ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 09/10 Ombyggnad och underhåll, LBT390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-06 - 2011-05-24
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»3 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 2.57

- Minns inte om vi fick se några kursmål eller inte, tyvärr» (?)
- Kurs-PM är mycket rörigt och blandar Kurs-PM med PM för projektuppgifterna. Gör separata till nästa kurstillfälle. Bilder på en byggnad blandas med diverse citat och en del kursmål, och en del instruktioner för projektuppgiften. Det är svårt att förstå vad som är vad och vad som menas med allt. Så som sagt, gör tydligare och separata PM.» (Målen är svåra att förstå)
- Beskrivningen av kursen, uppgiften samt målen var väldigt röriga och luddiga.» (Målen är svåra att förstå)
- det var en väldigt rörligt kurs schema med obegripliga mål tyvärr...väldigt förvirrande! » (Målen är svåra att förstå)
- jag tyckte att de kriterier utsatta för betyg fyra och femma var luddiga. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- målen var inte klara alls» (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»9 64%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- Ja, men som i alla grupparbeten är det svårt att avgöra om en gjort allt eller alla lärt sig lika mycket. Därför var det mycket bra att varje person i kursens slut fick skriva en individuell utvärdering.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»7 46%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- han svävade ut för mycket och man förstod inte riktigt vad man skulle göra.» (Mycket liten)
- vi saknade pedagogiska föreläsningar, föreläsaren var intressant med det handlade alltid om allt och annat! » (Mycket liten)
- Föreläsning i datasalar är inte att föredra. I och med att vi hade en konsult och inte en lärare var den pedagogiska förmågan hos föreläsaren otroligt låg. Han försökte säkert sitt bästa och drog ofta upp exempel från sin arbetslivserfarenhet. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren verkade ointesserad av att undervisa, han vill bara berätta om vad han gör själv.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna borde varit mer strukturerade, tagit upp olika ämnesområden. Nu var det ganska svårt att lära sig eftersom lärarens metod bestod av att på fri hand prata om hans erfarenheter i form av diverse projekt han varit med i.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»6 42%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Vi hade ingen direkt kurslitteratur vad jag minns, vi sökte själva information i samband med projektet.» (?)
- hade inget» (Mycket liten)
- Vi hade inget» (Mycket liten)
- ingen alls! jag löste det på egen hand» (Mycket liten)
- Då det inte fanns någon direkt kurslitteratur låg det egna informartionssökandet till stor stor grund för inlärningen och framställning av examinationen. Därenot var det positivt att ha så många handledningstillfällen då man hela tiden fick mycket feedback och tips, och ha besök av de experter i ett första skede av projektet då vi skulle skriva en rapport om ett specifikt område.» (Ganska liten)
- vi hade inte så mycket kursliteratur. » (Ganska liten)
- Fick använda sig av tidigare kunskaper. Vi fick ut en mall som var bra i början.» (Ganska liten)
- De dokument som fanns var ganska luddiga och svåra att förstå. Men när vi väl förstått vad läraren ville få fram gav de lite tydligare bild av vad som skulle göras.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- har inga kommentarer här..» (?)
- Utlovad mailinfo dök sällan upp som utlovat, om den ens kom.» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»5 35%
Lagom»6 42%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Jag tyckte det var för högt med tanke på oklara mål vi hade och det gjorde att man lätt blev förvirrad fast vi hade mycket bra handlings tillfällen! jag klarade kursen tack vare handlingstillfällen! » (?)
- det hade varit roligt med en individuell insats» (Låg)
- Så vitt jag minns» (Lagom)
- Det blev mycket att göra.» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp samt ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- vi kunde ställa frågor men fick inga svar» (Ganska dåliga)
