ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Medicinska signaler och system med elektricitetslära, EEM065, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»7 24%
Cirka 30 timmar»8 27%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.79

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»6 20%
50%»5 17%
75%»7 24%
100%»10 34%

Genomsnitt: 3.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»13 61%
Ja, i hög grad»4 19%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.42


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»11 37%
Ganska liten»14 48%
Ganska stor»4 13%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 51%
Mycket stor»12 41%

Genomsnitt: 3.34

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»21 75%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.78


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»6 20%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.1

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 72%
Hög»7 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 48%
Hög»15 51%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.51


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»10 34%
Godkänt»13 44%
Gott»4 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.65

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Andra halvan av kursen var bra.»
- Övningarna! Det var bra att Pega hade en liten teorigenomgång före varje uppgift och utan dessa övningar hade det förmodligen gått sämre i kursen.»
- Boken, den är bra för att förstå grunderna»
- Litteraturen»
- Räkneövningarna»
- övningarna»
- Kursplan och gästföreläsare.»
- Räkneövningarna»
- Hanas engagemang och driv, jättekul! Jättebra med så mycket olika kursmaterial och olika ämnen!»
- Bildbehandlingsdelen som kursen innefattade var intressant. Andreas Fhager var pedagogisk och duktig.»
- Boken Elektricitetslära med tillämpningar samt gruppövningarna.»
- Räkneövningarna.»
- Övningsledaren, hon gjorde ett superjobb! Bra med små genomgångar innan hon gick igenom så förstod man vad allt handlade om. Det var till MYCKET stor hjälp för att klara kursen.»
- Inlämningsuppgifter varje vecka hjälper till att ligga i fas med teoriplugg även om vissa frågor var lite otydliga...»
- kursboken var ganska bra»
- Övningarna, var väldigt tydliga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hana är mycket hjälpsam men ibland väldigt förvirrande. Det kan bero på språkbarriären men även lite på att hon inte riktigt får fram det hon vill säga på ett så pedagogiskt sätt. »
- Första halvan av kursen ligger på gymnasienivå...»
- Examinatorn. Tyvärr hade Hana stora språkliga bristen(både i svenska och engelska) vilket ledde till att hon inte kunde förklara på ett bra sätt samt att hon inte hann gå igenom allt hon ville på föreläsningarna eftersom det tog en sådan tid för henne att förklara. Teorifrågorna behöver en rejäl uppdatering. Väldigt få av dessa togs upp på föreläsningarna och många svar fanns inte ens i kurslitteraturen. Somliga av KM-häftena var väldigt komplicerade dessutom vilket gjorde att det också var svårt att hitta svar där.»
- Huvudföreläsare Hana. Tyvärr kan hon inte uttrycka sig tillräckligt bra för det hon ska lära ut, varken på svenska eller engelska. Hon vill väl och försöker men det är inte ok. Vid övningstillfällena borde det finnas tillfälle att ställa frågor!»
- Bättre strukturerade föreläsningar»
- - Föreläsningarna behöver bli MYCKET mer strukturerade, tror även att huvudföreläsaren i kursen kan behöva kolla hur lång tid varje föreläsning faktiskt tar då hon många gånger drog över tiden och inte hann ta upp allt som var planerat. - Frågorna på webben får gärna innehålla bilder och frågor kring dessa när det gäller signal- och bildbehandlingsdelen av kursen. Det blir lättare för studenterna att förstå hur det faktiskt hänger ihop. - Övningarna skall vara på tentanivå eller lägre - ej över! Många gånger uttryckte övningsledare att "Detta är inte något som kan komma på tentan" vilket endast känns onödigt och blir en källa till förvirring hos studenterna.»
- På tentan handlar en fråga om bildbehandling. Men bilderna i fråga var dåligt kopierade, så att jag upplevde att uppgiften blev svår att lösa på grund av just detta. Det blev svårt att urskilja skillnader mellan bilderna eftersom kvalitén var så dålig. »
