ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-2 Diskret matematik, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-03
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»9 16%
Cirka 20 timmar»22 41%
Cirka 25 timmar»14 26%
Cirka 30 timmar»7 13%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.41

- Läste diskret matematik på gymnasiet, så en del var bekant. Jag har också mycket lätt för matte.» (Högst 15 timmar)
- Jag har gått på all schemalagd undervisning, såväl föreläsningar som övningstillfällen. Utöver det har jag spenderat i genomsnitt två till tre timmar (i extremfall åtta-nio timmar) med min redovisningsgrupp och diskuterat och löst uppgifter. Självständigt har jag läst kurslitteraturen i genomsnitt 4-5 timmar i veckan, och löst tillhörande uppgifter under samma tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»17 32%
100%»34 64%

Genomsnitt: 4.58

- Önskar jag hade varit med mer, en jättebra föreläsare!» (50%)
- Alla föreläsningar + lite till» (75%)
- Missade tyvärr gästföreläsningarna.» (75%)
- minus ett pass där läraren räknade förra årets tenta» (100%)
- Jättebra!» (100%)
- Missade kanske någon övning, men annars gick jag på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 62%
Jag har inte sett/läst målen»24

Genomsnitt: 2.62

- Utöver att målen framkommer från kursens hemsida delas målen upp veckovis och upprepas inom gruppuppgifternas ramar, ett väldigt pedagogiskt grepp.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Läraren gick igenom målen tydligt, men jag kan inte säga att jag var speciellt uppmärksam och har inte läst dem senare trots att de finns tillgängliga.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har ju sett dem, men kommer ju inte ihåg dem nu direkt...» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 11%
Ja, i hög grad»23 88%
Vet ej/har inte examinerats än»21

Genomsnitt: 2.88

- Jag kan tycka att tentan testade ett väldigt begränsat kunskapsområde, vilket förvisso är en inherent egenskap hos tidsbegränsade salstentor. Allt som allt kändes tentan rimlig.» (I viss utsträckning)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»34 64%

Genomsnitt: 3.56

- Bra lärare» (Ganska stor)
- Väldigt bra kunskapsintentsiva föreläsningar med goda anteckningar på tavlan och utrymme för frågor och eventuella diskussioner, utan att det känns som att föreläsaren betraktar oss studenter som hierarkiskt underordnade åhörare. Tidsvis kunde dock vara lite störande att föreläsaren inte hade bestämt sig för vilka bokstäver som skulle användas som variabler i demonstrationer av ekvationer.» (Mycket stor)
- Stefan är en mycket bra föreläsare och övningsledare, så jag lärde mig väldigt mycket tack vare honom.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gruppövningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»16 30%
Mycket stor»30 56%

Genomsnitt: 3.41

- Det har kännts oerhört givande att kunna diskutera materialet vi är menade att lära oss tillsammans med andra i samma/liknande situation. Just min grupp gick aldrig fram och redovisade, men inställningen att vi ska vara förberedda att demonstrera hur och varför olika matematiska principer fungerar upplever jag som ett jättebra pedagogiskt grepp.» (Mycket stor)
- Grupp uppgifterna samt SI passen har varit hur jag lärt mig merparten utav kursen. » (Mycket stor)
- Eftersom det fanns chans (eller risk, hur man vill se det) att bli uppkallad för redovisning så var man tvungen att kunna svaren på frågorna som rinnande vatten, och verkligen förstå dem för att kunna svara på Stefans eventuella följdfrågor. För mig personligen var det iallfall så, man vill ju inte stå där uppe och ha fel.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har övningarna på tisdagar varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»12 22%
Ganska liten»13 24%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.49

- Kass övningsledare!» (Mycket liten)
- Handledaren/Föreläsaren gick igenom uppgifter på konstiga sätt. När studenter frågade om man kunde göra på ett annat sätt, verkade han inte vilja ändra sin uppfattning, tänka annorlunda och lösa uppgiften på ett bättre sätt (som kursens ordinarie föreläsare gått igenom uppgifter)» (Mycket liten)
- Vår övningsledare sal ES52, var mycket oinspirerande och jag föredrog att göra uppgifterna själv. » (Mycket liten)
- Lite för högt tempo för mig... Men alltid bra att de någon annan göra uppg.» (Ganska stor)
- Det har främst varit min egen ambitionsnivå som har begränsat vad jag har tagit till mig från tisdagarnas övningstillfällen, då jag inte alltid föreberett de uppgifter som rekommenderats. Dock så kändes det bra vi även fick lärar-/handledarledda övningstillfällen, så att vi fick någon mer att vända oss till än våra kurskamrater med frågor.» (Ganska stor)
- Stefans redovisningar var bra, men ibland var uppgifterna lite väl komplicerade. Vissa av dem hängde jag inte alls med, men på tentan klarade jag i princip alla uppgifter ändå. De uppgifter som redovisas kanske ska läggas på ungefär samma nivå som tentan istället.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»19 35%
Mycket stor»28 52%

