ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö & energiteknik, ENM030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-06
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»13 24%
Cirka 20 timmar»16 30%
Cirka 25 timmar»18 33%
Cirka 30 timmar»4 7%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.35

- Svårt att veta vad man skulle fokusera inom kursen» (Högst 15 timmar)
- Hann inte med att läggar ner mer tip p.g.a. att strömningsmekaniken tog mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Hann tyvärr inte läsa mycket i miljöböckerna för att Strömningen tog så upp så mycket tid!» (Högst 15 timmar)
- krockade rejält med stömningsmekaniken» (Högst 15 timmar)
- Strömningsmekaniken fick större delen av tiden» (Högst 15 timmar)
- Tunga inlämningsuppgifter samt mycket att plugga på» (Cirka 25 timmar)
- inlämningarna tog oändligt lång tid» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mycket tid på inlämnings uppgifterna de måste bli mindre» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog lång tid då de var underligt formulerade och att det ofta var oklart vad som egentligen frågades efter.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»6 11%
75%»14 26%
100%»31 58%

Genomsnitt: 4.39

- Ofta dålig föreläsning och ingen tydlig röd tråd.» (50%)
- Mycket samma på många föreläsningar, vilket blev ointressant och kändes meningslöst» (50%)
- en del föreläsningar var det bättre att läsa själv, då föreläsaren fick en att tappa all sorts motivation och livslust» (75%)
- Många föreläsningar kändes luddiga» (75%)
- Gick inte på alla rälkneövningarna för att jag tycket de var väldigt röriga» (75%)
- har missat några räkneövningar» (75%)
- 25% har varit till för att läsa böcker och lösa uppgifter...» (75%)
- Föreläsningarna var riktigt usla.» (100%)
- Övningarna gick för fort fram oftast och övningsledarna borde gå igenom talen lite långsammare ibland..» (100%)
- för många föreläsare ingen röd tråd genom kursen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 33%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 30%

Genomsnitt: 2.58

- Fick ingen tydlig bild av vad man förväntades kunna av miljö-delen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Helt ok!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»39 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- kursen var för bred samtidigt som den va detaljerad.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vet inte om jag prioriterade kurserna rätt...Skjuter mig själv i foten pga det...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»24 52%
Ja, i hög grad»16 34%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.41

- Då man inte hann svara på alla frågor, anser jag att jag inte fått visa vad jag kan. Alldeles för lite tid! Det var ingen som hann göra alla uppgifter. Till nästa år hoppas jag verkligen att antalet uppgifter minskar eller att tiden utökas med en timme! Tråkigt om man får underkännt pga att man inte hunnit visa allt det man kan. » (Nej, inte alls)
- ...» (Nej, inte alls)
- Att jonglera med enheter efter nästan fyra timmars tenta har inte med kursen att göra. Vilken teknolog som helst hade klarat den frågan på bara ren mattematik, utan att ha läst kursen.» (I viss utsträckning)
- väldigt mycket fokus på miljö och inte mycket alls på energiTEKNIK, lite skevt tycker jag..» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för lång speciellt räkne uppgifterna» (I viss utsträckning)
- jag hann inte svara på alla frågor ens. För omfattande och lång.» (I viss utsträckning)
- Precis som undervisningen kändes tentamen spretig.» (I viss utsträckning)
- Det var på tok för omfattande tenta. Trots att jag skrev hela tiden utan att tveka speciellt länge på nån uppgift var det 4-5 uppgifter jag inte hann göra klart.» (Ja, i hög grad)
- Kul att tentan behandlade en så stor del av kursinnehållet. Det var även bra avvägt med tiden. Alldeles lagom. » (Ja, i hög grad)
- Räkneuppgifterna var alldeles för omständiga, vilket ledde till tidsbrist under tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»23 44%
Mycket stor»10 19%