- Han ville säga sitt så man fick aldrig chans att säga något om man verkligen inte kastade sig in i diskussionen men hög röst.» (Ganska dåliga)
- Efter som att läraren var så upptagen med att prata om sig själv var det svårt att ställa frågor. När man väl fick ställa en fråga blev svaren oftast långa och utförliga, lite väl långa ibland. Kändes dock som att läraren ofta hade svårt att hålla sig till ämnet och faktiskt svara på frågan.» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren var rätt pratglad ,)» (Ganska bra)
- Mycket bra. Läraren är mycket kunnig och intelligent, men måste lära sig att svara på frågor i form av fakta istället för att börja prata om något projekt. Det är givetvis bra att exemplifiera, om exemplet är förståeligt, relevant och backas upop av fakta.» (Mycket bra)
- vi hade bra handling!» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- jag hade tur med min grupp och vi kunde fungera som en väloljad maskin» (Mycket bra)
- Jag och min gruppmedlem jobbade suveränt bra tillsammans. Dock kan jag uppleva att det inte finns så många man kan arbeta med i klassen. Alla är reserverade och har redan sina grupper så det är svårt att hitta någon.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»3 20%
Lagom»8 53%
Hög»2 13%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Helt ok» (Lagom)
- Mycket pga dessa projektarbeten som vi ständigt har på AE, och fick under hela vårterminen bära ett stort lass då andra slappade mer» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inputen från personer på olika företag»
- Jag tycker att det var ett bra koncept att grupperna i kursen arbetade med olika typer av verksamheter för samma fastighet. Det visar hur stora möjligheter en fastighet har som ska byggas om för andra verksamheter än den nuvarande.»
- Att jobba mot ett "riktigt" objekt»
- Tilldelningen av arbetsuppgift.»
- Examinationsformen, strukturen på kursen i stort.»
- Mer förläsningar där man får kunskap. Inte endast handledarträffar!»
- Arbetet»
- Det är väldigt bra med anknytning till arbetslivet men under den lektionsledda tiden behövs det verkligen någon med pedagogisk förmåga. Kanske vore bra att ta in en lärare under lektionerna och ha en konsult som stöd.»
- mer pedagogiska och målsatta föräläsningar som börjar och slutar i tid, inte tidigare..»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vad som förväntas av arbetet, t.ex. ekonomin, några övningar som exemplifierar vad som ska redovisas i arbetet. »
- Lägg större vikt på ekonomin! Jag tycker att de beräkningar som många grupper gjorde inte hade någon vidare grund. Så efterfråga mer ingående beräkningar på fastigheten så att man lär sig mer om det. Att ha en hyfsad grund för hur man räknar på fastigheter och investeringar kommer gynna studenterna senare i arbetslivet tror jag.»
- Ny lärare, mer struktur»
- Tydligheten med vad som ska vara med i arbetet och inte»
- mer handledning och ledande undervisning.»
- Strukturen på föreläsningar och handledningstillfällen. Tydligare instruktioner i PM etc.»
- Se tidigare svar»
- Fler relevanta lektioner och mer hjälpsam arkitekt.»
- Inte lektioner i datasalar! Väldigt dåligt att ta upp en hel datasal när det redan är brist på datorer i V-huset, speciellt när läraren har en helt vanlig föreläsning och en dator inte behövs. Upplägget i en datasal är inte gjort för att läraren ska kunna förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt (om man inte ska ha en dator till hjälp vill säga). Vanliga klassrum vore uppskattat.»
- Pedagogi»

13. Saknade du något i kursen?

- Teoretisk förankring»
- Nej, inte direkt. Möjligtvis hade jag velat ha mer ekonomi i kursen. Risken med det är väl att kursen skulle bli lite för lik Project and Commercial Management.»
- Nej»
- Mer ekonomisk handledning.»
- föreläsningar»
- struktur!»
- tydlig uppgiftsbeskrivning och kriterier för kursen. Samtliga föreläsningar var tydligen obligatoriska vilket jag inte alls uppfattade under kursens gång utan jag fick reda på det efter kursen.»
- pedagogi»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Läraren hade otroligt svårt att hålla tiderna för handledning.»
- jag tyckte väldigt mycket om föreläsare men jag tycker inte kursen var bra! »


Kursutvärderingssystem från