ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL - ht11 Arbetsorganisation, TEK330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2012-01-20
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»9 37%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.29

- Projektet + mer intensivt emot tentatillfället.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 29%
100%»17 70%

Genomsnitt: 4.7

- De föreläsningar jag inte deltagit på har varit pga sjukdom. » (75%)
- Föreläsningarna har varit mycket intressanta och då jag inte deltagit har detta berott på andra ansvar.» (75%)
- Har aspat och flyttat.» (75%)
- En intressant kurs som ger saker du direkt kan använda i livet, intressant! » (100%)
- Det som har sagts på undervisningarna har varit till mycket stort stöd för kursen totala innehåll. Det var till otroligt stor hjälp att ha bra annteckningar och bra närvaro från undervisningarna inför tentan. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 62%

Genomsnitt: 3.45

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»17 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- En bra tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.54

- Allt står ju i boken.» (Mycket liten)
- Dan"s powerpointsystem har varit perfekt! Då de lagts upp på hemsidan innan lektionen så de som velat läsa igenom kan göra det. Det ger även möjligheten att skriva ut de viktiga stödorden innan så att man istället kan lyssna och anteckna ner relevanta grejer Dan säger vi sidan. Det blev även lättare att förstå boken då undervisningen ger ytterligare en förklaring och synvinkel. Det ger även ett bra stöd till litteraturen när man läser.» (Mycket stor)
- Dan var duktig på att föreläsa och det blev intressant och lärorikt!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.16

- Kurslitteraturen var bra men det absolut viktigtaste var annteckningar från föreläsningarna!» (Ganska liten)
- kursboken använde jag inte mkt. » (Ganska liten)
- Avgörande. Genom powerpointsen visste man vad som var viktigast i kursen och kunde fokusera på det. Hade haft den kunskap jag har idag om jag bara blivit tillgiven boken. » (Mycket stor)
- Min taktik: Kolla på PowerPoint bilderna från lektionerna. Sammanfatta de punkter som står där med hjälp av boken, lär dig det och du har just fått en 4a på kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»21 87%

Genomsnitt: 3.79

- Superbra att lägga upp allt material, speciellt föreläsningsmaterial, på kurshemsidan :) Det var bra att man kunde skriva ut powerpointarna i förväg och ha med till lektionerna. Dock kom jag på det för sent, så Dan skulle kanske kunna tipsa nästa klass att man, om man vill, kan göra sina lektionsanteckningar på de powerpointlapparna.» (Mycket bra)
- gamla portalen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Dan är lätt att föra dialog med och säger sig vara kontaktbara även utanför skoltid (även om jag aldrig haft det behovet själv)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Var i samma grupp som i föregående kurs (Ingenjörsmetodik), men detta grupparbetet fungerade mycket bättre än förra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 58%
Hög»8 33%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.5

- la kanske ner lite för mycket tid på projeket» (Lagom)
- Vi har i dagsläget inte fått tillbaka vårt arbete så jag vet inte vilken nivå det hamnade på men jag kan tycka att det vi åstakom var nästan lite väl mycket för antalet poäng. » (Hög)
- Just att det både var ett projekt (som jag tror många la ner väldigt mycket krut på) och en tenta gjorde att det kändes som väldigt mycket..» (Hög)
- Med tanke på projektarbetet och slutredovisningen tyckte jag tentan var aningen för svår.» (För hög)
- Det kändes lite väl mycket med både ett stort grupparbete och en stor tenta. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 62%
Hög»8 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 16%
Gott»13 54%
Mycket gott»7 29%

Genomsnitt: 4.12

- Rolig och intressant kurs! Dan gjorde det bra :) » (Gott)
- Dan är mycket duktig på att undervisa och det märks att han tycker om det också. Exemplifierar bra.» (Mycket gott)
- Intressant, rolig och lärorik kurs med grym lärare!» (Mycket gott)
- En intressant kurs som man kan applicera på sin vardag (till skillnad får 1 variabel m.m) generar kunskap som man oavsett vad har nytta av i livet. Sedan tycker jag att Dan är en riktig stjärna. Han kan sitt ämne grundligt och har en skön personlighet. Man kan ställa sina frågor men även snacka lite skit efter lektionen. Håkan klass! » (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs, bra, strukturerad och stimulerande lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt. Framförallt läraren.»
- Dan, upplägget, »
- Lägga upp föreläsningar som man kan skriva ut och ha med till lektionen och anteckna på, mycket bra.»
- Projekt uppföljningen med projektplan, halvtidsavstämning och handledningstillfällen.»
- bra att projektarbetet inte betygsattes»
- Dan som är en bra föreläsare»
- powerpoint-presentationerna»
- roligt projekt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Större förankring i ämnet genom exempelvis studiebesök. Intervjun under projektarbetet gav mycket och man fick möjlighet att använda/bekräfta teorin i praktiken.»
- Grupparbetet skulle kanske kunna kortas ner lite. Alltså att det inte ställs lika höga krav på det. Kändes som som man behövde lägga ner lite för mycket tid på det, trots att det bara var en uppgift som kunde bli högst godkänd. »
- inget »
- mildare tenta.»
- Finnas info på hemsida»
- boken var inte till så stor användning»
- tydligare kursmål»
- mindre fokus på projekt»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt rolig kurs, jag gillade inslagen av socialpsykologi och liknande. Dessutom känns kursen relevant för samhället och framtida arbeten. 9/10 solar :D»
- bra kurs»
- Tack för en trevlig kurs, Dan! :)»
- det ska inte vara omöjligt att få en femma på kursen. omotiverande inför tentan att få höra av självaste läraren att det är väldigt svårt att få högsta betyg. eftersom det bara är en A-kurs ska man inte behöva gå in för mycket på djupet utan alla ämnen ska beröras ytligt bara.»


Kursutvärderingssystem från