ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1011-4 Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-23
Antal svar: 97
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

97 svarande

Högst 15 timmar»16 16%
Cirka 20 timmar»26 26%
Cirka 25 timmar»21 21%
Cirka 30 timmar»18 18%
Minst 35 timmar»16 16%

Genomsnitt: 2.91

- Typ inget.» (Högst 15 timmar)
- Inlämningsuppgifterna har tagit upp den största delen av arbetstiden, definitivt över hälften.» (Cirka 20 timmar)
- Speciellt inlämningsuppgifterna krävde mycket tid utöver den schemalagda tiden för hjälp, även förberedelser till fördjupningsövningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Oproportionerligt mycket tid har behövt läggas på förberedelser inför fördjupningsövningarna och på inlämningsuppgifterna.» (Cirka 20 timmar)
- jämnt utspritt över kursen totalt 120 timmar» (Cirka 20 timmar)
- Var väldigt intensivt att börja med den svåraste inlämningen direkt med så snar deadline.» (Cirka 20 timmar)
- Det har gått massor av timmar på inlämningsuppgifter och även fördjupningsuppgifter och rättning har varit lite för petigt tycker jag. Rapporterna vi skrivit har varit otroligt detaljerade och faktiskt mycket mer än vad man skulle hinna med på ett riktigt jobb enligt min erfarenhet, där man oftast kör 80/20-regeln.» (Cirka 25 timmar)
- Kursen ser ut som wikipedia. » (Cirka 25 timmar)
- Väldigt jobbiga inlämningsuppgifter» (Cirka 25 timmar)
- Klart mer tid än genomsnittskursen. 20 timmar borde väl teoretiskt vara en 50%-kurs. » (Cirka 25 timmar)
- Fööör mycket saker hela tiden.» (Cirka 25 timmar)
- Det är obligatorisk tid för att kunna få godkänt» (Cirka 30 timmar)
- Absurt hög arbetsbelastning. Otroligt mycket av tiden läggs på att räkna på data med fåniga enheter som stavrum och BTU.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid. De kändes inte riktigt värt det men var stundtals ganska underhållande.» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mycket tid har behövts läggas på denna kurs.» (Cirka 30 timmar)
- Otroligt tidskrävande och onödigt, tar för mycket tid av andra ämnen.» (Minst 35 timmar)
- Väldigt mycket tid på inlämningarna» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifterna lägger för mycket fokus på beräkningar, speciellt på att få med antalet värdesiffror, så man får den dära sista 1000-delen rätt...» (Minst 35 timmar)
- Onödigt tidskrävande inlämningsuppgifter. Antalet timmar man var tvungen att lägga var inte proportionellt mot vad man lärde sig och fick ut av de.» (Minst 35 timmar)
- Överdrivet mycket arbete... Gruppindelning som inte fungerade, bristande administration.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

96 svarande

0%»3 3%
25%»8 8%
50%»12 12%
75%»27 28%
100%»46 47%

Genomsnitt: 4.09

- 4 halva föreläsningar. Somnade varje gång. Det är inte så kul att lyssna på folk som läser direkt från en powerpoint.» (0%)
- Jag läste de pdf sammanfattningarna som fanns på kurshemsidan i stället för att gå på föreläsningarna vilket sparade tid.» (25%)
- Jag gick den första veckan på förläsningarna sedan tröttnade jag och sluta gå.» (25%)
- Varit på alla föreläsningar förutom en, dock somnat relativt tidigt i så gott som alla.» (25%)
- Var på alla föreläsningar i börja och tog anteckningar, men tyckte att föreläsningarna inte gav mer än när jag själv satt och studerade materialet och resonerade själv kring det. Tycker det har varit dålig kvalité på föreläsarna och framför allt deras förmåga att göra presentationerna mer levande. Dessutom är det ett antal av föreläsningarna som har haft vissa delar av presentationerna exakt samma som föregående föreläsare, med samma bilder och resonemang.» (50%)
- Har inte gått på alla föreläsningar då flera av dem inte har känts så givande. Har till och med gått efter halva föreläsningarna ibland och läst i boken istället.» (50%)
- Inte så mycket föreläsningar. » (50%)
- undervisningen och föreläsningarna är inte intressanta» (75%)
- Jag räknar inte in föreläsningar som jag fann det omöjligt att hålla sig vaken på.» (75%)
- Har hoppat över några föreläsningar för att göra inlämningsuppgifter.» (75%)
- Kassa föreläsningar. :(» (75%)
- Typ allt. » (100%)
- har missat enstaka föreläsningar men annars varit på allt» (100%)
- Deltagit på alla föreläsningar och övningar.» (100%)
- Missade några föreläsningar (~3).» (100%)
- Närmare 100% än 75% » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

97 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 28%
Målen är svåra att förstå»16 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 23%

Genomsnitt: 2.49

- Tusen år sen jag läste dem, kommer inte ihåg vad som stod...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ingen aning om vad syftet med kursen var. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker målen är otydliga och överensstämmer till viss del inte heller med vad vi upplevt i kursen. Det sades att det inte skulle bli så mycket räkning och det är i stort sett det enda vi gjort på inlämningsuppgifter och även sista fördjupningsarbetet. Trots att man varit på massa föreläsningar och även ögnat igenom de andra föreläsningarnas presentationer känns det ovisst vad som verkligen kommer att komma på tentan och hur den kommer att vara.» (Målen är svåra att förstå)
- Finns det fler mål än att sålla bort de kompetenta personerna med visioner som inte orkar byråkrati och flum utan vill rädda världen?» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt flummiga mål, nästan omöjligt att veta vad man ska plugga på inför tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- målen är svårt att nås på grund av ni pratar lite om allting vilket gör studenterna går vilse och tappar intresse. Jag tror att det är bättre om ni fokusera på en del och gå djupare i den. Kunskaps kanalen är mer intressant än den kursen som ni försöker göra. Ni har undervisat kursen mer än 5 år vilket betyder att kursen skulla vara bättre » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kurs-pm är väldigt långt jämfört med de flesta kurser och svårt att få överblick i början. jag skulle gärna se en kortare version vid kursstart som inte leder till förvirring. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målet som jag förstod det var att lära sig hur man kan lösa miljöproblemen. Det var lite svårt att greppa i början av kursen dock för det kändes som om focus låg på att beskriva mijöproblemen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock säger kursmålen ingenting om att man ska kunna räkna på siffror med krångliga enheter uppställda på ett ologiskt sätt, vilket är en central del av kursen, både tentamen och inlämningsuppgifter.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

77 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»45 58%
Nej, målen är för högt ställda»30 38%

Genomsnitt: 2.36

- Kalla kriget. Man börjar hatar miljön efter kursen. Det låter liksom att ni skickar apolo 13 för att leta efter en bee» (Nej, målen är för lågt ställda)
- kursen är mkt mer utmanande än den först verkar och det ser jag som något bra. alla tror att det är en flumkurs men ni har visat hur seriöst detta är och uppgifterna var tillräckligt utmanande för att man måste anstränga sig, vilket gör det hela intressantare. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker det är alldeles för högt ställda mål eller kanske mer kraven på hur mycket man ska göra för varje inlämningsuppgift och fördjupningsuppgift. Har krävt massor av timmar för att finslipa saker som är helt onödigt. Det viktiga är att man lär sig de olika delmomenten i stort och att man förstår hur man kan räkna på saker och ting, men ska inte få tillbaka om man har minst godkänt på det stora hela och bara missat en liten detalj. Känns helt omotiverat strikt eftersom vi i framtida jobb kommer att behöva jobba hårdare med de fakta som finns där och med de grova kunskaperna som grund.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Den här kursen tar sjukt mycket tid i anspråk. Sänk målens omfattning.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Diskuter det här, om ni inte tycker som handledaren så har ni fel och får underkänt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mestadels bra, men det borde finnas förkunskapskrav på rapportskrivning. Vi har ingen kurs i det på data vilket är extremt märkligt, och här förväntas vi göra det och bedöms och betygsätts utifrån hur bra vi är på rapportskrivning.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alltför höga krav för att läsa en ingenjörsutbildning. Många detaljer skulle man inte behövt läsa. Det har sagts att detta är en introduktionskurs men detta är en mycket avancerad kurs som skulle egentligen införas för studenter som läser ett miljöprogram inte IT-program.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är konstiga och högt ställda. Inga paralleller dras till dataprogrammet någon gång under kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

81 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»23 28%
Ja, i hög grad»23 28%
Vet ej/har inte examinerats än»33 40%

Genomsnitt: 3.07

- Målen pratar om hållbar utveckling i 3 dimensioner i relation till Datateknik. Utbildningen har endast handlat om miljö som inte är ett dugg relevant för datateknik. Kursen missar helt och hållet att prata om de mycket viktiga sociala aspekterna. Kursen har helt inriktat sig på att prata om problem som kan uppstå i framtiden och har totalt misslyckats med att beskriva problematiken med att mycket av vår konsumtion kommer från arbetsplatser och slavläger som saknar all tillhörighet till hållbar utveckling i form av t.ex. arbetsrättigheter.» (Nej, inte alls)
- Exmpelvis stod det i målen att man ska ha "övergripande" kunskap, men på tentan skulle man kunna specifika kemiska reaktioner i kärnkraftverk.» (I viss utsträckning)
- Att ha en tentamen med 16 uppgifter var av 2 är räkneuppgifter är inte jätteoptimalt. Räkneuppgifterna tar extremt mycket tid från tentan och har inget med själva kursen att göra. Att räkna på bränslen och liknande ger en god insyn i miljö men det är inte relevant på en tentamen. Det är en miljökurs inte en matematik kurs. Ni har heller inte lärt oss hur man ska angripa sådana problem utan vi elever får hoppas på att en hederlig enhetsanalys fungerar och att frågorna inte är allt för luddigt ställda. Inte ens era handledare på övningstillfällena förstod alla gånger vad det hela gick ut på och var tvungna att ta en kvart halvtimme till att diskutera. Utöver räkneuppgifterna kändes det som om resten av frågorna var luddigt ställda och man visste inte hur mycket man skulle skriva på dem. Det kunde vara antingen väldigt specifik fakta ni var ute efter, eller en mer översiktlig förklaring. » (I viss utsträckning)
- Vissa frågor på tentan tycker jag var lite tveksam relevans på.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att det var för mycket som handlade om beskrivning av miljöproblem på tentan.» (I viss utsträckning)
- Räkneuppgifterna va rena skämtet.. Speciellt den första. Hur ska man kunna träna på sånt?» (I viss utsträckning)
- Det hade blivit mycket lättare att förvissa sig om att man var rätt ute i tentaplugget om det funnits ett exempel på ett bra svar, sett till omfattning och struktur för åtminstone någon teoriuppgift på någon gammal tenta, eftersom vi inte är alls vana vid denna typ av kurser/tentor.» (Ja, i hög grad)
- tentan var väldigt bred och omfattande och testade vad jag lärt mig över i stort sett hela kursen. några frågor är dock vaga och svåra att förstå » (Ja, i hög grad)
- Det enda dåliga med examinationen var frågan om kärnkraft som inte tagits upp i en enda föreläsning och frågan om carnoug-effektiviteten som framställdes mer som kuriosa på föreläsningen och det var väldigt svårt att veta att man skulle kunna det.» (Ja, i hög grad)
- Tentan är i nästa vecka. Jag hoppas verkligen att den inte kräver som i inlämningsuppgifterna att man ska härleda sin egna formel och att det ska skrivas uppsatser per fråga för att få godkänt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Är säkert jättelätt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Han tvingade oss att uppnå målet att förbruka minst 20 ark papper under kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag gick igenom gamla tentor och insåg att jag kunde knappt svara på ett par frågor efter en del läsning.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej, ar inte läst målen som sagt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

