ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Drift och underhåll, LBT311

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) identifiera och beskriva drift och underhållsbehovet hos en byggnad, en byggnads installationer eller en anläggning
2) ge exempel på hur drift och underhållsarbetet kan organiseras
3) förklara och välja lämpliga metoder för inspektion och kontroll av byggnader, installationer eller anläggningar
4) förklara och välja lämpliga metoder för drift och underhållsåtgärder
5) peka ut de kostnader som är relaterade till drift och underhållsverksamhet samt
6) ha utvecklat dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 3.2

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»2 13%
I viss utsträckning»11 73%
Ja, i hög grad»1 6%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.06


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»9 60%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Hade bara en föreläsning» (Mycket liten)
- Fler föreläsningar bör bakas in i kursen då det är ett intressant område.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»10 66%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Det har inte funnits någon direkt kurslitteratur, har fått tas fram på egen hand.» (Mycket liten)
- Hade nästan Ingen» (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.73

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 66%
Hög»2 13%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.33

- Det var svårt att hitta ett projekt att skriva och hjälp till det. » (Lagom)
- 30 sidor på tre personer är inte det samma som 10 sidor för en person.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»3 20%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.53

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»6 40%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.8


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antalet sidor/elev är rätt märkligt. »
- Ingenting»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen skall vara mer ledande. Ett av problemen som togs upp i kursens inledning är att många fastigheter/anläggningar inte har en underhållsplan. Är det då inte bra om vi får lära oss hur man gör en sådan? Kanske göra studiebesök»
- Mindre antal sidor! Omöjligt att skriva 30 sidor om man är 3 i gruppen.»
- Fler tillfällen för konsultation!»
- Mängden text som ska skrivas per person är något högt med tanke på tillgången på material, känns som att innehållet bör vara av större värde än mängden.»
- Allting. Man kan inte ha en kurs med en föreläsning och sedan säga att man ska skriva ett arbete på 30 sidor. Vid handledning tog vi upp detta och sa att vi själva tycker att vi känner oss tvingade att ta med irrelevant information i vår rapport bara för att fylla ut. Så här svarade examinatorn: Ja, men så får det ju bli. Alltså tycker hon att det är ett bra system vilket är skandalöst. Att vi måste lära oss att skriva en rapport inför examensarbetet är också ett felaktigt påstående. Jag har redan gjort examensarbetet och det gick jättebra utan att ha läst en drift och underhållskurs tidigare. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Lägg mer poäng på industrikursen eftersom det är den som tar all tid!»


Kursutvärderingssystem från