ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Last- och maskinsystem, LNB703

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

20 svarande

Högst 5 timmar»9 45%
Cirka 10 timmar»6 30%
Cirka 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»2 10%
25 timmar eller mer»1 5%

Genomsnitt: 2

- max 0.5!» (Högst 5 timmar)
- Denna utvärdering syftar på kem-delen. Resten av delarna var utmärkta!» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»5 25%
100%»14 70%

Genomsnitt: 4.65

- Stora oklarheter kring närvaroplikt i de olika momenten. Särskilt i olje-delen där närvarotvång verkar i införts sent i kursen.» (50%)
- Allting är som vanligt obligatoriskt när Zachariasson undervisar.» (100%)
- Dåligt synkade föreläsare, fruktansvärt dålig pedagokik från föreläsare bla aldeles för lång tid mellan rasterna. sämsta jag varit med om!» (100%)
- Obligatoriskt PLUS tenta, trots att mycket inte rörde oss.» (100%)
- pga obligatoriskt» (100%)
- obligatorisk.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 30%
Målen är svåra att förstå»10 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 1.95

- Vilka mål?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kyldelen bra, övrigt väldigt rörigt. Hydrauliken visade inte upp några kursmål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- För delar av kursen har inget kurs-pm förelegat, varför det är omöjligt att skapa sig en bild av målen.» (Målen är svåra att förstå)
- målen ändrats under kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- UNdermålig information genom att utelämna kurspm och samläsa med skökaptenselverna !» (Målen är svåra att förstå)
- Inget kurs-PM utdelat i kem-kurs.» (Målen är svåra att förstå)
- väldigt luddig info ifall vi får, skulle få cert, för många lärare.» (Målen är svåra att förstå)
- I "Kyla och ventilation" var de dock bra.» (Målen är svåra att förstå)
- Dumt med en utvärdering för flera kurser på en gång. Kyltekniken och hydralik/pneumatik delarna hade bra kurs-pm. Last kurserna hade värdelösa/saknade kurs-pm» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 35%
Ja, målen verkar rimliga»7 50%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 1.78

- Fortfarande, Vilka jävla mål? » (?)
- Det är rimligt i arbetsmängd som man måste lägga ner, men knappast i förhållande till de kunskaper man ska kunna uppvisa vid kursens slut.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Obligatorisk närvaro och ett kursinnehåll som lämpar sig för Nautiker inte Tekniker !» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kunskapskraven är okända» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej/har inte examinerats än»8 42%

Genomsnitt: 2.73

- Examinationen bestod av en inlämningsuppgift som på dålig svenska ställde ungefär 25 frågor, samt lab-rapporter där det viktigaste verka vara att man har ram runt sina cad-ritningar. Svaren på lab-uppgifterna ingick i det matrial Zachariasson skickade/delade ut. » (Nej, inte alls)
- examinationen i hydraulik plummig. examinationen på kemdelen i på tanktentan var helt meningslös då det bara var att slå i en bok. Tankdelen däremot krävde att man hade pluggat och förstod saker och ting. » (I viss utsträckning)
- I kylteknik och oljekursen var det bra examinationer. hydralik,pneumatik delen var ju bara inlämningar så där kunde man mygla sig igenom. Och kem examinationen handlade ingenting om vad man lärt sig på föreläsningarna utan var bara övningar i att hitta i en dåligt upplagd bok som inte används i "verkligheten" med andra ord helt meningslös. Man hade presterat precis lika bra på kem tentan i början av kursen som i slutet då den som sagt var inte handlade om något som man lärt sig på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»9 45%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Dans enda föreläsning handlade halva tiden om hur vi skulle organisera labgrupperna, och andra halvan till att rita två ritningar på tavlan, som sedan visade sig innehålla fel symboler. En student upplyste honom om det.» (Mycket liten)
- Gäller kem-kurs» (Mycket liten)
- Obefintlig» (Mycket liten)
- Väldigt varierande, enda som har varit godkända är hans och neptun, och gabrielli.» (Ganska liten)
- I kyla och Tank har de hjälpt mig. I hydraulik och kem så har de inte» (Ganska liten)
- I kylteknik och olje kursen så var undervisningen till stor hjälp. I hydralik,pneumatik kursen så hade vi ju bara en föreläsning och sedan var resten självstudier så där lärde man sig inte speciellt mycket utav undervisningen. Det som var intressant i kem kursen var enbart upprepningar av vad vi redan gått igenom i oljekursen. Resten av det som sades där var bara ovesäntligt dravvel. Så kortfattat: kyla och olja = bra undervisning, hydralik,pneumatik och kem = kass undervisning» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar i kyldelen - om än långa. Bra med en inledande föreläsning i pneumatik/hydraulikdelen och sedan labbar. Ytterligt trista och oengagerade föreläsningar i oljedelen. OK i kemi- och farligt gods-delarna.» (Ganska stor)
- Förutom i "Hydraulik och pneumatik" där all inlärning har fått ske på egen hand» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»5 25%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.25

