ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Hållfasthetslära och maskinelement, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»5 11%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»8 18%
Cirka 30 timmar»11 25%
Minst 35 timmar»10 23%

Genomsnitt: 3.27

- Gjorde bara labbarna efter ett tag» (Cirka 20 timmar)
- 80% av tiden utanför föreläsning har gått åt till inlämningsuppgifter i maskinelement.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog nog gott och väl sina 3 hp i anspråk. Delvis beroende på att de var skrivna på ett illa formulerat tvetydigt sätt. Om det bara finns ett "rätt" så måste det som efterfrågas vara tydligare specificerat. Ett antal timmar spenderades med att försöka tolka uppgifterna. Helt onödigt förspilld tid på saker som med lätthet hade kunnat framgå av mer välskrivna PM. Retur på detta! » (Cirka 30 timmar)
- Inlämningarna tar mycket tid, man kanske ska börja med dem tidigare.» (Cirka 30 timmar)
- För mycket moment. Inlämningar, övningsuppgifter hann man inte göra i hållfen. Den andra kursen tog även mycket tid.» (Minst 35 timmar)
- Mycket tid lagt på maskinelementsinlämningarna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»1 2%
25%»5 11%
50%»10 22%
75%»16 36%
100%»12 27%

Genomsnitt: 3.75

- Främst föreläsningarna i maskinelement.» (25%)
- Främst övningarna» (50%)
- Lennarts föreläsningar gick på tok för långsamt. Väldigt mycket upprepades upp till tre gånger under en föreläsning både i tal och skrift. Det fanns exempel då han stannade upp för att sudda en tavla för att sedan skriva exakt samma sak som stod där innan.» (50%)
- På föreläsningarna härleddes främst formler vilket blev för mycket i längden.» (50%)
- Delen med hållfast var gedigen. Gillade speciellt demonstrationerna. Bra härledningar. Skulle vilja ha fler verklighetsexempel bara. Delen med maskinelement som Brännare hade var man typ tvungen att gå på för uppgifterna var ofta luddigt och otydligt formulerade och krävde "hemliga tips" och mycket tolkning för att kunna lösas. Lös ett riktigt uppgifts PM till nästa år, typ som det vi hade i Ants kurs. För min del tycker jag Brännare inte härledde saker ordentligt. Till exempel när han gick igenom böjkritiska svängningar redovisade han inte att det var en punktformad massa det gällde osv, en del såna saker.» (50%)
- Övningarna var till stor del endast rabblande av formler och siffror, avlsutat med : " om ni inte frågar, så fortsätter jag". I väldigt rask takt bör tilläggas. Det är inte något jag upplevde fungerade bra. För det första så kan man knappast ställa de frågor man önskar, med mindre än att övriga klassen tröttnar på frågeställaren. För det andra är det inte alltid så enkelt att formulera en fråga om vad man inte förstod, när man knappt hinner skriva ned vad som händer på tavlan. Dessutom så tycker jag att en större ansträngning bör läggas vid att förklara varför vissa operationer utförs, och mindre på exakta siffrorna. Siffrorna har jag ingen som helst glädje av om jag inte tillgodogjort mig metoden. Stor möjlighet till förbättring till nästa år. Angående föreläsningarna så tycker jag följande: Hållfasthetsföreläsningarna var ofta ganska röriga. Anteckningarna på tavlan kunde inte sällan bli rätt så kladdiga och svåra att följa. Bra med skumbalkarna, som ofta var med och gav intuitiv förståelse! Maksinelement föreläsningarna delar probelemt med övningarna. Mycket rent rabblande av siffror och formler. För lite förklarande varför.» (75%)
- Jättebra med praktiskvisning med svampen, gärna ännu mer praktiskförklaringar. Då jag inte har jobbat i en verkstad är det flresta orden nya, en snabb demonstration tar inte många sekunder» (75%)
- Mindre aktivt deltagande på föreläsningarna som behandlade hållfasthet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 20%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 34%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.13

- Kursen kräver mer tid än man har, kanske skulle man ta bort något och lägga mer fokus på att verkligen förstå det man väl läser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Räkna tentatal efter bara någon övning, jag menar kom igen.. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 33%
Ja, i hög grad»19 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.8

