ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Nutida arkitektur, teori och historia (ARK061)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-15 - 2009-02-01
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Sten Gromark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Kursens huvudmål är att ge fördjupad kunskap om idérörelser och viktiga arkitekturverk. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»36 70%
Mycket bra»10 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09

- Jag har personligen inte lärt mig så mycket.» (Ganska dåligt)
- Jag känner att jag fått en ytlig kunskap, inte fördjupad. Jag har haft svårt att ta till mig av föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Det är tveksamt om de arkitekturverk som belysts kan kallas för "viktiga". I vissa fall är det ju dessutom alls inga arkitekturverk det skrivits om . Däremot har kursen givit en lite större förståelse om hur man skriver om arkitektur. Seminarierna har känts viktigare än själva slutprodukten av kursen.» (Ganska dåligt)
- Jag hade kunnat läsa texterna med mer tid och låtit dem sjunka in. De var väldigt intressanta och jag hoppas att jag tar mig tiden och läsa böckerna de kommer ifrån.» (Ganska bra)
- Kursen borde vara integrerad i utbildningen under en längre tid. Nu ska allt bakas in på ett halvår, det är på tok för kort tid. Folk hänger inte med. Om vi vill att den svenska arkitekturkåren ska bli mer intellektuell måste vi ge de stackars studenterna en chans att bli det.» (Ganska bra)
- Viss litteratur har varit för svår. Vissa föreläsningar, helt ägnade åt Mark Isitt, har varit några för många. Visst är det intressant men inte under två hela föreläsningar.» (Ganska bra)
- Saknade bitvis en självkritisk distans till samtida idérörelser och utbildningens roll i skapandet/upprätthållandet av dessa. Det känns extra relevant i en skolmiljö där elevernas projektarbeten i hög grad påverkas av de begrepp och influenser som förmedlas. Detta gäller särskilt Gromarks uppfinnande av nya begrepp och -ismer varje läsår. Förra årets tema var raw space och transparens varför halva klassens projekt följde någon av de inriktningarna. I år är det vulkanisk arkitektur...» (Ganska bra)
- I början kändes det som det var mycket, svårt och obegripligt. I efterhand känner jag att jag fått stor kunskap.» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar och texter till seminarier som ger en bra helhetsbild av många olika "viktiga" arkitekturverk.» (Mycket bra)
- ...förutsatt att alla texter lästs som de borde. Upplägget är mycket bra, men jag har inte haft möjlighet att ta vara på det p g a parallella kurser som varit mycket krävande.» (Mycket bra)

2. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

51 svarande

Vet ej»1 1%
Mycket dåligt»0 0%
Bra»18 35%
Mycket bra»15 29%
Mycket angelägen»17 33%

Genomsnitt: 3.92

- Hade behövts tidigare och som en kontinuerlig kurs. Teorin borde vara ett viktigt inslag i alla kurser.» (Bra)
- Kursen är helt nödvändig. Vi behöver inte bara ett språk för det vi gör men också en högre medvetande om varför vi designar som vi gör. » (Mycket bra)
- Det är ändå en viktig kurs, den innehåller sådant man vill kunna.» (Mycket bra)
- Kursen fungerar mycket bra som introduktion för vidare studier i samtida arkitektur. Skrivuppgiften känns dock löst kopplad till området.» (Mycket bra)
- Har tidigare saknat tid för reflektion och diskussion i schemat.» (Mycket bra)
- Borde bli ännu starkare.» (Mycket angelägen)
- Bra med en teorikurs!» (Mycket angelägen)
- Många av de frågor som man brottats med under utbildningens gång tas upp på de seminarier vi har. » (Mycket angelägen)
- Mycket viktig, och kunde gärna komma tidigare i utbildningen. » (Mycket angelägen)
- Fler kurser av denna typ bör antingen integreras mer i projekten, alt. vara helt fristående redan i åk 1!» (Mycket angelägen)
- Viktigt att ha kunskaper om olika idérörelser, teorier, arkitekturverk för att själv kunna relatera och ta egna ställningstagande.» (Mycket angelägen)

