ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elmät och vågfysik, FFY615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-18 - 2010-01-26
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Bertil Dynefors»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 50%
Godkänt»3 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.5

2. Hur bedömer du nivån på kursen i förhållande till dina förkunskaper?

6 svarande

För låg nivå på kursen i förhållande till mina förkunskaper»0 0%
Lagom nivå»6 100%
För hög nivå relativt mina förkunskaper»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det är mycket som känns nytt.» (Lagom nivå)

3. Vad anser du, att det du lärt dig på denna kurs har för värde för din utbildning?

6 svarande

Kursinnehållet bedömer jag vara av marginell betydelse»1 16%
Normalt. Varken mycket viktigt eller helt oviktigt»4 66%
Man bör känna till det man lärt sig i kursen»1 16%

Genomsnitt: 2

- Tror inte att jag kommer att ha så jättestor nytta av just vågfysiken.» (Normalt. Varken mycket viktigt eller helt oviktigt)

4. Hur bedömer du den elektroniska kursboken?

Frågan gäller ej övningsexemplen i boken.

6 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Boken svårläst och på för hög nivå»1 16%
Boken svårläst, men på lagom nivå»3 50%
Bokens innehåll och framställning av normalt snitt»0 0%
Med tanke på kostnaden en godtagbar bok»1 16%
Boken på bra nivå och med goda förklaringar»0 0%

- I stort sett inte läst i boken.» ()
- Boken är ganska dålig. Den är svårläst och inte särskilt pedagogisk. Svårt att läsa elektroniska böcker.» (Boken svårläst, men på lagom nivå, Med tanke på kostnaden en godtagbar bok)

5. Hur bedömer du räkneuppgifterna på kursen?

6 svarande

För få och för svåra uppgifter»2 33%
För få, men lagom svårighetsgrad»1 16%
Lagom många, men för svåra»1 16%
Lagom mängd och svårighetsgrad»2 33%
För lätta uppgifter»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Elmät: Övningsuppgifterna var bra, men inlämningen var för svår. Vågfysik: De som delats ut av Bertil har varit bra. De som finns i boken är för krångliga.» (Lagom många, men för svåra)

6. Hur påverkades kursen av att den gick på engelska?

6 svarande

Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar»5 83%
Minskad benägenhet att fråga under lektion»0 0%
Det gjorde inte så mycket»1 16%
Bra förberedelse inför kommande kurser på engelska»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Jag tycker tyvärr att det var svårt att förstå och hänga med på föreläsningarna, framförallt pga uttal och ordval av läraren.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar)
- Fattar inte varför det ska vara på engelska när så få masters-studenter läser den. Av det lilla jag hört så tror jag att Bertil skulle göra ett bättre jobb på svenska.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar)

7. På hur stor del av undervisningen har du varit närvarande?

6 svarande

0 %»0 0%
25 %»0 0%
50 %»0 0%
75 %»1 16%
100 %»5 83%

Genomsnitt: 4.83

8. Hur var tempot på föreläsningarna ?

6 svarande

För lågt»1 16%
Lagom»5 83%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Bra info» (Lagom)

9. Hur bedömer du föreläsarens förmåga att förklara och inspirera?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 50%
Godkänt»3 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Beror endast på engelskan. Lektioner som hölls på svenska höll helt annan standard.» (Dåligt)
- Det blir lite begränsat när det är på engelska. Svenska hade fungerat bättre.» (Godkänt)
- men det var mycket, mycket bättre när föreläsningarna hölls på svenska» (Godkänt)

10. Kände du dig välkommen att ställa frågor till föreläsaren?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Kanske inte»0 0%
Lika välkommen som normalt»0 0%
Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor»6 100%

Genomsnitt: 4

- Föreläsaren var mycket hjälpsam, skärskilt under de sista dagarna av kursen, vilket uppskattades mycket. » (Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor)
- Det är lätt att ställa frågor.» (Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor)

11. Hur var fördelningen föreläsningar - övningsräkning

6 svarande

För mycket föreläsningar relativt övningsräkning»1 16%
Lagom fördelning»1 16%
Jag vill ha mer övningsräkning»3 50%
Fler tillfällen till räknestuga»1 16%

Genomsnitt: 2.66

- Det var ju obefintligt antal övningar. Bara en räkneövning är alldeles för lite. Det borde vara en vardera i läsvecka 6 och 7 också.» (Jag vill ha mer övningsräkning)

12. Hur bedömer du fördelningen ellära - vågfysik på kursen?

6 svarande

Föredrar mer ellära»1 16%
Föredrar mer vågfysik»2 33%
Lagom fördelning ellära - vågfysik»2 33%
Lagom fördelning, men mer elektromagnetism i vågfysiken»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Det kunde ha varit mer el-lära. » (Föredrar mer ellära)
- Svårt att säga vad som är relevant för utbildningen.» (Lagom fördelning, men mer elektromagnetism i vågfysiken)