97 svarande

Mycket liten»31 31%
Ganska liten»32 32%
Ganska stor»24 24%
Mycket stor»10 10%

Genomsnitt: 2.13

- 90% av föreläsningarna har varit fullständigt värdelösa. En massa svammel och pekande på uselt utformade powerpoints som gjort det fullständigt omöjligt att urskilja vad som är viktigt i kursen.» (Mycket liten)
- Det blir svårt att se sammanhanget när man har tjugor föreläsningar med tjugo olika föreläsare. Många föreläsare var riktigt dåliga.» (Mycket liten)
- Som sagts ovan, tycker föreläsningarna har varit riktigt dåliga och inte tillfört något mer än man själv kan lära sig av materialet.» (Mycket liten)
- Olkart vilken information som är relevant för tentan och vilken som endast är information i övrigt» (Mycket liten)
- Ju fler kockar, desto sämre soppa. Är det så svårt att fånga elevernas intresse. Det är inte så att bara tala om fakta och vara bra på presentations teknik. Det som är viktigast är att fånga elevernas intresse. Jag tror att ni kan märka det genom att räkna statistiker för antal elever som kommer i första föreläsningen och senare föreläsningarna samt förre och efter pausen i varje föreläsning. Ni kan märka hur många elever som somnar i varje föreläsning» (Mycket liten)
- De kanske kan något, men de klara inte på något sätt av att presentera det.» (Mycket liten)
- Den har bara varit störande.» (Mycket liten)
- Ni måste se till att få en röd tråd genom kursen, just nu är det bara en massa gästföreläsningar som gör en förvirrad...» (Mycket liten)
- Massa gästföreläsningar och bristfälliga föreläsningar.» (Mycket liten)
- Helt meningslöst att ha föreläsningar från så många olika personer/företag, det är mycket bättre att ha ett mindre antal föreläsare vilket ger en bättre och mer fokuserad undervisning.» (Mycket liten)
- Sista föreläsningen (sammanfattning) var allt jag behövde för de poängen jag skrev på tentan.» (Mycket liten)
- Till stor del opedagogiskt utformade föreläsningar med spretigt innehåll samt ytterst otydliga diagram/figurer som ej förklarats väl av föreläsare i många fall. Föreläsningar av föreläsare med större anknytning till kursen (övningsledare och kursansvariga) har dock varit ett stort plus och det är främst dessa som man strävat efter att närvara vid.» (Ganska liten)
- Fördjupningsuppgiterna lär man sig en del på, men föreläsningarna var väldigt "flummiga" för att egentligen kunna sätta sig in i och lösa inlämningsuppgiterna» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte givit så mycket, men däremot fördjupnings- och inlämningsuppgifterna» (Ganska liten)
- Det har varit väldigt svårt att se ett sammanhang igenom kursen. Jättebra med "relaterade kursmoment" m.m. på föreläsningsmaterialet, men det funkar ändå inte när man har så många olika föreläsare som inte har koll på vad de andra har gått igenom. Tyvärr.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna känns väldigt lösryckta. I början kändes det inte som att det fanns någon röd tråd genom kursen, men det blev lite bättre mot slutet. Tror ändå att det kan vara bra att kanske nämna det i början av kursen, att det kan kännas lite löösryckt i början men att allt knyts samman i slutet.» (Ganska liten)
- Det blir väldigt ryckig undervisning med så många olika föreläsare och det känns som hela kursen saknar en röd tråd. Olika föreläsare har inte koll på vad de andra föreläst om och vissa föreläsningar kändes som om de helt saknade relevans för det vi gjorde. Gruppdynamik var ett skämt och borde helt tas bort. Lägg in en föreläsning om hur man angriper era hemska räkneuppgifter. » (Ganska liten)
- Jag känner att jag lika gärna skulle kunnat skippa 80% av föreläsningarna och fått samma betyg på tentan, ett fåtal av föreläsningarna var dock bra. Man lärde sig dock mycket på fördjupningsuppgifterna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit varierande bra. Hade vart skönt med en klarare kontext i vad det är man skall lära sig, också längre tid på sig att anteckna.» (Ganska liten)
- Många föreläsningar har varit mycket bra men några av dem tillförde inget alls. Följande hade vi kunnat vara utan: Fö3: Gruppdynamik (den hör inte till ämnet utan den hör hemma i introduktionskurden i början av utbildningen. Den MÅSTE bort om ni vill ha kvar studenternas intresse för kursen.), Fö4: Hybridfordon (gav inget matnyttigt ur perspektivet bärkraftig resursanvändning), Fö6: Grön IT (de hade inget att säga om Grön IT utan pratade bara om Volvo (men det var ju lite kul att han såg ut som katten i "Alice i underlandet")). Måste ni prompt ha med de två sistnämnda föreläsningarna så lägg dem INTE i början av kursen för de ger studenterna en känsla av att hela kursen är irrelevant och ämnet oviktigt och tråkigt och det är svårt att vända detta när det väl satt sig. Jag tycker Fö19: Ekodesign av datorer borde ligga tidigare i kursen för att snabbt knyta an till vår studieinriktning.» (Ganska stor)
- Bra med olika föreläsare men skulle viljat se det lite mer uppstyrt från kursansvariga.» (Ganska stor)
- Otroligt ojämn nivå på föreläsningarna. Vissa var exemplariska (t ex John Holmbergs och David Bryngelssons föreläsningar), andra innehållslösa och dåligt upplagda (t ex Andrea Egeskogs om växthuseffekten) och åter andra kändes totalt irrelevanta eller oproportionerliga sett till kursen i stort (t ex Gruppdynamiken och Hybridfordonen).» (Ganska stor)
- Föreläsarna gör helt okej slides, men de kan inte presentera dem med några få undantag. Det hade varit awesome om de faktiskt lär sig hur man föreläser.» (Ganska stor)
- Inlämningarna och fördjupningsövningarna har varit lärorika. Föreläsningar har jag inte varit så mycket på. » (Ganska stor)
- jag har lärt mig i stort sett allt genom föreläsningear och övningar, har jobbat max 20% av tiden på egen hand utanför de schemalagda momenten. i andra kurser brukar jag göra tvärtom (mattekurser och liknande) » (Mycket stor)
- Eftersom de båda böckerna var komplett värdelösa så är det enbart föreläsningspdferna jag använt för at tplugga in tentan. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

97 svarande

Mycket liten»42 43%
Ganska liten»25 25%
Ganska stor»22 22%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 1.95