3. Kursens mål är att öva och skärpa förmågan till analys och kritisk reflektion kring samtida arkitektur genom övningsmoment i skriftlig, muntlig och visuell framställning. Hur väl har detta mål uppfyll

50 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»24 50%
Mycket bra»15 31%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.06

- Än så länge har vi främst gjort det i essän. Det känns som en början men som att vi hade kunnat prata mer kring analys och kritisk reflektion inför skrivandet... Men jag förmodar att det kommer mer nu när vi ska skriva den längre uppsatsen. » (Ganska dåligt)
- För få övningsuppgifter. Jag hade föredragit två mindre istället för så lång tid för endast tre sidor. Jag kände att jag hade lärt mig mer om jag fått pröva först en gång, få kritik på den, och sedan göra en liten uppsats/artikel till.» (Ganska dåligt)
- Diskussionerna vid seminarietillfällena har varit både givande och intressanta. Skrivdelen av kursen anser jag dock har hållit för låg akademisk nivå varför texterna varierat i både kvalitet och innehåll på ett inte alltid fördelaktigt sätt.» (Ganska dåligt)
- För kort tid, som sagt. Många vet inte ens hur man läser en text, då kan de inte ta den idéhistoriska biten också, och det på ett halvår! Integrering tidigare i utbildningen, och en rejäl uppföljning efterlyses!» (Ganska bra)
- Visuell framställning..?» (Ganska bra)
- Det behövs mer tid att arbeta med skrivandet, vilket kommer i nästa.» (Ganska bra)
- Känns som att de målen kommer få en tydligare plats i kursen "arkitektur som teori och text" som denna kurs fungerar som ett bra upplägg till.» (Ganska bra)
- Har vi haft någon direkt visuell framställning? Skriftligt och muntligt dock väl uppfyllt.» (Ganska bra)
- Vad var det som övade den visuella framställningen i denna kurs? Detta övas dock i alla andra kurser hela tiden, så det känns inte så angeläget i just denna kurs.» (Mycket bra)
- Svårt att säga om jag blivit bättre analytisk av att själv skriva. Jag tycker jag hittar ord och argument för olika åsikter bättre och bättre allt eftersom jag kommit längre i utbildningen.» (Vet ej)

4. Hur väl har ditt skrivarbete underlättats med den stegvisa processen från ämnesval, synopsis, mellankritik och slutkritik?

51 svarande

Vet ej»2 3%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 17%
Ganska bra»27 52%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 3.9