- Åtminstone två saker var felskrivna på tentan vi fick utdelad. Annars var den väl ganska bra. Aningen för lik gamla tentor möjligen. Oväntat att inte elementarfall för balkböjning eller spänningsmatriser frågades efter. » (I viss utsträckning)
- Elak tentamen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår ! Nya saker man inte hade sett innan.» (Ja, i hög grad)
- Examinationsuppgifterna var dock otydliga och på tentan liksom på ALLA inlämningsuppgifter saknades information som krävdes för att lösa problemet, exempel på detta är E-modul, poissons-tal, namn på material, ej fullständiga tabeller för tolleransgrader etcetc.. De borde korrekturläsas INNAN utlämning.» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»17 40%
Ganska stor»11 26%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.5

- Bägge föreläsare bör öva på att strukturera sitt skrivande (tavlan) vid föreläsningarna. Använd skiljetecken, rubriker, streck, osv för att markera var de olika genomgångna kapitlen eller vad det handlar om börjar och slutar! Om en figur ska ritas med 10 kringliggande kraftpilar eller dylikt - rita en större bild. Det är annars väldigt ansträngande som student att föra anteckningar, och i synnerhet om det är en rad tillhörande nya symboler eller namn som ska introduceras i samma veva. » (Mycket liten)
- Maskinelementdelen var mest föreläsningarna som gav ut lärdom men hållf-delen var det i princip endast självstudierna som lärde mig. Det var dålig struktur på föreläsningarna vilket ledde till att man tappa lusten och orken.» (Ganska liten)
- ostrukturerade och röriga föreläsningar i hållfasthet » (Ganska liten)
- Lärt mig mycket på att få gå och fråga och prata med lärarna» (Ganska liten)
- Vore bra om man ger praktiska ex, vad man använder det vi lär oss till och då kan förstå när man har användning för det man lär sig. » (Ganska stor)
- Bra med mycket räknestugor.» (Ganska stor)
- Göran Brännare har varit toppen som hendledare och föreläsare!» (Ganska stor)
- Det är svårt att hänga med om man inte går på föreläsningar utan försöker läsa in själv, så föreläsningarna är viktiga och ger mer än att läsa i boken.» (Mycket stor)
- Utan föreläsningarna (övningarna) där man gick igenom inlämningsuppgifterna hade jag aldrig klarat dem. Kan vara ett problem om man är sjuk en av de gångerna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»23 52%
Mycket stor»12 27%

Genomsnitt: 2.97

- Övningsuppgifterna påminner inte om tentauppgifterna!» (Mycket liten)
- Varför måste högskoleböcker vara så färglösa och trista till upplägget? Snygg layout bidrar absolut till bättre inlärning. Gröna Lund är väl okej annars, men har tidernas sämsta register. M&M saknar trots 30 år av utveckling ett rotttecken på sidan 192. Usch. Vågar man lita på resten? Och inte en enda riktig bild. Känns helt verlighetsbortskärmat. Sabla dyrt också för en hobbytryckt bok. KTH"s exempelsamling som står listad är ju ett skämt. Typ 300 spänn för en bok med inskannade handskrivna sidor! Måste ju finnas bättre material.» (Ganska liten)
- Gröna lund är inte så bra i början av kursen, innan man kommer in in ämnet. Då är boken "teknisk hållfasthetslära" som de använder på lindholmen till mycket större hjälp. Ni kan ju tipsa om den vid kursstart» (Ganska stor)
- Fast Mägis bok lämnar mycket att önska. Svårförstådd.» (Ganska stor)
- Lösningarna till övningarna i hållfasthetslära borde utökas. Åtminstone de uppgifter som behandlar de mest grundläggande delarna av hållfasthetsläran förtjänar fullständiga lösningar. Uppgifterna i maskinelement borde ha en mer pedagogisk uppbyggnad, de första uppgifterna i häftet borde behandla de mest fundamentala delarna av elementen, varpå efterföljande uppgifter är fördjupande. Som det ser ut nu så slängs man mer eller mindre in någonstans i (vad som borde vara) mitten. De så kallade "tipsen" till inlämningsuppgifterna borde laddas upp på hemsidan - det har ju varit mer eller mindre renodlad kopieringsantecknande ändå, och många känner att de inte får ut något av maskinelementsföreläsningarna utöver dessa "tips" (som det för övrigt hade varit nästan omöjligt att lösa vissa inlämningsuppgifter utan).» (Ganska stor)
- man använde de mycket eftersom man fick ha dem på tentan» (Mycket stor)
- Bra böcker» (Mycket stor)
- En av få kurser då jag använt böckerna över huvud taget. Det krävdes!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»13 29%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»12 27%

