ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Tillämpad matematisk statistik, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Har läst 3p kursen i satestik innan » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»5 38%
100%»6 46%

Genomsnitt: 4.3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- Det var många nya begrepp i början men det klarnade längre in i perioden» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Undervisningen har varit svår att följa, dels för att den är mycket dåligt strukturerad.» (Ganska liten)
- visst snackas det om statistik, men tycker att det ibland blir för mkt snack som inte har med kursen att göra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- Det finns mycket bra litteratur att tillgå, och sättet att skaffa litteraturen är också bra. Tycker dock att man borde få ha samtliga läroböcker som hjälpmedel på tentamen eftersom huvudboken inte täcker kursens alla tre delar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Ingen uppdatering als av kurshemsidan. Tentor utlagda, saknar uppsummeringar och utdelade scheman, diagram etc. » (Mycket dåligt)
- diagram och andra grafer som hade varit bra att träna på skulle finnas på sidan. tex normalfördelnings diagram » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»2 15%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.3

- Omöjligt att få tag på läraren utanom lektionstid. Svårt att få tag på henne då också när 15 stycken har frågor samtidigt. Svarar inte på telefon och har inte uppsatt kontorstid. Tycker det är lite väl dåligt att en kurs som ställer så hoga krav till studenterna inte ger så mycket tillbaka.» (Mycket dåliga)
- Ulla finns sällan på sit arbetsrum, enda chansen att ställa frågor är på lektionerna.» (Mycket dåliga)
- bra att det fanns övningstillfällen. kunde kanske varit något mer pass i veckan» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»6 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Arbetsbelastningen har varit lagom, även om kursen är ganska svårfattad.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»10 76%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Det finns saker att förbättra, men i allt en bra och ganska interessant kurs. Tycker dock att läraren pratar lite väl mycket, och det kan i bland vara svårt att hänga med om vad som är relevant för undervisningen eller vad som har med lärarens privata förhållanden att göra. Mycket humor och ohögtidlighet vilket är bra. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- samma lärare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare angivelse vart man är i boken under föreläsning.»
- eventuellt mer övningstid med lärare»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från