ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 H12 MVE230 Matematisk programvara

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»14 63%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»4 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»3 13%
50%»3 13%
75%»5 22%
100%»11 50%

Genomsnitt: 4.09

- Deltog vid två tillfällen. Innehållet motsvarade mer eller mindre genomgång av innehållet i de PDF-filer med exempel och uppgifter som låg ute på kurshemsidan.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 63%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 13%

Genomsnitt: 1.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Se ovan.» (?)
- I mitt fall så har jag en nästan helt avslutad kurs i Matlab från LiTH och dessutom rätt goda grunder i UNIX, men om man utgår från att man inte har denna bakgrund så känns målen rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»8 47%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.82

- vet inte vad examinationen var.» (?)
- Lätt hänt att den ena labbpartnern inte rikitgt förstår, och den andra gör det mesta jobbet» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.63

- Undervisningen i datorintroduktion här varit till en del hjälp. Undervisningen i matlab här varit till mindre hjälp, då hjälptexterna till laborationerna var lättförståliga och det ofta räckte att läsa dom för att förstå hur uppgiften skulle lösas.» (Ganska liten)
- Christians föreläsningar var svåra att förstå om man inte var insatt i "datorvärlden" sedan innan. Matlab föreläsningarna gav inte så mycket, kändes mer givande att läsa exemplen i övningarna.» (Ganska liten)
- Dock har datorintro varit knepig då långt ifrån allt som sades på föreläsningen kom med när vi skulle utföra alla labbar.» (Ganska stor)
- Matlab undervisningarna var kanske inte dom bästa» (Ganska stor)
- Ganska liten för matlab-momenten, mycket stor för datorintro.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»7 31%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.31

- Jag köpte inte referensboken, men läste i en klasskamrats och ångrar väl lite att jag inte köpte den. Den verkar ganska praktisk.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.36

- Lååånga hjälp köer under datorintron» (Ganska dåliga)
- På labbarna var det väldigt mycket folk men få handledare» (Ganska dåliga)
- Bra med tanke på förhållandet mellan antalet handledare och elever.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»16 72%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 52%
Hög»10 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Hög var den, men det är vad man förväntar sig när man går på Chalmers.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 31%
Gott»12 54%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt med alla dessa kommandon i både Unix & Matlab, speciellt om man inte är så bekant med dessa sedan tidigare då man heller inte läst programmering. » (Godkänt)
- En viktig kurs för att lära sig grunderna för arbete vid dator. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian von Schultz»
- Matlabuppgifterna. LaTeX-uppgifterna.»
- Upplägget.»
- Pdf-dokument med exempel och uppgifterna»
- PDF filerna var bra och pedagogiska att följa för det mesta»
- Övningsuppgifterna med exempel i matlab. »
- Jag tycker att upplägget var bra och kan inte se något som borde förändras.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligen uppdelning till mindre grupper då det ofta var svårt att få plats i datorsalarna.»
- Kanske ha en del föreläsning av handledare i datorsalarna istället för i helklass, vad gäller matlabdelen.»
- Bättre info om Unix och mer exempel av hur detta system används och varför. »
- Fler personer som man kan redovisa för.»
- Föreläsningsinnehållet kanske»
- Smidigare redovisning.»
- Sjukt långa redovisnings och hjälp köer under datorintroduktionen... inte skoj»
- Mer djupgående fakta om hur man bör tänka vid skapande av kod osv»
- Det var ett ganska stort hopp mellan typ labb 2 och 3 där svårighetsgraden ökade markant utan någon någon bra "undervisning" till övningarna till labbarna 3,4,5»

16. Övriga kommentarer

- Datorintroduktionen tyckte jag gick lite väl fort fram. Det resulterade i att man bara gjorde det snabbt utan att lära sig allting utantill.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från