ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Konstruktionslära vt 10, AFT080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-05-25
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Årets kurs har följt de uppdaterade lärandemål som finns formulerade för Studieportalen 2009/10 och som listas nedan. Ange för varje lärandemål hur bra du anser att det har uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Kunna redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.

De centrala sambanden är Newtons gravitatonslag (som ger tyngdkraften) och jämviktssambanden (partikel- och stelkroppsjämvikt). De centrala begreppen är strukturbegreppen mekanism, statiskt bestämd, statiskt obestämd och de olika kraftbegreppen (volymkraft, ytkraft, resultant, komposant, etc.).

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»15 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- En smula rörigt i den powerpointen som lades upp på studieportalen men efter att ha städat lite i frågorna blev det bra. » (Ganska bra)

2. Lärandemål 2 Kunna redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»25 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75

- Kanske till och med lite väl basic?» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3 Kunna skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycksmedel i en utformningsprocess.

Att känna igen olika partikel- och stelkroppsjämvikter, till exempel att när en kraft möter tvärs en lina så blir linkrafterna större ju trubbigare linans vinkel är. Kraftmönstrena som avses är de som hör till de tre uppgifterna: att lyfta upp, att spänna över och att nå ut.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»9 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Är glad att jag hade läst det tidigare, hade varit svårt att förstå annars» (Ganska bra)
- Personligen skulle jag vilja räkna lite mer på det. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 4 Kunna analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.

Ha kunnat följa med på resonemangen som vi hade under "brolaborationen" och med behållning kunnat läsa en text kring arkitektur och konstruktivt verkningssätt - som till litteraturseminariet

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»9 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Även om brolaboorationen var guld, så gick det lite för fort för mig i resonemangen kring hur och varför broarna skulle kollapsa.» (Ganska bra)
- Lite snabbt ibland och svårt att höra. Intressant men kan var tydligare. » (Ganska bra)

5. Lärandemål 5 Kunna uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion.

Vara bekväm med begreppen: Lina, båge, stång, fackverk, balk, ram, och skiva.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»23 71%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.71

- Vissa av begreppen känns lite luddiga när de har presenterats på föreläsningarna. Bättre struktur och mindre hopp emellan dee olika delarna skulle kunna underlätta eventuell förvirring. » (Ganska bra)

6. Lärandemål 6 Kunna uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»11 34%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.28

- Bra att få bygga i modell. Svårt sock att kunna förutse, föll sig inte alltid naturligt. » (Ganska bra)
- Praktiska övningar där man får bygga och pröva själv, mycket bra!» (Mycket bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 12%
Ja, målen verkar rimliga»26 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.93

- Jag är dock inte representativ då jag läst mer fysik och mekanik än vad som krävs för utbildningen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag har läst fysik innan och hade gärna fått räkne exempel på en del uppdifter, tror att det kan vara en positiv utmaning för de som har större kunskap- förstår dock att det kan vara förvirrande för många.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men är något lågt ställda. Det har varit en ganska bra medelväg för att alla ska sluta på ungefär samma nivå men ibland har det kanske gått lite väl snabbt i övergången mellan basic och mer avancerat. » (Ja, målen verkar rimliga)
- slutmålen är rimliga men den krångliga metoden att nå slutmålet är orimligt!» (Ja, målen verkar rimliga)
- En bra men för omfattande kurs. Jag har läst fysik tidigare och klarat mig bra men de flesta andra jag pratat med som inte är bekant med begreppen sedan tidigare har tyckt det varit för svårt» (Nej, målen är för högt ställda)
- manglar fysik och matte.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

33 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»13 41%
För stort omfång i förhållande till poäng»18 58%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.58

