ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomistyrning, LMT574

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»2 33%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 16%
75%»2 33%
100%»3 50%

Genomsnitt: 4.33

- missade nagra i bojan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- sista fragan var dock helt obegiplig!!! Borde inte raknas in i tentans maxpoang! Den ar valdigt subjektiv och vad som helt knvara ratt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3.16

- praktik fallet var mycket givande, även att ha externa föreläsare.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.83

- Läste ej boken över huvud taget. Utnyttjade annan litteratur.» (Mycket liten)
- kurslitteraturen är bra i kursen.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- det fungerade jätte bra! jag anser att vi hade alla möjligheter som fanns att ställa frågor utenför lektionstid. tack för det :)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- utmärkt som vanligt..» (Mycket bra)
- Som alltid!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»4 66%
Hög»1 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- med tankte på examensarbetet..» (Hög)
- Exjobbet är krävande.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»4 66%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 4

- Gästföreläsarna från handelshögskolan var intressanta och väger upp det totala betyget.» (Godkänt)
- Bra, anvandbart» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfall»
- litteraturen är helt okej så behåll den. att det kommer in föreläsare från handels var jätte kul.»
- ovrlag allt, bra med praktikfall»
- Gästföreläsarna. Kan säkert dessutom utvecklas ytterligare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Åberg är väldigt trevlig, men gör ett mindre trovärdigt intryck som föreläsare. Vet ej vad det beror på, troligtvis kan hon ämnet för dåligt/annorlunda för att passa den här kursen. Skillnaden mellan Åberg och gästföreläsarna är stora. Åberg klarar dock räkneövningar motsvarande på ett godkänt sätt.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från