ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Grundläggande lasthantering del A, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-08 - 2010-11-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»8 57%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

- 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 85%

Genomsnitt: 3.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»12 85%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»11 78%

Genomsnitt: 3.78

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.64

- Ingen kurslitteratur i denna kurs. Föreläsningar har varit mer än tillräckligt.» (Mycket liten)
- Väldigt dåligt att man bara hade sina anteckningar att gå på. Hade velat ha lite mer att kolla i.» (Mycket liten)
- Köpte en egen bok i fartygsstabilitet och läste även referenslitteraturen till kursen, intressant ämne! :-)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.42

- Många gånger gick det ej att komma in på kurshemsidan » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»13 92%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Hans filipsson var jättebra och tålmodig med att svara på frågor! Toppen!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 78%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»12 85%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»5 38%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.46

- Jag tycker att frågorna på tentan inte alls var såna vi hade förberett oss på. Eftersom vi bara kunde gå på föreläsningarna eftersom de var de enda materialet vi fick, och där räknade vi på ett visst sätt, sen på tentan kom det helt andra sätt att räkna och tänka på... Vilket var väldigt förvirrande eftersom vi inte hade eller kunde ha övat på det. Plus att de övningshäftet vi fick var det en annan som skrivit som man inte förstod eftersom vi inte riktigt hade gått igenom det.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma lärare»
- Allt, det har varit en jätte bra kurs (:»
- Upplägget med genomgång halva lektionen och räkna halva. Super bra!»
- Övningar på essay»
- Arbetssättet med mycket eget arbete»
- Den öppna dialogen med läraren»
- lärarens upplägg och mycket övning »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tips från coachen/läraren»
- Mer kurs material, och som är relevant till vår kurs. De övningshäftet vi fick var gjort av en annan lärare till samma kurs fast för sjökapterna och den är upplagd på ett helt annat sätt med annat innehåll, vilket gjorde att den inte kändes relevant.»
- Att ha en kursbok är alltid bra, samt powerpoints på föreläsningarna om man skulle vara sjuk och missa något så kan man då ta igen det via nätet.»
- Mycket fler gramatiska övningar på lektionerna»
- Bättre kurslitteratur»
- kanske jämna ut lasperidoderna så att arbetsbelastningen blir mer jämn, känns som lite tyngre i lp2 »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs»


Kursutvärderingssystem från