Genomsnitt: 3.41

- Jag uppskattar hur väl föreläsningarna och boken fungerade tillsammans. » (Ganska stor)
- Lemurell är bästa föreläsaren jag haft. Någonsin. Detta trots att matte aldrig varit mitt främsta ämne tidigare.» (Mycket stor)
- Mycket bra, men ibland lite för fort. Om det gick 10% långsammare hinner man både ta anteckningar och tänka/förstå.» (Mycket stor)
- Fast Stefan skriver jävligt slarvigt ibland!» (Mycket stor)
- Se kommentar på fråga 6., "Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?".» (Mycket stor)
- Föreläsaren var mycket bra (för att vara en föreläsare i matematik)» (Mycket stor)
- Även om man säkert hade kunna lära sig allt man behövde veta genom att bara läsa boken så drog Stefan många bra exempel och förklarade koncepten på ett lättförståeligt sätt. Beviset för aritmetikens fundamentalsats (som tog upp nästan en hel lektion) hade jag kunnat klara mig utan, det gav knappt något och hjälpte inte på tentan.» (Mycket stor)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»22 42%
Mycket stor»26 50%

Genomsnitt: 3.42

- (Redan besvarat denna fråga)» (Mycket stor)
- Se kommentar på fråga 6., "Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?".» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»11 20%
Ganska stor»24 45%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 2.96

- Har inte läst ett enda ord i kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Alla uppgifter förutom gruppövningarna finns i boken.» (Ganska stor)
- BOken var bra överlag, men för vissa moment när boken kunde ha tillhanda hållit ett bra exempel som man kunde lära sig av så gav den en ett trivialt exempel som inte hjälpte (exempel att hitta possitiva lösningar till Diofantiska ekvationer)» (Ganska stor)
- Parallellt med undervisningen var kurslitteraturen mycket användbar, och kopplingarna mellan de båda kändes alltid konkreta och relevanta. Övningsuppgifterna var som tidigare nämnt väldigt användbara, och likaså extrauppgifterna i induktion.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 49%
Mycket bra»26 49%

Genomsnitt: 3.47

- Bästa kurshemsidan jag sett på Chalmers. Mycket bra kurs i avseende att man slapp få massa onödiga papper. Allt kom upp på kurshemsidan och man kan själv välja vad man vill skriva ut.» (Ganska bra)
- Tror inte jag saknade något.» (Ganska bra)
- Att alla föreläsningar fanns sparade på hemsidan i utförligt format var mycket användbart.» (Ganska bra)
- Schemat var alltid uppdaterat, likaså hemsidan, och utdelat material var alltid lät att hitta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»21 48%
Har ej sökt hjälp»10

Genomsnitt: 3.39

- Kass övningsledare (Urban)» (Ganska dåliga)
- Kändes som att Stefan alltid hade tid att svara på frågor i paus på föreläsningar, och hans hjälp under övningarna var okej.» (Ganska bra)
- Förvisso hade ett extra övningstillfälle inte skadat, men annars var det alltid möjligt att ställa frågor, såväl under som mellan undervisningstilfällen.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»35 66%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.64

- Varierande vilja att utföra gruppövningar, till exempel. » (Ganska dåligt)
- Mina gruppkamrater, vilka är de jag i allra största utsträckning har samarbetat med, har alltid varit samarbetsvilliga och hänsynsfulla.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»44 83%
Hög»7 13%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.15

- Kursen var väldigt intensiv, men det skedde under sådana omständigheter att det kändes lagom och helt hanterbart.» (Lagom)
- Inte så farligt.» (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»39 73%
Hög»11 20%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.2

- Den andra kursen var slapp.» (Låg)
- Redovisningarna gjorde det ganska stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 5%
Gott»22 42%
Mycket gott»27 51%

