ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering och solidmodellering H11, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»5 29%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Alias genomgångarna kunde ha varit mer uppdaterade i PDF-filerna. vissa verktyg i programmet fanns inte där PDFerna sa att de skulle finnas.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»17 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 17%

Genomsnitt: 2.88

- Rittekniken, var svår att koppla till att det hörde till samma kurs. Till nästa år är det bra att tydligare säga det vid kursstarten.» (Målen är svåra att förstå)
- Var inte säkert från början vad som skulle vara gjort för att ha uppnått målen. Fick ändra i målen en bit in i kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att förstå att rittekniken ingick.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- Rittekniken krävde dock mer tid än vad man från början fått intrycket att det skulle göra, då det anses vara en så liten del av kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att rittekniken tog mycket av tiden trots att den inte var värd så många poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»10 58%

Genomsnitt: 3.41

- Ibland svårt att få hjälp på ytmodelleringslektionerna eftersom man var så många som behövde hjälp.» (Ganska stor)
- Det enda momentet som var krångligt, det var personen från volvo vi hade vid andra tillfället. Vi slängdes som in i programmet. Men det funkade ok till slut. » (Mycket stor)
- hade inte klarat mig utan genomgångar, men hade behövt mer lärarstödd handledning med Alias för att bättre förstå det. » (Mycket stor)
- Bra undervisning, men något för lång tid av genomgång på raken, då det var svårt att komma ihåg allt tills man skulle sätta sig med programmet, då det var helt nytt för min del.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.7

- kurslitteraturen var föråldrad och inte längre aktuell, som sådan inte speciellt hjälpsam. » (Mycket liten)
- Hade inget material utan endast föreläsningar- som var till enda hjälp. » (Ganska liten)
- med kursmaterial tänker jag på i rittekniken våran ritteknik bok och uppgiftshäften som har varit till väldigt stor hjälp och i alias tänker jag på våra uppgiftshäften som har varit en vägledning men ibland lite svåra att förstå då det inte alltid stämmer överens i boken som i verkligheten» (Ganska stor)
- Synd att kursmaterialet var några år gammalt och inte stämde överrens med uppgifterna och programmet.» (Ganska stor)
- Kompendiet som vi fick ut som PDF behöver revideras och förnyas eftersom vissa funktioner är förändrade och undervisningen inte är på samma sätt. Det var därför ibland svårt att få hjälp om något inte gick som det skulle. » (Ganska stor)
- Toutorialserna må vara lite gamla och inaktuella på vissa delar. Men de beskriver ändå bra allt som vi ska göra, de var till lika stor hjälp som undervisningen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.17

- Luddigt om hur kursen var uppdelad, vilka uppgifter vi skulle genomföra i Alias och att rittekniken hörde till kursen också.» (Mycket dåligt)
- Återigen, kompendiet som var vår enda kurslitteratur, behöver uppdateras och förnyas.» (Ganska bra)
- Var svårt att få information om rittekniken eftersom det var en annan lärare som höll i den.» (Ganska bra)
- lätt att få tag i materialet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Gick endast att få hjälp under undervisningstillfällena. Alla behövde mycket hjälp vilket ledde till att man fick vänta väldigt länge på sin tur.» (Mycket dåliga)
- Läraren ger alla den hjälp de behöver. Man får bara se till att fråga de viktigaste frågorna. » (Ganska bra)
- Man hade behövt ett extra tillfälle- nästan som SI-matten för att endast få ställa frågor och få hjälp. » (Ganska bra)
- Personligen skulle jag behövt lite mer lektionstid där man kunde arbeta aktivt och få hjälp mer komnituerligt.» (Ganska bra)
- Under lektionstid var det bra, övrig tid var det mycket svårt.» (Ganska bra)
- Det var bra under lektionstid, svårare då man arbetade på egen hand och stötte på problem. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

- Vi fick ibland hjälpa varandra på traven.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»7 41%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.64

- Några veckor innan terminsslutet kändes det ganska mycket, men det ordnade sig fint. » (Lagom)
- Om man ser till poängen på kursen och att vi dessutom läste Ritteknik under samma kurs gjorde att arbetsbelastningen kändes väldigt hög.» (Hög)
- Väldigt långa måndagar, med föreläsningar från 8.30 till 19.15 gör att det var svårt att hålla koncentrationen uppe. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»4 25%
För hög»7 43%

Genomsnitt: 4

- pågrund av att både design och kommunikation och solid och ytmodellerings kurserna var uppdelade i vars två delar så blev det som att läsa 4 kurser iställer för två vilket resulterade i hög arbetsbelastning » (Hög)
- Att läsa en heltidskurs och två parallella kurser och även ha ritteknik 2 tim i veckan med tillhörande läxuppgifter gjorde att arbetsbelastningen kändes för hög.» (För hög)
- Vi läste fem moment under tre kursnamn, så det blev mycket att hålla reda på och väldigt mycket att göra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»10 58%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.82

- Rolig och lärorik kurs med bra kursledare. Gästföreläsarna var lite förvirrande och kändes lite onödiga.» (Gott)
- Väldigt välarbetad kurs, man lär sig mycket men var väldigt högt tempo.» (Gott)
- det har varit jätteroligt och man har lärt sig mycket!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- arbetet då vi fick göra en egen flaska, från grunden med att rita den själv,»
- genomgångarna i Alias var bra. ritteknikläraren var bra på att lära ut. uppdelade halvklasser på alias var bra. »
- Den "egna" uppgiften där man själv fick utforma en flaska, detta gjorde att man fick en annan syn på användandet av programmet.»
- Genomgångarna»
- Upplägget med inlämningen var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppdatera utdelade materialet. »
- kolla igenom lärohäftet så att det stämmer överens med vad vi gör i uppgifterna»
- 1. Uppdaterade PDF-filer till Alias med tydligare instruktioner behövs. Fler lärarstödda övningstimmar med Alias skulle vara bra. 2. Lägg rittekniken på en bättre tid, tidigare på kvällen (om det nu måste vara kvällskurs). 3. om möjligt, fler datorer med Alias, det var svårt att hitta tid när man var garanterad att få en dator att jobba i. »
- Uppdatera kompendiena, så att det är lättare att arbeta på egen hand.»
- Utdelat material»
- I kursdelen som var ritteknik kändes det som att vi blev lurade på poäng eftersom vi läste med maskin som fick fler poäng än oss för samma kurs. Oerhört dåligt!!»
- Man hann inte med allting under lektionstid utan behövde lägga mycket extra tid, och då var det svårt att få tillgång till en dator med rätt programvara. Alla tre designårskurser fick dela de cirka 15 datorer som finns i designsalen. Dessutom förnya kompendiet.»
- Kanske något ytterligare tillfälle att ställa frågor och få hjälp. »

16. Övriga kommentarer

- Det fanns ett problem med att få tag på datorer, utanför lektionstid, då andra designklasser behövde dem för catia eller skrev sina rapporter inne i designstudion. »
- Man borde se över dator tillgängligheten, då det överlag har varit svårt att få tag i datorer denna läsperiod, då både vi och treorna har behövt dom mycket.»


Kursutvärderingssystem från