- Kurslitteraturen har även den varit fullständigt värdelös och onödig tillsammans med de flesta föreläsningarna. Den innehåller på tok för mycket "onödig" information för att lära sig om kursens mål. Att den inte heller pratar om de sociala bitarna av hållbar utveckling är pinsamt.» (Mycket liten)
- Hade inte råd med kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Eftersom jag blev felinformerad angående kurslitteratur i början(fel på webbplatsen). Så köpte jag fel bok och har inte kunnat utnyttja den rätta boken. De vita kompendiet Bärkraftig Resursanväning är ett riktigt dåligt ihop plock. Många artiklar förutsätter en massa förkunskap i exempelvis Kemi som gör att texterna är väldigt svåra att förstå. » (Mycket liten)
- Försökte läsa, men insåg att de var lika mycket hyckleri som resten av kursen, och att det bara var onödigt och en extra inkomstkälla till föreläsarna,» (Mycket liten)
- Har inte öppnat böckerna mer än några få gånger, meningslöst!!» (Mycket liten)
- Köpte den inte ens för det kostade för mycket pengar, och den behövdes inte ens. Hade räckt med några utskriva papper som kanske skulle kunna köpas för en billig slant. Känns onödigt att slösa så mycket papper på onödig kursmaterial, det verkar som att de inte själva har läst kursen när de slösar så mycket papper.» (Mycket liten)
- Helt oanvända» (Mycket liten)
- Jag har den gamla boken, av Miller. NOT: I KURSPLANEN STÅR DET FORTFARANDE, PÅ TENTAMENSDAGEN, ATT DET ÄR DEN BOKEN SOM ÄR KURSLITTERATUR. PRECIS SOM DET GJORDE PÅ HUVUDSIDAN FRAM TILL EN DAG INNAN KURSEN. Det är en bra bok, jag läste en del i den innan kursen började. Men sedan har jag inte hunnit läsa, har haft fullt upp med att göra inlämningsuppgifter.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen, speciellt kompendiet, känns ostrukturerat och inte speciellt anpassat till kursens innehåll.» (Mycket liten)
- Kompendiet var inte så användbart då man inte kunde slå upp saker i det. Det kom bara till nytta under övningarna när vi hade sidhänvisningar. Ville man läsa om nåt särskilt tittade man hellre på nätet än att planlöst bläddra tills man KANSKE hittade nåt.» (Mycket liten)
- Det enda som böckerna användes till var en övning där vi skulle leta reda på hur mycket solenergi som strålar på en kvadratmeter. Ett fullständigt slöseri med papper och pengar, knappast bärkraftig resurshantering.» (Mycket liten)
- Kompendiet var helt värdelöst, det jag läste var dåligt och hjälpte mig inte alls, samma gäller boken. Det vore bättre om ni kunde lägga ut material på nätet, då slipper man även hugga ner en massa träd för att göra böcker som ingen läser :)» (Mycket liten)
- Kompendiet är upp åt väggarna dåligt och att låta oss köpa en så stor bunt papper är ett hyckleri. All den informationen borde ni göra tillgänglig via nätet. Kursboken är inte dålig, men den känns inte riktad till oss. Den är för dålig på att presentera fakta och det känns som om man läser berättelser mer än kurslitteratur. Indexet är inget vidare och det är nästan helt omöjligt att slå upp saker man letar efter när man pluggar inför tentamen.» (Mycket liten)
- Köpte inte ens all kurslitteratur. Gått igenom powerpoints från föreläsningar.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig böckerna.» (Mycket liten)
- Köpte ingen kurslitteratur, och det värdet vi skulle hitta i en av uppgifterna hade lika gärna kunnat stå i kompendierna vi redan skrivit ut (som krävdes)..» (Mycket liten)
- Öppnat böckerna 3-4 ggr.» (Mycket liten)
- Kompendiet och boken var värdelösa. Där fanns väldigt lite av den information som man sökte.» (Mycket liten)
- Har inte läst mycket i böckerna utan mer tittat på materialet från föreläsningarna och även från uppgifterna (inlämning och fördjupning).» (Ganska liten)
- I mitten av varje ärende eller ämne hoppar vi till ett annat.» (Ganska liten)
- kompendiet var svårläst och rörigt. » (Ganska liten)
- boken har varit till hjälp men framförallt föreläsningarna. kompendiet framstår som nära på onödigt, vi kunde iallafall delat ett kompendium på tre utan problem. lite slöseri med pengar att köpa varsitt i början. » (Ganska liten)
- Hade säkert varit bra att läsa alla sidhänvisningar men jag hade ej tid» (Ganska liten)
- Då man inte fått ut mycket från föreläsningarna har man fått vända sig hit. Tyvärr så är det dock väldigt svårt att plugga till en tenta när man har otydliga mål, 400 sidor text och 1000+ slides från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Tråkigt att bra böcker (miller, samt kompendium) har så liten del, de fungerar bara som fördjupningsmaterial och föreläsningarna räcker för den information som krävs. detta ska givetvis föreläsningarna göra men det vore bättre om de var lika djupgående som böckerna, så att böckerna blir ett komplement och inte intressant "brevid" läsning. Detta gör att böckerna ej bidrar till undervisningen då det tar allt för lång tid att läsa dem. » (Ganska liten)
- Kompendiet är för omfattande men mycket intressant. Huvudboken är repetitiv och babblig. Fördjupningsövningarna kan ni kasta i Hades. HELT värdelösa. Hur kan man lyckas med att ta fram ett så dåligt material med så många års erfarenhet av att driva kursen? Nedlusat med felaktiga läsanvisningar, saknade sidor i PDF-filerna samt tvetydiga och röriga instruktioner. Fy! I princip inte lärt mig något alls av dessa fördjupningar utan bara känt en tilltagande ångest över att tiden rinner iväg till ingen nytta. De har tagit oförskämt mycket tid i anspråk.» (Ganska stor)
- Kompendiet var lite svårläst tills man vänjade sig med formatet.» (Ganska stor)
- Kompendiet var ju bara fyllt med gammal statistik osv. Så där har jag knappt fått någon hjälp alls.» (Ganska stor)
- Kompendiet har känts överflödigt» (Ganska stor)
- Grymt bra bok!» (Ganska stor)
- Mycket information finns i kurslitteraturen vilket gör att det är omöjligt att komma ihåg all information.» (Ganska stor)
- Kompendiet var ibland jobbigt att läsa. Vissa sidor var suddiga så man fick huvudvärk efter ett stycke! Inte bra, då man var tvungen att läsa sådana sidor inför fördjupningsövningarna.» (Ganska stor)
- Kurssammanfattning samt material för övningar och inlämningar. » (Ganska stor)
- Kurslitteraturen "Hållbar utveckling" stod för största delen av min inlärning men den lämnar mycket att önska. Väldigt grundläggande och förenklade förklarningar vilket kanske är syftet. Jag förlitade mig på wikipedia för lite mer detaljerad information.» (Mycket stor)
- Det är den enda informationen som man kan studera med efter som man inte vet vilka föreläsningar som är till tentan» (Mycket stor)
- Utan kurslitteraturen hade jag dött. Jag blev rånad på spårvagnen och drog boken i huvudet på honom. :)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

97 svarande

Mycket dåligt»12 12%
Ganska dåligt»21 21%
Ganska bra»51 52%
Mycket bra»13 13%

Genomsnitt: 2.67

- Resultat har rapporterats in alldeles för sent från övningar och inlämningsuppgifter.» (Mycket dåligt)
- Enligt kurs-PM ska denna enkät lämnas ut efter avslutad kurs så varför har jag fått den nu innan kursen är avslutad? Jag är inte förvånad. Detta är ett i raden av exempel på att ni inte klarar av att sköta administrationen kring kursen. Det har varit kaos genom hela kursen. Kursansvarig bör skämmas. Riktigt, riktigt dåligt. Synd på en så viktig kurs med ett så intressant innehåll. Ni har förstört den för mig. Fördjupningsövningarna kan ni kasta i Hades. HELT värdelösa. Hur kan man lyckas med att ta fram ett så dåligt material med så många års erfarenhet av att driva kursen? Nedlusat med felaktiga läsanvisningar, saknade sidor i PDF-filerna samt tvetydiga och röriga instruktioner. Fy! Vi ägnade ibland mer dit åt att diskutera vad som kunde avses med vissa frågor än vad vi ägnade åt att besvara frågan. I princip inte lärt mig något alls av dessa fördjupningar utan bara känt en tilltagande ångest över att tiden rinner iväg till ingen nytta. De har tagit oförskämt mycket tid i anspråk. Värdelösa uppgifter. Värdelös handledning. Vi hann knappt se röken av vår handledare och uppfattade det som en följd av överbelastning på honom. Hur har ni tänkt egentligen? Vad gäller inlämningsuppgifternas underlag så funderar jag över om någon har lagt ned särskild omsorg på att få så dem oöversiktliga och röriga som möjligt och vad poängen skulle kunna vara med detta.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material går knappt att förstå sig på. Varför behöver man logga in för fördjupningsövningar?» (Mycket dåligt)
- Se ovan. Ändrade bok dagen innan kursstart. Inlämningsuppgifter var absolut förbjudna att lämna in på annat sätt en som en pdf, men vi fick kurs-PM på hemsidan som .doc(x)-fil (en pdf fixades under kursens gång, men den var fortfarande hemskt ostrukturerad.)» (Mycket dåligt)
- Det var dålig planering i kursen allmänt. Allt från vilket rum vi skulle jobba i till att läraren inte höll tiderna så vi fick sitta över.» (Mycket dåligt)
- Ärligt talat. Det här är den kurs vi fått ut mest papper i av alla kurser vi läst första året. Ni är väl ändå miljövetare?! Släng upp materialet på hemsidan istället för att ge ut det i halvkassa kopierade häften. Vi är datateknologer vi har tillgång till datorer... » (Mycket dåligt)
- Dålig administration och otrevliga svar.» (Mycket dåligt)
- Mycket dålig kommunikation mellan lärare kändes det som, olika betyg på samma uppgift från samma lärare» (Mycket dåligt)
- Flera gånger har föreläsningsanteckningarna inte kommit ut dagen innan. Fördjupningsuppgifter och inlämningsuppgifter bör formuleras på bättre sätt. Kurshemsidan har dock fungerat bra. » (Ganska dåligt)
- Jag gillar inte erat filsystem.» (Ganska dåligt)
- Mycket dålig uppdatering på resultat och uppladdning av övningar» (Ganska dåligt)
- Förberedelsehäftena till fördjupningsövningarna och inlämningsuppgifterna borde varit tillgängliga i god tid före handledningstillfällena, inte ett par dagar i förväg som nu. Dessutom utlovades att föreläsningarna skulle ligga på kurshemsidan innan så man kunde förbereda sig. Lova inte sådant om ni inte kan hålla det! Detsamma gäller Resultat-sidan på kurshemsidan, som inte började användas förrän de två sista veckorna på kursen. Säg inte att man ska få besked om resultat på nätet om ni inte kan få det att funka! Att fel kurslitteratur står angiven ända fram tills kursen redan börjat är också under all kritik!» (Ganska dåligt)
- Det finns en bra funktion där lärare kunde tänkas lägga in resultat på övningar och liknande på hemsidan. Användes enbart till duggan, själv har jag ingen aning om huruvida vi är godkända på alla övningar, har inte fått någon som helst återkoppling från Wilhelm.» (Ganska dåligt)
- Det var fel info som lades ut på kurshemsidan, tex vilka böcker vi skulle ha. Sedan lades inte alla föreläsningar ut, vilket gör det svårt att förbreda sig och repitera. När det gäller inlämningsuppgifterna så lades vissa ut dagen innan vi hade första handledartillfället, och då förväntades det att vi skulle ha räknat och gått igenom allt material. Det är svårt att hinna då Miljö inte är den ända kursen vi läser.» (Ganska dåligt)
- Bonuspoäng har ej funnits tillgängliga på hemsidan (de uppdaterades för sent, dagen innan tentan???, meningslöst att ens göra det då, kanske för att det var ett måste?) » (Ganska dåligt)
- Kursadministration och Webbsida, inga problem Utdelat material hade kunnat vara mycket rikligare. Om man missade en föreläsning fanns knappt någon möjlighet att ta igen då det inte stod något i boken om det, och det inte alltid fanns slides.» (Ganska dåligt)
- Dåligt på att uppdatera och lägga ut föreläsningar och övningar i tid.» (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innan resultat blev inlagda och de va ofta föreläsningarna kom för sent in på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Fördjupningsuppgifterna borde ha publicerats några dagar tidigare än vad som i regel blev fallet (för civilingenjörsstudenter oftast dagen innan diskussionstillfället, om jag minns rätt).» (Ganska dåligt)
- Resultat-fliken borde uppdateras efter hand som inlämningsuppgifterna lämnas in, istället för att den uppdateras när hela kursen är slut.» (Ganska dåligt)
- Stort plus med bra tillgänglighet av föreläsningspowerpoints på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- I början av kursen har jag för mig att PDF inte låg uppe innan föreläsningen, men det blev bättre allt eftersom. Men det kan man ha bättre koll på annars. Det samma gäller för materialet för fördjupning- och inlämningsuppgifterna som kunde legat ute mycket tidigare än det gjorde, så man kan förbereda sig i tid om man vill.» (Ganska bra)
- Föreläsningsmaterialet har oftast funnits i tid. Däremot tycker jag att materialet till fördjupningsuppgifter och inlämningsuppgifter har publicerats alldeles för sent, dvs dagen/kvällen innan bara. Med tanke på att det oftast varit 4-6 A4-sidor och sen att man även har sidhänvisningar till böckerna på ca 20-40 sidor så är det alldeles för kort tid innan. Det kan ju inte vara meningen att man ska sitta och läsa halva natten före sitt grupparbete!» (Ganska bra)
- det har funkat okej men flera gånger har övningarna kommit upp i sista stund och det har varit svårt att kunna förbereda sig i tid. jag antar att ni har dem klara sen innan och tycker det är onödigt att släppa dem dagen innan. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna skulle ligga uppe på kurshemsidan före de skulle vara, men så var oftast inte fallet.» (Ganska bra)
- PowerPoint-presentationerna skulle läggas ut minst en dag i förväg, det var inte alltid så.» (Ganska bra)
- Väldigt bra att ha pdf-filer från föreläsningarna tillgängliga på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

