ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Skeppsmäklare, SJO295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»3 25%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- har extrajobb så jag har inte haft så mkt tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»2 16%
75%»4 33%
100%»5 41%

Genomsnitt: 4.08

- har extrajobb så jag har inte haft så mkt tid.» (25%)
- På grund utav sjukdom kunde jag inte medverka på alla tyvärr.» (75%)
- bortrest första veckan av kursen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 66%

Genomsnitt: 3.5

- Det är dock tydligt så tillvida att de säger att kursen ska förbereda en för ICS tentorna i SB, TC o DC... » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag tycker det för en gångs skull vi fick lite utmaning. Förstår inte hur denna kursen kan läggas sist . den borde läggas i år ett så man lär sig något. Jag lärde mig helt ärligt mer på denna kurs än vad jag gjort på hela utbildningen. Typ. Speciellt från Palles dry cargo del. Palle är en utmärktlärare som, till skillnad mot många andra lärare, vågar utmana sina elever och sätta krav så att man faktiskt lär sig.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 16%

Genomsnitt: 2.91

- Kunde varit en mer utmanande tenta. Istället fick vi en tenta som var väldigt "tungrodd" där många av frågorna krävde långa svar i textform vilket gjorde att tiden knappt räckte till. Kan vara en nackdel när flera (två i detta fallet) lärare konstruerar tentan på olika håll , tillsynnes utan kommunikation sinsemellan. » (I viss utsträckning)
- Svår tenta. Men inte omöjlig. Så som det skall vara.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.41

- Palles lektioner har varit kanon. Anna helt okej. Hon har mycket att lära när det gäller pedagogik. Kunskapen har hon. Lite som en oslipad diamant kanske :). Hon bör fokusera på vad som är viktigt och ha högre tempo på lektionerna. Till antalet timmar och lektioner lärde man sig inte så mycket, då tempot var lågt och för många "historier", vilket inte behöver vara fel så länge de är relevanta och tillhör ämnet/inlärningen. Som sagt, Palle är kanon. Härligt med en kunnig lärare som delar med sig av sin kunskap. Mycket pedagogisk. Synd att det inte finns fler som är aktiva i arbetslivet som kan tänka sig att vara lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»8 66%

Genomsnitt: 3.58

- Bra litteratur. Speciellt dry cargo boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 4

- Båda har varit hyfsat tillgängliga för frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»3 25%

Genomsnitt: 4.16

- Mycket tid lades ner för att studera, både i grupp och självständigt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Som sagt borde krav i liknande ämne ha större arbetsbelastning då vi läst många liknande ämnen som denna kurs, ex. befraktning, sjöfartsekonomi etc. Trots det var förkunskaperna ganska låga när vi gick in i denna kurs. Ur kursen fick vi ut massor och det är synd att skall behöva vara så. Jag känner att jag har massor mer att lära trots att alla sjöfartsämnen nu är slut. Dåligt betyg för utbldningen, tyvärr.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Stressigt att hinna med både skeppsmäklare + examensarbete.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 8%
Gott»2 16%
Mycket gott»9 75%

Genomsnitt: 4.66

- Det här är den roligaste och mest intressanta kursen jag har gått! med praktik bort räknat... » (Mycket gott)
- Sammanfattar hela utbildningen samt fördjupar kunskaperna inom sjöfart. » (Mycket gott)
- Den bästa Sjöfartskursen på utbildningen. Borde vara obligatorisk då de som väljer sjöförsäkringar går miste om mycket kunskap.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Palles engagemang och verklighetsanknytning. Anna har ett bra sätt att koppla till eleverna.»
- Gästföreläsarna.»
- Ha kvar Palle som föreläsare. »
- Patrik Hillenius»
- Föreläsarna»
- Upplägget med tydlig indelning mellan de olika delarna SH business, tank och dry. »
- Palle.»
- Palles deltagande»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En mer sammansatt tentamen där föreläsarna samarbetar fram en tenta så den blir mer utmanande för kandidaterna samt mer "lättrodd" med avseende på svarslängd i text.»
- om något ska gås igenom får läraren gärna gå igenom det själv först, så att det inte blir fel på lektionen.»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs, en av de bättre under hela utbildningen. »
- 9722259141»


Kursutvärderingssystem från