- I denna form har det inte haft någon betydelse. » (Vet ej)
- Var väldigt svårt att komma igång med skrivandet då kursen textdel varit ganska tung och krävande och inte lämnat mkt tid till själva skrivandet.» (Ganska dåligt)
- Eftersom jag bytte ämne väldigt sent fick jag inte ut det man kunde fått ut av genomgångarna. Mitt eget fel alltså.» (Ganska dåligt)
- Jag vet att tiden är knapp, men det hade gett mycket mer om man haft fler steg i skrivandeprocessen och fått respons av andra elever och handledare i ett skede mellan utkast och slutinlämning.» (Ganska dåligt)
- I och med att kursen löper parallellt med andra kurser är det svårt att fördela tiden rätt. Mycket skriv- och lästid blev tyvärr istället extra projekttid till den andra kursen, vilket innebar att jag till mellankritiken av skrivuppgiften inte hade så mycket att visa upp - därmed fick jag heller inte ut så mycket av den. Mitt eget misstag givetvis, som dock skulle kunnat förhindrats av bättre samordning mellan kurserna. Annars tror jag det stegvisa upplägget med slutdatum för varje del är mycket bra och gör att man undviker att sitta med allt sista dagen före inlämning.» (Ganska bra)
- Mellankritiken hjälpte mig verkligen framåt.» (Ganska bra)
- Det var dock svårt att välja ämne eftersom det skulle ske så fort, ämnesvalet blev något förhastat vilket såklart påverkade resten.» (Ganska bra)
- Det har varit för lång tid mellan inlämningarna, jag har hunnit glömma vad som diskuterades och inspirationen varit svår att hålla uppe under så lång tid. Det blir också för stor press när man bara har en chans på sig.» (Ganska bra)
- Jag bytte ämne sent i processen.» (Ganska bra)
- Jag tycker i regel om att strukturera upp mina arbeten själv.» (Ganska bra)
- Det har mest fungerat som en sporre för att sätta igång och skriva artikeln och det är naturligtvis givande att få respons på texten innan den är klar, men i det här fallet kanske främst för den som är mindre van vid att skriva.» (Ganska bra)
- Det är alltid bra att tvingas börja. Har efter det knappt relaterat skrivandet till upplägget.» (Ganska bra)
- Kursen löper samtidigt som en väldigt krävande kurs i stadsplanering (som dessutom rent personligen känts viktigare) skrivandet har därför blivit lidande, men det är en högst personlig reflektion. Såvida inte många andra framhåller samma problematik kan denna kommentar i stort sett förbises.» (Ganska bra)
- Skrivandet blev lidande på grund av andra kursen. Synd. Skulle vara bra om det krävdes mer vid syopsisinlämningen. Hårdare opponering skulle vara bra också.» (Ganska bra)
- Det har naturligtvis fått en att hålla en bättre takt i arbetet. när kursen ligger såhär vid sidan av andra större kurser kan det nog lätt bli så att man skjuter på det annars.» (Ganska bra)
- Mittkritiken gav väldigt mycket för min text och det hjälpte mycket när texten skulle utvecklas till slutinlämningen.» (Mycket bra)
- Mycket bra med regelbundna inlämningar/kontroller för att få en kontinuitet i sitt arbete.» (Mycket bra)

5. Kursen innehåller en serie av föreläsningar och gästföreläsningar. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»37 74%
Mycket bra»9 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.1

- Jag hade svårt att ta till mig föreläsningarna, jag tyckte att de var för långa utan paus, det är omöjligt att koncentrera sig så länge. Jag uppfattade inte alla föreläsningar som intressanta.» (Ganska dåligt)
- Jag har tyckt att det varit ganska svårt att hänga med och förstå alla termer och idéströmningar. Hade gärna sett att föreläsningarna tog allt lite mer från början istället för att räkna med förkunskaper.» (Ganska bra)
- se ovan min kommentar kring Mark Isitt.» (Ganska bra)
- De har varit ganska utspridda under hela hösten, vilket har gjort det lite svårt att får något ordentligt sammanhang av hur de olika delarna hänger samman. Mika är en mycket bra föreläsare!» (Ganska bra)
- Intressant blandning av föreläsare och ämnen.» (Ganska bra)
- ..antar jag. Men gästföreläsningarna har jag tyvärr alltför sällan orkat eller hunnit med.» (Ganska bra)
- Kanske lite mycket fokus på skrytbyggen, annars ok. Man hade kunnat få in någonting om någon väldigt lokal företeelse och sätta i relation till de internationella strömningar som anses utgöra samtida arkitektur. » (Ganska bra)
- Många intressanta föreläsningar - dock några väldigt likartade med upprepande av samma budskap och bilder» (Mycket bra)
- FRAMFÖR ALLT Sven-Olov Wallenstein - en fröjd att lyssna till, och en kick att komma igång.» (Mycket bra)

6. Kursen har innehållit tre litteraturseminarier. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

51 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»25 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.36

