ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 08/09 Byggproduktion, LBT161

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-17 - 2009-09-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 26%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 17%

Genomsnitt: 2.55

- Jag kan mycket väl blivit visad/läst målen men kommer inte ihåg hur de var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ganska flummig kurs i helhet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 15%
Ja, målen verkar rimliga»21 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.88

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»16 53%
Ja, i hög grad»5 16%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.46

- Tentan bestod av samma frågor som de senaste 4-5 åren med samma innehåll. Endast ett fåtal nya frågor. Gick att läsa in kursen på 2 dagar.» (Nej, inte alls)
- Gjorde en uppgift som var enkel. Gjorde inte tentan» (Nej, inte alls)
- Det kändes som man väntade på att lektionerna skulle dra igång, även när man gjort större delen av kursen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»11 32%
Ganska liten»14 41%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2

- Extremt oinspirerade föreläsare undantaget juridik. » (Mycket liten)
- Jag går alltid på alla föreläsningar oavsett ämne eftersom jag tycker det ger en stabil grund. Men jag är väldigt besviken på föreläsningarna. Jag tror inte jag lärde mig ett dyft. » (Mycket liten)
- Jag har i princip haft nytta av en föreläsning..» (Mycket liten)
- Ej föreläsningar men dataövningar» (Ganska stor)
- Undervisningen som helhet kändes mer som pepptalk, inte undervisning» (Ganska stor)
- Utan datorövningarna hade det inte gått, föreläsningarna lärde jag mig mindre av.» (Ganska stor)

5. Hur upplevde du föreläsarens kunskap i ämnet?

34 svarande

Mycket dålig»2 5%
Dålig»2 5%
Godtagbar»5 14%
Bra»19 55%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 3.73

- Bättre om man har en föreläsare som har erfarenhet av byggbranschen» (Mycket dålig)
- Bra allmänna kunskaper men ingen branchspecifik.» (Dålig)
- mycket dåligt planerat och ineffektivt» (Bra)
- För mycket upprepningar. Antal föreläsningar kunde ha varit hälften så många. Entrepenadjuridiken mycket dålig och kändes för avancerad och orelevenat.» (Mycket bra)

6. Hur upplevde du engagemanget hos föreläsaren?

34 svarande

Mycket dåligt»6 17%
Dåligt»2 5%
Godtagbart»9 26%
Bra»12 35%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 3.23

- Att visa roliga filmer från nätet är kvalificerat slöseri med studenternas värdefulla tid. Dåligt förberett.» (Mycket dåligt)
- För mycket tid för en föreläsare som inte har så mycket att säga» (Mycket dåligt)
- Han var säkert duktig inom sitt ämne, men verkade totalt ointresserad av att vara där och faktiskt lära oss något.» (Dåligt)
- Olika beroende på föreläsare/dag/tid på dagen. » (Godtagbart)
- Hos han som höll i föreläsningarna. Däremot kom han som höll i övnignarna sent och hade dåligt upplägg på utlärningen.» (Bra)
- Jurist läraren som vi bara hade vid två tillfällen, kändes mer frustrerad än engagerad.» (Bra)

7. Hur upplevde du kvalitén på presentationstekniken under föreläsningarna?

34 svarande

Mycket dålig»4 11%
Dålig»8 23%
Godtagbar»13 38%
Bra»7 20%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.85

- Bra med handouts» (Dålig)
- Svårt att hänga med att koncentrera sig genom att läsa utdelade slides. Gemensamma övnigsuppgifter under föreläsningarna gav bra förståelse.» (Dålig)
- Det var en del mycket långa föreläsningspass med mycket information som var svår att ta in när allt bara visas upp på powerpoint. En del föreläsningar på slutet innehöll inte mycket relevant information, kunde ha exempelvis kortats ner.» (Dålig)
- för mycket power points och för lite material för antalet föreläsningstillfällen.» (Godtagbar)
- Igen samma sak, kvaliteten kunde vart bättre med en föreläsare som brann mer för sitt ämne.» (Godtagbar)
- Men man kan inte bara köra powerpoint, då är det svårt att ha koncentrationen på topp» (Bra)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»10 30%
Ganska liten»17 51%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.93

- pluggade enbart på gamla tentor» (Mycket liten)
- Hade vi kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Jag har enbart läst slides från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- jag gjorde inte tentamen och har därför inte heller läst på särskilt mycket av kursmaterialet som lagts ut på studieportalen» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 2.9