Genomsnitt: 2.88

- Dålig uppdatering, tentor kommer ut i sista sekund !» (Mycket dåligt)
- Samtliga inlämningsuppgifter saknade information som krävdes för att lösa problemet. De borde korrekturläsas innan utlämning.» (Mycket dåligt)
- Inlämningarnas frågor var svåra att förstå. Det var mer regel än undantag att man inte visste vad som efterfrågades.» (Ganska dåligt)
- Delen med hållfasthet fungerade mycket bra. När det gällde Göran Brännares uppgifter så var de som sagt otydligt formulerade och inget fanns online. Till nästa år måste han lösa det. Sen var det några uppgifter som var härledningar som var rätt poänglösa, för det handlade i princip om att härleda saker som stod rakt av i boken. De flesta skrev bara av dessa sidor. Gör en härledning på något som inte står rakt av i boken istället. Positivt dock att göran var väldigt hjälpsam.» (Ganska dåligt)
- verkar varit mycket viktigt material som enbart delats ut/informerats om på föreläsningar som inte sedan delgets på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Dåligt att man inte får mail om inlämningar och alla dokument i maskinelement upplagt på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Göran borde lämna allt material man behöver till uppgifterna » (Ganska dåligt)
- Ingen av de utdelade inlämningsuppgifterna var kompletta, utan kompletterades med tillägg vid nästa föreläsning eller efter att elever frågat. » (Ganska dåligt)
- bra med pingpong onödigt mycket mappar till de gamla tentorna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»13 29%
Mycket bra»23 52%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.52

- Även om det uppmanades att ställa frågor om inlämningsuppgifterna (vilket man var tvungen att göra pga att ledningen var ofta felaktig eller saknade viktig information) möttes man ofta med en arrogant attityd. » (Mycket dåliga)
- Göran var stundtals nästan arrogant i sina svar gällande inlämningar trotts att han svarade på tok för utförligt på Samma fråga om vissa andra frågade.» (Ganska dåliga)
- Bra om man kunde få hjälp via mail eller om frekvent återkommande frågor kan besvaras i helklass, eftersom det ofta var svårt att få möjlighet att ställa frågor personligen.» (Ganska dåliga)
- Väldigt otydliga svar gällande maskinteknik. » (Ganska dåliga)
- Arrogant övningsledare! Vill inte förklara så man förstår. Dummförklarar och favoritiserar! Går inte från kösystem, utan gör som han vill» (Ganska bra)
- Göran Brännare hade stundtals en svår inställning till den manliga delen av klassen...» (Ganska bra)
- Att Göran Brännare har studenter som sitter på hans känns oseriöst. Än värre blir det med vetskapen att vissa till och med fick hans Access för att själva kunna ta sig in i väntan hans ankomst. Vissa hade helt klart gräddfil för att ställa frågor. Inte ett professionellt agerande. » (Ganska bra)
- Göran tar sig alltid tid att hjälpa en att förstå, vilket var till stor hjälp!» (Mycket bra)
- När man väl frågade Göran vad som efterfrågades fick man ofta ganska bra svar.» (Mycket bra)
- Brännare finns där hela tiden så man kan alltid prata med honom vilket är positivt.» (Mycket bra)
- Otroligt bra!! Göran ställer upp» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit kanon!» (Mycket bra)
- Brännare är ALLTID på plats och svarar på frågor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 22%
Mycket bra»31 70%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.84

- I denna kurs har det samarbetet varit kärnan» (Mycket bra)
- bra att man kan samarbeta mycket med andra studenter » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 11%
Hög»22 50%
För hög»17 38%