- Usel seminarieledare under andra och tredje seminariet. Han verkade vara nästan lika mycket nybörjare som vi, hur kan han då leda ett samtal?» (Ganska dåligt)
- det blev alldeles för mkt utsvävningar och ibland kändes texterna för svåra. men det blev bra disskusioner iaf som var givande på andra plan. » (Ganska dåligt)
- Det har varit svårt att ta till sig vissa texter samt finna tid att läsa när vi har andra kurser med projekt samtidigt.» (Ganska dåligt)
- för mycket text att hinna sätta sig in i. speciellt när det parallellt med seminarium i stad 2» (Ganska dåligt)
- De har varit av varierande kvalitet. Vissa har känts mer som föreläsningar (i och för sig lärorika!) i och med att det kan ha varit svåra ämnen att diskutera, medan andra har genererat väldigt bra diskussioner tycker jag. Tror att det beror mycket på gruppsammansättning och handledare, för i huvudsak har texterna varit väldigt bra tycker jag. » (Ganska bra)
- Bra och intressanta texter.» (Ganska bra)
- Hade för min egen del velat ha tid för mer läsning. Ger mycket» (Ganska bra)
- VIsst, men ibland lite navelskådande. Fler texter med tydligare relation till andra samhällsområden kanske skulle berika debatten.» (Ganska bra)
- Hade varit bättre med färre texter som man hann diskutera igenom ordentligt, istället för att bara skrapa på ytan som nu. Eller en blandning, något seminarie med en text, något med flera.» (Ganska bra)
- Bra seminarier!» (Mycket bra)
- Under seminarierna har man oftast hamnat i djupa, intressanta diskussioner. » (Mycket bra)
- Naturligt är ju att en kurs som bygger på en löpande arkitekturdiskussion, lättast tas in genom ytterligare diskussion. Det tycker jag också visat sig. Men som vanligt är det ju av mycket stor vikt att seminariegruppen är lagom stor, att diskussionsfrågorna är relevanta och att det ges en lagom mängd tid för diskussionen, 2-3h.» (Mycket bra)
- Fastän texterna ibland varit väldigt svårtillgängliga, som att det hade behövts oerhört mkt bakgrundskunskap för att förstå innehållet, har seminarierna varit bra. Ett sätt att själv bilda sej en uppfattning och argumenterat för sin sak.» (Mycket bra)
- Litteraturseminarierna och inläsningen inför dem har varit kursens höjdpunkt. Intressanta texter med stor spännvidd och många nya infallsvinklar.» (Mycket bra)
- återigen. Men förutsätter förstås att man har tid till inläsning, vilket varit bristande för min del. Speciellt det seminarium som genomfördes utan lärare var mycket bra. Diskussionen blev mycket friare, i jämförelse med en situation där folk är rädda för hur de framstår inför en lärare. » (Mycket bra)
- Alltid trevligt med diskussioner som även tillåts att sväva ut!» (Mycket bra)
- Bra texter. Bra att många av de var aktuella.» (Mycket bra)
- ganska svåra texter att läsa. det känns som man kastas in i en värld som förutsätter mycket förkunskaper.» (Mycket bra)

7. Kursen har innehållit ett övningsmoment i att skriva en uppsats, med slutgenomgång och kritik. Hur väl tycker du att detta moment bidragit tii att kursmålet uppfyllts?

51 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»24 48%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.32