97 svarande

Mycket dåliga»16 16%
Ganska dåliga»16 16%
Ganska bra»38 39%
Mycket bra»20 20%
Har ej sökt hjälp»7 7%

Genomsnitt: 2.85

- Handledarna verkade ha alldeles för mycket att göra och man hann i princip aldrig fråga om vad en viss upgift gick ut på. Att man heller inte fått information om uppgifterna på föreläsningarna gjorde inte saken lättare.» (Mycket dåliga)
- Värdelös handledning eftersom vi knappt hann se röken av vår handledare. Uppfattade det som en följd av överbelastning på honom.» (Mycket dåliga)
- Min handledare visste ju knappt något om det inte handlade om uppgiften.» (Mycket dåliga)
- Måste påpeka att handledaren inte fanns där när vi behövde hjälp utan försvann nån timme kanske och kom tillbaka en kort stund. Mycket dåligt.» (Mycket dåliga)
- Fruktansvärt dåligt, under all kritik.» (Mycket dåliga)
- Vi kan inte ha subjektiva facit till uppgifter, alla handledare bör se till att ha gjort på samma sätt eller kommit fram till samma svar» (Mycket dåliga)
- väldigt invecklade frågor som inte ens handledarna kunde förklara på fördjupningsövningar och inlämningsuppgifter.» (Mycket dåliga)
- För få lärare på plats vid uppgiftstillfällena. Och det verkar som om de bara kan jämföra resultaten/uppgifterna mot föregående år.» (Mycket dåliga)
- Våran handledare gick iväg när vi frågade saker, och gav oss fel uppgifter så vi fick räkna om många av beräknings uppgifterna i inlämningsuppgifterna.» (Mycket dåliga)
- För inlämningsuppgifterna har hjälp och frågor varit helt under all kritik. Det är vansinnigt att vi inte får veta vad som krävs för bonuspoäng samt godkänd inlämning. Vi får endast kritik på det vi lämnat in vilket gör en "trial and error" metod lösning vilket INTE borde få förekomma på ett universitet. Att sedan ha tre "hjälptillfällen" brister eftersom det första är det enda som är till någon hjälp. på det andra skall arbetet lämnas in, och tredje är komplettering, leder endast till "trial and error". Det har också varit otroligt stor skillnad på ambition och vilja hos de olika övningsledarna, vissa har faktiskt förklarat svårigheter i uppgiften samt gett tips då andra endast gett "rätt och fel svar" vilket INTE är hjälp utan endast irriterande. Detta eftersom uträkningarna inte är svåra utan att tyda extremt vaga problemställningar att ens veta var vi ska börja, Detta borde ha varit en del av undervisningen och inte upp till eleverna att ta reda på själva. Varför inte förklara hur dessa problem beräknas? » (Mycket dåliga)
- Handledarna verkade inte veta själva vad som pågick ibland.» (Ganska dåliga)
- För få lärare under grupparbetena» (Ganska dåliga)
- För få handledare vid fördjupningsarbeten och inlämningsuppgifter» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att få kontakt med lärarna.» (Ganska dåliga)
- De olika föreläsarna kunde inte varandras områden och det utgick ingen information om huruvida man kunde kontakta dem med frågor och hur. Övningshandledarna var alldeles för ostrukturerade, svåra att få tag på under handledningstillfällena och kommunicerade mycket dåligt sinsemellan, vilket ledde till att ingen riktigt visste vad som förväntades av oss på inlämningarna, utan vi fick gissa vad de ville ha och vad som var viktigt. Först vid returen på inlämning 2 fick jag reda på vad jag skulle gjort för att få full bonus på inlämning 1 och det var saker som jag enkelt hade kunnat ordna om någon bara hade sagt att de var viktiga! Bonuspoängen delades också ut på helt olika villkor av olika handledare.» (Ganska dåliga)
- För lite tid till frågor vid fördjupningstillfällena.» (Ganska dåliga)
- Fick aldrig svar på specifika problem. Den hjälpen vi fick var generell och ibaland svår att fårstå hur vi skulle applicera den. och iom ingen specifik hjälp ficks så spenderades onödigt många timmar på att lösa något som kunde lösts med bara några minuter handledning.» (Ganska dåliga)
- Bra stöd från övningsledare, med undantag för den första inlämningsuppgiften i början av kursen då tydligare vägledning skulle effektiviserat det tidiga arbetet avsevärt.» (Ganska bra)
- Under grupparbetena (fördjupning och inlämning) har vi oftast fått tillgång inom hyfsat rimlig tid. Dock borde det vara kanske en till hjälplärare under grupparbetena då vi oftast bara fått ca 2st 10-minutersbesök under 4 timmar grupparbete.» (Ganska bra)
- När de hade koll på något och orkade närvara, så fungerade det ganska väl.» (Ganska bra)
- Möjligheterna att fråga var bra, men svaren var av typen goddag yxskaft.» (Ganska bra)
- Var lite hafsigt ibland med frånvarande gruppledare osv..» (Ganska bra)
- Bra handledare» (Mycket bra)
- har fått bra hjälp av handledarna vid alla tillfällen» (Mycket bra)
- Det gick att maila och komma in och prata med dem och så, funkade asbra.» (Mycket bra)
- Vi har kunnat få hjälp med det vi behövt. Enda problemet är väl att trots all hjälp tar det extremt mycket tid att göra uppgifterna. Era handledare verkade inte heller överens om vad svaret på frågorna skulle vara. Det varierade väldigt kraftigt på vem man frågade.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

97 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»32 32%
Mycket bra»53 54%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.49

- Vissa hade svårt att koncentrera sig i vår grupp så det var vissa som fick göra mycket mer arbete än andra» (Ganska dåligt)
- Eventuellt för stora "storgrupper", svårt att arbeta effektivt då gruppen lätt delas upp i mindre diskussionsgrupper varvid arbetsklimatet blir ganska stökigt med några som inte jobbar utan endast snackar. Grupper om 6 personer vore optimalt.» (Ganska bra)
- Samarbetet har fungerat bra, men dock har vissa varit upptagna med annat och det har varit svårt att hitta tider att sitta med uppgifterna. Sen är det vissa som bara har suttit och räknat på med sina räknedosor och genom det hängt av andra, som inte suttit nära nog att följa med i deras huvudtankar.» (Ganska bra)
- Lite svårigheter mot slutet av kursen med inlämningsuppgift 2.» (Ganska bra)
- Ingen orkade efter första veckan.» (Ganska bra)
- Dåligt med några, bra med andra.» (Ganska bra)
- Blandat .docx och .odt» (Ganska bra)
- Hade en riktigt bra i gruppen och en mindre bra (nollK, "hade inte tid...")» (Ganska bra)
- har funkat bra överlag men vi hade vissa problem inom gruppen när en person började vara frånvarande mer och mer vilket ledde till någon form av konflikt. vi kanske borde tagit större allvar på det moment i början som handlade om just detta, men vi trodde inte det kunde hända oss som är kompisar sen 8 månader.» (Ganska bra)
- när vi skulle blanda upp oss med folk från andra kurser och klasser, så blev samarbetet lidande på grund av att vi inte var lediga vid samma tillfällen, för att kunna göra inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Personligen tycker jag det var alldeles för stora grupper, det är svårt att samarbeta effektivt i grupper om 9. Det är dock en bra erfarenhet.» (Ganska bra)
- Eftersom det saknades hjälp från lärare och föreläsare så har man varit tvungen att samarbeta väldigt mycket med övriga studenter. För mig har det gått bra men jag tycker det är sjukt att det ska behöva vara så beroende av andra studenter då inte alla har så god kontakt med sina klasskamrater.» (Mycket bra)
- Alla har hjälpt mig för jag är dum i huvudet. :)» (Mycket bra)
- Eftersom det kunde ta 2 timmar innan läraren kom...» (Mycket bra)
- Man fick välja vilka man skulle jobba med så det funkade bra, nog det ända positiva med kursen.» (Mycket bra)
- Vi är en grupp på 9 extremt dedikerade elever och vi har fått kämpa för att nå goda resultat på uppgifterna. Tack vare att vi alla är så duktiga och dedikerade har vi klarat oss genom detta. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

97 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 22%
Hög»28 28%
För hög»46 47%