Genomsnitt: 4.27

- På tok för stor vikt vid inlämningsuppgifterna i maskinelement. De tog väldigt mycket tid trotts att de gav väldigt lite ren kunskap, det handlade mest om att gå tipspromenad längs Görans snitslade bana. De krävdes dessutom att man frågade Göran gällande väldigt mycket då informationen som krävdes för att lösa uppgiften ändå saknades.» (Hög)
- Planeringen av inlämningarna lämnade en del att önska. De skulle ha börjat tidigare så inlämning i LV7 hade kunnat undvikits. » (Hög)
- inlämningarna i maskinelement tar mycket tid» (Hög)
- Inlämningarna i maskinelement var lärorika men tidskrävande.» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna upplevdes ligga för sent och tätt inpå tentaveckan. Den sista innefattade även moment under tentaveckan, vilket inte känns bra när man vill fokusera på tentapluggande.» (Hög)
- En väldigt krävande inlämningsuppgift med deadline i läsvecka 7 är dåligt planerat. Det hade varit bättre att flytta den eller banta ner arbetet som krävs på uppgiften.» (Hög)
- Eftersom s3 också har hög belastning» (Hög)
- Arbetsbelastningen var väldigt hög, jag tycker det är bra innehåll, men man hinner tyvärr inte få en riktigt förståelse eftersom tempot är högt. Man får prioritera maskinelementdelen eftersom man har inlämningsuppgifter där vilket gör att man lär sig mer i den delen. Det märktes också på att man kunde de uppgifterna på tentan mycket bättre än hållfdelen.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna i signaler är beräknade på alldeles för lite tid, tog mkt längre tid trots att det flöt på. Gav inget!» (För hög)
- Vansinnigt lång tid spenderades på inlämningsuppgifterna» (För hög)
- För många moment för sent in i kursen. Man vill inte ha inlämningar sista veckan!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 6%
Hög»14 31%
För hög»27 61%