- Har lagt väldigt mycket tid och arbete på kursen, känns inte proportioneligt till kursns poängantal» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Men det innebär absolut inte att omfånget ska minskas, endast att poängantalet ska ökas! Annars är det bra som det är.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Nu i efterhand har mycket klarnat men det har varit många frågetecken under kursens gång. Kanske för att den varit så spridd.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- jag blir bestört över att höra att kursen skall slås ihop med två andra kurser.. katastrofalt. Denna kurs är så bred att den skulle behöva ge mer poäng då den var mycket tidskrävande.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- En tung kurs om man ser till antalet poäng. En del uppgifter tog lite väl lång tid att genomföra. Dock är mycket bra och användbar kunsap och det känns därför kul att få lära sig!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Men allt innehåll är fortfarande bra, så det bästa vore om kursen kunde få fler poäng. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»9 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.21

- A-salen är jobbig att sitta i framförallt på eftermiddagen och mycket har varit svårt att följa med i.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna har ibland legat på en för hög nivå dvs det kan ha varit svårt att följa resonemang och förstå.» (Ganska bra)
- skulle vara bra med er text i powerpointerna så att man förstod dem även utan föreläsare..» (Ganska bra)
- En del har varit lite väl långa och "hoppiga". Powerpointsen skulle kunna kompletteras med text för att lättare kunna gå tilbaka till dem för att se till saker man missat eller glömt. » (Ganska bra)
- Otroligt inspirerande föreläsare, KG.» (Mycket bra)
- Bra med repetition, det tror jag är viktigast. Del och helhet.» (Mycket bra)

10. Hur har de utdelade uppgifterna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.78

- Uppgifterna är bra och genomtänkta med det behövs att man gallrar bort en del. Ett mindre omfång hade gjort det lättare att gå på djupet i ett par uppgifter (även på gruppseminarierna) istället för att stressa igenom allihop» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna har i många fall krockat med andra kurser och blivit lidande av detta.» (Ganska dåligt)
- Väldigt många uppgifter (vi har läst andra kurser parallellt..) och stundtals mycket dåligt formulerade och således svåra att förstå och lösa.» (Ganska dåligt)
- Mycket tid gick till att förstå uppgiften. Det handlade inte bara om löst förmulerade frågor utan och att det ibland var mycket svårt att hitta frågan i den löpande texten. Vissa frågor missade jag helt, själva uppgiften kunde markeras tydligare. » (Ganska bra)
- Vissa uppgifter har varit svårtydda och jag saknar fler praktiska uppgifter likt "bära punktlast" som kan gås igenom med handledare och som hjälper oss att förstå samband mellan teori och verklighet.» (Ganska bra)
- Fungerade bra i början, men körde ihop sig mot slutet, när det blev för mycket på en gång.» (Ganska bra)
- Svårt att förstå ibland» (Ganska bra)
- En del har varit väldigt röriga men luddiga frågeställningar, och ibland har det varit oklart om det verkligen funnits en frågeställning. Det gäller bara ett fåtal uppgifter men just de gav upphov till en smula frustration. » (Ganska bra)
- Med tanke på att vi lyckats göra dem så har de fungerat ganska bra, men frågorna har varit alldeles för konstigt formulerade.» (Ganska bra)
- Lite sämre på slutet då det krockade en del med RumII.» (Ganska bra)
- En del var väldigt svårtydda och tog för lång tid. Andra bra. Kul med variation av teori och praktiskt utförande. » (Ganska bra)
- Blev ibland tidsbrist pga. att man sköt på det när det var så lång i mellan lektionerna.» (Ganska bra)
- Lite luddiga formuleringar. » (Ganska bra)

11. Hur har seminarierna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»14 46%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.26

