ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separations- och apparatteknik, KAA095, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»11 24%
Cirka 20 timmar»13 28%
Cirka 25 timmar»11 24%
Cirka 30 timmar»9 20%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.46

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»0 0%
75%»12 26%
100%»32 69%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 45%

Genomsnitt: 2.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 17%
Ja, i hög grad»22 62%
Vet ej/har inte examinerats än»7 20%

Genomsnitt: 3.02


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»22 47%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»10 21%
Ganska liten»19 41%
Ganska stor»15 32%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.19

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»23 50%
Mycket bra»20 43%

Genomsnitt: 3.34


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»17 36%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.47

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»34 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»36 78%
Hög»5 10%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.13

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 47%
Hög»22 47%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.56


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»12 26%
Gott»22 47%
Mycket gott»9 19%

Genomsnitt: 3.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Filtreringskompendiet var tiktigt bra! »
- Krister Ström»
- Krister ström»
- Demoövningar och räknestugor. Det är också väldigt bra när föreläsning - demo - räknestuga om samma separationsmetod kommer i rätt ordning, det underlättar inlärningen.»
- Det mesta.»
- Jätte bra upplägg med föreläsning följt av övning och räknestuga. Duktiga övningsledare. Labarna var roliga och givande. Krister är jätte duktig föreläsare. »
- Upplägget med att ha en föreläsning, en demoövning och en övning för varje del.»
- Laborationerna med LG är givande och roliga. Demoövningarna har varit mycket användbara. Krister Ströms föreläsningar har varit bra. Sammanfattningarna har också varit användbara.»
- Övningsledarna var riktigt bra. »
- Demo- och räkneövningar. De gav mycket hjälp till förståelsen.»
- Duktiga övningsledare!»
- Laborationerna»
- Labbarna var bra, mycket förståelse kom från dem. Tentans upplägg var bra.»
- Kopplingen och ordningen att man gör ett moment i taget med föreläsning, demo och övning. Det gjorde det lättare att få koll på alla moment. Engagerade öveningsledare, bör bevaras!»
- LG laborationerna»
- LG! Övningsledarna var väldigt bra! Demos är väldigt bra! »
- Labbarna var väldigt bra och man lärde sig mycket.»
- Laborationer, ordning på momenten och examinationen var alla bra.»
- Tycker kursen varit bra. Övningsledarna förklarade tydligt hur man skulle räkna och använda diagrammen, mycket bra!»
- Christer Ström, Olle och Niklas är enormt duktiga! Verkligen stjärnor! Har väckt mitt intresse för kemiteknik under denna och föregående kurser.»
- Krister Ström som föreläsare och övningsledarna. »
- LG som labbhandledare!!!!!!!!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lösningsgång till uppgifter i digital form så man kan få hjälp när man pluggar hemma.»
- LIte tydligare vilken utrustning ni tycker är relevant att lära sig för de olika processerna»
- Demotillfällena en fullständig nödvändighet för att hänga med, lägg dem kl10 istället för kl8. Gärna 2 demotillfällen på varje räknedel(ind. l/v, tork., filtr. osv) så det inte stressas så sjukt. Slopa en räknedel, exempelvis luft/vatten eller torkning, stor belastning nog ändå.»
- Räknestugorna för respektive del av kursen var en vecka senare än motsvarande föreläsningar och demövningar, vilket borde ändras. Räknestugan för varje kursmoment borde istället ligga samma vecka som föreläsning och demo för denna.»
- Det var lite tungt med helt nya kunskaper i lv7, när det dessutom inte fanns plats med någon räknestuga efteråt. Det är lite svårt att greppa precis vilka teoretiska kunskaper man förväntas besitta (räkneuppgifterna löser motsvarande fråga för beräkningskunskaper). Kompendier gav en viss ledning, kursboken var inte till så stor hjälp. Tydligare upplysning under föreläsningarna hade inte skadat.»
- Lite mycket teori. Jag tycker att det är onödigt att till exempel kunna tre olika utrustningar för extraktion (tentafråga), eftersom man ändå antingen har nytta av det senare i arbetslivet (och då lär man ändå lära sig det betydligt bättre) eller så har man ingen nytta alls av det. Jag tycker att det är bättre att testa förståelsen än sånt som många råpluggar kvällen tentan innan och redan har glömt. Däremot får man gärna ha en stor teoridel på tentan, men den borde vara baserad på förståelse istället.»
- gunnar är ju inte jätte bra på föreläsningarna. han e så förvirrad och det finns ingen struktur. lärde mig ingenting på hand föreläsningar. det e ju synd. »
- Gunnar skulle kunna använda sig mindre av powerpoint på sina föreläsningar och skriva mer på tavlan.»
- Lennarts föreläsningar håller tyvärr inte måttet. Det är ofta svårt att följa hans föreläsningar som ibland kan sakna röd tråd då han har en tendens att komma in på sidospår. Jag är också skeptisk till hur undervisningen om apparaturen är uppbygd i kursen. Inom vissa områden, framför allt Vätska-vätskaextraktion nämns knappt apparaturen i föreläsningarna. Bokens innhåll på områden anser jag är svårförståligt och det är väldigt svårt att få en tydlig bild av apparaturen. Det blir också en språklig krock eftersom vi inte lär oss några svenska namn på apparaturen.»
- Den teori man behöver kunna skulle kunna presenteras mer och tydligare. Kanske gå igenom en hel exempeltenta. Vettig salsbokning vore också bra, så att alla får plats. Föreläsningarna om Torkning och Filtrering var inte så engagerande. Och så kändes vissa saker otydliga. »
- Motivera varför vi måste lära oss uråldriga metoder för att göra saker som datorer är bättre på. Framförallt iterering. »
- Föreläsningarna om luft/vatten, torkning och filtrering gav ingenting. Föreläsningarna vore mycket mer givande om föreläsaren grundligt går igenom teori och räkneexempel på tavlan istället för att snabbt bläddra igenom en massa powerpoint-bilder och skriva upp några enstaka nyckelord på tavlan.»
- Några av Gunnars föreläsningar hann inte avslutas, och det var svårt att få tag på honom när man hade frågor om det som inte togs upp. Med tanke på hur stor del teoridelen utgör på tentan borde mer undervisningstid läggas på teori, och möjligheterna till att ställa frågor om teorin måste bli bättre.»
- Fler övningsledare till räkneövningarna!! Ibland gick hela timmen ut på att vänta på hjälp.»
- För de som hade övningarna på fredagar blev det för långt emellan föreläsning,demoövning till övningen. »
- Räknestugor borde finnas vid fler tillfällen, ev konsultationer.»
- Fler övningar. »
- Det borde framgå tydligare att man ska lära sig mer saker än vad som tas upp på föreläsningarna. Tänker främst på all apparatur.»
- Det bör påängteras tydligare på föreläsningar att examinationen kommer innehålla teorifrågor om sådant som inte gås igenom på föreläsningar utan måste kan läsas ur boken.»
- mindre uppgifter på tentan, eller mindre tidskrävande uppgifter. »
- Christer Ström bör lägga ut vettiga PowerPoint-slides. Kursen bör heller inte vara någon jävla bibelstudie som den är i nuläget.»
- Ett problem som har varit genomgående för att demoövningar är att uppgifterna som gås igenom är betydligt lättare än uppgifterna vi får räkna själva. Jag förstår inte hur vi ska kunna förstå saker och lista ut saker som vi aldrig ens hört eller sett något som. På demo är det 1+1=2 medan när vi räknar själva är det mer motsvarande att lösa partiella trippelintegraler. Gå igenom de svårare uppgifterna på demoövningarna så man förstår hur man ska tänka kring de olika fallen!»
- I tentamen är det en rätt stor fokus på apparaturen, och jag känner att detta kunde få lite mer utrymme i föreläsningar så man verkligen förstod hur de fungerar. Det blev lite så att de sista 5 minuterna på föreläsning ägnades åt apparaturen (läs: Gunnar Eriksson), vilket är på tok för litet. Tips: Det borde finnas animerade 3D-filmer på youtube där man kan se hur dessa bestar fungerar (?).»
- Gunnars föreläsningar skulle må bra av att skriva lite mer på tavlan, i alla fall när det gäller de delarna som används till räkning. När det sedan är uppräkning av tretton olika sorters torkar så är det bra med power point, men att skriva på tavlan är alltid bra! »
- Det vore fint om föreläsningarna kunde läggas ut på kurshemsidan lite i förväg så att man slipper skriva ut dem med så kort varsel hela tiden.»
- Byt till fyratimmarstenta istället för fem timmar. Det ska bara vara femtimmarstenta i undantagsfall och jag tycker inte att den här kursen är ett undantagsfall. En femtimmarstenta testar uthållighet mer än kunkaper. »