- Knappt någon alls, ångrar inköpet av den jävla boken!» (Mycket liten)
- i tank och kylkursen så har de varigt bra. Kem delen helt inte inriktat mot ingenjörsstudenter.» (Ganska liten)
- Kurslitteratur har ej förekomit i alla delkurser. Särskilt svår brist i oljedelen. I övrigt gymnasieböcker och olika inskannade pdf-dokument. Ingen kurslitteratur med någon vidare akademisk nivå.» (Ganska stor)
- Väldigt varierande, kyla har varit väldigt bra, hydraliken och penumatiken har varit bra, synd bara att läraren själv inte har skrivit det utan bara kopierat och klistrat.» (Ganska stor)
- I hydralik,pneumatik och kem delen var ju kurslitteraturen det ända vi hade att gå på så där kommer ju allt jag lärt mig ifrån litteraturen. även om den inte var så bra. I kyla hade vi däremot väldigt bra kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»7 35%
Ganska dåligt»5 25%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.1

- Ett enda stort krångel från början till slut.» (Mycket dåligt)
- Dålig information, värdelös struktur i kemkursen !» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen examinator i kursen förrän väldigt sent, och det är tack vare intiativ från de studerande som det hände nåt. I "Kyla och ventilation" fungerade det dock bra. » (Ganska dåligt)
- Bra ifrån Gabrielli och hysfat ifrån dan.» (Ganska bra)
- Kyl delen av kursen utnyttjade kurshemsidan perfekt! hydralik,pneumatik delen lade ju ut allting vi behövde på kurshemsidan men med ett sämre upplägg på indelningen (allt låg bara i en klump) last delen tror jag inte använde kurshemsidan alls.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»6 30%
Ganska dåliga»5 25%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 2.4

- Dan blir irriterad om man frågar något. De flesta av studenterna drar sig för att gå till honom med problem, liksom jag gör. » (Mycket dåliga)
- Fick dåliga svar, i kemkursen visste inte föreläsaren vem som var examinator, gav inte ut kurs pm och förelästa bara för Nautikerna och vi fick sitta och titta på timme efter timme !» (Mycket dåliga)
- Dan är väligt svår att nå, mycket frånvarande under laborationerna.» (Ganska dåliga)
- När problemen med kurserna uppstod så gick hans filipsson in och rättade upp sin kursdel. Björn bergström var lika otydlig kurssen igenom. » (Ganska dåliga)
- I kyldelen och hydralik,pneumatik delen så fick man svar på sina frågor och det var inga problem att komma i kontakt med undervisarna. I last delarna så testade jag aldrig att ställa någon fråga.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.73

- På tok för stor andel grupparbeten som ger kraftigt ökad tidsåtgång för de ambitiösa studenterna jämfört med individuellt arbete med samma innehåll. Med individuellt arbete tvingas även de oambitiösa att tillgodogöra sig åtminstone en del av kursinnehållet istället för att bara sinka de amtitiösa.» (Ganska dåligt)
- Har fått lösa mycket själv, speciellt under hydralik och pneumatik labbarna. » (Mycket bra)
- Hydrauliik och kylan krävde stort samarbete. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»6 30%
Lagom»9 45%
Hög»1 5%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 2.75

- Man har ju inte jobbat ihjäl sig precis.» (Låg)
- På kyldelen, hydralik,pneumatik och olje delen så var den bra. I kemdelen ingick alldeles för mycket undervisning i förhållande till vad man förväntades lära sig. Han hade kunant gå igenom det relevanta på en föreläsning.» (Lagom)
- Obligatoriskt ? Varför ? » (För hög)
- Den va la Okeej:P» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»3 15%
Låg»3 15%
Lagom»13 65%
Hög»0 0%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.65

