ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Examensarbete, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»9 52%

Genomsnitt: 4.29

- 700 timmar har jag lagt ner på detta arbete när jag tittar i min dagbok. Då har jag ändå inte tagit med intervjuer och sånt som jag gjort.» (Minst 35 timmar)
- Har aldrig lagt ner så mycket tid på en kurs.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»5 29%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.47

- Fackspråkslektionerna kändes mest ivägen när jag var mitt uppe i arbetet, jag hade velat ha dem innan.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 70%

Genomsnitt: 3.58

- Det finns så många olika sätt att skriva en rapport på. Handledare och examinator kan bedömma rapporten på två olika sätt, där av kan också betyget färgas mer efter en subjektiv bedömning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Jag behöver öva mig mer innan jag kan påstå att jag kan göra det med god marginal.»
- Jag har lärt mig väldigt mycket om rapportskrivande. I och med att det är första rapport för de flesta av oss studenter tycker jag betygskriterierna är väl högt satta. »
- men inte tack vare Chalmers, utan kunskaper sedan tidigare. Man lär sig ju inget i denna kurs, man kastas in i den. Det är som att bli tvingad att köra bil men utan att aldrig ha gjort det innan. »

...formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»4 23%
Ja, med god marginal»13 76%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.76

...planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 17%
Ja, det kan jag»6 35%
Ja, med god marginal»8 47%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.29

...söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 11%
Ja, det kan jag»4 23%
Ja, med god marginal»11 64%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.52

...avrapportera kandidatarbetets resultat
17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 17%
Ja, det kan jag»4 23%
Ja, med god marginal»10 58%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.41

...kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 17%
Ja, det kan jag»6 35%
Ja, med god marginal»8 47%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.29

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»4 25%

Genomsnitt: 2.25

- För att arbetet skulle hålla en hög akademisk nivå så skulle det krävas en förberande kurs i akademiskt arbete.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi kan inte förutsättas kunna skriva ett examensarbete utan förkunskaper. Vi har inga förkunskaper i hur man skriver en vetenskaplig rapport. Andra utbildningsprogram har kurser i hur man skriver en sådan rapport, men det har inte vi. Man ska ju kunna skriva ett examensarbete vid kursens start, inte kursens slut. » (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»9 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.81

- Väldigt lite feedback generellt» (I viss utsträckning)
- Alla är olika duktiga på att redovisa osv. En som kan sitt arbete väldigt bra kan framträda som att den inte kan något inför en grupp. Därav är det inte alltid rättvist.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»8 47%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.17

- Den enda undervisning i denna kurs som är värd namnet är de tre tillfällen med personlig handledning av fackspråk. De är de enda från skolan som verkat professionellt.» (Mycket liten)
- Det var en skiftande kvalité på föreläsningarna. De senare föreläsningarna i kursen var bättre än de i början.» (Ganska liten)
- Skulle behöva handla mer om att skriva en uppsats samt metod hur man ska gå till väga » (Ganska liten)
- Fackspråk framförallt har varit intressant.» (Ganska stor)
- Det var dock märkligt att presentations-/oppositionsschemat publicerades innan man bestämt vilka som skulle få godkänt och få lov att presentera...?» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»10 58%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.05

- Dålig kurslit då den inte beskriver vad man ska göra. Använde oss av andra böcker. » (Mycket liten)
- Det är bara att konstatera att den rekomenderade kurslitteraturen inte håller tilräckligt hög kvalité och inte är tillräckligt omfattande i sin beskrivning av akademisk skrivande.» (Ganska liten)
- Har inte funnits så mycket.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»5 29%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.41