Genomsnitt: 4.22

- Vet ej, ansträngde mig bara under gruppövningar.» (Lagom)
- Väldigt positivt inslag med strikta deadlines och förhållandevis hög arbetsbelastning. Bidrar definitivt till utveckling och ger insikt i ingenjörsrollen i arbete i projektform.» (Hög)
- Främst inlämningsuppgifterna och förberedelse till fördjupningsövningarna tog tid.» (Hög)
- högre än genomsnittet av kurser här och ämnet är svårare än de flesta eftersom det skiljer sig så muycket från de vanliga tekniska och mattebaserade kurserna. jag har lärt mig en hel del och tycker det är bra. » (Hög)
- För hög vid inlämning omgång 1.» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna var riktigt svåra att räkna ut och färdigställa. Samt att ha denna kurs samtidigt som matematisk analys var inget bra drag.» (Hög)
- Många och långa kursmoment. » (Hög)
- Efersom det varit omöjligt att veta vad som ingått i kursen eftersom böcker, föreläsningar och övningar nästan totalt saknat samband. Detta har lätt till att man måste lusläsa all litteratur och det tar en jäkla tid.» (För hög)
- Tar väldigt lång tid att göra vissa av uppgifterna. Fördjupningsuppgifterna känns det som man inte har tillräckligt med tid för. Man ska väl ha fyra timmar för dom men det har man då inte för handledaren kommer alltid in tidigare och undrar om man är klar snart.» (För hög)
- Alldeles för hög med fördjupnings- och inlämningsuppgifterna. Förstår verkligen inte varför kraven är så hårda på inlämningsuppgifterna medan vi är tvungna att skriva för hand på fördjupningsarbetena och därmed inte kan skicka digitalt till varandra så att alla har en kopia när vi är klara med arbetet. Sanslöst att man ska skriva för hand!!» (För hög)
- På tog för högt med både inlämningsuppgifter, fördjupningsövningar samt tentor» (För hög)
- Ca 30 timmar i veckan och då har jag bara hunnit med att vara på obligatoriska moment och föreläsningar, jobba med inlämningsuppgifter och läsa igenom litteraturen. Det finns inget tid till att verkligen studera in materialet. Kursen tar för mycket tid i anspråk. Största boven i dramat är inlämningsuppgifterna som vi lagt oerhört mycket tid på (men kunskapsmässigt och poängmässigt har det detta knappt gett någonting alls - det har bara varit omständligt. Skituppgifter!).» (För hög)
- Denna kurs vars inlämningsuppgifter tar upp alldeles för mycket tid i jämförelse med hur stor kursen är har gjort att jag tycker arbetsbelastningen varit för hög. » (För hög)
- Alltså sjukt jobbigt. :S» (För hög)
- "förutom schemalgad tid så förväntas ni arbeta minst 30 timmar i veckan" - fritt citerat från random föreläsare» (För hög)
- Problemet var ju att man inte förstod vad man skulle göra på t ex inlämningsuppgifterna, allt var så himla förvirrande.» (För hög)
- Övningarna var oproportionerligt stora. Förstår heller inte vitsen men att "komma på en formel" m.m. känder som en uppgift som inte lärde mig någonting allt. Som att man gjorde den bara för att man behövde.» (För hög)
- det var överdrivet många och omfattande fördjupningsövningar och inlämningsuppgifter» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna tog som sagt mycket tid och när inte alla i gruppen arbetade med det lika mycket fick man lägga ner mycket extra tid» (För hög)
- Fick en kass introduktion i början så det blev en för hög belastning de första veckorna.» (För hög)
- Dugga, massa fördjupningsuppgifter, massa inlämningsuppgifter och tenta. Lite väl mycket, eller hur?» (För hög)
- För många inlämningsuppgifter, grupparbeten osv.» (För hög)
- Inte hunnit med mycket annat.» (För hög)
- Inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar tog all tid, hann aldrig läsa på annat» (För hög)
- Alldeles oproportionerligt för hög arbetsinsats i förhållande till vad man lärde sig.» (För hög)
- inlämningsuppgifterna och bonuspoängen på dem var mycket crazy. att få tillbaka en uppgift nästan utan fel och rödmarkeringar, men ändå inte få mer än hälften av poängen, det är sjukt. Poängkriterierna måste ju därmed vara ännu sjukare.» (För hög)
- Jag förstår ärligt talat inte syftet med fördjupningsuppgifterna. De tog fruktansvärt lång tid att göra och för den tid man la ner på de gav resultatet inte direkt någon tillfredsställelse. Ni borde slopa konceptet med att trycka in så mycket information som möjligt i en mening och faktiskt försöka förklara på ett begripligt sätt. Vi läser andra kurser, vi har inte tid att tyda ert adekvata vokabulär. » (För hög)
- Alldeles för mycket tid har behövts läggas på inlämningsuppgifterna, veckan innan de skulle lämnas in jobbade vi förmodligen 40 timmar med kursen (inkluderat föreläsningar och fördjupningsövningar.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för mycket tid. De var svåra att förstå hur,var och varför alla värden och konstiga enheter skulle användas. För att få bonus poäng var det hur rapporten såg ut som avgjorde. Då tar det ännu mer tid på något som inte har till kursen att göra! Man skulle kunna ha en extra uppgift eller kanske något liknande..» (För hög)
- Verkligen för hög, har aldrig jobbat så mycket i någon kurs tidigare som med denna....» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna krävde mycket tid som fick tas från den andra kursen i läsperoden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

97 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 22%
Hög»38 39%
För hög»36 37%

Genomsnitt: 4.12

- Eftersom jag struntade i denna kursen kunde jag fokusera på den kursen som faktiskt gör mig till en vettig civilingenjör: Elektriska Kretsar och Fält.» (Lagom)
- Precis som det ska vara.» (Hög)
- Ibland för högt med matematikkursen ihop med inlämningsuppgifter, men i övrigt bara hög.» (Hög)
- Tur att vi hade påsklov och omtentavecka i mitten så man hann plugga ikapp.» (Hög)
- båda kurserna denna lp har varit lite främmande för mig och svårare än genomsnitt. har lagt ca 220h denna lp på båda kurserna tillsammans mot runt 150h för tidigare läsperioder. » (Hög)
- Läs innan» (Hög)
- Läste mer än 100%. Mycket jobb, som väntat. » (Hög)
- miljökursens inlämningsarbeten tog för mycket tid från elkursen och var i stora drag ganska onödiga för kunskapsinhämtningen.» (För hög)
- Har tagit alldeles för mycket tid från mattekursen. Sen med tanke på hur mycket som har krävts av kursen i övrigt, verkar det som om vi behöver plugga till tentan som om vi skulle skriva 5:a och bara kan räkna med 3:a. Känns otydligt!» (För hög)
- Kursen ger för endast 7.5 hp men man arbetar defenetift för mer än 10hp» (För hög)
- Jag har fått välja bort att hänga med bra på "Matematisk analys" för att klara av att genomföra inlämningsuppgifterna i "Bärkraftig resursanvändning"» (För hög)
- Ni lurade mig med loveT!!111» (För hög)
- se ovan.» (För hög)
- Det var bara den här kursen som drog upp tempot, annars var det bra.» (För hög)
- Kombinationen elektriska kretsar och fält och bärkraftig resursanvändning var en killer, den tyngsta läsperioden hittills. » (För hög)
- Vår andra kurs drabbades extremt hårt av inlämningsuppgifterna. Som sagt, för mycket jobb för lite nytta.» (För hög)
- För högt tempo i denna kurs och lagom tempo i den andra kursen, blir alldeles för påfrestande.» (För hög)
- På grund av denna kurs!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