Genomsnitt: 2.75

- Spretiga föreläsningar, ingen röd tråd mellan dem alls. Föreläsarna visste inte vad andra sagt då det var många olika föreläsare och tydligen dålig kommunikation de emellan. Övningarna var urkassa med dålig struktur och vimsiga övningsledare» (Mycket liten)
- Pga strömningen...» (Ganska liten)
- räkneövningar, svårt att följa lösningsgångar och ledaren visade ej vartifrån saker och ting kom...» (Ganska liten)
- Räkneövningar och föreläsningar hänger inte ihop. Eftersom de flesta föreläsningar hålls av olika personer saknas helt en röd tråd i undervisningen.» (Ganska liten)
- Väldigt varierande kvalitet och engagemang hos föreläsarna. Kursen kändes MYCKET spretig, INGEN röd tråd som över huvud taget höll ihop kursen. Tycker att det fanns två bra föreläsare, Anders Lyngfelt och Maria Grahn. I synnerhet Maria, som på ett entusiasmerande och trevligt sätt höll föreläsningar av god kvalitet. Dessutom tryckte hon på vad som var viktigt och svarade på frågor från studenterna. På andra sidan kan Stefan Wirsenius ställa sig. Verkar totalt likgiltig inför de som sitter och lyssnar, och verkar mer besvärad än glad när folk ställer frågor. Tråkigt! De andra föreläsarna har hållt sig däremellan.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var bra men räkneövningarna var sämre. Svårt att hänga med. Gick ofta för snabbt fram. Särskilt Nicolas Berguerand i energiteknik hade alltför högt tempo. Energiteknikdelen är ju ganska rörig i sig med många olika enheter räkningen. Mer enhetsanalys hade varit gott.» (Mycket stor)
- intressanta föreläsningar. dock lite svårt få sammanhang med så olkia föreläsare » (Mycket stor)
- Härligt med kunniga föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»23 44%
Ganska stor»16 30%
Mycket stor»5 9%

Genomsnitt: 2.34

- Vet iofs. inte än eftersom tentan inte är rättad, men jag tror inte jag är ensam om att knappt öppnat kompendierna» (Mycket liten)
- Hållbar utvecklings boken öppnade jag inte en enda gång, energiteknik ett fåtal gånger. Dom sög och var jävligt tråkiga. Bättre med endast föreläsningsanteckningar!» (Mycket liten)
- Dåliga kursböcker...helt onödigt köp...allt som kom på tentan, är bara ifrån föreläsningsanteckningarna!» (Mycket liten)
- Läste inte kompendierna» (Mycket liten)
- Mest föreläsningsanteckningar och lite räkneexempel då räkneövningarna var katastrofdåliga» (Ganska liten)
- Hållbar utvecklingshäftet väldigt onödigt, har aldrig tittat i det» (Ganska liten)
- Miljökompendiet var onödigt, gick bara på föreläsningsannteckningar.» (Ganska liten)
- Har inte hunnit läsa så mycket pga av väldigt hög arbetsbelastning med inlämningar i miljön och en massa räkning i strömningen!» (Ganska liten)
- Det kändes skönt att ha något att luta sig tillbaka på» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»32 62%
Mycket bra»10 19%

Genomsnitt: 2.94

- Fanns ingen som kunde styra upp kursen då Tobias försvann. Föreläsningsanteckningar kom upp på hemsidan efter föreläsningen. Därför gick man miste om mycket då du inte kan skriva i den takt de bytar slide i ppt.» (Mycket dåligt)
- Ibland funkade inte att skriva ut visa föreläsningsanteckningar föränn sista veckan! vilket är dåligt och gör att man får Panik!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»6 11%
Ganska bra»18 34%
Mycket bra»18 34%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.3

