ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-17 - 2010-01-25
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»11 15%
Cirka 20 timmar»28 40%
Cirka 25 timmar»21 30%
Cirka 30 timmar»6 8%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.44

- Inte en timme utöver föreläsningstid.» (Högst 15 timmar)
- svårt att uppskatta» (Högst 15 timmar)
- Räknat som ett snitt.» (Cirka 20 timmar)
- Det var mycket veckan före duggan eftersom man då va tvungen att jobba mycket med både rapporten och att läsa in till duggan» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»4 5%
75%»10 14%
100%»54 78%

Genomsnitt: 4.69

- Bortsett från 2-3 föreläsningar. Deltog i alla moment på kommunikationsdelen.» (100%)
- Värda föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 20%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 40%

Genomsnitt: 2.95

- var längesen man läste dem så kommer ej ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kunde varit mer feedbak på arbetet, där var det vårt att veta vad som önskades!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att de delades ut vid första föreläsningen i pappersform» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 8%
Ja, målen verkar rimliga»52 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.93

- Det skulle varit enklare att fårstå målen, och hur poänsättnignen var på arbetet. NU är det mer en gissning och en förhoppning att arbetets gjort som önskas!» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket inlagt borde delas upp i två och gå in djupare på vardera moment» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»21 34%
Ja, i hög grad»38 62%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.68

- eftersom det endast är duggan så är det få men stora uppgifter på en del av kursen.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var relativt enkelt. Kanske borde varit lite svårare.» (I viss utsträckning)
- Tenatan, ja. Arbetet kändes svårare att implementera kunskaperna i...» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det är hemskt att föreläsare meddelar att man klarar provet om man gjort alla uppgifteri boken, till och med känner igen uppgifter. Detta är UTANTILLKUNSKAP och bygger inte på företåelse. Jag trodde att vi skulle bygga upp enförståelse som skulle hjälpa oss på proven. Inte om vi räknat alla talen eller INTE!!!!» (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

68 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsräckning»0 0%
Ganska mycket»9 13%
Mycket»59 86%

Genomsnitt: 3.86

- Mycket intressant att få lära sig saker som går att applicera på verkligheten.» (Mycket)
- Riktigt intressant att få sätta sig in i föetag och få en föprståelse för vad vi ev ska kunna jobba med!» (Mycket)

7. Tror du att du kommer ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

69 svarande

Inte alls»1 1%
I viss utsräckning»12 17%
Ganska mycket»25 36%
Mycket»31 44%

Genomsnitt: 3.24

- Jag ett intressa har skapats så jag tror att jag själv väljer vägen. Att ha denhär kursen reda första treminen tror jag gör att många väljer att stanna kvar på utbildningen!» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

69 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»35 50%
Mycket bra»29 42%

Genomsnitt: 3.33

- Jag skulle sett gärna sett mer konkreta exempel i momentet "projektarbete", och inte så mycket abstraktioner, vilket jag tyckte det var. Var ibland svårt att förstå vad de var ute efter egentligen, och hur ett bra arbete skulle se ut. Man fick fixa exempel själv från faddrar.» (Ganska dåliga)
- ibland överlappade föreläsarna varandra och ibland missade de vad de trodde den andra skulle ta upp.» (Ganska bra)
- Varierar mellan ganska bra och mycket bra beroende på föreläsare.» (Ganska bra)
- Lite varierande, till exempel har språkinslaget varit på en väldigt låg nivå vilket lett till att ingen har gått på föreläsningarna för att man kunde det från början. Jag hade velat ha mer kring intervjuteknik så att man varit mer förberedd inför intervjun och fått ut mer av den. För att komma in på I måste man ha VG el MVG i både svenska A och B och då behöver man inte veta att man inte ska särskriva. Man måste anpassa bättre efter programmen. Ekonomi föreläsningarna har varit bra. Det skulle också behövas mer kommunikation mellan alla tre lärare som har hand om kursen, en del upprepningar och en del som missades pga detta.» (Ganska bra)
- Dock pratade Fia och Hans om samma sker. De borde ha pratat ihop sig mera och inte gå in på "varandras" saker» (Ganska bra)
- JM exemplarisk!» (Mycket bra)
- Jan Möller var mycket bra» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