- Det är en bra struktur och ide men standarden på diskussionerna i vår grupp var mycket låg och handledaren var sällan förberedd och kunde inte svara på frågor» (Mycket dåligt)
- skjev fordeling av kunnskap innad i gruppen. » (Ganska dåligt)
- Seminarieledaren har varit dålig på att kräva in uppgifterna vi gjort varje vecka vilket inneburit att vi skjutit fram renskrivning och samlat på oss onödigt mycket arbete» (Ganska bra)
- Som ovan, mycket bra till en början, men svårt mot slutet när uppgifterna inte hanns med.» (Ganska bra)
- Inklämmandet och utspridnngen av kursen inverkde helt klart negativt på behållningen av seminarierna, eftersom inte alla hade hunnit göra uppgifterna till alla seminarier och diskussionerna ibland blev något enahanda.» (Ganska bra)
- trevliga men inte jätte kompetenta assistenter...» (Ganska bra)
- lite dumt att det var utspritt över så lång tid. man hinner glömma mellan föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Eftersom det är ganska blandade kunskaper kan det bli ojämna seminarium. Men det är svårt att lösa.» (Ganska bra)
- Otroligt givande och bra handledare!» (Mycket bra)
- Så länge man löst uppgifterna innan seminariet funkar det jättebra. Handledaren har skött sig ypperligt.» (Mycket bra)
- Ett vikigt komplement i kursen. Utan dessa skulle en stor förvirring förekomma!» (Mycket bra)

12. Hur har kursupplägget med föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete - examination av lärobok fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 25%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»12 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.12

- Vi har inte haft tid att göra uppgifterna helt och hållet med tanke på att rum 2 kursen har fått ytterligare moment och tar ännu mer tid än tidigare. » (Ganska dåligt)
- krångligt!» (Ganska dåligt)
- i förhålande til paralelle kurser.» (Ganska dåligt)
- Arbetsbördan har känts orimilgt stor gentemot kursens storlek och poäng.» (Ganska bra)
- Som ovan» (Ganska bra)
- Bra tänk och upplägg, men igen svårt med tiden. Projektet i rum2 tog mycket tid.» (Ganska bra)
- Förutom att både bro-grejen och boken krockade med rum 2 projektet.» (Ganska bra)
- Ett väldigt bra upplägg» (Mycket bra)
- Mycket bra upplägg när föreläsningarna varieras med eget arbete och handledartid. Mycket bra att jobba med ett kapitel i taget innan man går vidare till nästa del.» (Mycket bra)
- de olika delarna kompletterar varandra!» (Mycket bra)
- Många delar ger stor kunskap och alla har möjlighet att hitta sitt sätt att lära sig på. » (Mycket bra)
- Som sagt, bra med repetition.» (Mycket bra)

13. Hur har kursens blandning mellan teori, experiment och inspiration fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»11 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.32

- Kanske skulle experimentdelen varit mer utbredd med fler uppgifter i större grupper, t ex vid seminarietillfällena.» (Ganska dåligt)
- Man hann inte exprimentera så mycket praktiskt som man hade velat. Då frågorna ibland tog ång tid fokuserade man på det teoretiska man redovisade på papper» (Ganska bra)
- Har funkat ganska bra men det har varit ett mycket bra upplägg.» (Ganska bra)
- Speciellt Mortens föreläsning var inspirerande.» (Ganska bra)
- Synd att brobyggandet krockade lite med projektet.» (Ganska bra)
- önskar mer experiment!» (Ganska bra)
- Mer experiment önskas!» (Ganska bra)
- mer experiment!» (Ganska bra)
- Mycket bra blandning. Blir tyngre om man istället skulle ha ett föreläsningsblock, sen ett arbetsblock och sist examination, bra att sprida ut helt enkelt.» (Mycket bra)
- Ska något förändras skulle det endast vara att lägga till fler praktiska övningar.» (Mycket bra)

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat? (KursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc.)