- dålig på handledning. Handledaren för inlämninngsuppgiften var aldrig där...Men Niklas B hjälpte till trots att han inte var vår handledare.» (?)
- Kändes inte som att handledarna ville hjälpa till. Svåra specialfall fick man inte hjälp med» (Mycket dåliga)
- De flesta var svåra att nå. Både föreläsare och övningsledare.» (Mycket dåliga)
- Svårt att få tag på vår handledare!» (Ganska dåliga)
- Pär Johansson var den enda som man frågade om hjälp...han var den enda smo förklarade sansat!» (Ganska dåliga)
- förvirrade övningsledare » (Ganska bra)
- Svårt att få tag i övningledaren i eneriteknik! Dåliga på att svara på frågor!» (Ganska bra)
- Hjälpsamm instutition» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»37 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»25 47%
Hög»20 37%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.45

- Strömningen däremot snodde tid från miljön, tyvärr...» (Lagom)
- För visso mycket att göra, men det hela fröbleknade i jämförelse med strömningen» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid. Man fick prioritera bort strömingsmekanik för mycket.» (Hög)
- Inlämningarnas omfattning har gjort att man inte hunnit räkna eller läsa något annat i miljön. Detta är mycket synd då jag tror detta kunde varit ett väldigt intressant ämne.» (Hög)
- för hög med tanke på att strömningen var EXTREMT hög...men o andra sidan var tentan inte så jätte jättesvår...kommer att klara den nästa gång=)» (Hög)
- Mycket att göra med inlämningsuppgifterna. Kolliderar lite väl mycket med konstruktionsuppgifter och labbar i strömningsmekanik.» (Hög)
- Det fanns väldigt många uppgifter som man skulle räkna, med i många fall inte allt för tydliga lösningar.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»10 18%
Hög»17 32%
För hög»25 47%

Genomsnitt: 4.22

- läste Materialteknik samtidigt» (Hög)
- Strömningen var tung, fast härlig också =)» (Hög)
- Att hinna med att läsa, räkna, labba och göra inlämningsuppgifter i både M&ET och Strömningsmekaniken var inte det lättaste.» (Hög)
- Strömningen är svår vilket gör att arbetsbelastningen blir hög till för hög.» (Hög)
- Strömningsmekaniken var väldigt tung.» (För hög)
- Strömningen tog välidigt mycket tid, men det gjorde även miljön. » (För hög)
- Strömningen var på tok för stor kurs. Skär ner i material!» (För hög)
- Strömning och miljö samma läsperiod är ingen bra kombination då både har mycket hög arbetsbelastning!» (För hög)
- Värsta perioden hittills på tre år! Utan tvekan=(» (För hög)
- För mycket att göra med alla inlämningsuppgifter, konstruktionsuppgifter, labbar och dessutom räkneuppgifter som måste räknas.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»13 24%
Godkänt»18 33%
Gott»14 26%
Mycket gott»3 5%

