ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp2åk3: ITR233 Logistik I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-16
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
55 svarande

2 3%
5 9%
25 45%
23 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
55 svarande

1 2%
3 6%
23 52%
17 38%
Vet ej»11

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
55 svarande

0 0%
7 14%
25 51%
17 34%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
55 svarande

1 1%
5 9%
22 42%
24 46%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
55 svarande

2 3%
5 9%
15 27%
32 59%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
55 svarande

2 3%
7 12%
20 36%
26 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Caset och den formen oppositionen var jättebra. »
- Boken är bra, täcker mycket och förklarar på enkelt sätt»
- Caset var bra. »
- Peter är en riktigt bra föreläsare så han hoppas jag behålls till nästa år. Caset är roligt, men är väldigt stort - bör behållas i kusen men vara lite mindre till nästa år.»
- boken. Peter. »
- Ölspelet.»
- Peter Olsson, han var köng! Excellabben var lärorik, ölspelet med för den delen.»
- Grupparbetet+övningar»
- upplägg, case, räkneövningar»
- Peters räkneövningar var bra. Ännu fler räkneövningar hade uppskattats. Excel-labben var bra träning.»
- Föreläsaren, boken samt praktikfallet. Vidare var tentan ett föredöme för andra kurser med en lyckad blandning av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Det var den näst bästa tentan under kandidaten efter tentamen i innovationsekonomi. »
- Tentan och läraren»
- Jag tycker att Peter är tydlig och rak på föreläsningarna. Det är även skönt att ha samma föreläsare hela tiden, vilket gör att det finns sammanhang. Ölspelet var kul, och man fick en känsla för bull-whip effekten. »
- Ölspelet var både roligt och lärorikt (dock kunde man se igenom lapparna där det stod var efterfrågan var, vilket var lite synd).»
- Datortlaborationen i excel.»
- Konkreta exempel från verkligheten i undervisning och i case. Bra med konkreta beräkningar i caset.»
- Ölspelet»
- Caset»
- Caset var bra och lärorikt, dock tog det väldigt lång tid om man tittar på hur mycket avtotalpoängen det motsvarade. Uppskattade även ölspelet mycket. »
- Tentan var bra men jag och många andra hann inte klart. Det känns tråkigt med tidspress då det innebär att man inte får visa allt man kan. »
- Föreläsningarna med Peter Olsson»
- Föreläsaren Peter var fantastisk!»
- Miljöföreläsningen med Magnus Blinge, otroligt givande föreläsning. »
- Ölspelet»
- Intressant case»
- Peter Olsson som examinator och exakt samma upplägg, jag tycker kursen har varit jättebra!»
- Bra föreläsare, projektet är lärorikt men bör vara mindre omfattande»
- Laborationen!»
- Bra föreläsningar»
- Peter»
- Roligt Case, men kräver för stor arbetsinsats relativt den poängandel som caset ger. Den andra kursen som lästes parallellt blev lidande.»
- Bra föreläsningar, öl-spelet och redovisningen av caset i mindre grupper bör behållas.»
- Övningarna var bra.»
- Peter Olsson. Duktig föreläsare, trevlig att lyssna till och uppenbart kompetent på området. »
- Räkneövningarna var bra placerade schemamässigt och lärorika.»
- Caset, men det kunde göras mindre omfattande eller ge större del av slutpoängen då det krävde mycket stor arbetsinsats. Ölspelet!»
- labbar och ölspel»
- spel och övningar var mkt bra!»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag saknade djup. Allt berördes ganska ytligt och inte en enda sak i läromålen är på något sätt svårt att ta till sig, allt känns väldigt självklart. På den här nicån vill jag utmanas och behöva fundera för att bena ut vad det handlar om. Mycket handlar om sunt förnuft. Analysdjupet i caset var mycket lågt, för mycket fokus låg på ren beräkningsgång vilket var tråkigt. »
- Tentamen var alldeles för enkel och typad, teorifrågorna var samma som de alltid varit och innebar mest upprabbling av utantillfrågor. »
- Fler övningar hade varit bra.»
- ordentlig handledning»
- Studiebesök av något slag hade varit kul :)»
- Det var svårt att få svar på frågor angående caset, och det blev en del frågor.»
- Tydlighet om arbetsmängd som krävs för ett kvantitativt case (tidigare kurser har haft kvalitativa perspektiv). Ovanan vid "räknetunga case" gör att tiden brister, vilket inte skulle behövas med tillräckligt "röda varningsflaggor". Excel-labben är en bra röd flagga. Gärna fler signaler av den typen.»
- Fler räkneövningar och övningsuppgifter.»
- Ett betydligt hårdare tempo under kursens gång. »
- Nej, jag fick»
- Tycker att föreläsningsslides kan läggas upp i förväg, så att de som vill kan titta på dessa redan i förväg. »
-
- Ett studiebesök. Caset borde ge 40 poäng.»
- inte på rak arm. »
- Nej»
- Praktikfallets poäng bör utgöra en större del av totalpoängen eller få en mindre omfattning»
- Syftet med de beräkningstunga delarna (på tenta och i case)»
- Gästföreläsare som kan kopplas ännu bättre mot kursinnehållet. »
- Feedback på caset dröjde alldeles för länge, det skulle vara bra att veta om vad man gjort rätt eller fel innan tentan gick.»
- Lite mer framtidsperspektiv kanske. Mycket fokus låg på hur man gjort tidigare och hur man gör idag (som tidigare). Mer diskussioner om vart logistiken är påväg hade vart intressant.»
- bra kurslitt.»
- fler seminarieliknande tillfällen»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Inte tas bort, men gör om kursmålen. Se till att den omfattar mer och går djupare. Ta upp svårigheter, kanske med hjälp av artiklar och seminarier.»
- Jag tycker att caset var för stort. Jag tycker att caset ska vara kvar men det bör kortas ned till nästa år.»
- väldigt onödiga uträkningar på tex fråga 5. caset var fruktansvärt tidskrävande. det förstörde hela inlärningen till tentan»
- Nja, men korta ner caset. Miljöuppgiften var alldeles för omfattande för att motsvara 10 % av kursen.»
