ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teoretisk kemi, KBT061, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»7 46%
Cirka 20 timmar»7 46%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Det begränsande Faktorn var datasal med programmen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»4 26%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.53

- Va knappt på några föreläsningar. De låg för tidigt. Kändes inte allt för användbart heller.» (25%)
- Kändes inte som om att föreläsningarna var helt relevanta för projektet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag har dålig koll på vilka målen är» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- Gjorde ju mest i Hyperchem. Statfysiken examinerades knappt.» (Nej, inte alls)
- Mer Frågor från teorin från föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Mer fokus kunde lagts på teoretisk förståelse av metoderna som användes.» (I viss utsträckning)
- Det är svårt att tentera det material som gås igenom på föreläsningarna, men det känns som projektet borde fokuserat mer på teorin bakom än bara på Hyper Chem.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.66

- Va bra på föreläsningarna, men man behövde egentligen inte förestå de.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var ibland lite otydliga med vad som var relevant att kunna.» (Ganska liten)
- Föreläsningar kunde vara lite mer strukturerade. Övningarna med övningsledarna hjälpte i princip inte alls. Det var ingen ide att fråga dem, antingen kunde de inte svara eller så svarade de utan att veta vad de sa. Anna i högre grad än Tamas. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Kollade på nätet. Har inte kollat i boken, köpte den inte heller.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.06

- Tydligare uppgiftsbeskrivningar önskas...» (Ganska dåligt)
- var lite svårt att förstå exakt vad vi skulle göra iblad, men annars väldigt bra» (Ganska bra)
- Borde varit lite tydligare från början vilka de obligatoriska uppgifter var. Skulle även varit bra med en beskrivning av projektet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 28%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Riktigt dåligt förberedda övningsledare! Det hände flera gånger att vi kom till en övning och blev sittandes hela lektionen utan att få gjort något, pga att övningsledarna inte visste hur man skulle göra. De kom även sent vid ett flertal tillfällen.. De är de sämsta övningsledare jag haft hittills på Chalmers..» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna hade inte riktigt koll på vad som skulle göras på uppgifterna» (Ganska dåliga)
- på föreläsningar och raster var möjligheterna bra, men på tutorials var tillgängligheten sämre, antagligen för fler frågor ställdes » (Ganska dåliga)
- Mycket bra hos föreläsaren, sämre hos övningsledarna som kunde sitta hos en grupp i en timme under övningarna. » (Ganska bra)
- Fått mycket och bra hjälp av Per som tagit sig tid då man frågat. Dock dålig handledning från övningsledarna som inte visste vad som gåtts igenom eller vad som skulle göras...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»14 93%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 26%
Lagom»11 73%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Det kan läggas in mer i kursen utan att den känns jobbig. » (Låg)
- Kan lägga in mer saker i kursen. Kanske lite mer teoretiska inlämningar.» (Låg)
- Rätt ok belastning, skulle kunna ökas lite och ändå vara lagom. Möjligtvis göra om någon av inlämningsuppgifterna.» (Lagom)
- lite ojämn men utslaget under perioden bra» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 57%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Jag har jobbat mycket hårdare i andra perioder.» (Låg)
- Eskalerande :)» (Lagom)
- 18.5 hp ger en del arbetsbelastning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 40%
Gott»7 46%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.73

- Kändes som de vi gjorde var lite väl avancerat för grundnivån, vilket gjorde att man inte förstod.» (Godkänt)
- Intressant kurs med bra föreläsare.» (Gott)
- Väldigt intressant material, dock borde kursen krävt att man lärde sig mer av det...» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen! Tycker att det är skönt att slippa skriva tentor hela tiden, kul att byta på det!»
- Lincoln»
- Föreläsaren.»
- Per Lincoln»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer info om uppg o vilka dessa är. Någon dugga mitt i kanske gör att folk som bara slappar igenom måste plugga dom med. Mer genomtänkta texter o uppg.»
- Ett byte av övningsledare. (Eller åtminståne se till att de ha läst igenom uppgiften de skall gå igenom innan de kommer till lektionen)»
- Mera fokus på teorin bakom beräkningar i HyperChem»
- kanske en inlämmning på Hartree Fock istället för en i hyperchem, rapporten görs ju ändå med Hyperchem»
- Övningsledarna bör ha bättre koll på uppgifterna som ska göras.»
- Övningsledarna, som inte verkade ha koll på vad som var syftet med uppgifterna, utan gav motstridiga kommentarer.»
- Övningsledarna samt gärna fler teoretiska/beräknings inlämningsuppgifter istället för bara uppgifter baserade på att man leker med Hyper Chem»
- Någon som helst länk mellan uppgifter och teori.»

16. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs, Per är duktig!»
- Kan bli en riktigt bra kurs för tillämpad kvantkemi om någon inlämningsuppgift görs om så att beräkningar i Matlab görs på någon enklare molekyl, t.ex. He2 eller dylikt. Detta skulle öka förståelsen för vad för beräkningar HyperChem gör.»
- Lite mer struktur i föreläsningarna hade inte skadat, tex att man säger : nu ska vi göra det här med hjälp av det här och det här. Och inte bara att man hux flux har ett resultat. Sedan hade en övning som har mer med teoridelen av kursen inte suttit fel.»
- En trevlig kurs. Det hade varit intressant att få räkna på de matematiska modellerna(tex en övning i matlab) och inte bara teoretiskt förstå skillnaden.»


Kursutvärderingssystem från