Genomsnitt: 2.94

- Genomgående Extremt tråkiga föreläsare i Energidelen. Dåligt att ej föreläsningsanteckningarna låg uppe i tid.» (Mycket dåligt)
- För många olika föreläsare. inget sammanhang» (Mycket dåligt)
- Det hjälper om man formulerar övningsuppgifter som går att förstå, då rent text-mässigt. Detta gäller i princip enbart miljö-delen.» (Dåligt)
- Oklart vad det exakta syftet var» (Dåligt)
- Alldeles för spretig kurs för att den ska vara godkänd. » (Dåligt)
- ..» (Dåligt)
- Riktigt dåliga räkneövningar. ingen av övningsledarna kunde riktigt förklara sig och det fram gick aldrig någon stuktur i lösningarna. » (Dåligt)
- intressant ämne, men att räkna på så mycket på kor ökar inte ens förståelse speciellt mycket. extremt ojämn kvalitet på föreläsningarna, en del superbra och andra usla.» (Godkänt)
- Lite rörigt med alla olika föreläsningar och föreläsare. Svårt att se den röda tråden i kursen.» (Godkänt)
- spännande kurs som tyvärr var för stor och bredd för att lära sig allt ordentligt » (Godkänt)
- Rörigt upplägg där förelsäningarna hoppar mellan miljödelen och energidelen. Ingen röd tråd i kursen. Hur kan 3 poäng miljö och 3 poäng energi bli 5 poäng miljö- och energiteknik. Har något tagits bort?» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs som gav mycket nya synvinklar som jag tidigare inte hade en aning om. Det är så sällan miljöaspekten tas upp i andra kurser så det var på tiden att det gjordes.» (Mycket gott)
- Kursen delger viktig kunnskap som alla i dagens samhälle borde ha.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- Miljöföreläsningar, inlämningsuppgifter»
- de bra föreläsningarna om grundläggande orsaker och verkan, samt åtgärder»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt bra, speciellt den andra.»
- inlämningsuppgifterna gjorde väldigt mycket för inlärningen!»
- Marias föreläsningar som var toppen!!»
- Inlämningarna var lagom och lärorika.»
- Att det tas upp många perspektiv på föreläsningarna.»
- Energin»
- Förelsäningarna har fungerat bra och inlämningsuppgifterna har också funkat bra»
- De intressanta föreläsningarna inom hållbara energisystem och alternativa energisystem.»
- inlämningsuppgifterna»
- inlämningsuppgifter »
- Bra att inlämningsuppgifterna berörde samma områden som tentan, dvs man kunde betrakta obligatoriska moment som tentaplugg.»
- ..»
- christian azars föreläsning var bra :)»
- Föreläsningarna med lite variernade föreläsare. Är intressant att få olika aspekter och delar av miljö och energi förklarade för sig. Var intressant att även politiska styrmedel togs upp.»
- Upplägget. Kalas med två seperata delar av kursen först miljö och sen energi»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Ni bör helt göra om kursen och fundera på hur ni ska göra för att få oss att förstå räkneövningarna. »
- Maria Grahn som föreläsare.»
- Christian Azar och Maria Grahns föreläsningar, så även han som höll i avverkning i sydamerika mm. Inl. uppgifterna var helt ok.»
- Det breda synsättet. Att vi får lära oss hur allt hänger samman. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningsuppgifterna»
- Ta bort alla som inte är engagerade på riktigt när de föreläser»
- kor och grisar kan tonas ned LITE, att man ska släcka lampan och isolera väl är självklart - behövs inte en hel föreläsning för det»
- En rimlg tenta, rent tidsmässigt var det katastrof.. Har aldrig varit med om att så många suttit kvar så länge! Förläng tiden eller korta tentat. Det är taskigt att kugga på att man inte hinner svara.»
- Ibland tenderade föreläsarna att upprepa det någon annan sagt.»
- tentan»
- ändra kurslitteratur, många mkt dåliga föreläsare och handledare, inte det minsta nöjd med kursen. Många tyckte att det skulle bli en intressant kurs eftersom det är ett aktuellt ämne men alla jag pratat med är mkt besvikna!!!!!SKÄRPNING!»
- Tydligare struktur. Blir lätt rörigt med så många olika delar och föreläsare och därför krävs en tydligare struktur för att man ska kunna ta till sig allt och förstå vad som är det viktigaste med varje delmomement samt hur dessa hänger ihop.»
- Tentan på tok för svår i förhållande till kursen. Fler räkneövningar då så stor del av tentan var räkning. Strömningen hade väl 17-18 räkneövningar jämfört med miljöns 3(?).»
