ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Operativsystem, EDA092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Mycket innan labbarna skulle in.» (Högst 15 timmar)
- Blev tyvärr mindre än jag tänkt och därmed också missad tenta.» (Högst 15 timmar)
- Mest tid för labbar de sista veckorna.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»3 18%
25%»4 25%
50%»7 43%
75%»1 6%
100%»1 6%

Genomsnitt: 2.56

- Mycket dålig föreläsare. Ingen struktur på föreläsningarna.» (0%)
- lectures offered zero that was not in the course book!» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.18

- Labbarna framförallt kunde vara tydligare beskrivna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Tentamen fokuserar snarare på detaljkunskap mer än övergripande förståelse.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»7 46%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Många krockade med min andra kurs och av dem var endast Marina Papatriantafilous föreläsning givande » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3

- powerpoint + gamla tentor» (Ganska stor)
- Kompendiet var utmärkt» (Ganska stor)
- good book, pretty much my sole source of info..» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.71

- nothing to complain about» (Ganska bra)
- Om det är problem med att e-post sorteras ut av spam-filter, prova skicka ut mail till delmängder istället?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»4 26%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»1 6%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 2.53

- Under labbtillfällena behövs fler/effektivare handledare. Fick vänta 2 timmar på att redovisa, samt verkade det bara som den ena kunde något om ämnet varav den ena bara tittade ner i pappren och jämförde.» (Mycket dåliga)
- Fått vänta flera timmar på att få redovisa labbarna. » (Mycket dåliga)
- För lite resurser på labbtimmarna. Labbrättarna gick runt i grupp istället för att hjälpa så många som möjligt. Studenter skall inte behöva komma till ett labbpass och bara vilja redovisa och behöva sitta där i 4 timmar och vänta!» (Mycket dåliga)
- Lång kötid till att få hjälp på labbarna ibland.» (Ganska dåliga)
- Labassistenterna klarar inte av den mängd av grupper som labbar. Diskussionstillfällena var en bra idé.» (Ganska dåliga)
- Labbhandledarna var inte överdrivet hjälpsamma, så att säga...» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.4

- Både jag och min labbkompis var mycket upptagna med roligare saker, därför tog ingen initativet och allt gjordes tidigast i sista sekunden.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»13 86%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»5 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- svår och krävande annan kurs» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»3 20%
Godkänt»6 40%
Gott»4 26%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Bara en av föreläsarna var bra, Marina Papatriantafilou, och labbhandledarna var inte mycket hjälp» (Dåligt)
- Då labbarna kändes relevanta, så förstördes dem av för lite resurser.» (Dåligt)
- overall good but i think there is slightly to much emphasis on certain areas like concurrent programming and networking that should be toned down in a _OS_ course» (Godkänt)
- Men tyvärr inte intressant.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Course content, labs.»
- Labbarna, de var väldigt lärorika och roliga.»
- Labbförberedande uppgifter.»
- Vet inte»
- Marina Papatriantafilou»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare deadlines. Att skriva deadline vecka X räcker inte när man på andra ställen på kurssidan blandar riktiga veckor och läsveckor. Använd datum istället !!»
- Marina confuses easy concepts. Keep it simple when it is! More lab supervisors (waiting for 2hrs to demo is NOT okay).»
- Fler labbhandledare.»
- Kurshemsidan kan bli tydligare. Labbtillfällena bör finnas i timeedit.»
- Fler labhandledare, det va katastrof på labhandledningarna. Vi väntade först 2-3timmar från att vi var klara till att vi fick redovisa. Det var ännu värre på sista labben.»
- Om kursen skall hållas på engelska så borde Arne bytas ut som föreläsare.»
- Kurshemsidan är bedrövlig och måste verkligen lusläsas för att man ska vara säker på att ha hittat allting.»
- Nya föreläsare samt nya labbhandledare»
- försöka göra labbarna mer del av kursen»
- Försöka fokusera kursen på förståelse, inte detaljkunskap.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från