- Mycket dåligt med information, ingen som visste vad som gällde.» (Mycket dåligt)
- Kursens riktigt svaga punkt. Bristen på väl fungerande och professionell administration är något som på senare år blivit tyvärr allt mer tydligt börjar bli en röd tråd inom Chalmers. För att punkta upp de värsta bristerna i den här kursen: 1. En generell seghet och brist på planering och framförhållning. Exempelvis de sena utskicken av arbeten för opponering skylldes på ett sent inbokat möte med examinatorerna. Att arbetena skulle lämnas in den 23:59 10:e dec stod klart för eleverna redan i september. Det borde inte har varit någon svårighet att boka in mötet på morgonen den 11:e! 2. Den 20:e dec hade fortfarande inte alla arbeten fått något rapportnummer. 3. Informationen om vad opperningen skulle innebära och innehålla kom ut först efter påtryckningar från elever den 14:e dec. 4. Rent ut sagt förkastligt att lägga datum för tentamen dagen efter presentationen av examensarbetet.» (Mycket dåligt)
- Återkoppling och information samt samspel mellan fackspråk och kursens föreläsare var bristande. Vi kunde ha fått info tidigare om t ex vilka vi skulle opponera mot.» (Mycket dåligt)
- Den sämsta kursen hittils vad gäller Ping-Pong. examensarbeteskortet var inte uppladdat i tid, schema för presentation och arbeten för opponering kom alldeles försent. » (Mycket dåligt)
- Dokument som skulle läggas upp kom upp sent eller att vi fick säga till. » (Ganska dåligt)
- Det har varit svårt att hitta viss information i slutskedet av kursen angående hur opponeringen ska gå till, vilka den ska skickas till. » (Ganska bra)
- Det som behövdes fanns på pingpong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Det fanns ingen koordinator för denna kurs. Det var även fackspråks kritik mot kursen. Vem håller i trådarna, vem ska man prata med?» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det har verkligen saknats någon med ett övergripande ansvar och insikt i hela processen med examensarbetet.» (Ganska dåliga)
- Inledningsvis svårt att få kontakt med handledaren. Jag lyckades inte få någon kontakt de första 6 veckorna.» (Ganska bra)
- Mer tid med fackspråk skulle varit bra.» (Ganska bra)
- Med Monica som handledare har man inte bara hjälp med frågor, man blir också stöttad att ta sig igenom det gigantiska berg som rapporten känns som ibland.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»3 17%

Genomsnitt: 4.05

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»12 70%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 4.05

- Hög med väldigt kul samtidigt, alltså inget negativt.» (Hög)
- Jämför man denna kursen med tex en av våra svåraste fysikkurser som är på halva poängen krävs tex ca 200 timmar för att få högsta betyg. Med examensarbetet har jag fått lägga ner 700 timmar på 15 poäng. Vilket betyder nästan dubbla arbetsbördan. Ändå kämpar jag så hårt och slåss för att bara få bli godkänd. Jag tycker kursen har för stora krav!» (För hög)
- Helt fruktansvärd arbetsbelastning, man mådde psykiskt dåligt hela terminen över att ha detta arbete hängande över en. » (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 12%
Hög»10 62%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 4.12

