ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi Bt KFK162 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»9 39%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.91

- Inlämningsuppgifterna och laborationerna är väll det som gjort att man har fått lägga lite exta tid på det hela.» (Cirka 30 timmar)
- Betydligt mer än så...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»21 91%

Genomsnitt: 4.91

- Föreläsningarna och övningar var bra» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 2.8

- Tyckte att årets tenta hade en annorlunda karaktär i jämförelse med de från tidigare år. Borde vara på en jämnare nivå.» (I viss utsträckning)
- Annorlunda tenta jämfört med tidigare år. Områdena var mer ihopblandade i uppgifter än vad de varit innan» (I viss utsträckning)
- Jämfört med tidigare års tentor verkade den tentan vi hade ej behandla samma saker. Det var ingen typtenta utan hade uppgifter man ej hade varit i kontakt med innan.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var subjektivt svår på grund av att den var mycket olik tidigare tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Om jag inte gör utvärderingen nu så blir den aldrig av.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»15 65%

Genomsnitt: 3.6

- föreläsningarna tycker jag inte har gett så mycket, svårt att veta vad som var relevant och vad som var inom parentes. övningarna har varit super bra, lugnt och fint har uppgifterna gåtts igenom med mycket bra förklaringar » (Ganska liten)
- Övningsledarna var mycket bra på att förklara hur man skulle lösa olika problem.» (Ganska stor)
- Björn är duktig på att förklara och simuleringarna är exemplariska.» (Mycket stor)
- Mycket givande föreläsningar och bra övningar.» (Mycket stor)
- Jag tycker att föreläsningarna har varit bra för att skaffa sig övergripande förståelse, och övningarna har på ett givande sätt behandlat relevanta exempel. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.82

- tycket inte att boken hjälper särskilt mycket, byr bok för att ge så lite » (Ganska liten)
- Använde mest boken som referens och uppgiftsbok. Läste inte mycket.» (Ganska liten)
- Tyckte dock att det var lite svårt att veta vilka delar av kurslitteraturen som man skulle lägga fokus på.» (Ganska stor)
- Kursboken har fungerat bra men den var som betydligt mer detaljerad än kursen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»17 73%

Genomsnitt: 3.73

- bra att få alla föreläsnings-power-points utskrivna!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.65

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»21 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 56%
Hög»10 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Inlämningsuppgifterna var bra men tog mycket tid.» (Lagom)
- De båda inlämningsuppgifterna och laborationsrapporterna tog mycket tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 26%
Hög»13 56%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.91

- Jättehög men vi står ju fortfarande upp så för hög kan den ju inte ha varit. Än iaf.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 8%
Gott»14 60%
Mycket gott»7 30%

Genomsnitt: 4.21

- En trevlig och rolig kurs!» (Gott)
- Bra föreläsningar och övningar, men en svår tenta.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledarna, övningslektionerna, inlämningsuppgifterna»
- Föreläsningarna»
- Både Björn och Helene är duktiga lärare. »
- övningsledarna och föreläsaren»
- Föreläsningarna var bra och lärorika, det var också räkneövningarna»
- Räkneövningarna»
- Björn Åkerman. Övningarna. Hetingen Åmand. »
- Systemet med att få föreläsningsanteckningarna utskrivna inför varje föreläsning och att det på räkneövingarna är så att övingsledaren går igenom uppgifter hela övningen (dvs. att man aldrig räknar själv under schemalagd tid)»
- Föreläsningarna var mkt bra och givande.»
- Föreläsningarna med färdiga anteckningar tycker jag är bra, även boken. Inlämningsuppgifterna är bra men lite tidskrävande.»
- övningarnas struktur, »
- Övningsledarna har varit jättebra.»
- Det mesta.»
- Övningarna var oumbärliga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna. Skulle ha varit en till föreläsning/vcekan. Björn hann bara gå igenom grunderna" och det kändes som att det hae behövts mer för att ha förståelse för övningarna.. »
- Mindre labrapporter, 1 per period räcker bra. »
- Björn får gärna hålla mer på tiderna och börja lektionen i tid.»
- om möjligt ta bort vissa bitar, det var väldigt många kapitel att läsa in på så kort tid, det räcker inte heller med en föreläsning och en övning per kapitel.»
- Det blev lite mycket jobb med två inlämningsuppgifter och två labbrapporter»
- Att man inte fick ta med sig boken som man fått alla andra år.»
- vet inte.»
- En tenta som är mer av en typtenta.»
- Jag tycker det borde finnas någon form av räknestuga där man själv räknar och ställer frågor. Nu var det endast övningsledaren som räknade tal, bra det också men borde vara kombination av de två. »
- mer lättförståeliga föreläsningar »
- Jag tycker att det var stor skillnad i svårighet mellan första och andra inlämningsuppgiften. Detta kanske hade kunnat jämnats ut något.»
- Att fler "testtentor" görs. Av alla tentor jag övade på inför tentamen så var det en som inte kunde klassas som "typtentor". Gav fel bild av hur tentan skulle/kunde vara.»

16. Övriga kommentarer

- Labbhandledaren för gas-labben behöver bestämma sig hur hon vill att en labbrapport ska se ut och informera oss innan. Tycker allt för många fick retur för småsaker.»
- Tentan var alldeles för svår i förhållande till de gamla tentor som lagts upp på kurshemsidan som träning inför riktigt tentan. Om man lägger upp gamla tentor så borde svårighetsgraden på dem vara ungefär samma som på den riktiga tentan så man vet ungefär vilken nivå man vara beredd på. De gamla tentorna var både enklare plus att de då fick ha med sig boken chemical principles. Inte okej.»
- Tentan var väldigt annorlunda från det som varit andra år och kom lite som en chock. Det har lagts fokus på samma saker i de sju tentor jag räknat igenom från tidigare år men jag upplevde årets tenta som väldigt annorlunda och ganska svårförståelig.»
- Fortsätt att köra på som det är. Funkar jättebra!»
- Väldigt bra kurs som var intressant. Bra föreläsare och övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från