ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell kemi, LKT084, lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»3 27%
Gott»6 54%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.63


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 45%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»5 45%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 3.18

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»1 10%
50%»2 20%
75%»2 20%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.1


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 3.18

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.63


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 2.9

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»7 63%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.18

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.18


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»9 81%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»0 0%
Lagom»10 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»4 36%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.54

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räknekompendiet »
- Inga förslag. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var lite strul med vissa inläsningar på Ping pong. Hade varit smidig med samma inlärning för både teknisk kommunikation och denna kurs så att man slapp lämna in samma sak på två ställen. »
- Kursen består till stor del av materialbalanser så därför borde det finnas mer om detta i kursmaterialet, vi fick endast en kompendium men några enstaka sidor om detta.»
- Övningarna, Övningstentan, Förra årens tenta ≠, 2013 Tentans svårighetsgrad. Jag blev väldigt chockad.»
- övningarna var lite svåra att hänga med på, kanske lite långsammare och mer grundligt en längre tid i början av kursen? Varför var godkänt 50%?»
- Se över tentan. (Se övriga kommentarer nedan)»
- Inga förslag. »

17. Övriga kommentarer

- I kurs-PM för kursen står det att tentan skulle innehålla 3-4 beräkningsuppgifter men tentan som gavs innehöll fler. Jag tycker att det hade varit bra med fler övningsuppgifter i kompendiumet samt flera som är lite svårare och mer lik tentauppgifter. Jag hade också tyckt att det vore bra att få reda på betyget på projektet innan tentan skrevs så att man vet hur många bonuspoäng man har till tentan. »
- Tentamen var väldigt olik de uppgifter vi tränat på innan och teorifrågorna var lite väl specifika. Jämfört med tidigare tentamen var denna väldigt svår. »
- Jag har en kommentar om tentamen i denna kursen. Vi var flera som gjorde övningsuppgifter och den gamla tentan som låg uppladdad på pingpong. Dessa kunde vi göra utan några problem. Men tentamen var oerhört svår och orättvis. Först och främst var räkneuppgifterna betydligt svårare. Dessutom behövde man ett högre poängantal för godkänt (gamla tentan hade 40, vi fick 50?!) därefter var teorifrågorna löjligt svåra. Vi hade läst allas arbeten, men sådana smådetaljer kom man knappt ihåg! Frågorna var mycket, mycket svårare än de som fanns på övningstentan och den gamla tentan. Man var inte alls förberedd på detta. Dåligt! »


Kursutvärderingssystem från