- Man har ju inte jobbat ihjäl sig precis.» (Låg)
- Åt helvete» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»9 45%
Dåligt»6 30%
Godkänt»3 15%
Gott»2 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- endast kylanläggnings delaen har varit bra.» (Mycket dåligt)
- En kurs med 4 föreläsare och samläsning med Nautiker och SOL ! Otroligt rörigt, inget innehåll i kursen, vi har inte lärt oss något överhuvudtaget ! Föreläsningarna bygger på tanklastning, coating, bunkeroperationer m.m. samtliga moment har inte med Tekniker att göra !!!» (Mycket dåligt)
- Helt värdelöst upplägg, förutom kyla och ventilation som får toppbetyg.» (Mycket dåligt)
- Föstår inte varför man slår ihop tre helt olika kurser där vi har haft fem olika lärare. Ingen visste nåt om hur examinationen skulle gå till i "kem- och olje-tank kursen. » (Mycket dåligt)
- Gäller endast kem-delen.» (Mycket dåligt)
- delkursen kemtanklasthantering var illa genomtänkt och » (Mycket dåligt)
- Kursen har präglats av den ovilja mot att uppfylla Bolognaprocessens krav på att högskolekurser skall omfatta minst 7,5 poäng som tycks råda hos programledning. Detta har lett till att kurser med inom vitt skilda områden med olika ansvariga lärare har lagts samman till ett slags adminstrativ skenkurs vars upplägg har mycket ogenomskådligt och förvirrat.» (Dåligt)
- Kyldelen = jättebra!, oljedelen = bra, hydralik,pneumatik delen = kass, kemdelen = värdelös» (Dåligt)
- Att ha en sk "föreläsnig" och scrolla i PDFer ger inte särskilt mycket. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Oljedelen har präglats av förvirring. Den andra delen vi läste tillsammans med SoL och kaptenerna, kemdelen, fungerade bättre. » (Godkänt)
- Som tidigare, väldigt varierande» (Godkänt)
- Vad det gäller kylteknik var allt toppen. Kemkursen var under all kritik!Var inget som hade med maskin att göra och föreläsan bara pratade till sjökaptenerna. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ha kvar samordnade kurser, men förbered lärare och förbered i synnerhet inhyrda konsultfarbröder på att det skall ske.»
- Laborationerna som var givande om man satte sig in i det. Övningarna var gock alldeles för enkla och erbjöd ingen större utmaning.»
- Allt inom kyltekniken, mycket roligt och bra lärare!»
- ingenting !!!»
- Kyla och ventilation»
- Labbarna»
- Gabrielli och hans har koll på vad dom undervisar»
- Kursen "Kyla och ventilation" med Cecilia Gabrielii. Hans Filipsson.»
- kyldelen tankdelen på kemochtank kursen»
- Allt förutom kemdelen.»
- hydraulik-pneumatik och kylkursen har jag bara gott att säga om.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre samordning vid samlästa kurser, särskilt med avseende på examinationsformerna och examinationsvillkor.»
- Kemdelen, ta bort den helt och gör tankdelen större. Han visste mer vad som rör maskin. »
- Gör om allt !! 1 föreläsare 1 kurs och skräddarsy kursen för Tekniker av Tekniker !!!»
- Separera ingenjörer och kaptener.»
- Gör varje ämne inom kursen till en separat kurs. Att av administrativa skäl blanda ihop tre olika ämnen är enbart negativt för studenterna, eftersom betygen blir helt obegripliga för framtida arbetsgivare. Dessutom är det inte högskolemässigt att fyra-fem ämnen parallellt. Olje- och kem-delarna av kursen bör vara separata för si och sk.»
- Bättre struktur och mål, mindre inblandade föreläsare»
- Kemdelen.»
- gör målen tydligare och mer relevanta för sjöingenjörerna, då tänker jag särskilt på kemtanklasthanteringen, de andra kurserna är jag helnöjd med»
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Den akademiska nivån är även denna läsperiod mycket låg. Glädjande dock att vi har haft förmånen att ha två disputerade lärare (kyl-delen och en elkurs).»
- Tycker som sagt att det var mycket vel och strul. Bästa hade varit om sjöingenjörerna och kaptener läser för sig. Första kemlektionen gick ut på att vi skulle sitta i fyra timmar och lyssna på samma sak vi har gått igenom i vår kemikurs tidigare. Bättre vi hade fått den tiden till att tex, studera hur vi i maskin ska bete oss på en kem/olje tanker. »
- Sämsta kurs jag haft på hela utbildningen !!! katastrof, pinsamt för Chalmers !!»
- För stora grupper, fel att slå ihop SI med SK och SOL.»
- Eftersom kursen bestod av tre eller fyra delar som inte hade något mer än namnet och kurskoden gemensamt är det tämligen meningslöst att ha en enda kursutvärdering för allt.»
- Delkurserna var bra och lärorika. tentamen uppfyllde de förväntningar man hade och allt har fungerat mycket bra. DOCK har kem-kursen (inte tanklasten inräknad eller farligt gods) varit otroligt dålig. Vi har inte fått svar på frågor angående vad man skall kunna, vi har inte haft ett kursmaterial vilket varit relevant för oss(det var frivilligt att köpa för det kunde vara "bra att ha på tentan", men skulle kunna det vi gick igenom. När tentan väl kom rörde frågorna i väldigt liten utsträckning det vi gått igenom utan var helt enkelt en stunds frenetiskt bläddrande i kem-häftet för att hitta svar på frågor angående trim av fartyg och förklaringar av kemiska begrepp som varken fanns eller som vi gått igenom innan. Ett typexempel på "hämnd" för klagomål under terminen då de som inte köpt kompendiet inte hade en chans att klara kem-delen av tentan med det som gåtts igenom på föreläsningarna. föreläsningarna var dessutom direkt riktade mot kaptenerna och sol-arna och fastän vi blev tillsagda att vi inte skulle ha nåt med ibc-koden att göra var det det enda han pratade om under långa perioder. Ingen i klassen är nöjd med den kursen och inte jag heller. Skilj oss ifrn SOl och SK nästa år så fler slipper lidandet och kan få en kurs som är relevant för ingenjörer.»
- Kursen totalt sett var för upphuggen mellan olika lärare/lektorer så en enhetlig utvärdering kan ej utföras. Kursen i kyla var den enda vettiga vi hade under denna läsperioden. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från