- En fungerande introduktion till akademiskt tänkande, dock ungefär på samma nivå som första PM:et på en mer akademisk utbildning. Som en av endast två skrivkurser på utbildningen tycker jag det borde krävas mer.» (Ganska dåligt)
- bra granskning av uppsatsen, dock lite oklart om hur den skule läggas upp med tanke på att det skulle vara en artikel.» (Ganska bra)
- Skrivmomentet, som legat paralellt med projekt under hösten har varit kommit i andra hand och mest varit ett stressmoment. Slutseminariet var väldigt bra dock och mot slutet hade man nog lärt sig ganska mycket.» (Ganska bra)
- Uppsats var väl att ta i! En kortare artikel var det väl snarare frågan om. Ramarna för vad vi skulle producera var väldigt fria och det visar sig också på resultatet av texter av mycket olika karaktär. Något som naturligtvis kan vara spännande.» (Ganska bra)
- Det är relevant att formulera sig i text och det känns som att det krävs övning för att återigen bli bra på skrivandet. Man glömmer lätt när man inte gör.» (Ganska bra)
- Utan det momentet hade mycket gått förlorat.» (Mycket bra)
- Väldigt bra kritik! Bra diskussion.» (Mycket bra)
- Slutgenomgången på uppsatsen var mycket givande och intressant.» (Mycket bra)
- Mycket värdefullt att skriva, sen kunde just denna del vara mer koncentrerad. Då hade upplägget tjänat sitt syfte, istället för att bli alltför utdraget och därmed verkningslöst. » (Mycket bra)
- Skulle finnas mer info om vad man skall opponera på och opponeringen kunde varit strängare.» (Mycket bra)

8. Kursen har innehållit en studieresa till Stockholm och Uppsala. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

51 svarande

Vet ej»10 19%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»11 21%
Ganska bra»21 41%
Mycket bra»8 15%

Genomsnitt: 3.31

- Jag hade inte möjlighet att närvara.» (Vet ej)
- Deltog tyvärr inte.» (Vet ej)
- Deltog inte i alla moment i stockholm.» (Vet ej)
- För kort resa med för lite innehåll» (Mycket dåligt)
- Vi hade kunnat åkt någon annanstans. Dessutom bör vi kanske ha uppgifter när vi är på resa, annars knyts inte säcken ihop.» (Ganska dåligt)
- lite lamt program i stockholm då vi missade en del aktuella o intressanta projekt. Bra med arkitekturmuseum.» (Ganska dåligt)
- Rätt tunn studieresa. Hade kunnat innehålla betydligt mer att titta på än skogskyrkogården och arkitekturmuseet. Uppsala kongress var resans behållning!» (Ganska dåligt)
- Saknade mer innehåll under studieresan! » (Ganska dåligt)
- Jag är inte imponerad av resan, varken objekten eller presentationen av den Stockholmska arkitekturen. När vi väl är där kan tyckas att det borde finnas mer att både tala om och visa upp. » (Ganska dåligt)
- tyckte vi missade intressanta byggnader i sthlm. o hammarbysjöstad kunde ha bytts ut.» (Ganska dåligt)
- Jag vet inte hur väl den underbyggde kursmålen, men den var trevlig och intressant.» (Ganska bra)
- Vi såg inte så mycket i förhållande till hur länge vi var borta.» (Ganska bra)
- Bra resa med intressanta byggnader som vi besökte. Synd vi inte hann se mer bara.» (Ganska bra)
- Mycket bra studieresa, men kanske man kunde klämma in fler studiebesök.» (Ganska bra)
- Resan kunde varit längre så vi kunde fått se mer av intressanta svenska byggnader, inte många som varit i Stockholm tidigare för att titta på byggnader vilket vi kunde fått göra mer när vi var där.» (Ganska bra)
- Mycket relevanta platser vi besökte för den vidare kursen. Jag skulle kunna tänka mig två dagar på plats i Stockholm (och två dagars resa) i kursen istället, det kändes som det fanns mer som skulle täckas in och schemat räckte inte. Väldigt bra att vi fick åka till Uppsala också och konserthuset.» (Mycket bra)
- Det är alltid bra att komma ut och se uppförda projekt» (Mycket bra)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

51 svarande

Vet ej»1 1%
Nej, målen är för lågt ställda»7 13%
Ja, målen verkar rimliga»40 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.88