16. Övriga kommentarer

- Rätt härlig kurs faktiskt! Lagom arbetsbelastning!»
- Bra lösningsförslagspärm, men saknades sedimentationslösningar.»
- Ganska stor tenta för en 6hp kurs.»
- Krister Ström gav som alltid jättebra och strukturerade föreläsningar. Han var lätt att få tag på och svarade gärna och bra på frågor. Gunnar Eriksson var väldigt svår att få tag på då man ville fråga något och hans föreläsningar kändes inte så förberedda.»
- Tyckte det var svårt att hitta kursmålen. De står inte med i kurs-PM, fick söka på kursen via "sök i kursutbudet" och kunde då läsa målen i kursplanen som visas där. Vore bra om de fanns på kurshemsidan, där alla studenter kollar.»
- Kolla igenom kursmaterial till nästa år! Mycket behöver uppdateras!»
- En stor del av det som kallades för teori var i själva verket utantill-kunskap av praktisk karaktär, såsom exakt utformning av indunstare eller vilken typ av extraktionsanläggning som var att föredra i en viss situation. Detta är sådant som man kan slå upp på fem minuter om man någon gång i framtiden skulle behöva det och känns inte relevant för min utbildning. Boken (som var totalt onödig även i GKT-kursen) har jag enbart använt till att läsa om hur de olika apparaterna ser ut, något som lika gärna skulle kunna sammanfattas i ett tio sidor tjockt kompendium. »
- Det är konstigt att räkneövningarna ligger en vecka efter föreläsningarna. Jag fick reda på att man ändrat detta till i år då vissa studenter tidigare tyckt att det var för tidigt att börja med räkneövningarna första veckan. Jag tycker det är dåligt, som det är nu var det svårt att komma igång med räkningen och få hjälp med uppgifterna. Att det dessutom inte blev någon räkneövning i sedimentering är ju beklagligt. Att missgynna dem som försöker komma igång direkt, och istället gynna dem som dricker osunda mängder alkohol under nollningen eller av andra anledningar inte vill börja plugga förrän två veckor in i läsperioden, är fel väg att gå enligt mig. »
- Skulle vara bra om man hade räkneövningen samma vecka som man gått igenom det, men det funkar som det är nu också. »
- Mycket bra och välordnad kurs! Kul och bra jobbat! :)»
- Jag upplevde en ganska stor tidsbrist på tentan trots att jag kände att jag kunde svara på frågorna relativt snabbt. »


Kursutvärderingssystem från