ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till mekatronik H11, PPU150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-04
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»12 42%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.07

- Det fanns i princip inget att göra.. vilket var skönt i början när nollningen fortfarande pågick.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att dela upp tiden. Antingen massor att göra eller ingenting.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 11%
75%»4 14%
100%»20 74%

Genomsnitt: 4.62

- merparten av föreläsningarna var ointressanta och gick på fel tid i kursen.. t.ex så föreläsningen som behandlade rapportskrivning låg minst 2 veckor innan någon ens hade en tanke på hur man skulle skriva en rapport. Dessutom så handlade alldeles för många föreläsningar om ingenting i början vilket ledde till att man tappade motivationen i kursen.. t.ex så hade vi en hel föreläsning om hur en damsugare dammsuger ett rum» (50%)
- Sätter inte 100% då jag varit sjuk en del föreläsningar. Skulle uppskatta åtminstone 85%-90%.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 32%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 15%
Ja, målen verkar rimliga»22 84%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Se fråga 3» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»12 48%
Ja, i hög grad»9 36%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.56

- Se fråga 3» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»16 57%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.82

- det har varit max 5 intressanta, och max 2 givande föreläsningar» (Mycket liten)
- cad-lektionerna har varit bra. men av dom andra föreläsningarna så 10%godkänt» (Ganska liten)
- Förr oss som inte arbetat med CAD innan hade fler CAD lektioner varit bra. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»11 40%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.07

- Vi hade ingen kurslitteratur» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.28

- ingen anning..» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att det fungarade bra i och med att allt låg på pingpong. Man visste vart man skulle leta.» (Ganska bra)
- Bra förrutom dom otydliga reglerna för robottävlingen, mkt dåligt. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»11 39%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»19 70%
Hög»5 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- efter nollningen så hade jag kunnat tänka mig att ha mer att göra.. men då måste kursen göras om lite.. » (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»15 53%
Hög»9 32%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.28

- Som sagt: perioder med väldigt mycket arbete blandat med nästan inget arbete.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»13 46%
Mycket gott»8 28%

Genomsnitt: 3.89

- Föreläsningarna var meningslösa» (Mycket dåligt)
- Det var trevligt att snabbt och enkelt få en inblick i vad mekatronik verkligen var» (Gott)
- Väldigt rolig kurs!» (Gott)
- Man fick en bred och bra överblick vad mekatronik är. Något som kommer vara värdefult när man håller på med de abstrakta, teoretiska grejerna för att hålla motivationen uppe. » (Mycket gott)
- Många intressanta föreläsningar. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsare från företag»
- CAD-ritning »
- Upplägget på examinationen.»
- grupparbetet, cad»
- Robotbygget, samt inhyrda föreläsare, det var riktigt intressant.»
- Gästföreläsare från volvo, robotprojektet, Övnings timme med uppgifter för att programera i C så att man har lite hum om kommandon när man ska programera roboten.»
- Projekt med robotbygge. Bra med grupparbete, samt att man får lite mer förståelse om mekatronik. CAD teknik var bra att få en introduktion i.»
- Robottävlingen! Väldigt roligt och engagerande med robottävlingen, utom missödet med regelmissförstånden i slutet då. Kan verka trivialt, men man bör inte underskatta krafterna bland unga till största delen män som tävlar. »
- Tiden att sitta och laborera»
- robottävlingen och cadden»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare information om projektdelen, tex att man får ta med roboten från vlab för att jobba med den hemma.»
- Jag skulle gärna haft en/ett par föreläsningar i C-programmering då det var mycket svårt att skriva ett program utan förkunskaper»
- Förklaring av uppgift, bättre handledning gällande projektrapporten och metodiken.»
- I robottävlingen bör man få bestämma burkarnas placering på motsatt planhalva (inte bara robotens placering).»
- Förläsningarna»
- Informationen.»
- Skärpa reglerna i robottävlingen, täppa till hål och vara konsekventa. »
- Mindre föreläsningar»
- Ingenjörsetik och hållbar utveckling ganska tandlöst. Själva föreläsningen om hållbar utveckling var bra men varför står en volvo föreläsare och berättar om hur dom byggt sina per definition ekologiskt ohållbara stadsjeepar när vi kunnat ha någon som pratar om styrsystem till vindkraftverk eller något sånt istället? Alla vet att dagens bilindustri är inriktade så långt bort från hållbar utveckling det går. Bilarna idag är uppenbarligen gjorda för att hålla kort tid och vara svåra att reparera utan specialkunskaper. Så länge Chalmers sitter i knä på på bildindustrin blir det mesta pratet om hållbar utveckling hyckleri. Mer om tåg, bussar, solkraft, vindkraft, rökgasrening, vattenrening osv istället. Det om ingenjörsetik kunde varit bra men var tandlöst. Slutsatsen var typ att man skulle vara snäll, men inte göra egna uppoffringar eller gå emot sin arbetsgivare. Etik är inget utan civilkurage och uppoffringar. Men föreläsaren hade väl fått smisk av dom som håller i kopplet om Chalmers inte levererar snälla och lydiga hundar till företagen. »
- Bör finnas ett facit till instuderingsfrågorna. Så studenter vet att det har gjort rätt.Även tydligare mål med kursen»
- Reglerna om vad det är man får använda sig av för matrial, måst bli mer tydligt!»
- Ingenting»
- Tävlingsreglerna ska vara tydliga och dommarna ska prata ihop sig så det inte blir två helt olika tolkningar.»
- man bör få tillgång till labbet i större utsträckning, en möjlighet att få tillgång till labbet utan lärare hade varit optimalt! Dessutom så borde vi börja med projektet tidigare, vi började inte förrän 3 veckor in i perioden.. föreläsningarna måste tajma med hur vi ligger till i kursen.. samtliga föreläsningar som behandlade projektrapporten låg för tidigt.»

16. Övriga kommentarer

- Sjukt dålig struktur på chalmers olika hemsidor som finns. Studieportalen är värdelös, tog ett bra tag innan man förstod att studieportalen och studentportalen var olika saker. Försöka få en sida till allt ihop. Kanske inte ni som ska ändra på det, men ville ändå säga det. God natt.»
- Mycket föreläsningar som innefattade allt möjligt inom mekatronik. Blev mycket spretigt då man endast fick en liten introduktion i allting, istället för att fokusera på några aspekter inom mekatroniken och få en bredare kunskap. »
- 3726353075»
- Jag skulle vilja lära mig mer under kursen. I princip lär man sig cad. Det känns som att vi skriver en rapport bara för att det ska göras istäälet för att vi lär oss under tiden.. föreläsningarna vi hade var för generella, antingen så kunde man det som gicks igenom, eller så hade man för låg kunskap för att kunna ta till sig informationen eller handlade föreläsningen om ett för stort område så att det bara blev flummigt och ointressant.. Bottom line är att föreläsningarna borde ses över!»


Kursutvärderingssystem från