- För min del råder det alltid tidsbrist.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Bortsett från tidsbristen tycker jag att man kan sätta högre mål för kursen. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men det har ju att göra med att jag redan är intresserad av teori. Andra känner, eller bör inte känna, likadant.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen har varit rimliga men jag kände att nivån på föreläsningarna var för i filosofiskt/teoretiskt tänkande. Även texterna var för svåra för höga i förhållande mot mina förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mina förkunskaper var som sagt inte så höga, vilket gjorde det svårt att hänga med i snacket med alla termer bl.a. Jag har inte kännt mig så duktig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hade inga förkunskaper. Kändes många gånger som att seminarierna hade behövt ett "för-seminarium" så att man hade kunnat ta till sig texten för att sen reflektera. Det är svårt att själv reflektera över något man inte riktigt förstått.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

51 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 6%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»41 91%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 2%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.95

- Då kursen går på deltid och ofta får stå tillbaka för de kurser som går parallellt så känns omfånget rimligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Svårt att ha en åsikt.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Vet ej»3 6%
Mycket liten»3 6%
Ganska liten»14 28%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 3.54

- Det fanns inte speciellt mycket material som var användbart för min del.» (Mycket liten)
- Det var mycket att läsa och ganska komplicerat. Engelska texter inom ämnet är inte alltid så lätta att förstå, då det är mycket personliga tankar och reflektioner att tolka.» (Ganska liten)
- Tyvärr har tiden varit för knapp att verkligen tillgodose sig den läsning vi fått under kursen. Som helhet tycker jag dock att texterna har varit intressanta och givande att disuktera.» (Ganska liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

51 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»33 64%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 4.07

- Instuderingsfrågor till seminarium kom ofta dagen innan seminariet, för sent. Mer INFORMATION borde läggas ut åp studieportalen och inte bara nå oss via mail.» (Mycket dåligt)
- Jag tror inte att jag står med i e-postlistan. Endast ett fåtal brev kom fram.» (Ganska dåligt)
- Information kom ofta mycket sent.» (Ganska dåligt)
- Har inte fått alla mail. Men det är upp till mig att söka informationen.» (Ganska bra)
- För det mesta väldigt bra, dock för sen information inför seminarierna.» (Ganska bra)
- Informationen om artikeln hade dock gärna fått vara bättre och mer utförlig. Det var svårt att hitta info om dess omfång och upplägg. Informationen hade också i många fall gärna fått komma tidigare, info om slutsem kom ex 3 dagar innan och instuderingsfrågorna till ett av seminarierna ännu senare. » (Ganska bra)
- Informationen har kommit ganska sent i vissa fall.» (Ganska bra)
- Kunde varit tydligare. Inte anvisningar skrivna som rubrik i mail osv. » (Ganska bra)
- Det är dock INTE bra att skicka ut material till seminarier m.m. bara någon dag innan. » (Ganska bra)
- Undantaget schemat som har en onödigt krångligt upplägg vilket försvårar samläsning med andra kursers schema.» (Mycket bra)
- Det digitala inlämningssystemet och organisationen kring detta med namnkoderna = tumme upp» (Mycket bra)
- väldigt många grupper som ändrades ofta vilket gjorde det lite förvirrat ibland men löste sig alltid tillslut.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Vet ej»2 3%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»20 39%
Mycket bra»16 31%
Har ej sökt hjälp»9 17%

Genomsnitt: 4.47

- Svårt att hitta Sten för frågor någon annan tid än efter/före föreläsningar - och då är det många som står i kö!» (Ganska bra)
- Gällande skrivandet kändes det som hjälp fanns att få. Annars vet jag inte.» (Ganska bra)
- Lärarna har varit tillgängliga efter varje föreläsning och även under bussresan.» (Mycket bra)
- Sten, du får gärna kolla din mejl lite oftare!» (Mycket bra)
- Fick alltid hjälp när jag sökte det.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Vet ej»3 6%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»20 40%
Har ej sökt samarbete»12 24%