- Är medveten om att Hana inte är svensk eller engelsk från början och att hon kämpar hårt för att ge oss bra förklaringar men det har fungerat sådär. Båda språken kommer i vägen för hennes undervisning, ett exempel är när hon mitt i en förklaring hoppar över ett centralt begrepp för hon inte vet hur hon ska förklara det och då säger "eh... ja!" och fortsätter med något annat... språkkurs kanske är ett alternativ för att få ett flyt :)? Bildbehandlingsuppgiften på tentan var knappt relevant, det som den uppgiften handlade fanns med på totalt två slides under kursen och var inget som lagts fokus på alls. Tänker specifikt på a-uppgiften och det var även två teorifrågor på den uppgiften, ska det inte vara räknedel på räknedelen, det är väl därför det finns en separat teoridel för teori?? Så det var lite drygt, testa vad vi läst och som vi informerats om är centralt!»
- De frågor som fanns på internet hänvisade endast till uppgifter, har man lagt så mycket tid att administrera detta tycker jag att man kan skriva av uppgifterna så att man inte tvingar studenterna att köpa litteratur (som vid kursens start endast var frivilliga fördjupningar). Häftet med fördjupningarna som man kunde köpa innehöll några bitar som var närmast obligatoriska att köpa för att kunna läsa kursen, varför måste man då köpa de resterande (ca) 16 som man bara slängde? Varför inte göra det till en obligatorisk del och en fördjupande? Allt detta var väldigt rörigt och det var inte förrän sista veckan som jag insåg att det fanns en formelsamling i det nämnda häftet som man fick ha med sig på tentan!»
- Jag anser att mycket av kursen bör förändras. Kursen tar upp grundläggande och relevanta begrepp inom ellära. Detta har på grund av ytterst bristfällig undervisning varit svårt att lära sig. Det är inte godtagbart att examinatorn Hana inte har lyckats hålla en enda begriplig föreläsning på varken engelska eller svenska. Det är helt omöjligt att lära sig av en föreläsare som hela tiden tappar ord, kommer av sig, anger fel mekanismer för att sedan i all hast ändrar sig och gå vidare utan att förklara korrekt mekanism. Det är beklagligt att Hana är så obekväm i att undervisa och ger ett så stressat intryck. Även övningsledaren Pegah har vissa svårigheter att göra sig förstådd. Det märks ändå att Pegah är väl förberedd inför övningarna och försöker hjälpa eleverna med problemlösandet. »
- Ta bort KM-materialet helt. Jag köpte det och försökte använda det, men insåg efter ett tag det var väldigt lite som var relevant för kursen och som inte kunde ersättas med powerpoints från föreläsningarna. Hoppa över inlämningsuppgifterna helt! Det systemet fungerar dåligt om alls. Många av frågorna känns som kuggfrågor eller saknar relevans. Slutresultatet blir att man pluggar in om det ska vara ja eller nej på frågan istället för att förstå den.»
- Att föreläsaren har en bättre plan och bättre koll på föreläsningarna och hela kursen.»
- Examinatorn. Tråkigt, men föreläsningarna var ovärda att gå på. Dels för att det fanns språkliga problem, då det var svårt att förstå både när hon pratade svenska och engelska. Samt att dom var röriga. Hon var överallt, över hela tavlan, hela tiden. Bra tavelhantering är VIKTIGT samt att vara metodisk. »
- Litteraturen och föreläsningarna skiljer sig för mycket åt. »
- Väldigt oklart vilken nivå man skulle befinna sig på då föreläsningarna var väldigt svåra och detaljerade medansvar boken var ganska enkel, och då det sades att boken var "på lägre nivå" var det svårt att veta vart man skulle hämta information. KM-häftena var väldigt röriga och svåra att hitta i och tillförde inte så mycket.»
- En föreläsare som är mer säker på sin sak och hur man förklarar hade behövts. »
- Föreläsaren. Hon var förvirrad och kunde inte lära ut över huvud taget. Hon började på svenska, men det var svårt att förstå undervisningen så hon gick över till engelska. Tyvärr vad det lika illa där. »
- Fixa en föreläsare som kan antigen svenska eller engelska.»
- Tydligare föreläsningar»
- Förelsningarna var dock väldigt otydliga, ostrukturerade»

