ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Företagsekonomi - redovisning, sjo185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»5 29%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Har inte haft möjlighet att deltaga på föreläsningarna dessvärre eftersom dess nästan hela tiden kolliderat med(vad jag ansåg) viktigare föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- mer under sista veckorna i läsperioden, mindre i början. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»5 29%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.52

- Lite för mycket övningar på lektionstid. Hade hellre fått mer teori på föreläsningar och sedan haft ev. separata övningstillfällen som de som vill göra övningar kunde gått på. Personligen föredrar jag att göra övningarna hemma och få teori i föreläsningsform.» (75%)
- Jag missade någon enstaka föreläsning.» (75%)
- Missat föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 2.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 12%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»11 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.35

- Förstod inte en av frågorna men det beror säkert på att jag pluggat mest själv och bara använt kursmaterialt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»7 43%

Genomsnitt: 3.06

- Som sagt för mycket övning, för lite teori på främst Kristinas föreläsningar. Andreas föreläsningar var mer teoretiskt inriktade.» (Ganska liten)
- Dålig struktur. Finns flera läroböcker, och den vi huvudsakligen använde följde inte kursens upplägg. Vi började med kapitel 4 och sedan fanns det ingen struktur, medans det i själva bokens förord stod att det fanns 2 alternativ. Alternativ 1: att gå från kapitel 1 till 9(vanlig ordning). Alternativ 2: Börja med kaptiel 1, sen kap. 9 och sedan kap 2 till 8. Om någon av dessa alternativ hade följts hade det varit MYCKET enklare att följa med under föreläsningarna och jag hade antagligen lärt mig mer!» (Ganska liten)
- Det var alledeles för mycket av läraren räkna själv på tavlan. Sån undervsisning ger mig ingenting. Det hade varit bättre att visa en uppgift och sedn djupdyka i teorin istället om varför. De flesta föreläsningar gav mig inget.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3

- dock dåligt att kurslitteraturens övningshäfte inte stämmer, vilket skapar osäkerhet på om man förstått innehållet och därmed examinationen» (Ganska liten)
- Själva boken var bra (den rosa), men övningsboken hade varit helt värdelös om inte läraren hade gett ut svaren. Och då var det bara användbar till att göra de uppgifterna man fått svaren till. Och eftersom läraren sa att det stod mest fel i facit till övningsboken som man var tvungen att köpa extra (bara det tycker jag är skandal) så kändes det inte som man ville lägga ut massa pengar på ett facit som var fel. Sen tyckte jag inte det stod så mycket om det andreas gick igenom i boken.» (Ganska liten)
- Den Nya Affärsredovnisningen har fungerat bra!» (Mycket stor)
- Bra kursmaterial» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.06

- Facit till tentamen kom inte upp då det var sagt, och vid många tillfällen så fick man höra "jag lägger inte upp det på pingpong för det är så krångligt". Bla lades inte resultat/betyg på praktikfallet upp för att "det var för krångligt". » (Mycket dåligt)
- Viss material saknades, Exempelvis facit till övningstentamen... Vilket är en självklarhet!! Mailade till och med KJ och frågade om det fanns något facit, men inte fått svar...» (Ganska bra)
- kunde gärna finnas utlagt de rätta svaren ang. fråga 7 upplagt, då läraren hade dessa lösningar och man fick dom om man specifikt frågade om dem. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.41

- vid mail av frågor till lärare kom endast korta obegripliga ord så man inte förstod någonting ändå. mer förklarande mail!!» (Ganska dåliga)
- Det har varit väldigt mycket frågor, men aldrig att man fått några konkreta svar. Allt har varit mycket "luddigt". Det har känts som att det har varit mer fokus på att få föreläsningen "avklarad" än att få studenterna till att förstå.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Låg arbetsmoral på mina gruppkamrater. » (Ganska bra)
- svårgruppuppgift ledde till svårigheter att grupparbeta» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.58

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 58%
Hög»4 23%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.41

- för hög i slutet pga inläminingar, seminarium och tentor under 2 veckor i båda kurserna. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 35%
Gott»11 64%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Men det gick lite fort ibland. Och lite dumma tider, hela dagar 8-17 behöver man inte ha samma ämne och en sal med dålig ventilation.» (Godkänt)
- Bra föreläsare....verkligen bra..» (Gott)
- Väldigt bra att vi gjorde så många övningar under lektionerna!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet»
- Läroboken var bra (:»
- Praktikfallet, men tycker att det ska ges mer tid och tydligare instruktioner»
- Bra exempel»
- innehållet»
- Övningstentamen som var veckan innan tentan. Den var till mycket stor hjälp.»
- Bra med övningstentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer teori, mindre övningar på föreläsningstid. Alternativt att man delar upp den schemalagda tiden i övningstillfällen samt rena föreeläsningar. Det är dessutom tufft att sitta en hel dag från 8-16 och bara gå igenom övningar i bokföring från debet till kredit. En del lektionstid var upplagd så med föreläsning hela dagen som ej varvades med teori.»
- Bra kurs, bra baskunskaper, men struktur av undervisningen kan förbättras!»
- Kursen är bra, men när jag började plugga inför tentan kände jag att genomgångarna kan ha gått lite snabbt ibland. När det gäller den löpande bokföringen så hade man fullt sjå med att hinna notera det läraren skrev så man förstod inte så mycket.»
- Det behövs en mycket bättre inledning för analysen av redovisningen, vi visste inte vad vi skulle göra och kunde inte heller läsa en redovisning så bra eftersom det var första gången vi någonsin sett en, och vi skulle efter ca 2 h genomgång av en analys kunna analysera den.. Det var väldigt svårt!»
- Ny inlärningsteknik»
- Att man tar in med räkning på lektionerna, lite mer på egen hand och en genomgång sedan. Läraren stressade bara iväg med uppgifterna så när tentan kom hade man inte riktigt kläm på allt för att man tog uppgifterna sist på lektionen när alla var som tröttast...»
- bättre introduktion till praktikfallet, kurslitteratur som stämmer, finns massor i detta ämne som är mycket bättre och som borde fungera på denna kurs också. »
- Tempot, möjligheten till att ställa frågor under föreläsningen är inte särskillt stor då de under föreläsningarna har varit högt tempo. Frågorna ställdes oftas efter föreläsningarna vilket gjorde att man lätt kunde missa vissa frågor man hade, eller att man missförstått delar av föreläsningen eftersom att mna inte kunde få allt förklarat.»
- Att det räknas så mycket på lektionerna av läraren själv. Det ger inte speciellt mycket att se läraren stå och räkna ut tal i flera timmar. Fler föreläsningar av andreas istället också. Kändes lite lite föreläsningar med honom innan praktikfallet.»
- Att praktikfallet/grupparbetet är betyg satt över en grupp när kursbetyg egentligen är individuella! Borde vara Pass/fail betyg. »

16. Övriga kommentarer

- OK»


Kursutvärderingssystem från