ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik i kemitekniken 2009 lp4, LKT400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»5 55%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- eftersom att inga bra möjligheter gavs att kunna få ha matlab hemma kunde man inte sitta med den under någon annan tid än i skolan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77

- Allt ges ut på kurshemsidan, idiotsäkert!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Nej nej inte alls! Det känns som att man vet inte ett skut om matlab å sen ska man göra allt med den utan några förkunskaper. som att försöka lösa problem med ett verktyg man aldrig tidigare sett.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»5 62%

Genomsnitt: 3.37

- Uppgifter att göra, sen så var det inga "tester"» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 2.87

- Har lärt mig vad matlab e, men inte riktigt hur jag använder den helt för att lösa matematiska betingelser.» (Ganska liten)
- Det lilla jag lärt mig var ju där...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2

- ingen kurslitteratur. däremot matlab-var jobbig å obegripplig dock kan inte kursen genomföras utan den. » (?)
- Tror knappt att vi hade något!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%

Genomsnitt: 3.66

- inga problem» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- En lärare på 23 elever!!!! Tar en evighet att få hjälp!! Fler lärare samtidigt tack!» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp snabbt i en helklass.» (Ganska bra)
- Fick alltid hjälp men det var mycket väntan eftersom alla ville ha hjälp hela tiden!» (Ganska bra)
- Alla behövde mycket hjälp vilket gör att det var svårt att hinna få det.» (Ganska bra)
- vi fick mycket hjälp.. för mycket.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- samtal-ok. men det att bara en kan sitta vid datorn samtidigt gör att alla inte är lika engagerade, då vi var 4 i En grupp.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»6 66%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- som sagt tidigare-obegripplig matlab» (Hög)
- Vi hade ingen förkunskap i mathlab men förutsattes ändå kunna programera i detta program på egen hand. Vore bättre om vi hade läst en ren mathlab-kurs innan!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- det gick..» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 44%
Godkänt»3 33%
Gott»1 11%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- fler lärare, bättre kunskap i matlab..-annars godkänd!!» (Dåligt)
- Jag tyckte inte att jag har lärt mig något. JAg skulle nog hellre lägga krut på att lära mig lite grunder i matlab.» (Dåligt)
- Kursen borde ses över och förändras ganska mycket. Den gav extremt lite kunskap och mycket förvirring. » (Dåligt)
- Egentligen en alldeles för svår kurs, ,men vi fick ju mycket hjälp och kraven verkade vara lågt satta så det var väl ok.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den hjälpsamma inställningen!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man jobbar i halvklasser eller fler lärare som kan hjälpa till. En stor del av övningstillfällena bestod i av att vänta på hjälp.»
- Man skulle ju kunna tänka sig att alla hade samma projekt då skulle eleverna kuna hjälpa varandra i högre utsträckning. Dessutom skulle genomgångarna kunna hållas mer specifika!»

16. Övriga kommentarer

- Skulle gärna se en introkurs i matlab i mattekursen. Sedan en kurs i tillämpad matte. För övrigt var kursen rolig och intressant.»


Kursutvärderingssystem från