Genomsnitt: 4.7

- Kursen har väl inte direkt krävt något samarbete utöver diskuterande på seminarier» (Vet ej)
- Hade en person i klassen som jag bytte uppsats med för korrektur osv. och det fungerade bra. » (Ganska bra)
- Vi har nog haft de mest givande samtalen utanför seminarierna, då stämningen är mer tillåtande. » (Mycket bra)
- Bra att handledarna höll sej i bakgrunden under textkritiktillfällena. Studenternas kommentarer var mycket givande och intressanta.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Vej ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»14 27%
Gott»23 45%
Mycket gott»12 23%

Genomsnitt: 4.88

- Kursen har blivit underprioriterad pga andra kursers projekt.» (Dåligt)
- Trots den lite för höga nivån på föreläsningar och litteratur har jag lärt mig mycket och blivit intresserad av att lära mig mer om filosofi/teori i arkitekturen.» (Godkänt)
- bra inspirerande föreläsningar. » (Gott)
- En oerhört relevant kurs som borde få så mycket större utrymme. Teorin borde ligga till grund för allt det vi gör här. Att gestalta handlar om att ta ställning och utan kunskap i ämnet blir gestaltningen sämre.» (Gott)
- Intressant kursupplägg om ett intressant område. Jag har främst uppskattat de teoretiska perspektiven och diskussionerna på föreläsningar och seminarier.» (Gott)
- Viktigt och utvecklande moment i utbildningen.» (Gott)
- Det har varit en mycket bra och inspirerande kurs!» (Mycket gott)
- Viktigt moment inom arkitektutbildningen, att få träna sig i att formulera sig i skrift. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Texterna»
- Seminarierna»
- Intressanta föreläsningar!»
- Skrivmomentet! Gästföreläsningarna, speciellt Wallenstein! För att inte tala om litteraturseminarierna, men de bör nog gå till på ett lite annat sätt (se nedan).»
- Littaraturen är mycket bra. Jag intresserade mig framför allt för "Critical practice" och Supermodernismen var bra litteratur.»
- Uppsatsskrivandet. Seminarier.»
- Seminarier, kritik i den form som nu.»
- Seminarier och handledning.»
- examinationsformen med en artikel. Vi behöver träning i att skriva!»
- Allt»
- Seminarierna.»
- seminarierna»
- Sammanhanget mellan exempel som tas upp i kursen och studiebesöket i Stockholm.»
- Den korta uppsatsen.»
- Texten om postmodernism och skrivdelen.»
- Litteraturseminarierna.»
- Seminarieformen tror jag är väldigt viktig för att motivera eleverna till att läsa och ta till sig relevanta texter. »
- Lärarfria seminarier. »
- seminarierna»
- upplägget med föreläsningar och en egen uppgift att lösa. »
- Bra upplägg med god tid att skriva. Vissa klagade på att man haft för lång(!) tid på sej. förstår inte hur det kan vara ett problem, verkar inte så genomtänkt.»
- Textseminarierna.»
- Mika! Han vågar ge ordentlig kritik.»
- Skrivuppgiften och upplägget med den. Resan, men helst en lite längre.»
- Uppsatsskrivande,textseminariena och föreläsningarna.»
- Diskussionsmomenten. »
- formen för själva skrivandet»
- synopsis-utkast-uppsats.»
- Uppdelningen av att först lämna in synopsis, utkast, mittkritik och sedan slutgiltig inlämning.»
- Bra att man har tid på sig att låta sina funderingar sjunka in men lite väl spridd kurs.»
- seminarier, behöver dock inte vara i närvaro av kursansvarig - blir ofta bättre diskussioner när vi är själva.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen får inte hög prioritet i jämförelse med parallella kurser. Kanske skulle den intensifieras och få vara själv för att slippa tuff konkurrens.»
- Teori på en mer lättillgänglig nivå. Slippa högtravande akademiska texter som man knappt förstår utan förenkla mer.»
- Eventuellt samordningen med parallella kurser»