- Till primavera utbildningen hade "följ-gång-lappar" behövts. De använde sig inte ens av PowerP utan man fick lyssna på honom och hoppas att man gjorde rätt.» (Mycket dåligt)
- bra och tydligt upplägg.» (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»6 17%
Låg»10 29%
Lagom»17 50%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Det ska i princip vara omöjligt att läsa in en 7.5p kurs på bara 2 dagars läsande ute på en bänk i solen. Inte okej system.» (För låg)
- 7.5 poängskurs som var rena rama barnleken jämfört med 3 poängskursen statistik- och sannolikhetslära» (För låg)
- För låg i början och för hög i slutet, men på det stora hela ok..» (Lagom)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»11 32%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»6 17%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 2.85

- övningsledaren vet inget om hur man bygger ett hus, något som är viktigt då övningen går ut på att planera ett husbygge.» (Ganska dåliga)
- Vi var helt nollställda när vi fick vår gruppuppgift. Ingen hade gått igenom vad som skulle göras och det va få grupper som förstod hur vi skulle börja över huvudtaget. Då hade de varit bra att ha någon på skolan att be om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Eftersom han hela tiden hade genomgång i datasalen så fanns inte tid för frågor. Gör som i CAD-kursen och ge oss gång-lappar och så kan man fråga om man behöver. » (Ganska dåliga)
- Man är bortskämd med att kunna nå läraren hela dagarna alla dagar i veckan vilket ju inte går när det är en inhyrd lärare.» (Ganska dåliga)
- Dåligt att handledaren går innan konsultationstiden är slut. Kunde inte svara på frågor.» (Ganska dåliga)
- Via mail var det lätt att ställa frågor, men det fanns vissa kommunikationssvårigheter under lektionstid» (Ganska bra)
- Det var lätt att få tag på folk men de hade inga konkreta svar på frågor om mängdräkningen. Det kändes som om vi fick hitta på lite själva. När det gällde PrimaVera fick vi bra svar.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Dåligt schemalagda övnigstillfällen. Det borde ha legat fler övningar tidigare i kursen» (Ganska dåligt)
- Det var där jag lärde mig något» (Mycket bra)

13. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 9%
Lagom»15 45%
Hög»12 36%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.33