16. Övriga kommentarer

- Mycket besviken på tentan. En mekanikfråga på en eltenta när vi inte ens gått igenom sånt. Andreas fråga på tentan var fel, det står att bilden är 4x4 men var 4x3 och filtret var 3x3 men ändå har han i lösningsförslaget delat med 16 (4x4). Han har även gjort en del av problemlösningsdelen som en förståelsefråga vilket minskar chansen att få poäng från räknedelen, vilket vi måste ha för att få godkänt.»
- Jag tycker kursen håller för låg nivå. »
- Jag tycker första tentafrågan var lite orättvis eftersom den till stor del handlade om mekanik vilken inte speglar denna kurs alls. Jag hade gärna sett fler kretsar eftersom många räkneuppgifter handlade om de. Sista frågan på bildbehandlig kunde vad jag vet, inte många lösa. Räkneuppgiften där hade vi inte gått igenom på någon räkneövning eller gjort uppgifter på alls. »
- Kan vara ett tips att kolla om föreläsaren håller måttet språkligt innan man låter denne hålla i majoriteten av undervisningen.»
- - Tentan testade vissa utskott i kursen. Det upplevdes som vissa uppgifter tagits från EN powerpoint-slide som nämnts på en föreläsning och aldrig egentligen räknats på. Meningen är väl att man ska testa vad eleverna snappat upp som är viktigt för kursen, och inte vilka som hängt med i varje liten utsvängning? - Bildbehandlingsfrågan på tentan handlade också om något som inte diskuterats så mycket.»
- Både Hana och Pegah är ovana vid att undervisa, och det märks. Hana avbryter sig ofta mitt i en förklaring, och fortsätter förklara på ett nytt sätt, utan att först avsluta föregående förklaring. Detta ledde till mycket förvirring i alla fall för mig, och ibland tappade jag helt vad Hana ens hade försökt förklara från början. Pegah förklarar väldigt bra om man ber om hjälp på tu man hand, men det fungerade sämre vid räkneövningarna med hela klassen. Där kan Pegah förklara tydligare hur hon tänker med lösningsgångarna.»
- Tycket det känts svårt att veta vad man ska lära sig i varje avsnitt - i alla KM-häften (som består av MÅNGA sidor) finns det massa härledningar och sidojox som när man läser bara får en att skaka på huvudet och undra ifall det ska med eller vad som ska göras med det ämnet. Behövs bara göras lite tydligare alltså!»
- Att ha en huvudföreläsare som varken kan engelska eller svenska gör det väldigt svårt att få något vettigt från lektionerna, det var lättare att läsa i boken.»
- En kurs som känns som att den är i sin linda. Mycket potential men ett par barnsjukdomar som måste fixas. Bland annat mer självförtroende från föreläsarna.»
- Orättvist att räknedelen (fråga 5) på tentan innehöll teorifrågor då vi måste ha en viss procent rätt på respektive del (räknedel + teoridel). Räknedelen borde inte få innehålla teorifrågor eftersom detta minskar möjligheten att få godkänt på tentan. »
- Facit på teorifrågorna varje vecka finns ute från gamla studener, tråkigt! Uppdelningen på tentan är konstig, teoridelen speglar kursens innehåll väldigt dåligt. Det är mer lära sig utantill än förståelse. Tycker att det borde göra om till en tenta utan konstiga uppdelningar och man måste ha visst antal poäng av båda. Tycker det hade gett mer om det var en blandad tenta med lite av varje. Med några räkneuppgifter och några "teori", t.ex. hur fungerar MR?. Sedan kanske några kryss frågor? Mitt förslag skulle vara 15 kryssfrågor i början. 3 "större" förklaringsuppgifter och 5 räkneuppgifter. Tror det både ger studenten mer för framtiden och det är det som det ska handla om. UTANTILLKUNSKAP som glöms bort samtidigt som man går ut från tentan är helt onödigt! Sedan är det viktigt med bra planering mellan olika föreläsare samt examinator då det är många inblandade.»
- Det här är en kurs som halva klassen tyckte var väldigt lätt från början och andra halvan tyckte var jättesvår hela perioden igenom.»


Kursutvärderingssystem från