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»19 59%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.59

- För den specifika kursen har det fungerat bra, men jag saknar ett enhetligt schema för alla kurser på programmet. Ofta finnes schema endast tätt inpå varje specifik kursstart vilket gör det näst intill omöjligt att planera sin termin.» (Ganska bra)
- Det mesta har kommmit ut i tid. viss information har missats och en eller två föreläsningar lagts upp lite sent men annars bra. » (Ganska bra)
- Jättebra att föreläsningarna lades ut på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Väldigt bra att allt finns och går att få tag på på studieportalen.» (Mycket bra)
- Absolut bäst hitintills. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»13 50%
Har ej sökt hjälp»4 15%
Har ej sökt hjälp»6

Genomsnitt: 3.76

- Det känns alltid svårt att ställa "dumma" frågor i ett stort sällskap. Men bemötandet och svaren har alltid varit bra.» (Ganska bra)
- Vi hade en väldigt bra handledare som vi kunde be om hjälp när som helst.» (Mycket bra)
- vi har kunnat kontakta både dig och vår AT handledare.» (Mycket bra)
- jättebra att prata med handledaren från AT» (Mycket bra)
- Bra respons från handledare som har gett oss material och hjälp vid önskan. » (Mycket bra)
- Vår seminarieledare kollade dock igenomn vårt utkast till boken och gav synpunkter, vilket var mycket uppskattat.» (Har ej sökt hjälp)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.4

- Har haft tufft att få hjälp/ dela uppgifterna jämt. Ansvarstagandet höll inte hela vägen vilket ledde till hektist producerande i slutet av perioden. » (Mycket dåligt)
- Det var mycket frånvaro i min grupp, så jag jobbade med andra i andra grupper som ochså hade frånvarande gruppmedlemmar.» (Ganska dåligt)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»5 15%
Gott»15 46%
Mycket gott»11 34%