97 svarande

Mycket dåligt»31 31%
Dåligt»27 27%
Godkänt»26 26%
Gott»10 10%
Mycket gott»3 3%

Genomsnitt: 2.24

- På tok för mycket miljö och alldeles för lite snack om den sociala biten. En sån här kurs är superviktig för att lära 20-åringar om världen och dess problem men det misslyckas man fatalt med. Ingenting som berättats på föreläsningar har lyckats belysa de sociala och ekonomiska problem vi står inför och som vi har idag. Man har inte ens nämnt arbetsvillkor och politiska/sociala rättigheter i länder som Kina och Indien där mycket av vår produktion ligger. Man har heller inte nämnt att dessa länders utsläpp ökar något oerhört eftersom vi flyttar all vår produktion till dessa länder.» (Mycket dåligt)
- Hur ansvariga för kursen skött upplägget tycker jag har varit mycket bristfällig. En kurs med rätt intressant ämne har gått till spillo pga. hur undervisningen går till, man har inte varit motiverad att lära sig något. Det man har lärt sig hade man lika gärna kunnat läst i en bok på ett tiotal sidor. Känns som man drygar ut kursen och dess innehåll med massa nonsens som inte bidrar till pedagogiken alls, vilket istället gör att man blir irriterad och inte intresserar sig för det viktiga.» (Mycket dåligt)
- Total irrelevant kurs för D-programmet eller något annat program för den delen såvida man inte läser någon slags miljölinje.» (Mycket dåligt)
- Sätts alldeles för höga krav på studenterna på grupparbetena framför allt och blir mer krav än motiverande och intressant. Föreläsarna måste göra det mer intressant och berätta med exempel och inte bara köra presentationerna rakt igenom eftersom det då inte tillför någonting.» (Mycket dåligt)
- det var för otydligt om det var en gästföreläsare som bara informerade och sitt företag eller om det var något som kunde komma på tentan.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt till följd av fördjupningsövningarna, inlämningsuppgifterna, utdelat material, allmänt rörigt intryck och den tid de två förstnämnda tagit i anspråk utan att tillföra särskilt mycket. De flesta föreläsningarna har varit bra. Ämnet är intressant och viktigt och förtjänar ett bättre öde än denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Idiothyckleri. En mycket kompetent och talangfull vän till mig förlorade allt hopp i att det kommer bra kurser och har nu hoppat av. En som verkligen såg fram emot ämnet undviker det så mycket som möjligt. Jag själv kommer att bränna boken efter tentan för att slippa kursen.» (Mycket dåligt)
- Man förstod ingenting, man fick arbeten att göra som man inte förstod någonting av. Ingen kunde heller förklara vad man riktigt skulle göra. När man väl fick hjälp så var det inte så tydligt att man förstod vad som skulle göras..» (Mycket dåligt)
- Tyvärr fruktansvärt dålig kurs.» (Mycket dåligt)
- Tråkig kurs, varför skall vi räkna på kossor och dess bete när vi skall utveckla elektronik. Totalt irrelevant kurs!» (Mycket dåligt)
- Väldigt dåliga direktiv om vad som krävdes för bonuspoäng på inlämningsuppgifter. Oorganiserat upplägg. » (Mycket dåligt)
- Ett ihopplock av massa blandade föreläsare utan någon som helst röd tråd för att Chalmers ska kunna stoltsera med att de har en miljökurs och dra in massa extra pengar. Vet inte hur de slantarna fördelas ut men kan tänka mig att kursansvarige, som knappt synts till på något utav tillfällena, är välbelönad.» (Mycket dåligt)
- Kursen liknar mer ett skämt, bland äldre studenter skrattas det mest åt den som ett meningslöst slöseri med tid. Att sitta och formulera formler som skall vara korrekt nedskrivna i en rapport ser jag inte som värdefull sysselsättning. En rapport fick vi retur på för att vi skrivit "drygt hälften" istället för det korrekta "drygt 50%". Det skulle nämligen vara i procent man skulle uppskatta. Det är ju löjligt, lekisnivå.» (Mycket dåligt)
- Enligt mig så har denna kursen inte mycket att göra med våran utbildning, det var några(typ 2) föreläsnignar som var intresanta och enligt mig relevanta för min utbildning. » (Mycket dåligt)
- Bärkraftig resursanvändning är något väldigt viktigt, som vi bör läsa och kunna. Den här kursen levererade dock detta på ett dåligt och ofullständigt sätt. Kursen är dåligt sammansatt och saknar mycket viktiga pedagogiska komponenter. Jag skriver inte allt detta för att jag är arg över att det har gått dåligt, jag skriver detta för att kursen måste ändras! Jag hoppas på en 5:a i betyg, men det gör inte att jag förstår resonemanget kring hållbarhetsuttrycket i sin helhet. » (Mycket dåligt)
- Pinsamt dåligt» (Mycket dåligt)
- En hitte-på kurs med 20 gästföreläsare som alla tyckte att just DERAS ämne var intressant. De förstod inte att folket som sitter i lokalen kanske inte är intresserade, utan är här för att man måste läsa en "miljö"-kurs för att examineras som Civilingenjör på Chalmers. Skulle även vilja påstå att med tanke på hur mycket som Chalmers skryter om miljö så är jag minst sagt besviken på både standarden på kursen (då jag som Ingenjör vill lära mig att LÖSA problem, inte vara MEDVETEN om problem, det kan vi lämna åt folk på GU), och standarden på föreläsarna. Det var ingen slump att det var dubbelt så många på första 45-minutaren som på sista 45-minutaren. Folk kom, insåg att det inte var Chalmers-standard och gick. Vissa t.o.m innan första paus.» (Mycket dåligt)
- Skit kurs som jag skulle aldrig nånsin läsa om det inte var obligatorisk. Helt enkelt värdelöst.» (Mycket dåligt)
- Jag anser att det är nyttigt för en civilingenjörsstudent att ha en obligatorisk kurs i hållbar utveckling, men 7,5 hp för en sådan kurs är alldeles för mycket. 3,0 till 4,5 hp vore ett mycket bättre poängantal, på den tiden hinner ni förmedla allt det som kursmålen kräver till studenten utan en massa onödigheter. Ta bort en eller två fördjupningsövningar och en inlämningsuppgift så borde ni hamna på detta poängantal - dessa extra uppgifter kändes mest som "padding" ändå, om ni förstår vad jag menar, alltså bara tråkig repetition till för att fylla ut alla kurspoäng och som inte direkt gav en någonting. Ytterligare en sak är att ni bör ta bort alla GU-föreläsningar. Skulle föredra om det enbart var ingenjörsföreläsare från Chalmers eller andra tekniska högskolor och jag tror att många av mina kurskamrater skulle hålla med på denna punkt.» (Mycket dåligt)
- Ogillar att alla moment är obligatoriska. Känns mest som man blir straffad för att föregående års elever misskött sig. » (Dåligt)
- Alldeles för många obligatoriska moment för att en tenta skall vara rättfärdigad!» (Dåligt)
- Alldeles för spretig» (Dåligt)
- Flummig» (Dåligt)
- Tycker inte att det var "tillräckligt mycket" inriktat mot ingenjörer.» (Dåligt)
- För mycket tid på fel saker trots mycket intressant ämne. För många olika föreläsare» (Dåligt)
- Kursen känns hafsigt administrerad, dåligt organiserad och präglas av dålig kommunikation och ojäömn nivå på undervisning och förväntningar på studenterna. Detta överskuggar tyvärr ofta det mycket relavanta och viktiga innehållet i kursen, vilket är mycket synd och borde åtgärdas till arje pris.» (Dåligt)
- De som gör den här kursen verkar inte ta den på allvar, den håller inte ihop och föreläsningarna är kassa.» (Dåligt)
- Man borde införa en enklare och tydligare kurs med inte för höga krav, iaf som motsvarar 7.5 hp (4.5 hp för tentamen). Den kursen borde ha 15 hp totalt (varav 10 hp för enbart tentamen).» (Dåligt)
- Väldigt mycket arbete med inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar» (Dåligt)
- Kursen var mer som en kurs i diskret matematik där själva problemlösningen låg i att förstå frågan som tycktes vara skriven onödigt krångligt.» (Dåligt)
- För högt tempo, onödiga föreläsningar, otydliga mål, dåliga böcker, svårt att plugga inför tentan (de enda uppgifterna jag vet fanns var gamla tentor, fördjupningsuppgifter och inlämningsuppgifter) och ett dumt bonuspoängsystem, om man fått full bonus på inlämningsuppgifterna skiljer endast 5 poäng mellan betyget U (29poäng) och en betyget 4 (34poäng), jag anser att bonusen borde räknats in även på betyget 3. » (Dåligt)
- Det var först vid sista föreläsningen och "sammanfattningen" som det kändes som om man fick reda på vad det var man skulle verkligen kunna. Inlämningsuppgifterna var av en hög grad och kursen kändes som ganska hafsig då olika föreläsare var olika bra och ibland kunde det vara svårt att få grepp om vad det budskapet eller vad det egentligen var som blev presenterat.» (Dåligt)
- Dåliga Inlämningsuppgifter: det man lärde sig var att läsa otroligt noga och räkna + och -. Dåliga fördjupningsövningar: Samma här Det som var bra var de föreläsningar då föreläsarna » (Dåligt)
- Gymnasiekurs på högkolan.» (Dåligt)
- Personligen tycker jag att det var svårt att se någon röd tråd gällande föreläsningarna.» (Dåligt)
- Det är en bra kurs men sjukt tråkiga föreläsare. Det var längesen jag blev så trött av att vara på en föreläsning. Endast 2 LITER kaffe har väckt mig från koman.» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs som dock brister i de extremt dåliga "räknings" övningarna. Istället för "trial and error" metoden borde en lösningsmetod presenteras för att hjälpa oss med problemlösningen. Bristen på detta gör denna kurs extremt tidskrävande och eftersom många ändå tycker att det är en "flum kurs" blir detta bara ett ytterligare negativt moment, om istället beräkningarna vore anpassade så att vi skulle kunna lära oss att göra dem blir kursen mer intressant, Det är mycket tråkigt att denna mycket viktiga kurs ska brista i administration samt tillkrånglade problemställningar och övningsledare. Det borde redan från början vara klart vad som skall krävas för bonuspoäng i uppgiften, vad som skall ingå osv. Det skall inte behöva vara så att vi ca tre veckor efter inlämning fortfarande inte vet vad som krävs. » (Godkänt)
- Ämnesområdet intresserar mig inte. Vedervärdigt tråkiga inlämningsuppgifter. Men på det stora hela lärorikt om ett viktigt ämne, och nyttig träning i fysisk matte. » (Godkänt)
- Det var väldigt intressanta föreläsningar, men inlämnningsuppgifterna förstörde verkligen det intressanta med kursen, bara det att ingen tidigare har klarat inlämningsuppifterna utan att få retur är ju helt sjukt, man blir inte jättesugen på att jobba med dom då. Sen kändes det väldigt meningslöst att lägga ner tiotals timmar på att ta fram en formel någon redan har gjort....» (Godkänt)
- Ibland kändes räkningar och nummer viktigare än att bry sig om informationsinnehållet. Jag hoppade över föreläsningar för att få klar inlämningsavgift 1, till exempel, men i övrigt var kursen bra.» (Gott)
- som helhet gillar jag kursen men mågna föreläsningar har känts osammanhängande. det har dock gett sig efterhand. » (Gott)
- Var en inspirerande kurs som säkert behövdes, men kändes som om man gjorde den onödigt "plågsam". Okej för inlämningarna, men fördjupningsövningarna kändes mest som om de tog udden av intresset.» (Gott)
- Intressant kurs, som alla borde läsa.» (Mycket gott)
- Jag är vänligare inställd till kursen efter att ha läst den än vad jag var innan. Den tar upp många viktiga saker angående vårat leverne och påverkan på nuvarande och kommande liv, sådant som alla egentligen borde lära sig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter.»
- Fördjupningsövningar och inlämningsuppgifter, det enda i kursen som varit till nytta för lärandet. Dock med mer handledning eftersom man nu fått gissa sig fram till vad som söks eftersom uppgifterna är formulerade på så dålig svenska att de knappt gått att läsa.»
- David Bryngelsson borde hålla fler föreläsningar»
- Allvarligt talat ingenting.»
- Övningar och inlämningsuppgifter.»
- Uppgifterna är intressanta, men gör det inte för svårt och förenkla det matematiska! Det är ju meningen att vi ska lära oss vilka problem det finns miljömässigt, hållbarhetsmässigt och delvis ekonomiskt inom de olika områdena, som skogar & åkrar, olja, gas, etanol och brister på metaller och mineraler etc. Då ska man väl fokusera på det och inte fokusera på allt matematiskt. Fokuset har helt klart hamnat fel!»
- Föreläsningarna har till stor del varit bra.»
- Kompendiet - men delar av det är inte riktigt relevant i hela sin omfattning om än intressant.»
- Upplägget på kursen.»
- Uppgifterna, de var faktiskt bra. »
- Inget»
- Fördjupningsövningarna var väl värt tiden, och föreläsningsdokument på hemsidan var väldigt hjälpsam.»
- Idén med en kurs för att lära folk hur natur och miljö fungerar.»
- ingenting»
- Vet inte.»
- Ingenting»
- Kurslitteraturen»
- Ett fåtal av föreläsarna, minns tyvärr inte deras namn...»
- De få bra föredragshållarna. Han med vindkraften, hon från Swerea och hon med metallerna (tror jag att det var). Resten bör gå kurs i presentationsteknik. »
- Inget.»
- Inlämningarna och/eller fördjupningarna.»
- David Bryngelsson som föreläsare och handledare, Maria Grahn, John Holmberg, kemisten och Stefan.»
-
- Det grundläggande innehållet är intressant och det är bra att det är en sådan bredd av olika hållbarhetsproblem som tas upp.»
- inlämningsuppgifterna har varit bra och lärorika och känns nyttiga iom att ni så starkt enforcar noggrann enhetsomvandling, värdesiffror och presentationen. det är en bra träning. »
- Intressant att höra så många olika föreläsare.»
- Alla som heter David. :) Grymt jobb!»
- Den tekniska delen när det gäller transport, data och elektronik som utvecklas med syfte att förbättra miljön.»
- Kursen bör avskaffas.»
- Att man har inlämningar.»
- Vet ej»
- Fördjupningsövningarna.»
- Fördjupningstillfällena»
- Inlämningsuppgifterna samt fördjupningsövningarna. De gav mig chansen att själv se miljöproblemen, istället för att bara svälja den information man får från resten av kursen (och även tv/internet/tidningar). Eftersom man har gjort uträkningarna själv.»
- Helt ärligt: Jag vet inte. Jag hoppas jag får godkänt på kursen så jag aldrig mer behöver titta åt något liknande igen. Jag har lärt mig mindre bra saker om miljön under den här kursen än vad jag lärde mig under mitt gymnasium, och det betyder inte att mitt gymnasium hade hög klass!»
- Det som var bra var de föreläsningar då föreläsarna berättade om sina egna "äventyr" och då kunde förklara ingående på ett bra sätt. Ha kvar dessa!»