Genomsnitt: 4.54

- Deadline för sista inlämningsuppgiften borde hellre sättas till sjätte läsveckan än till slutet av den sjunde, så att folk slipper stressa upp sig över dessa alldeles intill tentan och kan fokusera på tentapluggandet istället.» (Hög)
- På gränsen till för hög.» (Hög)
- Lika mycket att göra i den andra kursen. Sammanfattningsvis en hemsk period.» (För hög)
- Kort innan tentaveckan lades de tuffaste och mest tidskrävande delarna i båda kurserna, vilket upplevdes stressigt samt stal väldigt mycket tid från tentaplugg. » (För hög)
- Denna kursen och S3b samtidigt är VÄLDIGT tufft» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»14 31%
Godkänt»14 31%
Gott»13 29%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Maskinelement-delen känns meningslös då det inte är möjligt att göra inlämningarna utan att gå på genomgångsföreläsningen innan, och även om man gjort det kommer det information efteråt som föreläsaren "glömt" nämna som är nödvändig för att lösa uppgiften. Detta gör att man blir given lösningen och inte lär sig något.» (Mycket dåligt)
- Inlämningarna tog alldeles för mycket tid. Mycket stor risk för följdfel i uppgifterna som kräver omfattande omräkningar. Samt att utgivet material/information upprepade gånger var bristfällig. (Tabeller som endast fungerar för von Mises utan info om detta m.m.)» (Dåligt)
- Maskinelement tog över hela läsperioden, fanns inte tid att plugga något annat, varken hållf. eller s3. Pga av utelämnade/glömda (av Göran) parametrar och fakta i inlämningsuppgifterna (maskinelement) gick väldigt mycket tid åt till att lösa uppgifterna.» (Dåligt)
- Rörigt och svårbegripligt. Begrepp förklaras inte och nya beteckningar införs utan vidare förklaring. Att uppmärksamma att en ny beteckning finns och förklara vad den står för ger struktur och är lätt att följa.» (Dåligt)
- Att andelen underkända i denna kurs är högt förvånar inte. Ingen av föreläsarna/examinatorerna verkar egentligen intresserade av att lära ut sina ämnen, i alla fall inte på ett sätt som passar studenterna. Jag förstår att hållfasthet är ett svårt ämne att tillgodogöra sig, men det blir inte bättre av dålig pedagogiska ansträngningar. Att inleda varje föreläsning med en beskrivning av varför ett visst avsnitt studeras hade varit en bra start. Ett mer genomtänkt kondensat av bokens innehåll hade även varit önskvärt.» (Godkänt)
- Intressant kurs, men hög arbetsbelastning.» (Gott)
- Intressant» (Gott)
- Det är ett intressant ämne.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna i maskinelement hjälper en att faktiskt förstå kursen. Egentligen vore det bra att ha inlämningsuppgifter även i hållf, men det finns absolut ingen tid att lägga in fler kursmoment.»
- Inlämningsuppgifterna men tidigarelägga dom.»
- Hållfboken»
- Genomgången av inlämningarna är bra.»
- tydlig och bra maskinelement del»
- Göran»
- *Att det är många inlämingsuppgifter som sen provet bygger på. Blir lite learn by doing tycker det är mycket roligare än att bara läsa i boken.»
- Kursboken Grundläggande hållfasthetslära, Lundh.»
- Det pedagogiska lärandet där alla formler och viktiga sidnummer hänvisas. Mycket bra! »
- Göran Brännare»
- Inlämningarna»
- Hållfdelen. »
- Inlämningsuppgifter och Göran !»
- Inlämningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort signaler labbar ! Mättekniks labbarnas pm kan bli bättre »
- Föreläsaren måste jobba på sin pedagogik. Det går INTE att följa honom i hans föreläsningar. Han hoppar rakt in i ett sammanhang utan att förklara bakgrund syfte och mål med det han gör. Det blir mest en massa kladdiga härledningar som man inte fattar vad som är viktigt ur.»
- Göran Brännares inlämningsuppgifter. Särskilt rättningen - man fick knappt några kommentarer på vad man gjort fel, bara något som markerade "något på den här sidan är fel" och inget tecken på om felen i nästkommande uppgifter var följdfel.»
- Att all information ges till uppgifterna med en gång»
- Inlämningsuppgifterna. Det är alldeldes för hög nivå på dessa. För hög för att vi ska lösa uppgifterna på egen hand, så vi fick då tips inför varje uppgift i stil med "Gör så här", "Skriv av det här", "använd denna formeln". Resultatet av detta blev att man bara skrev av hjälpen utan att egentligen lära sig eller förstå något av det man gjorde och det tog bara tid från vettigt pluggande. Jag tror det hade varit bättre med betydligt enklare uppgifter vi efter lite fundering hade kunnat lösa samt med ingen/liten hjälp i förväg.»
- Tidigareläggning av inlämning 4 i maskinelement så rättning av den inte hamnar i tentaveckan.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement var dåligt utförda, ofta kom det fram något efter halva tiden som glömts i genomgången av den aktuella. Viss relevant information stod inte med på uppgiftsbladet (t.ex. att om man väljer en annan fjäder än den tänkta (som det ej framgick vilken det var) måste man söka upp läraren och be om extra information). Rättningen har gått snabbt och smidigt och läraren är även ofta tillgänglig.»
- Lennart måste lära sig att hålla tiden! tror inte att han misslyckades med att dra över på en enda föreläsning.»
- Brännare borde vara tydligare med vilket material det är som gäller när man gör inlämningarna. Det är mycket tabeller man måste ha och ibland får man endast dem om man går och frågar efter dem vilket inte är särskilt bra. Det är mycket antaganden i kursen och man är väldigt beroende av Brännare för inlämningarna vilket borde förändras så att man kan plugga mer självständigt.»
- ha tydligare och mer strukturerade föreläsningar i hållfasthets delen. tydligare exempel som inte blir så långa och ostrukturerade »
- Gå igenom grunderna långsammare å mer tydligt. »
- *Mer verklighetsexempel. Jag vill inte bara räkna på en propeller som finns i en bildlös blå bok, jag vill se en film på en torsionssvängande propeller. Mer bilder/filmer/verkliga exempel. *Inlämningsuppgifterna. Bättre information om dessa som ska finnas online.»
- Övningsuppgifter och tillhörande lösningsförslag, samt strukturering av föreläsningar (se ovan). »
- Inlämningsuppgifterna bör inte vara så omfattande. Största delen av tiden gick åt till att räkna om och rätta dessa i stället för att gå vidare med andra uppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna bör läggas tidigare i kursen, åtminstone så att inte sista inlämningsdag på sista uppgiften är fredagen innan tentaveckan.»
- Mer struktur kring föreläsningarna. Bättre information kring inlämningsuppgifterna. »
- Maskinelement, Göran brännare. Helst en annan föreläsare då han inte är särskilt pedagogisk och betraktar en som en idiot när man frågar något.»
- Föreläsningarna om hållfasthet: Det kändes som att Lennart hittade på ibland. Han utgick bara från det som stod i boken.»
- en genomgång av problemfrågeställningarna i inlämningsuppgifterna borde göras då det i många fall är oklart vad som är försumbara effekter och vad som ska tas med i beräkningarna. alltså utan att ha varit på föreläsningarna så är det väldigt svårt att göra inlämningarna pga otydligheter. detta tycker jag borde ändras på»
- Maskinelement: Behövs mycket mer beskrivningar på vad det är man räknar på, svårt att se på en bild vad det är man är ute efter. Menar speciellt inlämningsupggifterna. Känns som Brännare tar bilderna lite förgivet efter lång erfarenhet i branschen.»
- Mer exempel och förklarande på föreläsningar. Mindre härledningar som ändå står i boken»
- Reducera antalet inlämningsuppgifter till 3, så att man har mindre att göra överlag, och inte har någon inlämningsrest i sista läsveckan som är till för tentaplugg. »
- Inlämningsuppgifterna »
- Vet ej»
- skulle ha lärt mig så mycket mer hållfasthet och maskinelement om man inte fick ha böckerna med sig på tentan utan bara ett formelblad.Då hade förstått mer grunderna av vad jag höll på med och inte tagit all inlärningstid till att slå i böckerna. Det känns som att jag inte kan grunderna och ändå fick jag fyra på kursen. Jag vill mer förstå varför man använder en formel i en uppgift än kommer denna frågan ta den formeln. på genomgångerna av uppgifter fick vi ofta att variabelerna i uppgiften hade värden r=0.1 och d=0.5. man förstår mer om läraren inte direkt går över att räkna i r och d i siffror med olika former. Utan det är bättre om han fortsätter räkna med r och d (bokstäverna) och mer förklarar: "här använder vi den här formeln för att..." och "det är är vårt svar rd*0.5 [m/s] som med siffror blir 19,4 [m/s]" inlämningsuppgifterna tog jättelång tid och det kändes som att jag inte lärde mig något på dem. Förklara mer varför man använder en viss formel i ett visst sammanhang och hur man ska tänka. mer receptlösningar vore bra. 1.frilägg balken - hur frilägger man olika sorters balkar gå igenom de olika fallen vi ska kunna. 2. sätt ut krafter, moment, tryck - gå igenom de fall vi ska kunna hantera 3. kraftjämvikt, momentjämvikt,tryckjämvikt - hur ställer man upp ekvationerna i de olika fallen 4. deformationssamband - har du denna uppgiften är de dessa deformationsamband du ska använda, har du denna uppgiften är de dessa deformationssamband du ska använda. osv... det var så himla mycket nytt varje lektion och det bands inte ihop så att man kunde se den röda tråden tyvärr.»

