ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Maskinteknik A, SJO650

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»8 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»8 88%

Genomsnitt: 3.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 1.88

- Kurslitteraturen känns just nu helt meningslös. Har knappt använt böckerna alls.» (Mycket liten)
- Läroböckerna har inte i någon större utsträckning bidragit till min inlärning. Hittils i kursen har jag inte haft någon användning för dessa. Har klarat mig med PowerPoint-material, samt egna anteckningar. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var inte alls bra, svåra att förstå.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55

- Kurslitteraturen var inte alls bra, svåra att förstå.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»8 88%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 88%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 66%
Gott»1 11%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.55

- Har inte riktigt kunnat få något bra grepp om kursen än.» (Godkänt)
- På TECSIM passte hade det vart bra med mer förlraning om vad det är man skall göra och varför, så att man får klart för sig hur allt hänger ihop. Jag eftersöker alltså mer knytning till verkligheten redan från början. Istället för att bara klicka på datorn och göra moment utan att veta varför.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra kombinerat med både inlämningsuppgifter och en tenta.»
- Behåll systemet med inlämningsuppgifter. I detta fall, bättre sätt att lära sig på än en skriftlig tentamen. »
- Inlämningsuppgifter under perioden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra schemat/upplägget, dumt att dra en kurs över två läsperioder när vi knappt gjort något alls nu under första tiden!»

16. Övriga kommentarer

- Det är bra med korta snabba sammanfattningar efter varje ny genomgång (även en del äldre genomgångar tåls att snabbt upprepas). Humor är bra. Tänk på att alla kan inte sjötermer i början.»


Kursutvärderingssystem från