Genomsnitt: 4.12

- En rolig kurs som fått alldeles för litet utrymme i förhållande till omfånget» (Gott)
- synd at det ikke ble disponert mer tid til dette kurset!» (Gott)
- Bra kurs. Lite tung. Lite rörig. Mer tid till brobygget. » (Gott)
- Jag kommer att göra mina uppgifter under sommaren, men de delarna jag var med på var intressanta och lärorika.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningen med små grupper. Den var väldigt givande»
- handledarmöterna»
- byggandet , för se hur krafterna i byggnaderna»
- Punktlastuppgiften och strukturen av kursen - det känns verkligen som att jag kan och förstår detta och kommer att komma ihåg det lång tid framöver»
- Punktlastexperimentet, föreläsningarna, seminarierna.»
- Punktlastlaborationen och kursupplägget med föreläsningar, uppgifter och handledningar utspritt under veckorna.»
- Experimenten»
- upplägget! (förel, övn, seminarie osv)»
- Brobyggarseminariet»
- Kursens upplägg.»
- bra och inspirerande föreläsningar»
- Seminarietillfällena! »
- gruppmötena»
- Upplägget med föreläsning, uppgifter, seminarie och diskussionsmöjligheter med handledare.»
- Upplägget»
- Upplägget, föreläsning, seminarie, uppgifter.»
- handledarmötena, brobygget»
- brobygget.»
- AT-handledning och grillpinneexperiment och föreläsningar»
- föreläsningar, övningstillfällen med handledare»
- handledningen, fysiske eksperiment och uppgifter. brobyggarforsöket. »
- Experimentiella delar. Handledare. Det mesta. »
- föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete »
- brobyggarövningen»
- brobygget»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Öka poängantalet eller skär ner på kursen»
- bättre upplägning i förhållande till andra kurser»
- vet inte »
- Fler praktiska experiment i större grupp (till exempel i handledargrupper) för att öka förståelse och koppling mellan teori och verklighet. Det är viktigt att förstå varför vi bör kunna något och vad kunskaperna ger oss som arkitekter för skapandemöjligheter.»
- Jag fick aldrig något flyt i att göra, sammanställa och lämna in uppgifter varje vecka. Morot hjälper inte på mig, piska är det enda :)»
- Bättre planering gällande inlämningsdatum, hamnade väldigt nära andra kursinlämningar vilket orsakade rätt så mycket stress.»
- Tiden för att lösa och besvara uppgifterna. »
- Grupphandledaren måste vara bättre påläst!»
- Samplaneringen med andra kurser. Krockade med Rum 2 och båda kurser blev lidande av detta. En bättre planering av detta hade kunnat minska stressnivån hos studenterna.»
- Vissa formuleringar i uppgifterna behöver förenklas och vara mer ledande.»
- Jag skulle vilja läsa mer konstruktion.»
- upplägget och tiden (mer tid till att göra uppgifterna och pärmen)»
- Se till att kursavslutningen inte krockar med den samma för projektarbeteskurs..»
- formuleringen till vissa frågor»
- Absolut inte slå ihop kursen med andra som det pratas om!! Den är komprimerad nog, om något ska förändras så är det att ge den mer poäng och tid. »
- Lugna ner kavalkaden med uppgifter alternativt formulera dem bättre så man förstår dem.»
- Placeringen i schemat.»
- tydligare frågeställningar»
- arbetsmetod, att inte få rätt svar direkt, att inte få köpa lärooken direkt...»
- En stor grillpinnebyggardag i ljusgården som den pappersvikardagan i början av höstterminen. Hälst tillsammans med AT. Och gärna med lärare som går runt och kommenterar konstruktion och så vidare! Kul att få se andras modeller! Alltså istället för "att fästa punkter i rummet"- momentet i kursen.»
- Brobyggandet och inlämning av bok bör ligga så att de inte krockar med andra kurser.»
- tidsplanen i förhålande til andra kurser. ta hensyn til olika förkunnskaper.»
- Tydliggöra en del saker. Ett exempel är momentdiagrammen som var obekant för många av oss, trots att vi studerat fysik tidigare. Ett annat exempel är benämningar som g, F, mg osv som kan vara förvirrande för många som itne läst fysik. Det är viktigt att vara medveten om vår "okunskap" inom vissa områden och se igenom föreläsningarna i detta avseende.»
- Kanske lite bättre schemaläggning. Tightare lektioner.»
- Möjlighet att på förhand förbereda sig inför kommande lektion för att på så sätt effektivisera processen och öka förståelsen för det egna arbetet. (genom att ställa frågor, föreläsningen som komplement till sin förberedande inläsning etc.)»
- planeringen med andra kurser. »
- jag saknade kanske en tidig beskrivning av examinationen. hade vi till exempel fått veta mer ingående hur upplägget med boken vi skulle sammafatta såg ut, hade vi kunnat spara arbete genom att förmulera svaren på uppgifterna annorlunda från början.»

20. Övriga kommentarer

- Fick höra att man nästa år kommer läsa fler kurser i samband med konstruktionen (tror det bland annat var miljökursen som också var väldigt krävand). Detta är galenskap, ha inte ihjäl kommande generationer är ni snälla »
- Mycket trevlig kurs överlag!»
- Tack för en oerhört lärorik kurs!»
- Bra och rolig kurs. Gärna fler praktiska moment som brobyggandet. »
- Väldigt bra sätt att ta till sig fysik utan att behöva räkna matematik!»
- Inspirerande och givande kurs, det har uteslutande gett upphov till mer intresse för konstruktionslära!»
- Överlag en trevlig och bra kurs, viktig del för att bygga en givande helhet i ämnet arkitektur.»
- jag beundrar och uppskattar lärare som brinner för sitt arbete. Det är verkligen inspirerande! bra K-G!»
- tror det meste har blivit sagt i muntlig utvurdering!»
- En viktig kurs som jag tycker borde få större plats. Hade gärna fått räkna lite mer för att förtså samband ytterligare. Svårt att ha grupper med så olika nivåer på, det gjorde att en drog en stor del av lasset och kanske inte fick ut lika mycket av kursen som man kan få vid en diskution på samma plan. »
- Mycket bra engagemang!!»


Kursutvärderingssystem från