- Fler originaltexter som studeras på djupet, i samråd med lärare. Det finns ingen annan väg för att penetrera materialet. Med EN fördjupning är det lättare att göra fler själv. Men om ingen äger rum blir man bara än mer förvirrad.»
-
- Mer lättförstådda texter, kanske som alternativ..? Eller tydligare och mer förklarande föreläsningar.»
- Gör två uppgifter istället för en. De behöver inte vara lika stora men det är bra att få en till chans när man känner att man lärt sig något.»
- Inga mer maraton-föreläsningar, max 45 minuter föreläsning och sedan paus! »
- Möjligtvis nån mer enskild handledning i uppsatsen?»
- Jag tycker upplägget för artikeln borde vara annorlunda. Den enda sammanhängande tiden vi hade för inläsning/skrivning var kombinerad med modellbygge i annan kurs. Eftersom det vat enda veckan för modellbygge prioriterades det. Mer sammanhängande skrivtid som inte kolliderar med andra kurser.»
- Fler byggnadsverk på studieresan.»
-
- Man behöver någon del i föreläsningsserien som binder samman de olika aspekterna och förklarar hur de förhåller sig till varandra.»
- Mer tid för inläsning till varje seminare, som det har varit nu har dom krockat med stad 2:s texter. Borde också vara mer aktuella texter insprängda i alla filosofiska tanktegångar vi fått. 4 ark är ett bra exempel som borde få plats i kursen där elever disskuterar det som vi finner intressant, på ett mer lättillgängligt sätt.»
- Längre eller slopad Stockholmsresa.»
- För mycket personligt tjafs framme hos föreläsarna.»
- Skrivtiden och handledningen till artikeln.»
- Jag tror att det kan vara nyttigt att se över formen för skrivuppgiften som jag anser är för löst formulerad och ställer väl låga krav på både innehåll och formalia.»
- Innehållet i kursresan. Fram för mer intressanta objekt och mer välinformerade guider!»
- inte så utspritt under hösten, utan mer samlat»
- Ge skrivprocessen större plats i kursen och därtill diskussion kring elevernas uppsatser. »
- Momenten var fina i sej, men kanske var lite separerade: litt.sem. /skriva / studieresa. Men jag vet inte hur man skulle göra annars..»
- Texterna. Måste dom vara så jobbiga att läsa? Det är en sak att läsa en svensk text som ligger på en språkligt "hög nivå" med massa flådiga ord, men på engelska blir det hart när olidligt.»
- Mindre att läsa till varje seminarie, det var svårt att ta in alla svår text vilket gjorde seminarierna svåra och sega då få förstått vad texterna handlade om.»
- Mer info om i vilken form man skall skriva och vad man skall opponera på.»
- Färre texter till vissa seminarium önskvärt.»
- färre texter till sminariumen»
- Uppdelningen bör däremot komprimeras. En utdragen gör att att skrivångesten frodas istället för att tankarna utvecklas. Var tydliga redan i mittkritik vad som är bra och dåligt. I min kritikgrupp fick en del på först då att ämnet egentligen inte var aktuellt»
- Borde förläggas tightare. Har man ett pågående projekt i en annan kurs hinner man ändå inte tänka så mkt på en senare uppsats.»
- Tyckte att det var svårt att hinna med denna kursen samtidigt som Stad 2. Blev väldigt stressigt att ha textseminarier i båda kurserna samtidigt!»

18. Övriga kommentarer

- En mycket intressant och givande kurs!»
- Jag tycker den här kursen är oerhört viktig men hade personligen haft den redan i 2:an För att få fler verktyg i projektarbetet.»
- Intressant kurs där man får svar på många frågor kring arkitektur.»
-
- Niet!»
- Inga.»
- Av någon anledning prioriteras inte denna kurs, detta kan bero på att den sträcker sig över en såpass lång period. »
- Nöjd med kursen, bra förberedelse inför Teori och text-kursen! Önskar att jag haft mer tid under kursen att läsa...»


Kursutvärderingssystem från