69 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»8 11%
Ganska bra»38 55%
Mycket bra»21 30%

Genomsnitt: 3.13

- "Kalkyler som beslutsunderlag" är väldigt rörig och det är svårt att få en överblick. Märks att det inte är en teknolog som skrivit den... » (Ganska dålig)
- ganska ytligt, stod om allt men inte särskilt bra om något» (Ganska dålig)
- Föreläsningarna var det som var mest givande.» (Ganska bra)
- Övningar i industriell ekonomi är mycket bra. Den gröna boken kändes inte relevant när det kom till att lära sig det som skulle komma på duggan. Innehållet kan säkert vara intressant men det är svårt att som student motivera sig att läsa den när det går att klara sig bättre med föreläsningsanteckningar.» (Ganska bra)
- faktaboken, litet nja...» (Ganska bra)
- Möllers egna övningsbok var mycket användbar» (Mycket bra)
- Jan Möllers övningar - mycket bra Göran Andersson - sådär» (Mycket bra)
- Den gröna är bra. Och Mölles är tråkig, men nyttig!» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om powerpoint-bilderna?

69 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»42 60%
Mycket bra»20 28%

Genomsnitt: 3.18

- Föreläsarna ligger rätt så mycket kvar i OH..» (Ganska dåliga)
- vissa kan innehålla lite väl mycket text, bättre men fler och endast huvudorden.» (Ganska bra)
- Kunde varit bättre numrerade efter någon lågisk ordning» (Ganska bra)
- Powerpointbilderna tillsammans gav en bra helhetsbild av vad som var viktigt att lära sig i kursen.» (Mycket bra)
- Bra med färdigederade utgåvor för egna anteckningar (6 bilder /A4)» (Mycket bra)
- Bra att föreläsarna la upp dem innan föreläsningen så man kunde skumma igenom innan.» (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»23 33%
Mycket bra»40 57%

Genomsnitt: 3.47

- Blev mycket upprörd över att gästföreläsningen var lagd på annan tid i Time Edit än den var egentligen, missade större delen eftersom vi bokat in intervju med caset just då!» (Mycket dåligt)
- Mycket irriterad av att fel kurslitteratur stod uppskriven. Köpte fel bok och nekades sedan byte på cremona pga smärre skador. Skriv rätt eller skriv inget alls.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan hade fel litteraturlista - den lurades!» (Ganska dåligt)
- Dåligt att informationenn om kurslitteratur inte stämde på kurs-pm och kurshemsidan och att kurs-pm kom ut så sent.» (Ganska bra)
- Ibland kom vissa saker ut lite sent på hemsidan, jag skulle också uppskatta att kurslitteraturen ligger ute innan kursens start så att man kan skaffa den innan för att inte behöva komma efter redan från början. Schemat har ju inte fungerat så bra eftersom det ändrats utan lärarnas vetskap. Det behöver bli mer samordnat.» (Ganska bra)
- Allt föreläsningsmaterial var ute i god tid, vilket är det viktigaste.» (Mycket bra)
- Möjligen kom PP ut lite sent» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om lärarnas ämneskompetens?

69 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»53 76%

Genomsnitt: 3.76

- Svenska undervisnignen var under vår nivå!» (Ganska bra)
- han kan sitt ämne men svävar ut en del...» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om gästföreläsningen (Björn Örtendahl, KPMG)?

