ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Digital och datorteknik, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»14 34%
Cirka 25 timmar»13 31%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»5 12%

Genomsnitt: 2.82

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»9 22%
100%»29 72%

Genomsnitt: 4.67

- Alla föreläsningar. Inte alla övningar.» (75%)
- de enda tillfällena jag inte har deltagit har jag varit sjuk» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 46%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.1

- Kursen är inte värd 1,5HP» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 32%
Ja, i hög grad»24 60%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.75

- Det skulle vara bra att ha duggor innan den stora tentan. så att man håller sina kundskaper fräscha. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var enligt mig lite väl ambitiös tilltagen för att klaras av på 4 timmar, jag hade behövt minst 5,5 för att ta mig igenom allt.» (I viss utsträckning)
- Fann att det bara var en liten del som testades gällande grundläggande grindbyggnation.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»21 52%
Mycket stor»15 37%

Genomsnitt: 3.27

- Genomgångarna kunde varit tydligare, speciellt när det gäller exempeluppgifter.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»11 27%
Ganska stor»18 45%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 2.92

- Framförallt har övningarna i varit bra.» (Ganska stor)
- Den blå boken var onödig dock! använde inte den» (Mycket stor)
- Syftar på arbetsboken och inte på den blå kursboken.» (Mycket stor)
- Utan den "blåa" boken hade jag inte klarat kursen så bra. I början sas den vara frivillig men jag läste nog igenom den tre gånger.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»27 67%

Genomsnitt: 3.67


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»20 50%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»32 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- tack o lov» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 62%
Hög»14 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 41%
Hög»17 43%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.74

- Det var lite obalancerat, i början kändes det mycket tyngre än i slutet.» (Lagom)
- För hög för att bara vara 1,5HP och samtidigt ta studietid från två mäktiga kurser, Algebra och Digital och Datorteknik. För mig som inte är speciellt erfaren på muntliga presentationer så var denna kursen mest ångestframkallande.» (För hög)
- Det blev tufft att första läsperioden ha tre fokus, som det blev med algebra, Dig & dat samt introkursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 15%
Gott»19 47%
Mycket gott»14 35%

Genomsnitt: 4.15

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna har varit oerhört hjälpsamma»
- Att fortsätta slumpa grupper, det var jättebra för vår grupp.»
- Laborationerna är mycket bra för att stämma av att man ligger i fas med vad man ska kunna. Dock så kändes det ibland som att vi låg lite väl långt efter föreläsningarna med laborationerna.»
- Utformningen av labbarna, då dessa gav mest av alla de olika delarna.»
- Allt.»
- »
- Allmänt nöjd med kursen som den är.»
- Tekniken i undervisning»
- upplägget»
- Övningslektionerna»
- labbarna»
- utdelat material»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg kursen i andra läsperioden då studenterna har kommit in i plugget på Chalmers, eller eventuellt lägga den direkt vid nollningen, så man får den överstökad innan allt annat börjar.»
- Facit för den aktuella läroboken hade varit bra istället för den föregående boken som inte har samma uppgifter.»
- Tydligare och mer metodiskt genomgångna exempeluppgifter.»
- Att man får göra duggor.»
- Allmänt nöjd med kursen som den är.»
- Assembler borde vara en större del av tentamen.»
- demoundervisning med lennart»
- facit till arbetsboken.»
- Tråkigt nog så fann jag excercise-tillfällen väldigt omotiverande att gå på. De gav väldigt lite i form av extra eller alternativ utbildning. Jag kände att jag fick ut mer utav att sitta själv och studera. Detta är enda kursen det varit så på.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från