- Ledarskapskursen har för många inlämningar som kräver enerig från skrivandet av examensarbetet. Två sådan skrivintensiva kurser samtidigt är inte optimalt.» (Hög)
- pga ex-arb» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 23%
Godkänt»4 23%
Gott»6 35%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig planering, dålig koordination, dålig förberedelse för oss studenter, dålig information, kan inte komma på något som var bra. Kursen började dåligt med att det plötsligt kom ett info-tillfälle i tentaveckan på VT! Det kom ingen info om detta som väckte klassens uppmärksamhet eftersom endast ett fåtal var där, hur tänkte man där? Lägga in det i tentaveckan... Sedan var det en mängd ultimatum-deadlines på HT. SKulle man bli en dag sen skulle allt vara kört, men detsamma har uppenbarligen inte gällt lärarkåren som har brutit dead-lines genom hela kursen. tex hade vi 2 dagar på oss att opponera på ett helt arbete, är det något som skolverket skulle gilla?» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt med information, ingen som visste vad som gällde.» (Dåligt)
- Bristande undervisning. Eleverna borde vara utbildade i akademiskt skrivande innan de påbörjar arbetet.» (Dåligt)
- Att ha en kurs om hur ett examensarbete ska skrivas samtidigt som vi förväntas skriva ett känns väldigt märkligt. Ju längre in i arbetet jag kom desto mer insåg jag att jag inte vet exakt hur ett arbete ska genomföras.» (Dåligt)
- Förstår att själva grejen med ett ex-jobb är bra men jag tycker att det läggs för stor vikt vid det i förhållande till vissa andra kurser, speciellt stabilitet och liknande kurser som är viktiga för styrmansyrket.» (Dåligt)
- Det som är bra är att jag fått jätte fina verktyg för att skriva en rapport. Det som är mindre bra i min åsikt är att ni kallar det för ett examensarbete. Borde kallas för rapportskrivning då materialet i rapporterna skall kunna läsas av alla. I min mening är ett examensarbete också ett betyg på vilken grad man tillskansat sig genom åren inom utbildningen. Som tex ingenjör måste man då få lov att skriva en tekniskrapport på ett tekniskt sätt. Det tekniska borde också vägas upp och bedömmas lika mycket som rapporten i sig om det är ett examensarbete. Om ni inte vill ha det så föreslår jag att ni kallar kursen för rapportskrivning. jag i alla fall lade ner väldigt mycket tid på att lära mig tekniskt komplicerade saker och försökte skriva en duglig rapport till det. Nu i efterhand har jag förstått att innehållet är inte viktigt. Bara strukturen är rätt på rapporten. » (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det allra mesta har varit bra!»
- engagemanget ifrån lärare, och handledare»
- Handledarmötena med fackspråk. Handledarna därifrån var de personerna som udner kursen visade prov på djup kunskap och stor professionalitet.»
- Möte med fackspråk.»
- Rapportskrivandet»
- Tyvärr bör nog det mesta ses över.»
- fackspråk kom med många bra tips och skrivråd. Bra med utarbetade deadlines under kursens gång för att sätta diciplin på sig själv»
- Nada»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mycket bättre planering och information till studenterna i slutskedet. Det har varit rörigt gällande information om opponeringar, presentationer, vem som får presentera och inte, vilket betyg man kommer att få, vilka dokument som skall lämnas in och till vem, o.s.v.»
- information om upplägg, inlämningstider. tydligare och tidigare»
- Administrationen ska lyftas en två nivåer i graden av professionalitet. Vidare ska det finnas en person som tar ett fungerande helhetsansvar för kursen.»
- Integrera rapportskrivandet i andra kurser, med fokus på struktur i en teknisk rapport, alltså vad som ska presenteras under vilken rubrik (ex. syfte, metod, resultat, diskussion). Tidigt börja samarbeta med fackspråk. I senare delen av programmet även öva på källhänvisningar och hur man förhåller sig till de vanligaste typerna.»
- Information om praktiska detaljer, så som vart man ska skicka olika dokument, vem som har hand om vad, hur presentationerna kommer gå till osv. »
- Samarbetet med fackspråk och även förmedling av information från fackspråk och kursansvarig har varit ganska dåligt! Opponeringsschemat får väldigt gärna läggas ut tidigare, förslagsvis minst en vecka innan, som vid övriga chalmersprogram. Gärna ännu tidigare, särskilt när tentor ligger i nära presentationsdagen.»
- Ändra titeln så den återspeglar vad det är kursen går ut på. Ha ett tydligare sätt att förklara att det är rapportskrivandet som är det viktiga, inte vad man lärt sig inom enskilt ämne. Då tror jag de flesta lägger fokus rätt.»
- Kravet på att alla källor skall vara vetenskapliga är inte helt praktiskt vad gäller sjöfartsrelaterade ämnen då sjäfarten verkar följa en standard som inte alltid är direkt vetenskaplig. Det handlar snarare om olika tillverkares rekomendationer, styrdokument från IMO, etc.. Om detta istället varit standard för kandidatarbetet så kunde man kommit längre enklare och snabbare misstänker jag. »
- Metodkurs innan examensarbetet påbörjas. Bättre samarbete mellan fackspråk och övriga lärare/handledare. Inte för många grupper på enskilda handledare, vissa verkade ha mycket att stå i.»
- Jag önskar ni hade kommit ut med mer info före sommaren, främst i form av kurslitteratur men även söktips och skrivtips. Hade själv uppskattat möjligheten att göra ett mer gediget arbete under längre tid.»
- En kurs i hur metodval skrivs och görs samt hur man skriver en uppsats»
- Informationsgång borde vara snabbare eller komma ut med info tidigare, att få reda på opponentgrupp 4 dagar innan inlämning är inte okej, vad jag fått höra var vi tvugna att fråga om vi skulle få reda på opponentgrupp innan det tillslut skickades ut. Sen finns det andra saker som gör en förvirrad t ex att fackspråk säger en sak och sen säger handledare/examinator/föreläsare något annat, inget samspel mellan parterna.»
- Se till att ha personal som kan handskas med kursen och ha ett ambitiöst och professionellt förhållningssätt. Göra saker i tid likt vi studenter antogs göra. Bättre admin och en samordnare mellan lärare, studenter, fackspråk, bibl etc. »

17. Övriga kommentarer

- Skönt att den är över. För kursen känns för stor för min del. Men är glad att den finns, för den ger väldigt mycket även om den är den mest krävande kurs under åren»
- Jag förstår att man måste göra ett kandidatarbete för att få ingenjörsexamen men inte varför det behövs för att bli maskinbefäl! Oerhört mkt fokus på referenshantering, det känns väldigt barnsligt! Hur kan man kalla en kurs i bibliotekssökning för "Informationskompetens"? - kom ner på jorden tack. »
- Kursen är genomförd och en master känns inte direkt lockande i dagsläget. Kanske om 15 år»
- Tacksam kurs! Tack för en god satsning»
- Dålig kurs från början till slut och ännu ett bevis på att skolan inte är en världsledande sjöutbildning utan en lekskola för inkompetenta människor!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från