61 svarande

Mycket dålig»2 3%
Ganska dålig»15 24%
Ganska bra»33 54%
Mycket bra»11 18%

Genomsnitt: 2.86

- Närvarade ej.» (?)
- var inte där» (?)
- Den enda föreläsningen jag missade...» (?)
- Gick tyvärr inte på den föreläsningen» (?)
- missade den, var på intevju» (?)
- var inte där» (?)
- Dåligt att vi fick fel information om tid för denna föreäläsning.» (Ganska dålig)
- Han verkade nervös och var väldigt saklig och blev då ganska ointressant» (Ganska dålig)
- oentusiastisk föreläsare och något luddig föreläsning» (Ganska dålig)
- Det märktes ganska tydligt att det inte var något vi behövde kunna på tentan. Många obegripliga facktermer etc. Tidsbegränsad och rationell som man är slår man (i alla fall jag) dövörat till.» (Ganska dålig)
- Monoton talare, ej särskilt intresseväckande» (Ganska dålig)
- Inte så relevant till just min grups arbete» (Ganska dålig)
- Missade som sagt eftersom vi trodde att det var på annan tid.» (Ganska bra)
- Tråkigt bara att vi ej fick se den hyllade ordinarie gästföreläsaren.» (Ganska bra)
- Intressant att höra någon från "utsidan" och berätta och hålla ämnesspecifika föreläsningar och inte som i många andra fall att man för höra om bokslut och liknande från företagen. Mer sådant i undervisningen!» (Mycket bra)
- Väldigt bra fakta och han delade med sig utav sina erfarenheter. Sådant som man kommer att kunna använda när man senare kommer ut och jobbar. Inte bara fakta utan lite kring hur det verkligen fungerar när man applicerar det ute på företagen. Lite monotont framför ibland bara.» (Mycket bra)
- Kul att få variation och han var duktig på att förenkla. » (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om kursstrukturen/-innehållet?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dålig»3 4%
Ganska bra»38 55%
Mycket bra»27 39%

Genomsnitt: 3.35

- Tycker det är bra med en mindre tenta och ett grupparbete.» (Ganska bra)
- Bra med provet först!» (Ganska bra)
- Mycket bra med två delmoment, tenta och case.» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om duggan?

68 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 4%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»31 45%

Genomsnitt: 3.41

- lätt » (Ganska dålig)
- Väldigt lätt, testade inte hur mycket vi kunde.» (Ganska dålig)
- Lite för enkel» (Ganska bra)
- För lätt. Jag ville visa mer kunskap. » (Ganska bra)
- Jag tycker det blir lite konstigt att en enda uppgift kan ge nästan 30 poäng, kanske skulle ha fler lite mindre omfattande istället? » (Ganska bra)
- Investeringsuppgiften var dock väldigt svår. Flera saker vi inte tagit upp men det var väl meningen att vara lite utanför kursen för att man ska kunna tänka ut själv hur man ska lösa det.» (Ganska bra)
- Jag gillar inte att det är kopierade tal från Mölles bok- utantillkunskap» (Ganska bra)

16. Vad tyckte du om projektarbetet?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»32 46%
Mycket bra»32 46%

Genomsnitt: 3.39

- Det var svårt att veta hur man skulle skriva arbetet, ett enda tillfälle för handledning kändes lite eftersom det var första gången vi skrev en sådan här rapport (Förra ekonomikursens inlämningsarbete hade inte samma krav.) » (Ganska dåligt)
- Svårt att få den information man behövde från företaget.» (Ganska dåligt)
- Lite luddig introduktion, olika besked från olika handledare och vi fick inte chans att komma igång förän långt i i kursen, enligt min mening.» (Ganska bra)
- Alltid lärorikt att få jobba i grupp men samtidigt svårt att göra sitt yttersta. » (Ganska bra)
- Tycker om arbetsformen, troligtvis något som kommer vara en stor del i vårt framtida arbetsliv så det är bra att vi tidigt introduceras till detta.» (Ganska bra)
- Väldigt lärorikt, men hade velat ha mer stöd inför intervjun som sagt och man hade behövt ha mer introduktion i de olika teman som fanns för att nu kom man ut till företagen och visste inte mycket alls om ämnet man skulle intervjua kring.» (Ganska bra)
- möjligen svårkopplat till övriga kursmålen» (Ganska bra)
- Intressant att ta kontakt med ett riktigt fötetag» (Mycket bra)
- Det var riktigt kul att få intervjua ett stort företag!» (Mycket bra)
- Det märks att vi ska tränas i olika scenarion och internanalys var något vi tränades i. Snyggt!» (Mycket bra)
- Jag tycker det var roligt att vara ute hos ett verkligt företag och se hur det går till på riktigt» (Mycket bra)
- Dålig handledning om man skitar mot stjärnorna,)» (Mycket bra)

17. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

68 svarande

Mycket dålig»3 4%
Ganska dålig»23 33%
Ganska bra»32 47%
Mycket bra»10 14%

Genomsnitt: 2.72

- Olika personer sa olika saker. Inga direkta och klara svar. Även om man ska kunna göra mkt själv så krävs bättre riktlinjer. » (Mycket dålig)
- För lite handledning, alltså där man träffas. Mailkontakt fungerar inte lika bra.» (Ganska dålig)
- Väldigt mycket motstridig information, dels från Hans om disposition men också från kommunikationsexaminatorerna.» (Ganska dålig)
- Skulle vilja ha fler tillfällen med handledaren.» (Ganska dålig)
- Lite tydligare skriftliga kommentarer så att inga missförstånd uppstår, då man inte kommer ihåg allt som sägs under mötet.» (Ganska dålig)
- Fick väldigt olika synpunkter från de olika handledarna som inte överensstämde och de gav även olika information beroende på när eller vem som frågade. » (Ganska dålig)
- Fokus låg på språket - inte innehållet.. Borde vara tvärtom? » (Ganska dålig)
- Svårt att nå handledare, lång svarstid på mail.» (Ganska dålig)
- Ganska ofullständiga och intetsägande svar på de frågor vi ställde.» (Ganska dålig)
- Gav inte mkt. Oklart syfte. » (Ganska dålig)
- Det verkade inte riktigt som att handledarna hde full koll på upplägget sinsemellan. Fick olika direktiv från olika handledare. Sedan tyckte jag handledningstillfällena var lite dåligt planerade, kunde ha varit mer mot slutet när folk hade kommit någonvart med rapporten. Nu kolliderade de nästan med duggan och då prioriterades naturligtvis den. » (Ganska dålig)
- Att ha handledning måndag morgon, då fredagen tidigare var dugga var svårt. Om handledare då inte jobbar helg blir det ett jättejobb innan duggan.» (Ganska bra)
- Handledarna borde ha pratat ihop sig bättre om hur de ville ha det. "Språkvetaren" sa en sak medans Hans sa hur han ville att det skulle se ut.» (Ganska bra)
- Skulle behöva mer handledning i slutet av processen istället för mycket i början.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om grupp och handledare hade möjlighet att utvärdera arbetet tillsammans efter bedömning» (Ganska bra)
- Kunde varit bättre och tydligare respons» (Ganska bra)
- Ibland inte så konstruktiv kritik, kunde ha lagts fram lite smidigare, inte för att det var något allvarligt men det är bra att tänka på hur man säger saker för att den som tar emot den ska få ut så mycket som möjligt utav den. Sedan var handledningen lite splittrad ibland, då är det svårt att veta vem man ska lyssna på...» (Ganska bra)
- har inte utnyttjat resursen optimalt. » (Ganska bra)
- svårt att veta vad som krävdes för de högre betygen» (Ganska bra)
- skulle gärna ha lagt den lite senare för man hinner inte riktigt komma på frågor i ett tidigt skede de kommer ofta efter ett tag.» (Ganska bra)