- d vete sme"n»
- Casets inlämningsdatum bör vara satt till tidigare.»
-
- nej»
- Gästföreläsningen var inte alls givande »
- Praktikfallet var mycket bra och givande, men tog oproportionerligt mycket tid med tanke på dess poängsättning, så kanske ett lite mindre case till nästa år...»
- En del av projektet eftersom det tog alldeles för lång tid i förhållande till hur många poäng det ger i betyget. All tid ägnades åt projektet fram till inlämningsdatum och då hade man endast några dagar på sig att läsa till tentan.»
- De beräkningstunga delarna. Egentligen bara matte och hålla tungan rätt i mun som gällde. Ingen egentlig logistik-kunskap.»
- vet ej»
- Projektarbetet. Ganska dåligt uppstyrt, samma gamla case som alla chalmerister har gjort i denna kurs. Att få arbeta med Excel är förvisso bra. En idé är att göra om projektarbetet till en serie laborationer istället. Då får man excel-biten och man lär sig räkna på transporter (som verkar vara syftet med caset). Detta projektarbete skiljde sig också ganska mycket från de vi har gjort tidigare, eftersom det i princip är 5 frågor man ska svara på. Då undrar man hur väl case-formen fungerar för detta egentligen. Om man väljer att ha kvar projektarbetet bör handledningen ses över. Det var som om att handledaren satt inne på alla "hemligheter" som de inte ville dela med sig av. Först när man själv rörde vid ett visst område/begrepp kunde man nysta ut lite mer information och input om det.»
-
- Ändras, caset är relativt omfattande och kräver bättre handledning. Upplägget med miljöfrågan som separat gör att arbetet saknar röd tråd. milöinlägget tidigare år har haft bättre koppling till tidigare frågor. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tråkigt att man schemalägger en gästföreläsning när vi som läser mattebasen har föreläsning. Matten är överlägset svårare än logistik varför man inte har råd att missa den. »
- tidspress på tentan!»
- Caset utgav en för liten del av slutbetyget md tanke på hur stor arbetsbörda vi lade ner! »
- Vad betyder självverksamhet i detta sammanhang?»
- Bra lärare, förklarade kursen på ett begripligt sätt.»
- Litteraturen var bra och lätt att förstå. Föreläsningarna följde innehållet i boken vilket förenklade egna studier. Föreläsningen med Blinge, och andra miljöinslag kändes relevant för kursen, något man knappast kan säga gäller för övriga kurser... »
- Tentan hade alldeles för många frågor, det blev väldigt stressigt. Räkeuppgifter var även för svåra i jämförelse med de som finns i boken och de som gjordes på övningarna.»
- Vi har knappt fått någon feedback. Mycket bra föreläsare. Miljömomentet i logistiken känndes mycket bra och gästföreläsaren (miljö, alternativa bränslen) var grym! Sammanfattningsvis en mycket bra kurs»
- Mycket stor arbetsbelastning på caset, tycker att det borde ge fler poäng förhållande till tentan då mycket tid lades ner på det. Tycker även att tentan skulle vara mindre omfattande, t ex genom mindre frågor eller färre frågor. Känns som att man inte hann visa allt man kunde på tentan då man hade så ont om tid. Handledningen till caset var inte heller så bra för det kändes som om handledarna inte ville säga så mycket med risk att "avslöja" eller hjälpa för mycket, tycker att caset hade varit ännu mer lärorikt om handledarna istället hade fokuserat på att lära ut mer istället för att inte våga säga någonting. Handledarna var dock mycket tillmötesgående när det gällde att svara på frågor vid andra tillfällen utöver handledningen. »
- Otroligt bra kurs»
- Caset upptog mycket tid och det blev därför naturligt att det var där man lärde sig kursen. Dock för ansträngande case! svårast case hittills då det är svårt att begränsa sig eftersom man får så mycket information.»

Att få hjälp och svar på frågor
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 12%
Lärorikt»23 57%
Mindre lärorikt»12 30%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.17

Föreläsningar
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 40%
Lärorikt»28 51%
Mindre lärorikt»4 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Övningar
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 53%
Lärorikt»19 38%
Mindre lärorikt»4 8%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.55

Projektarbete
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 56%
Lärorikt»20 37%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.49

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 30%
Lärorikt»4 40%
Mindre lärorikt»3 30%
Ingick inte i kursen»38

Genomsnitt: 2

Laborationer
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 40%
Lärorikt»17 53%
Mindre lärorikt»2 6%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 1.65

Studiebesök
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»1 25%
Mindre lärorikt»1 25%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 1.75

Gästföreläsare
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 11%
Lärorikt»17 39%
Mindre lärorikt»21 48%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.37

Kurslitteratur
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 41%
Lärorikt»19 37%
Mindre lärorikt»11 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Självverksamhet
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»24 51%
Lärorikt»22 46%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.51

Tentamen
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 16%
Lärorikt»36 73%
Mindre lärorikt»5 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.93

Tillfällen för kritik (feedback)
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 12%
Lärorikt»17 53%
Mindre lärorikt»11 34%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.21

Matlab
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 1.66

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från