå djupare in på dem som är viktigast. Datalabarna borde också förändras. Antingen att man gör något mer vettigt av dem genom att inkludera dem i något projekt etc, eller att man tar bort det momentet. »
- Fler licenser till datorprogrammet och mer information om hur det ska användas.»
- Datorövningarna bör förbättras mycket då det var förvirrande när ingenting fungerade och man inte hade fått bra information innan. Alla kunde inte göra samtidigt och det borde varit bättre förberett. Man kunde lärt sig mer om man hade mer förståelse och inte behövt fråga hela tiden, man fick berättat vad man skulle göra annars hade man inte klarat det »
- kanske en projektdel med driftsäkerhetsområdet, där datorprogrammet används (relex). Inget stort utan bara så att man känner på lite hur det är att räkna på driftsäkerheten i ett "verkligt" sammanhang. »
- det är för mycket stoff i kursen, bättre att ta bort någon del. »
- Arbeta lite mer på datorsalsövningen. Korta ner kursen en aning.»
- -Relex är säkert bra och intressant att arbeta med om övningarna hade varit förberedda. -Torbjörn ä inte bra som övningsledare, väldigt oklara beskrivningar och i vissa fall helt felaktiga förklaringar.»
- Fokusera mer på två delar och försök minska en del. Sturkturera upp datorövningen, den var i år mycket dålig. Gör gärna ett projekt av det och minska på räkneuppgifterna, visst de är bra men i arbetslivet har du mycket mer användning av att kunna använda datorprogrammet.»
- Ta bort statistiken, onödigt om vi ändå ska läsa det sedan, tyckte dessutom inte att det gav mig någon större förståelse för kvalitet och driftsäkerhet för att vi läste denna statistikbiten.»
- Övningarna i datasal bör utvecklas till nästa år. Upplevde detta moment som ganska "onödigt" detta år då det var så nytt och ovisst.»
- Ändra teorifrågorna på tentan. Inte två frågor med 20 poäng snarare ett antal frågor med kanske 4 poäng på varje så man får visa att man kan hela kursen och inte bara just de två sakerna. Har man missat två saker så är ju tentan körd.»
- Jag anser att Torbjörn måste bli seriösare. Han lägger upp ett facit där flera av svaren är fel, och först sista veckan lägger han upp rätt facit. Detta skapar förvirring och man tror att man inte kan då man först inte får samma svar som facit. Han verkar inte kunna lösa sina egna tal då han bara lägger upp ett excel dokument och ej visar uträkningarna. Det visade sig även att ett tentatal han haft för flera år sen har han räknat och rättat fel.. trots detta lade han upp SAMMA felaktiga svar till tentatalen. Han svarade även inte när man mailade och kläckte kommentaren "ska man jobba för en gång skull nu då". Jag hoppas att om chalmers har någon nämn som kollar upp lärare så bör de kolla upp honom.»
- Upplägget. Kursen känns spretig och det är lite svårt att se någon klar linje. Kanske vore bättre att "dugga av" varje del var för sig. Eller göra en U/G-kurs av det med ett projekt som byggs på allt eftersom.»
- -Det bör kanske införas ett projekt som berör flera delar i kursen som gör att man får ett bättre grepp om kvalitet. -Banta ner kursen lite och fokusera på färre delar som man får fördjupa sig mer i. Det tror jag gör kursen mer intressant och mer givande. »
- Måste bli mer sammanhängande»
- Mindre teori»
- Mindre teori. Kanske skulle man kunna lägga in duggor under kursens gång för att sedan ha en ren räknetenta»
- se ovan»
- Blir helt onödigt för oss i EPI att läsa statestik i den här kursen när vi har en separat kurs i det direkt efteråt. Denna tid kunde hellre använts till räkneövningar. Labbarna i datorprogramet kändes väldigt ostruktererade och känns inte nädvändiga alls då man ändå inte hann lära sig nåt i dem.»
- Dataövningen vi gjorde kändes lite omotiverad. Antingen tycker jag man borde ta bort den eller göra något mer av den. Innehållet bör även minskas, kanske ta bort statistiken eller mindre tillförlitlighetsberäkningar. Föreläsningarna med Torbjörn om tillförlitlighetsberäkning gick alldeles för fort så det var svårt att hänga med. Det var även lite konstigt att vi hade nån föreläsning med Torbjörn i början, och sen hade vi massa andra saker med Mats, och sen föreläsningar med Torbjörn om TQM och det igen långt senare. Man kanske kan strukturera upp det lite mer.»

16. Övriga kommentarer

- Tycker de är synd att en av lärarna inte lyckas få fram rätt svar på en enda OEE uppgift och när det kommer en på tentan som både är mycket dåligt skriven och felaktig. Annars mycket bra kurs»
- Lär er av Ulla! Hon hade en strukturerad föreläsning och visade vad vi behövde kunna, inget annat. Hon la ut uppgifter med lösningar och svar som stämde och som visade tydligt hur hon gick till väga. Hennes del kunde jag bäst. Och jag tror att kvalitet och driftdelen är minst lika enkel om man hade lagt upp det på ett strukturerat sätt och varit med tydlig.»
- Det var väldigt spretigt och mycket i kursen! Man kunde ha haft en kurs med bara all teori. Teorin var mycket stor del men kom inte särskilt stor del av tentamen. Vi gick inte speciellt mycket på djupet utan var inne och nuddade på väldigt mycket. Man skullr kunna överväga och se över vissa saker att ta bort.»
- Hade gärna haft lite kortare föreläsningar, många var 4 timmar i sträck och både studenter och föreläsare blev trötta av det. Tyckte det var lite för mycket teori i kursen. »
- Lite mycket teori att läsa och lite förvirrande med olika föreläsare»
- Dåligt med planering av dator-lektionerna.»
- Driftsäkerhets delen måste förbättras.»
- PLANERA MER!»
- Känns som kursen spänner över väldigt mycket utan att riktigt fördjupa sig. För oss i EPI känns det ju också som att vi återigen får lära oss grunderna i t.ex. Lean och då ska vi ändå ha en separat kurs i det. »
- Jag har lärt mig väldigt mycket!»
- Önskvärt med mer repition och inte så många olika ämnen»


Kursutvärderingssystem från