18. Vad tyckte du om Kommunikationsmomentet?

69 svarande

Mycket dåligt»16 23%
Ganska dåligt»29 42%
Ganska bra»17 24%
Mycket bra»7 10%

Genomsnitt: 2.21

- Höll en mycket låg nivå, mycket självklara saker om särskrivningar etc. Jag trodde det skulle bli intressant men det var bara repetition fr högstadiet och gymnasiet.» (Mycket dåligt)
- Kändes helt ovidkommande, visst är det viktigt men undervisningstillfällena gav inget överhuvudtaget.» (Mycket dåligt)
- Kunde ha varit hjälpsamt, men kommunikationsföreläsningarna berörde absolut ingenting av värde. Hur en artikel skiljer sig från en dikt är kunskap som nog alla på I-programmet sedan länge besitter. Det vore mer värdefullt att få lära sig termer och fackord samt de stilistiska greppen som kan behövas i ett ekonomi-case.» (Mycket dåligt)
- jag lär mig genom att skriva rapport och få feedback, inte genom att sitta på en ointressant/meningslös föreläsning eller övning.» (Mycket dåligt)
- Inte relevant innehåll för I:are som sagts tidigare. Det kändes inte relevant att få reda på att jag inte ska särskriva, det trodde jag att man skulle kunna nu, utan mer avancerat och gärna intervjuteknik.» (Mycket dåligt)
- Låg nivå- skulle kunna fått ett kompendium med allt viktigt som man kan slå i när man väl skriver ett arbete» (Mycket dåligt)
- Så basic att en mellanstadieelev hade klarat av det. Om vi skall läsa kommunikation så vill man lära sig mer språkliga termer som rör ekonomi m.m men övningen "hitta felet i meningen" var skrattretande och man hade kunnat använda tiden på så mycket bättre sätt.» (Mycket dåligt)
- Föreläste om sådant man redan kan. Borde göras svårare.» (Mycket dåligt)
- Fick inte mycket språklig respons över huvudtaget.» (Ganska dåligt)
- mycket kunde man redan och mycket var inte ens relevant» (Ganska dåligt)
- Lite väl klyschigt. » (Ganska dåligt)
- Kunnde varit mer enhetlig. » (Ganska dåligt)
- Mycket av informationen på föreläsningarna kändes inte relevant.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte föreläsningarna är relevanta, det som de går igenom är sådant man redan vet och det ger inte så mkt hjälp till arbetet. Dom borde gå in mer på hur man skriver en vetenskaplig text, nu går de mest igenom allmänt om att skriva olika texter. Känner inte att jag utvecklades så mycket med hjälp av föreläsningar/övingarna inom kommunikationsmomentet. » (Ganska dåligt)
- Fullständigt meningslöst för mig, men det var många som garanterat behövde detta moment. Själva genomgången var ganska bra oavsett om man redan kan det eller inte.» (Ganska dåligt)
- Tror att de flesta kände att de inte lärde sig något nytt. Man borde höja nivån. De flesta kände att de inte gav så mycket.» (Ganska dåligt)
- Två nästan identiska föreläsningar. Det som sades var långt under min nivå. Nivån var snarare anpassad för en högstadieelev. Ej sakligt, utan för allmän om "språket". » (Ganska dåligt)
- Varierande kvalitet, skulle behövas mer konkret undervisning kring dispositioner och källhänvisning. Mer exempel! Ibland säger olika lärare olika saker, bättre kommunikation. » (Ganska dåligt)
- Lite för barnslig nivå. kunde ha börjat på en högre nivå och inte ha med exempel i stil med att det är skillnad på "kassapersonal" och "kassa personal". Peerresponse var bra!» (Ganska dåligt)
- Kändes väldigt lösryckt och distanserat från resten av kursen.» (Ganska dåligt)
- kunde varit lite mer specifikt för hur vi skriver rapporter på I» (Ganska bra)
- Skönt med lite slappa lektioner.» (Ganska bra)
- Allt kändes inte jätterelevant.» (Ganska bra)
- Nyttigt att detta kommer i ett tidigt stadium av utb.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 24%
Mycket bra»48 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- under projektarbetet fungerade samarbetet dåligt, hamnade i en grupp där alla hade olika ambitionsnivå vilket ledde till svårigheter under hela projektarbetet» (Mycket dåligt)
- Mycket tjafs, olika ambitionsnivåer och förmågor» (Ganska dåligt)
- En av sex i gruppen gled bara med och gjorde inget, i övrigt utmärkt!» (Ganska bra)
- 6 personer i samma grupp var för många» (Ganska bra)
- Gruppen har fungerat bra!» (Mycket bra)
- Vi var en bra grupp och hade kul. » (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»3 4%
Låg»5 7%
Lagom»41 59%
Hög»19 27%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.14

- Ojämn, ibland hög.» (Lagom)
- Det blev lite ont om tid att avsluta projektarbetet eftersom vi hade duggan i samma veva som man skulle försöka komma igång att skriva.» (Hög)
- Den kändes hög men det berodde mycket på oss studenter man bör börja tidigt och inte sent.» (Hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»2 2%
Låg»1 1%
Lagom»29 42%
Hög»30 44%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.54