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig och lärorik, med en lärare som brinner för det han gör! Bästa kursen hittils :)» (Mycket gott)
- En oerhört positiv akademisk upplevelse.» (Mycket gott)
- Jag tycker att denna sorts matte är väldigt rolig» (Mycket gott)
- En stor hyllning till Lemurell som gjorde kursen lättförståelig och inspirerande.» (Mycket gott)
- Stefan Lemurell är en väldigt bra och pedagogisk föreläsare. Det blev lätt att engagera sig i kursen. » (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att få poäng för gruppövningar. det motiverar att jobba kontinuerligt»
- LEMURELL»
- Gruppupgifterna, Stefan Lemurell»
- Lemurell som föreläsare! Kursboken var även mycket bra.»
- Veckobladen»
- Gruppövningarna, de gav mycket.»
- Gruppövningar»
- Måndags-uppg!»
- Stefan»
- Genusperspektivet, det var bra att i tentauppgiften som innehöll män och kvinnor innehade alla parter likvärdiga positioner och inga könstypiska antaganden behövde göras, till skillnad från en tidigare års tenta, där heteronormativitet var tvungen att implicit antagas för att uppgiften skulle vara av matematiskt intresse. Bra jobbat! Gruppövningarna och gästföreläsningarna var också uppskattade inslag.»
- Skönt att ha något "avkopplande" på fredag eftermiddag. Gruppövningarna var jättebra. Bra att börja veckan med att sitta och fundera tillsammans.»
- Stefan borde definitivt föreläsa nästa år!»
- Stefan Lermurell»
- Grupp uppgifterna.»
- Stefan!!»
- Stefan. Gästföreläsningarna.»
- Stefan är nog en av de bästa lärarna Chalmers har att erbjuda, om något så bör han bevaras!»
- Hur läraren föreläste, det var väldigt bra och gav en bra överblick.»
- Labbarna, de höjde motivationen rejält genom att tvinga mig att skaffa förståelse för varje kapitel i boken.»
- Gruppövningarna»
- Allt»
- Gruppövningarna»
- Stefan Lemurell»
- Stefan »
- Lemurell...!»
- Lemurell.»
- Stefan Lemurell»
- Läraren»
- Gruppövningarna. Se min kommentar ovan om dem.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker inte gästföreläsningar är så värdefulla, »
- På SI passen gick den grupp jag var med i aldrig igenom svaren till frågorna på ett genomgående sätt utan man fick bara höra hur andra elever gjort. Det är såklart inte fel, men att få höra hur handledaren hade gjort hade känts bra. När vi frågade dem om detta fick vi inget riktigt svar. Vet inte om det berodde på att de faktiskt inte kunde eller av annan orsak.»
- Göra introduktionen av nya begrepp mindre formell. Rita mer bilder eller något i den stilen så att man kan ta in saker lättare.»
- Datorskrivna lösningar till tidigare tentor.»
- Kanske en sammanfattning som inte krånglar till det så mycket som boken gör på svåra kapitel/moment: euklides algoritm, bezouts identitet, diofantiska ekvationer, diofantiska ekvationssystem (x = a mod m), primtal/relativt prima/bra-att-ha-primtalssatser. Då kan man läsa där först, få en uppfattning, sen läsa detaljerna. Man vill inte ha ett tungt bevis upptrycks i ansiktet när man ska lära sig något nytt (även om man lär sig på det, så det kanske är bra att boken går i den ordningen). :)»
- Urban»
- Lite bättre förberedelser gällande variabler som ska användas under föreläsningar.»
- För mig var det inte så tydligt att saker skulle fortsätta veckan som följde. Detta ledde till att jag i början var stressad över det som kom på föreläsningarna i slutet av förra veckan. I stället var ju tanken att man skulle ha det i bakhuvudet inför nästa vecka.»
- Övningsledare i de övriga grupperna.»
- Övningen på tisdagar (eller motsvarande nästa år)»
- Läraren»
- Lite mer demonstration av kryptering hade varit väldigt intressant!»
- Kanske kunde introduktionen till kursen varit mjukare, men inget stort problem.»
- Inget»
- bonus poängssystemet, idéen att eleverna skall få bonuspoäng för att förklara för sina klass kompisar är mycket bra. Men jag som inte tycker om att prata inför folk och visste redan innan att jag skulle vara upptagen under ett redovisnings tillfälle räknade ut att jag ungefär skulle vara tvungen att redovisa alla frågor för följande veckor för att få max 4 poäng, så jag gjorde det inte. förändring: ha en lägre max gräns och en jämnare kurva, om en elev inte tycker om att tala inför andra och han måste riskera att göra det 3 veckor kommer troligen göra att han skippar det, låt eleven få en poäng kanske redan efter första veckan. Då kanske han märker att det inte var så farligt utan kommer även nästa vecka.»
- Inget jag kommer på sådär.»
- Ta bort lektionen om aritmetikens fundamentalsats. Det kanske känns bäst för föreläsaren att ge ett så komplett bevis som möjligt, men det drog verkligen ut på tiden och kändes onödigt.»

20. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs. Föreläsningar och innehåll har hållit mycket hög kvalité.»
- Mycket, mycket bra föreläsare!»
- Mycket bra föreläsare, men skriver ibland väldigt slarvigt på tavlan...»
- Kul med en engagerad föreläsare!»
- Konstigt att dataingenjörer från Lindholmen måste läsa denna kursen för att få söka Master. Vi har ju redan läst 3p Diskret med samma kurslitteratur. En av kurserna borde tas bort.»
- Lemurell gjorde denna kursen för mig. Entusiastisk, rolig, hjälpsam och fick föreläsningarna att bli intressanta!»
- Riktigt bra förstakurs för högskolematte, lärde mig massvis.»
- Stefan borde ha fler kurser.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.46
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från