- Tydligare mål för miljödelen»
- Satsa mer på framtidstänkade och vad vi som maskinare kan göra för att tänka minska effekter på miljö m.m.»
- Se till att de som föreläser är engagerade och tycker det är roligt för annars blir föreläsningen inte det minsta givande. Så var fallet under föreläsningarna om CO2-avskiljning/förbränning, försurning/övergödning samt matsystemen vilket är tråkigt då ämnena som sådana är intressanta.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Räkneövningarna borde kunna läggas upp bättre och sen tycker jag att ¨,hela kursen i sig borde visa mer vad man har för nytta av den, kändes lite som en "flum"-kurs ibland!»
- Försök att strukturera upp kursen lite mer så man får en känsla av en röd tråd genom kursen.»
- förminska kursen och gå igenom de som är menningen att vi ska kunna mer och utelämna resten. »
- Det måste vara möjligt att hinna skriva klart tentan utan att stressa sig igenom varje uppgift.»
- Någon slags rödtråd genom kursen vore bra. Övningarna borde bli bättre! De gav ingenting! Alldeles för många Powerpoint bilder. Vi elever blir alltid tillsagda att hålla nere på våra powerpoint bilder när vi gör presentationer, det är konstigt att det inte gäller för föreläsare! Prata hellre länge om samma bild!»
- ..»
- mer samordnad kursinfo, bättre struktur på hemsida, och föreläsningsanteckningar på hemsidan som inte är gigantiskt stora o har bilder i bakgrunden.. »
- Försöka få det att fungera bättre att läsa kursen parallellt med Strömningsmekaniken.»
- En röd tråd behövs till föreläsningarna och teorin som används på övningar och i inlämningsuppgifter bör gås igenom innan på föreläsningarna.»
- Tentamens omfattning. Att i princip ingen går innan tentatiden är slut tyder på för få poäng per nedlagd tidsenhet.»
- Se över omfattningen på tentan. Jag lämnade salen klockan 17.55 och då var jag den tredje som gick. Och det är väldigt ovanligt! Man hann inte helt enkelt. Tråkigt!»
- Räkneövningarna!!!!»
- Se till att ge i stort sett alla föreläsare en charmkurs, så det inte verkar som de är dittvingade, utan är där för att det är roligt att föra vidare allt de kan. Se till att poängtera det som är viktigt!!!»
- Tycker liksom många andra att det är fysiskt omöjligt att hinna svara på alla tentamensfrågor på utsatt tid. I vår sal var det en person som gick innan tiden var ute, alla andra satt och skrev hysteriskt när tiden var slut.»
- Upplägg, varför Miljö & Energi, skulle vart två egna kurser. Miljödelen är väldigt diffus. Kommunikationen föreläsare emellan borde bli bättre, varför ska man behöva se samma saker flera gånger om från olika föreläsare, då finns det mer produtiva sätt att tillbringa sin tid.»
- balans i tentafrågor speciellt omfattning av räknetal på tentamen...för stora»
- Minde räkning på mat och etanolframställning. Hur man räknar tycker jag INTE är det viktigaste. Det är förståelsen, vad vi kan förändra som är det. Frågorna på övergödning och försurning var jobbiga på tentan. Svårt att veta hur mycket som krävdes av en.»

16. Övriga kommentarer

- intressant ämne, men väldigt brett och spretigt...känns som att inte all information hade någon verklig relevans, varken som ingenjörer eller i allmänbildande syfte»
- Det hände att tempot var lite för snabbt på räkneövningarna.»
- Var det tänkt att någon skulle hinna göra alla uppgifter på tentan? För lite tid, för många uppgifter eller för omfattande uppgifter....»
- Tentan var alledeles för stor, det fanns inte tid att göra alla frågor!!»
- Tentamen var för tidskrävande, att hinna med alla uppgifter fungerade inte alls.»
- Maria Grahns föreläsningar var riktigt bra!»
- ..»
- inlämningsuppgifterna var bra och lärorika men med den tid de tar att göra borde de få större vikt i jämförelse med tentan. På tentan får vissa frågor väldigt stor betydelse i förhållande till hur mycket de tas upp i kursen. »
- En dugga eller två i smaband med inlämnade uppgifter när det krävs 50% för godkänt.»
- Lägg gärna ut genomgående information om kurslitteraturen innan kursen börjar. Heter kursen Miljö & Energiteknik, eller Miljö- & Energiteknik? Står olika överallt.»
- Jag tycker att det var en bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från