16. Övriga kommentarer

- En lärare måste dagligen läsa sin mail»
- Det kändes stundtals som att Göran favoriserade vissa elever väldigt mycket. Exempel på detta är ju att vissa elever så gott som flyttade in på hans kontor och fick hjälp med det mesta.»
-
- Denna mall för kursutvärderingar är ett klart nerköp jämfört med de tidigare ifrån SNZ! Rutorna för frisvar är för små och frågorna är väldigt splittrade. Jag hade önskat fler frågor på varje område som en hjälp för den som svarar vad som faktiskt har varit bra eller dåligt. Till exempel: 6 Undervisning 6.1 Föreläsningar 6.2 Övningar 6.3 Räknestugor 6.4 Inlämingsuppgifter 6.5 Frisvar osv»
- Lennart bör se till att inte dra över varje lunch. Många har tider att passa även på lunchen.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement, kunde gåtts igenom noggrannare. Ibland stod inte ens frågan vad vi skulle göra i en inlämning. All data tog onödigt lång tid att leta fram, kunde sagt att ex Rb är U i formelboken ex.»
- Denna utvärderingsmall är kraftigt försämrad. Jag upplever att man inte kommer ihåg detaljer från kursen om de inte specifikt frågas efter. Alltså, skulle ha föredragit skiljda frågor för övningar, räknestugor, föreläsningar, inlämningsuppgifter, labbar etc. Det är nästan alltid olika personal som håller dem, vilket ofta medför olika fördelar/nackdelar.»
- Utan att ha påpekat att detta är en kurs där eleverna måste ta reda på information kring tentamens- och inlämningsuppgifter, har många data som behövts för att kunna lösa uppgifterna helt utelämnats. Detta kanske är något man kan göra på en icke betygsgrundande inlämningsuppgift, men att göra så på tentan är riktigt oprofessionellt. »
- Bra kurs! »
- Göran är riktigt bra och han tar sig tid att hjälpa !»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.02


SNZ:as pedagogoska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från