- Lagom men som tidigare, ojämn. När projektet och duggan närmade sig och matten var i full gång var det ganska mycket.» (?)
- Dålig lärare i mattekursen gjorde att man blev frustrerad och var tvungen att lägga väldigt mycket tid på matten.» (För hög)
- Efter som vi fick läsa in en hel mattekurs utan särskillt mycket hjälp. Vår matteföreläsare var inte alls bra!» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 14%
Gott»33 48%
Mycket gott»25 36%

Genomsnitt: 4.22

- En trevlig kurs med många roliga minnen!» (Gott)
- Hans Lövsten och Jan Möller komplementerar varandra mycket bra. Hans står för mer formell och akademisk utbildning medan Jan bidrar med mycket verklighetsförankrad undervisning (mycket konkreta exempel).» (Mycket gott)
- Jan Möller är en riktigt bra föreläsare, han vet vad han snackar om!» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Möller. Han är toppen!»
- Jan Möller, bra föreläsningar.»
- Projektarbetet.»
- Strukturen med en tidig dugga och inlämningsarbetet senare.»
- Jan Möller»
- Duggans upplägg. »
- Upplägget med dugga och grupparbete»
- Jan Möller som föreläsare.»
- Hans Löfsten»
- Variereande arbete med både dugga och projektarbete. »
- pp-presentationerna»
- Tycker föreläsningarna och övningarna i övningsboken var bra.»
- Frågestunden! »
- Jan Möller samt kursens utformning med en tenta och ett case.»
- Den gode Möller.»
- möller och hans litteratur»
- Dugga + projekt»
- Det var kanon att ha en dugga och ett projekt. tycker dock att man skall få lite tydligare riktlinjer till projektet. Föreläsningarna har varit jättebra med powerpointsen, man fick ut väldigt mycket av dem och har lärt sig för livet. »
- Jan Möller»
- Lärarna. »
- Överlag ett bra upplägg.»
- duggan låg under rätt vecka, det skapade en jämnare belastning. »
- Gästföreläsning, Jan Möller, Hans Löfsten. Dugga som inte är under tentaveckan, skönt att ha det lite utspritt under perioden. »
- Det är inte jättemycket som behöver förrendras. I det stora hela fugerade kursen bra. En lite sak kan vara att föreläsaren svävade ut ganska mycket från ämnet.»
- Jan Möller»
- Kurslitteratur och föreläsare»
- Mycket bra övningsbok och bra med tillfällen för konsultation!»
- Jan Möller!»
- projektarbetet»
- Lärarna samt uppdelning med dugga och projektarbete!»
- Jan Möller »
- Gästföreläsare, upplägget gillade jag, med både en dugga och ett projekt.»
- Jan Möllers övningsbok och powerpoints»
- JM, övningsboken»
- Mölles historier:)»
- Jan Möllers undervisningsstil»
- Jan Möller»
- jan möller»
- Jan Möller: mycket bra föreläsare, kan verkligen undervisa och förklara.»
- böckerna»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommunikationsinslaget. Det gav inte särskilt mycket. Föreläsningarna och övningen skulle väl vara till hjälp i projektarbetet men upplevde aldrig det.»
- Allt utom projektarbetet. Föreläsningarna var katastrofalt dåliga. En föreläsare som lägger mer eller mindre 40-45 minuter per föreläsning åt att tala om sig själv och sina bedrifter bidrar inte till något annat än insyn i dennes privatliv. Projekthandledningen var ostrukturerad och bidrog inte alls till att förbättre arbetet. Varje grupp verkade ha fått helt olika riktlinjer att förhålla sig till och examinatorn sade emot sig själv vid fler än två tillfällen gällande rapportstruktur.»
- Internkommunikationen mellan föreläsarna verkar vara obefintlig, föreläsarna frågar jämt om vi gått igenom det ena eller andra med andra föreläsare.»
- Balanced scorecard-inslaget. Kräver antingen större uppmärksamhet eller så får det tas bort helt.»
- Kommunikationsinslaget gav inte mycket. Skulle vara bra om vi fick fler handledartillfällen till projektarbetet.»