- Stefans föreläsningar»
- Inget. Ta bort kursen, låt stunderna läsa nåt de har nytta av.»
- Ämnet»
- De flesta föreläsningar»
- Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- "Gästföreläsare". Dessa föreläsningar bestod i många fall främst av ströinformation kring företaget/organisationen och var ej strikt riktade mot kurs/kunskapsmålen i kursen. Eventuellt borde även litteraturen begränsas till kursboken då kompendiets innehåll till stor del är av opedagogisk karaktär. Fördjupningsövningarna skulle med fördel kunna ersättas med någon form av övningsuppgifter som rekommenderas efter varje föreläsning (likt tentamenfrågor). Med största sannolikhet skulle detta även bidra till allmänt bättre resultat på sluttentamen.»
- Man behöver många många fler föreläsningar på den sociala biten. Det behövs också ett helt ändrat kursupplägg där man faktiskt fokuserar på datorteknikens roll i en hållbar utveckling istället för att prata försurning. Hur ska vi kunna uppnå en hållbar framtid när vi inte ens har ett hållbart samhälle idag borde diskuteras mer. Föreläsningarna. Förbjud powerpoints och gå tillbaka till att använda krita och tavla för att förklara koncept. Föreläsarna klarar uppenbarligen inte av att skapa powerpoints för att styrka sina poänger utan skriver istället uppsatser och visa upp fullständigt kaotiska diagram som de står och pekar på utan att ens förstå vad de innehåller själva. Riktigt dåligt.»
- Stressmomenten att om man inte hinner klart med inlämningsuppgifterna i tid så blir man underkänd och först nästa år får möjlighet att klara dessa. Att man inte får lämna in fördjupningsuppgifterna i digital form eller utskriven i digital form är också en konstig regel.»
- Minska arbetsbelastningen.»
- Minska mängden inlämningsuppgifter»
- Strukturen och innehållet. Kändes extremt underligt att ha gästföreläsare så ofta vars föreläsningar tycktes ha ännu mindre med kursen att göra än de vanliga föreläsningarna.»
- Tag bort föreläsningar typ: Datorteknikens roll för hållbara lösningar, eller ekodesign av datorer. intetsägande som snarare passar som marknadsföring för ingenjörsutbildningar riktade till gymnasieungdomar. Skulle gärna sett att dessa ersattes av föreläsningar från folk ute i arbetslivet som sysslar med dessa frågor.»
- Uppgifterna är intressanta, men gör det inte för svårt och förenkla det matematiska! Det är ju meningen att vi ska lära oss vilka problem det finns miljömässigt, hållbarhetsmässigt och delvis ekonomiskt inom de olika områdena, som skogar & åkrar, olja, gas, etanol och brister på metaller och mineraler etc. Då ska man väl fokusera på det och inte fokusera på allt matematiskt. Fokuset har helt klart hamnat fel!»
- Att antingen ha tenta och inga gästföreläsare (eller 1-2 st) eller ha inlämningsuppgifter och fördjupningsövning och många gästföreläsare.»
- Inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar m.m. som inte alltid har känts studnvis orelevanta för kursen och det har inte alltid varit så lätt att få hjälp av handledare när man behöver hjälp.»
- Ta bort inlämningsuppgifterna eller skär den dem radikalt. Det lilla man lär sig på att göra dem står inte i paritet till arbetsinsatsen. Ta bort fördjupningsövningarna eller skär den dem radikalt. Det lilla man lär sig på att göra dem står inte i paritet till arbetsinsatsen. Se till att handledaren har tid att vara med grupperna (till skillnad mot hur det var för oss). Ta bort gruppdynamikföreläsningen för den hör inte till ämnet.»
- Inlämningsuppgifternas tyngd. Göra kursen mer strukturerad, mer sammanhängande. Sen tycker jag att den ska fokuseras mer på vad en civilingenjör i datateknik kan göra för miljön. De har varit väldigt mycket prat om allt annat. Man ställer sig fråga vad man valt för utbildning. Inte att glömma är att de flesta redan gått liknande kurs i gymnasiet om de nu är så att man försöker täcka upp hål i ens allmänbildning.»
- Alla föreläsningar. ALLA!»
- Allt, sluta va en flumkurs»
- Så många obligatoriska moment kan vara svår. En mindre sådan skulle vara bra, eller mindre krävande inlämningsuppgifter.»
- hela kursen»
- Allt.»
- Ni borde ändra frågorna(formuleringarna) på inlämnningsuppgifterna, man förstod inte vart frågan började/slutade. Först kommer en fråga sen fortsätter det en hel text med andra frågor, då blir man verkligen jätteförvirrad. Det värsta är att det kommer en tabell som ska använda men sen kommer det en text med siffror som man också använda, välj antingen tabell eller text tack. Vi vill gärna förstå vad ni vill att vi ska göra, det bör ni ändra på till nästa år.»
- Allt, omarbeta kursen totalt. Tycker inte att den var bra alls, detta säger jag inte för att jag inte är intresserad utan detta säger jag för att jag tyckte att kursen kändes framtvingad på något vis. Den kändes tyvärr som en waste of space.»
- Mindre obligatoriska moment eller ta bort tentan.»
- Allt»
- Bättre information om vad som ska göras och vad som behövs för att få bonuspoäng. »
- En större sammanfattning innan föreläsningarna började så man hade mer kött på benen om vad kursen handlade om, innan varje enskild föreläsare hade sin föreläsning. Hade underlättat tror jag. Ungefär som den vi hade sista föreläsningen.»
- Det förvånar mig att den här kursen verkar ha sett likadan ut i flera år utan att något har ändrats. Den här kursen behöver struktureras upp mycket bättre.»
- Kompendiet har jag aldrig öppnat men klarat mig ändå. Kanske kan man trycks upp utvalda delar, alltså de som faktiskt behövs istället för att dela ut till alla, och på så sätt spara på resurser. Men den ger väl lite klirr i kassan antar jag.»
- Ta bort kursen, onödig för denna linjen.»
- Tentamen tycker jag var ett bortkastat moment (dock fint strukturerad och skriven det här året! Bra!). Jag har lärt mig betydligt mer bara genom inlämningarna. Skippa tentamen och ha en ytterligare fördjupning eller något istället. Använd inläminingarna som betygsgrundande, men i sådana fall med mer information om vad som faktiskt ger (i vårt fall då) bonuspoäng eller inte. »
- De andra föreläsarna. Alldeles för många.»
-
- Tydligare instruktioner till inlämningar och fördjupningsövningar och tydliga rättningsmallar för vad som ger bonuspoäng, som studenterna också kan ta del av. Bättre kursadministration och en jämnare nivå på föreläsare och föreläsningsämnen.»
- fördjupningsövningarna har varit lite förhastade ibland och inte känts som att ni själva tar dem på så stort allvar. framförallt nr 3 och 4. några av de som föreläst, speciellt i början, visade direkt hur ovana de var att föreläsa och det drog ner intrycket av kursen. det var ingen bra undervisning och jag skulle gärna se att någon med mer erfarenhet tar över här, speciellt kursintroduktionen. Holmberg reparerade skadan lite med den klart bästa föreläsningen, hade gärna sett mer av honom. »
- Vår övningsledare var kanon men han hade svårt att hinna med alla grupper han hade. Kanske vore bra med nån övningsledare till så man hinner få den hjälp man behöver. Vissa grupper behöver mer hjälp och då blir det lätt att de lägger beslag på honom. »
- Ge majoriteten av föreläsarna en kurs i hur man har föreläsningar.»
- Sammanfatta alla andra detaljer om naturen i ett enkelt kapitel och fokusera på den tekniska delen.»
- Den bör upphöra.»
- sänkning av rapportkriterierna. Om man har plöjt igenom uppgifterna med rätt uträkningar, så är man framme enligt mig.»
- Att planeringen är klarare och att handledarna är mer informerade och mindre vilsna. Att inlämningarna och fördjupningsövningar handlar mer om problemlösning ur miljöperspektiv än en massa beräkningar som oftast var helt ointressanta att räkna på då man var tvungen att lägga en massa tid på att förstå formuleringen av frågan.»
- Inlämningsuppgifterna: Det bör läggas ner mer fokus på miljöproblem och liknande, och inte på beräkningar och uträknignar av hur mycket kg co2 etanol släpper ut. Vi förstår att det är skillnad, även om vi diffar på någon % från det "rätta" svaret, för det är ju det som jag hoppas att ni vill att vi ska förstå, inte hur vi räknar %.»
- Inlämningsuppgifterna är det jag tycker var allra sämst. De måste verkligen ändras på! Se till att uppgifterna är bättre formulerade så att de går snabbare att räkna ut! Det är "ahhaaa-upplevelsen" som är viktig och inte hur fanskapet till uppgift löses, det är ju bara enhetsanalyser i vilket fall (kanske går att angripa på annat sätt, dock saknades detta i undervisningen). Förutom det, bör föreläsningarna ändras på! Se till att föreläsningar har relevans i förhållande till kurslitteratur och hyr inte in massa gästföreläsare. Just nu känns många av föreläsningarna slumpmässiga och man vet inte hur man ska placera de. Vissa av föreläsarna var däremot väldigt duktiga! Om det går att göra kursen mer inriktad på data, hade det varit bra. Då hade den känts mer relevant för oss och fler hade tyckt om den.»
- Vet ej»
- Föreläsningar som är mer inriktade på ämnet, tydligare mål, övningsuppgifter och ett bättre bonussystem.»
- Mindre inlämningsuppgifter och en tajtare sammansatt ledning av handledare.»
- Ta bort den löjliga duggan! Det är INTE okej att ha en dugga där man sitter i ett klassrum och kollar på grannen.Förklara varför VI läser denna kurs och inrikta den lite på dataämnen. »
- Inlämningsuppgifterna. De borde förändras helt, data från 2005 tyder bara på en oengagerad kursansvarig som inte orkar bry sig längre, denna post kanske istället borde hanteras av någon mer entusiastisk och med någon som verkar vilja ha kursen vilket inte har varit fallet nu. Detta oengagemang bidrar också till en mycket negativ stämning, om kursansvarig inte bryr sig eller kan alla delar i kursen varför ska vi då lära oss dem?? Duggan bör också förändras, det borde vara klarare vad vi skall plugga på till duggan samt vad som ska ingå i den, sen borde det vara så att ALLA ska sitta minst 20 minuter så att inte allt spring stör oss som faktiskt vill tänka i lugn och ro. att folk som inte bryr sig börjar gå efter 5 minuter borde inte vi straffas för! »
- Företag som volvo får hålla sig till lunchföreläsningar. Jag tyckte inte att deras föreläsning platsar som en gästföreläsning i kursen. För myckte kursmaterial, för många föreläsningar och för många föreläsare. Jag tyckte att föreläsningarna saknade en röd tråd som band i hop dem. Alla de olika profferssorerna och docenterna hade ingen riktig koll på vad andra föreläst om. Stora delar av föreläsningarna kändes även som utfyllnad, för att få ihop 2 timmar. Jag räknade ut att vi fått se ~900 power point slides under föreläsningarna. Det plus en bok och ett kompendium. Så mycket material har vi inte haft i någon kurs tidigare och det är alldeles för mycket för att man ska kunna ta till sig det till en tenta. Det blir att man skummar igenom och sedan kan det väldigt ytligt. Inlämningsuppgifterna och fördjupningsövningarna, det var väldigt oklart i början hur uppgifterna skulle genomföras och hur inlämningarna skulle se ut. Bättre informering och klarare mål vore bra.»
- Jag skulle vilja säga allt, men för att ge er lite konkreta exempel: 1. Satsa på att ha MAX 5 Föreläsare i en kurs. MAX. Jag tyckte det var lite rörigt med 2, som jag hade i MOPen, men när ni satsar på att ha sådan spetskompetens så försök begränsa er till 5. Låt ingen från företag komma och föreläsa, och helst ingen från GU, man märker DIREKT att dom inte är vana att föreläsa för ingenjörer. 2. Satsa på att berätta om lösningar och låt oss själva lista ut problemen, istället för tvärtom. Det finns många lösningar runtom i världen, och ännu fler problem. Men om vi får reda på problemen och själva ska komma på lösningar måste vi börja forska inom det. Låt oss istället få reda på några få lösningar som vi sedan kanske kan tillämpa i vårat faktiska arbetsliv. Jag läste den i år och är till 99% säker att den ALDRIG kommer hjälpa mig i mitt arbetsliv. 3. Satsa på mindre klasser, och 5-årig utbildning med 5-årig utbildning / 3-årig utbildning med 3-årig utbildning. Det är klasskillnad och det märks, jag syftar nu inte på klass som i socialt, utan som i motivationsperspektiv m.m. Det finns en anledning att dom väljer att läsa 3 år istället för 5.»
- Inlämningsuppgifterna och fördjupningsövningarna! Ta bort en eller ändra uppgifterna så man inte bara sitter och räknar enheter med enhetsanalys. »
- Reklam-föreläsningarna kan skippas»
- Att ta bort kursen är en bra start.»
- Upplägget»
- Inlämningsuppgifterna. Dom förstörde verkligen kursen totalt.»
- Som tidigare nämnt: ta bort en del arbetsmoment och banta ner föreläsningarna (i synnerhet GU-föreläsningarna borde gå bort direkt), för att komma ner i ett poängantal på 3 till 4,5 hp.»
- Att en del av handledarna inte var riktigt insatt i ämnet och att de inte kunde svara på frågor om hur uppgiften ska utföras. Vår handledare fick hela tiden gå iväg och fråga någon annan om hur det skulle vara. Uppgifterna var ibland väldigt otydliga och tentamen är på tok för stor för en så liten kurs. Man skulle kunna allt utantill för att klara den.»
- Föreläsn. om gruppdynamik bör utgå. Mer oseriös föreläsning har jag aldrig varit med om.»
- Skulle vilja se lite mer struktur, att man i högre grad knöt samman allt.»
- Storgruppsövningarna behöver inte vara 4h. Det räcker med 2h. Inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket tid i förhållande till hur mycket vi lärde oss av dom.»
- Utformningen av inlämningsuppgifterna där frågorna och datan till frågorna blir tydligare. Kan vara intressant om diesel ingår i uppgiften för beräkning av utsläpp från drivmedel. Bättre uppföljning på hur grupparbetet fungerar och kompletterande inlämning/duggor för folk som inte bidragit mycket. Det är inte rättvist att båda får godkänt och bonuspoäng om den ena personen inte bidragit till speciellt stor del (läs: inte varit med på någon handledning, skickade in sin del (för att kunna göra sammanställningen) väldigt nära inpå dead-line för uppgiften, inte hört av sig för att se hur det gick på uppgiften och se om något behöver korrigeras. Det som behövde korrigeras var hans uppgifter (vilket jag fick göra).. Trots detta blir han godkänd och får dessutom bonuspoäng??»