- på grund av hög belastning i andra kurser» (Hög)
- Mycket kurser som har hög belastning i slutet av perioden.» (Hög)
- Hade varit bättre att ha statestikkursen i läsperiod 3» (För hög)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektuppgiften»
- Grupparbtete, om de inför en lista med vad som skall finnas med, tyckte det var väldigt rörigt.»
- Projektuppgiften»
- Projektet med att projektera ett husbygge. Men utveckla det och gör det mer seriöst. Som det var nu gjorde vi ett projekt som blev "på ett ungefär". Vore positivt om man faktiskt planerade skarpare exakt vad och hur och när allt ska göras isf att höfta mått och tider i planeringen.»
- Datorövningar»
-
-
- Möjlighet att göra tenta för högre betyg»
- Grupparbetet»
- Datorövningarna.»
- Primavera»
- Datorövningarna och de bör vara fler»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Obligatorisk tentamen»
- I slutet jobbade man mest med inlämnignsuppgiften och hade ingen teori flera veckor innan tentan vilket gör att det är lätt att börja glömma. En sammanfattning närmare inpå tentan hade varit bra.»
- Byt ut föreläsaren, och ta bort lite föreläsningar istället för att visa film när förläsaren inte har nåt övrigt att säga. »
- effektivisera föreläsningarna. vi hade kunnat stryka ett antal timmar i föreläsningssalen från schemat, alternativt en bättre förberedd föreläsare. Ha en bra övningsledare med anknytning till byggindustrin»
- Föreläsningarna och tydligare uppgiftsförklarning till projektet»
- Antingen sätta bestämd tenta isf valfritt eller ta bort den och ersätta graderingen med Godkänd/Underkänd. Motivera eleverna till att verkligen plugga på ämnet isf att göra sitt projekt i PrimaVera och nöja sig med en automatisk 3a så fort projektet är godkänt.»
- Fixa en bättre föreläsare och övningsledare till inlämningsuppgifterna. Datorövningarna var helt poänglösa och utan struktur, dags att kräva väl formulerade och strukturerade datorövningar.»
- Gör om hela gruppuppgiften. Nu gick mestadels av tiden till att sitta och mäta på ritningar och räkna ihop mått. Lite av tiden gick till Prima Vera vilket förmodligen va uppgiftens huvudsakliga syfte. Ge även ut mycket tydligare information om uppgiften. Kanske borde den ledas av någon som är insatt i byggbranschen. Uppgiften bör också startas upp tidigare i läsperioden.»
- Föreläsningarna gav inget. Har dock inge ideér. Kanske ny föreläsare eller att han gått igenom föreläsningarna lite bättre innan. Dataövningarna behöver göras om helt. Om man hade frågor under genomgången blev alla lidande då han måste stanna upp och koncentrera sig på en viss period. T.o.m. om han hade använt sig av en projektor där han visade vad han gör samtidigt som han pratar hade varit ett toppen förbättring.»
- Informationen runt inlämningsuppgiften. Allt var väldigt luddigt och det var svårt att veta vad som förväntades av gruppen. När man ställde frågor fick man mycket lösa svar om omfattningen av arbetet och såhär i efterhand känns det som att bättre riktlinjer inför inlämningen måste finnas för att man ske veta var man ska lägga tyngdpunkten av arbetet.»
- Motiverade föreläsare som har någon form av utbildning i pedagogik!»
- Läraren kunde ingenting om byggteknik och därför fick vi inga bra svar på våra frågor om inlämningsuppgiften! Dessutom saknades en projektor för datorövningarna, då hade det blivit lättare att lära sig Primavera.»
- Byt föreläsare, färre föreläsningar alt. något att säga på föreläsningarna.. En tydlig uppgiftsbeskrivning så slipper det bli missförstånd hur den ska genomföras eller vad det är som ska göras.»
- Föreläsningarna i entreprenadjuridik. Väldigt konstiga och oklara. Tydligen hade vi en hemuppgift vilket ingen uppfattade.»
- bättre gästföreläsare och konsulter som är kunniga på området hade varit till stor hjälp»
- Mer konkret information om hur man bär sig åt när man mängdberäknar. Väldigt mycket tid gick till att undra vad vi egentligen skulle göra och hur noggrant det var meningsfullt att göra beräkningen.»
- Föreläsarna! Många onödiga timmar som i bästa fall engagerade några få. Oklart vad föreläsningarna hade med ämnet att göra»
- Föreläsaren (som jag nu glömt namnet på. Höll i större delen av undervisningen) bör drastiskt byta upplägg och undervisningsmetod för sina föreläsningar. Metoden att under föreläsning förhöra slumpmässigt utvalda studenter på vad som gåtts igenom på tidigare föreläsningar är inget annat än förkastligt. Anledningen till att studenter slutade gå på föreläsningarna var inte bara på grund utav de mycket långrandiga och oinformativa föreläsningarna utan också för att undvika att bli förhörd muntligt inför klassen. (Jag tillhörde en av dem som var på samtliga föreläsningar, förhören till trots.)»
- Vi har inga förkunskaper i vilken ordning man tar allt när man bygger och vi vet inte alla termer var de används till etc tex fogning. Det verkade som att de trodde att alla hade arbetat på en byggarbetsplats, helst byggt ett hus helt själv tidigare. Denna kunskap besitter inte vi ty det är inget krav för vårt program när man söker till det, men föreläsare utgick från att vi kunde allt det, så idiotförklaringar från datorföreläsaren var många»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Kursen kunde varit riktigt intressant, om grupparbetet var mer realistiskt, föreläsaren gjorde föreläsningarna intressanta samt om tentamen förändrades med från år till år. »
- Bra med föreläsare från näringslivet men det är bättre om de kommer eller åtminstone förstår byggbranchen.»
- Skärpning nu. Det är en högskola vi går på, inte ett gymnasie eller grundskola. Ställ mer bestämda krav.»
- Kursen MÅSTE göras bättre»
- Det skulle kunna vara en superbra kurs men faller pga föreläsarna»
- Det är väldigt konstigt att ha en kurs med så många olika inblandade föreläsare mm. Det blir lätt rörigt och alla vet inte. Bra att Börje så ofta var med på föreläsningarna om vi ville ställa frågor.»
- Köp inte in tjänsten från Midrock. Dåliga på undervisning.»
- Elliot var mycket duktig!»


Kursutvärderingssystem från