ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Mekanik, LMT206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»5 38%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.69

- Jag uppskattar tiden till mellan 20 och 25 timmar. Mycket mer mot slutet av kursen när broprojektet skulle redovisas.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.38

- Jag hade gärna sett tydligare information om vilka lektioner som var egen räkning och vilka lektioner som var lärarledda genomgångar. Jag lär mig bättre om jag får räkna på egen hand än om jag sitter tillsammans med andra och räknar i klassrummet och att då komma till skolan och upptäcka att det är egen räkning på lektionen känns lite dumt.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 2.69

- Jag har sett dem och läst dem, men jag har inte lagt stor vikt vid dem när jag har studerat eftersom jag tycker att föreläsningarna och boken har visat väldigt tydligt vad vi ska lära oss. Jag har antagit att det stämmer överens med lärandemålen i kurs-pm.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Råkade klicka innan jag sett att jag kanske inte borde svara. Jag anser dock att kursens nivå vad gäller tempo och vad vi förväntas lära oss är rimliga. Jag antar att detta speglar kursens mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Broprojektet som poängsätt skulle vara en väldigt liten del tog en väldigt stor del av kursen och mycket tid, det var ett roligt projekt och kändes som att det var en relevant anknytning till design så kanske minska ner på andra mekaniken.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- Ganska liten iom att jag inte varit på särskilt många föreläsningar, dock har jag alltid upplevt att jag fått den hjälp jag behövt när jag har undrat över något. Sune har varit riktigt bra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.46

- Boken är riktigt bra och de rekommenderade övningsuppgifterna är väl valda.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»9 69%

Genomsnitt: 3.53

- Tenta registreringen strulade första gången jag gick in, sen glömde jag bort det och hann inte anmäla mig innan anmälningstiden tog slut» (Ganska dåligt)
- Kanske lite fler gamla duggor och tentor som man kan få öva på» (Ganska bra)
- Jag har genomgående upplevt en tydlighet i den här kursen som jag inte ett i någon tidigare kurs. Undantaget är broprojektet där jag gärna hade sett tydligare information om syftet med handledningen etc. men det rör ju egentligen inte den här frågan. Det utdelade materialet, och kurshemsidan på Pingpong har genomgående fungerat bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.84

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»2 15%

Genomsnitt: 3.84

- Utöver broprojektet har jag inte sökt samarbete. Broprojektet var lärorikt, i synnerhet som det samarbetet inte gick särskilt bra.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 84%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Perfekt. Mycket att göra, men inte så det blev övermäktigt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»7 53%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.69

- Två parallella projekt är för mycket även om det handlar om små projekt. Hade det delats upp så att det ena projektet låg i början av läsperioden och det andra i slutet av läsperioden hade det dock varit mycket bättre. Att ha två projekt som ska redovisas med 2 dagars mellanrum ger för hög arbetsbelastning de sista veckorna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 53%
Mycket gott»6 46%

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket gott, förutom luddig information om broprojektet. Förväntningarna från Sune och Björn skiljde sig åt väldigt mycket.» (Gott)
- Riktigt intressant och lärorik kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren Sune»
- Bron»
- Sune»
- Broprojektet- jättekul! Bra upplägg på lektionerna, bra att ha ett par veckor till repetition och inte ha massa nytt veckan innan tentan.»
- Boken, upplägget med ett parallellt projekt där man fick använda lite mekanik samt öva på att skapa något och presentera det samt Sune. Han kan vara lite snabb när han går igenom beräkningarna ibland, men han är också bra på att förklara om det är något man inte förstår.»
- Broprojektet»
- Sune Olsson har haft en väldigt bra metodisk och strukturerad undervisning»
- Sune!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektdelens innehåll vid presentationen»
- Ta bort brouppgiften»
- Ner tid för handledning till bron »
- Inget»
- I broprojektet var inte arkitekten så konstruktiv, han sa mest allt dåligt och inte hur man kunde göra det bättre eller det vi faktiskt gjorde bra. Lektionen med opposition och muntlig presentation hade kunnat vara senare. När bron inte var klar hade man inte börjar fokusera på muntlig presentation.»
- Handledningen under broprojektet. Jag hade gärna sett tydligare information om vad den syftade till eftersom det gör det lättare att få ut så mycket som möjligt av den. Som det var nu uppfattade jag det väldigt mycket som att första tillfället handlade om att få så mycket kritik som möjligt, medan andra tillfället mest handlade om att checka av så att saker rullade på. Vid redovisningstillfället gavs väldigt mycket bra konstruktiv kritik på både bron och presentationen och jag fann det tillfället mest lärorikt av alla tre tillfällena som vi träffade handledaren. Vid redovisningen ställdes många fler frågor på temat "Har ni tänkt på det här?" och "Vad skulle hända om ni gjorde så här". Jag upplevde det som att den dialog, som jag anser att en handledning bör vara, inte uppstod förrns under redovisningen när den egentligen borde ha varit en del av hela processen. Jag menar inte att det inte ska framföras kritik, det är också ett sätt att testa idéer och hur mycket man tror på sin idé, men bara kritik utan dialog är inte särskilt konstruktivt.»
- en bättre fördelning av projekt och övriga delar. »
- Tydligare målformulering för projektdelen av kursen. Bättre handledning. Det var relativt sent med 8 min. "handledninga" efter ca tre veckor. (syftar på det projekt där vi skulle bygga en bro)»
- Broprojektet bör ta mindre plats.»

16. Övriga kommentarer

- Med undantaget av delar av broprojektet är jag mycket nöjd med den här kursen. Det har varit roligt och lärorikt. Tack!»
- Bättre feedback från Arkitekt i form av konstruktiv och relevant kritik. Kritiken berörde ofta sådana saker som konstruktion och hållfasthet vilket vi inte har haft än, vilket då känns som orelevant kritik »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.46
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från