16. Övriga kommentarer

- Rent generellt en bra kurs med många positiva inslag. Dock relativt opedagogiskt/spretigt innehåll, skulle gärna ha inslag av övningsuppgifter eller dylikt för att återkoppla till föreläsningarna på ett effektivare sätt än under fördjupningsövningarna.»
- Det är så synd att man totalt misslyckas med att förmedla hur viktigt det är med hållbar utveckling under denna kurs som är så viktigt. Inte någon gång har man lyckats förklara hur våra liv som vilever varje dag påverkar de sociala och ekonomiska rättigheterna för människorna i världen.»
- Tycker inte att man har lärt sig något viktigt på fördjupningsuppgifterna och materialet till dem har varit onödigt. Man kunde istället diskuterat i grupp rent allmänt om hållbar utveckling med "viss" vägledning. Ser inte meningen med det stora innehållet av enhetsanalys och principen av att det skulle vara viktigt. De som läser denna kursen är ingenjörer och är mycket duktiga inom matematik och fysik och kan det här med enheter och uträkningar. Så varför lägga så mycket energi på det när det är slutresultatet man vill åt och skall reflektera om. Därför kan man se över inlämningsuppgifterna också och göra dem mer intressanta och pedagogiska så man fattar budskapet och lär sig det faktiskt kursen handlar om.»
- Boken var ganska överflödig.»
- Notera att bara för att föreläsarna säger att kursen är relevant till D-programmet så betyder det inte att den är det. Den här kursen fick mig att vilja hoppa av.»
- stort plus till handledarna»
- Mer relevanta exempel och saker som hänt i världen och inte bara en massa fakta som radas upp. Exempel gör det mer intressant och lättare att knyta fakta till också, med en mental bild.»
- Jag hoppas verkligen ni läser och tar till er av utärderingen för jag har lagt rätt mycket tid och engagemang på den.»
- Jag tycker inte att du är tillräckligt seriös. Man ska vara seriös.»
- Det är inte bra att föreläsningarna är bara i Juhanaberg och inte i Lindholmen.»
- Hur f** kommer man på idén att kunna hota med att underkänna persone som vägrar lämna in på papper, I EN MILJÖKURS?! Tur att den ligger precis innan sommaren, så har man lite tid på sig att ha ihjäl hjärnan så man slipper minnen från kursen. Som nykterist funderar jag nästan på att supa ner mig tills jag inte minns kursen.»
- En väldigt stor del av kursen har handlat om att klura ut vad ni vill att vi ska göra på de stora inlämningsuppgifterna.»
- Tycker hittills att detta är den sämsta kursen jag har läst på chalmers! Jag skall bli ingenjör, inte miljöpartist..»
- Blev väldigt besviken på denna kursen, har potential till att bli väldigt bra ty ämnet är väsentligt och intressant.»
- Ni dödade det lilla intresse jag hade för hållbar utveckling. Var det syftet med kursen?»
- Tentan var på 60 poäng och 30 var godkänt. Det brukar alltid vara 40% som är godkänt, varför ska denna kursen ha en svårare tenta?»
- Jag har lärt mig saker i kursen, men jag tycker fortfarande att det är lika ointressant och tråkigt som innan.»
-
- Det känns som om många inblandade i kursen från början hade inställningen att studenterna inte gillar kursen och inte kommer jobba om de inte tvingas med t ex hot om att få göra om uppgifter nästa år om de inte lämnas in i tid, eller att fördjupningsövningarna måste vara handskrivna för att minska fusket (varför det nu skulle hjälpa det minsta). Denna inställning kanske delvis är berättigad, men att signalera den så tydligt blir en självuppfyllande profetia och sänker kursens anseende genom att göra kritik och lathet mer legitimt.»
- tack för i år. »
- Den är över nu! Yay!»
- Inför en enklare variant av kursen till samtliga Chalmers program.»
- Mycket besviken på kursen.»
- Alla hatar den här kursen. Bara så ni vet. Den kunde varit bra.»
- En mycket viktig och på många sätt intressant kurs som borde utvärderas för att få ett större intresse hos elever. Administrationen måste fungera bättre och inlämningsuppgifterna borde göras om, ev anpassas så att det finns en möjlighet att lösa dem, lär ut en beräkningsgång och hur dessa problem skall tacklas, det finns ju ingenstans vi kan lära oss det på egen hand. Kursansvarig har verkat oengagerad vid vissa tillfällen vilket varit tråkig( till Stefans försvar skall dock sägas att han varit mycket bra de föreläsningar som han har verkat tycka om, t ex matbrist?) »
- Gör om kursen, HELT. Alternativt gör miljökurs MÖJLIGT istället för OBLIGATORISKT. I min klass fanns det folk som var intresserade, jag tror tyvärr att denna kursen förstörde en del av intresset. Det är sorgligt.»
- Ökad koppling till ämnet datorteknik och mindre reklam för företag»
- Trodde de skulle bli en rolig kurs men de blev den jobbigaste läsperioden hittills, (har läst två år)»
- Väldigt intressant kurs som får eleven att se på utnyttjandet av jordens resurser ur ett helt nytt perspektiv. Samt att man även får en ganska klar bild av hur mänskligheten påvekar jorden och dess ekosystem.»
- Vi lämnade in den andra inlämningsuppgiften i pappersform i inlämningsmapparna. Men handledaren påstod att dom inte var inlämnade. Sånt får inte hända.»


Kursutvärderingssystem från