- Gärna svart på vitt hur och vad som ska vara med i case-delen.»
- skippa gästföreläsningen och kommunikationstillägget»
- Kommunikationen var oerhört tråkig!!! Handledarna har dessutom varit oense om rapportens upplägg, vilket försvårat vårt skrivande. Hans och Annamaria har sagt helt olika saker.»
- Ta bort eller förändra kommunikationsinslaget»
- Bättre och klarare riktlinjer om arbetet och vad som krävs av en. »
- projektet, mer uppstyrt. kändes lite flummigt.»
- KOmmunikationsinslaget gav inte så mycket.»
- Bättre kontakt mellan handledare och grupp under projektarbetet.»
- Kommunikationsmomentet bör omformas.»
- Gästföreläsningen och handledningen.»
- att Möller och Hans inte ska överlappa varandras föreläsningar»
- Språkdelen/Kommunikationsdelen var som anpassad för högstadieelever»
- Kommunikationsdelen bör ändras, höj nivån, man fick inte ut så mcyket av den som man hoppats.»
- Tydligare handledning av projektet. Inga flummiga kommunikationsmoment. »
- Mer konkret handledning till grupparbetet avseende disposition och källhänvisning. »
- Jan Möllers föreläsningar och mer tyngd på prestationsmått om detta är något man önskar lära ut om.»
- Upplägget för handledning, kommunikationsinslaget. »
- Kommunikationsinslagets "lektioner". De höll en pinsam nivå stundtals.»
- Jag tycker de Hans och Jan måste prata ihop sig lite mer angående vad de föreläser om, flera gånger fick vi studenter frågan om vi redan hade gått igenom detta med den andre, och på samma sätt blev det då en del upprepningar eftersom båda föreläsde om samma sak. Med mer kommunikation dem emellan tror jag det hade kunnat undvikas. »
- Fler hanledningstillfällen inför projektarbetet»
- kommunikationsmomentet»
- Kommunikation mellan lärarna bör bli bättre. De bör prata mer med varandra om vad som gåtts igenom och vad den andra bör gå igenom bättre kontakt helt enkelt. Kommunikation med lärarna som höll i språkmomentet bör också bli bättre. I kursen hade Hans och komunikationslärarna inte ens samma bild av hur en projektrapport bör skrivas »
- Kommunikationsinslaget behöver förbättras, högre nivå och intervjuteknik. Bättre kommunikation mellan lärarna, så att saker inte faller mellan stolarna och ingen av dem tar ansvar. Tidigare föreläsningar om de olika temana i projektet, en kort intro i varje tema så att man vet vad man väljer och inte får reda på det när man precis ska lämna in som nästan var fallet i vår grupp, med BSc, och prestationsmått som helt hoppades över i föreläsningarna.»
- Informationen om projektarbetet, vi fick mycket olika information beroende på vem vi frågade och informationen ändrades dessutom från dag till dag. Det var förvirrande. »
- Tydligare faktaföreläsningar inför proj.arb.»
- Projektarbete och kommunikationsmomentet. mer konkretion och fokus på arbetets upplägg. innehållsförteckning mm.»
- Kommunikationsmomentet»
- Kommunikationen, jag tror det var få som lärde sig något på den»
- både fia och hans höll väldigt lika föreläsningar om casestrukturen»
- Jag tycker det är fel av lärarna att säga att man borde får en 4 eller 5 i kursen, ungefär som om man "måste" det. Jag vill ställa mina egna krav och inte känna mig sämre än de andra om jag bara får en 3 i kursen, trots att jag försökt.»

25. Övriga kommentarer

- Kursen gav ett oseriöst intryck och passar in betydligt bättre på ett gymnasium än på en högskola.»
- I övrigt en mycket givande kurs, intressant ämne och roliga räkneuppgifter! »
- överlag nöjd!»
- Bra innehåll i kursen.»
- bra struktur i kursen, givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från