13. Hur bedömer du laborationernas värde?

6 svarande

Av ringa värde»1 16%
Gav en träning i att arbeta med elektrisk utrustning»4 66%
Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel»1 16%
Gav el-lab-träning och förståelse»0 0%

Genomsnitt: 2

- El-delen ger en bra introduktion till ämnet om man inte gjort det innan. Kändes som optik-labben kan göras bättre, för den tillförde inte så mycket förståelse för ämnet.» (Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel)

14. Hur fungerade det under laborationerna

6 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fick för lite hjälp»2 33%
Lagom självständigt arbete»4 66%
För kort tid för laborationerna»1 16%
För enkla moment under laborationerna»0 0%
Bristande ordning under laborationerna»2 33%
Det mesta var OK»3 50%

- Hade inte hört talas om det en stor del av laborationerna gick ut på, under föreläsningarna.» (Lagom självständigt arbete)
- Bokningen och omflyttningen av labbtillfällen måste administreras bättre. Nu kändes det ofta kaotiskt. I stället för att man ska behöva skiva upp sig på en lista så borde student portalen utnyttjas för uppbokning av eleverna. Själva labb-uppgifterna var dock bra.» (Lagom självständigt arbete, Det mesta var OK)

15. Hur var lab.assistenterna?

6 svarande

Ej tillräckligt kunniga och pålästa»1 16%
De gjorde så gott de kunde»1 16%
Utmärkta»4 66%

Genomsnitt: 2.5

16. Hur begripliga är kursens mål enligt studieportalen

6 svarande

Har ej läst/sett målen»2 33%
Målen svåra att förstå»1 16%
Målen ger ledning, men kunde varit tydligare»3 50%
Målen beskriver tydligt vad man skall lära sig»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Det står ingenting i kursplanen på studie portalen om att tentamen bara består av frågor på vågfysiken och det bara är laborationer i el-mät. Detta bör åtgärdas. » (Målen ger ledning, men kunde varit tydligare)

17. Har hemsidan varit till hjälp under kursen

6 svarande

Inte alls»2 33%
Ja, lite grann»1 16%
Som hemsidor brukar vara»2 33%
Bra med information på hemsidan»1 16%

Genomsnitt: 2.33

- Vad hände efter 091119, fanns det inga mer anteckningar att lägga ut? Det finns ändå bra material att hämta och sidan uppdaterades ofta.» (Som hemsidor brukar vara)

18. Hur var kursmaterialet för inledande elmätdelen?

6 svarande

Dåligt»1 16%
Godkänt»2 33%
Bra»3 50%

Genomsnitt: 2.33

- Bristfälligt. Man kan inte lösa alla inlämningsuppgifter om man bara läser det utdelade kompendiet.» (Dåligt)

19. Tycker du det är bra att dela upp kursen i elmätdel med inlämn.uppgifter och vågfysik med tentamen?

6 svarande

Fungerar inte bra»2 33%
Ingen direkt synpunkt»0 0%
Jag tycker det är bra»4 66%

Genomsnitt: 2.33

- Nej. Det blev ryckigt, det kändes som två separata kurser.» (Fungerar inte bra)
- Det är inte alls bra. Med tanke på att elmäten tar upp så pass stor del av kursen så borde kursplanen ändras så att separata poäng delas ut för den. Hade gärna sett att det var fler el-uppgifter på tentan.» (Fungerar inte bra)

20. Motsvarade tentamen vad som förväntades?

5 svarande

Den motsvarade inte kursinnehåll och utlovad form»0 0%
Som tentor brukar vara»3 60%
Tentamen var precis som utlovat och förväntat»2 40%

Genomsnitt: 2.4

- Svårt att från början förstå vad som var relevant och förväntades.» (Som tentor brukar vara)

21. Om något skall ändras till nästa år, vad skall ändras ?

Gärna flera och korta kommentarer

- Fler övningsuppgifter som är genomtänkta och relevanta för kursen. En vettig kursbok eller kompendium som tar upp det man behöver kunna. »
- Jag tycker att man ska se över vad elläran gör i en vågfysik kurs. Det känns som två helt olika områden.»
- Mer lösta uppgifter, demonstrerade eller som utdelat material. Vissa saker som var viktiga gicks igenom dåligt, tex. kopplade svängningar med drivande kraft.»
- Övrig kommentar: skicka gärna ut utvärderingen tidigare så att man inte har glömmer bort sina åsikter så här en månad senare. »
- en svårlöst begäran, men när föreläsningarna hölls på svenska var det mycket bra! fler övningsuppgifter, o helst en blandning av lätta som ger en grundförståelse o inte bara svåra som man redan måste kunnna allt för att klara, det är ju därför man har uppgifterna för att lära sig. o om det inte finns i boken skulle t.ex. föreläsaren göra några uppgifter?»Kursutvärderingssystem från