ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Funktionskontroll av installationstekniska system, ENM120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-04-01
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»1 20%
Mycket gott»3 60%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Spretigt. Ingen litteratur, endast slides. På tok för låga krav.» (Godkänt)
- perfekt avslutning på kurserna som ingår då man läser installationsteknik» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.4


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. Redogöra för hur olika typer av installationssamordning utförs vid praktisk projektering
2. Redogöra för hur man säkerställer funktionen för tekniska installationer under drift
3. Genomföra mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden med tillhörande feluppskattningar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 100%

Genomsnitt: 4

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men, om målen är dessa, skulle man ju gå mycket djupare i de områdena. Projektarbetet och energieffektiveringsdelen verkar inte passa in i målen?» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det känns lite oklart vad som egentligen ska behandlas i kursen» (I viss utsträckning)
- Se ovan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Ganska givet utan litteratur. Visserligen lärde jag mig ganska mycket av projektarbetet, där man dlvis själv samlade info. Lararen stottade bra vid funderingar kring projektet.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.4

- ingen kurslitteratur finns på det vi gick igenom. men lärarens utdelade material var mycket givande.» (Mycket liten)
- slidesen bättre än inget.» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Inte använt så mycket» (Ganska bra)
- inte särskilt mmycket aktivitet behövdes på kurshemsidan» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»1 20%
Låg»1 20%
Lagom»3 60%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Ställ högre krav. Om inga krav ställs och man har mycket att göra i andra kurser, blir det givetvis så att man "ofrivilligt" prioriterar bort. Man jobbar inte extra i en kurs om man inte hinner med ordinarie jobb i en annan kurs samtidigt.» (För låg)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärare»
- behåll kursen. den ska ju tydligen läggas ner»
- alla ämnen som tas upp bör vara med. Dock mer ingående. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget. den va mkt bra.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- ALLA installationskurser måste bli mer intensiva. Särskilt när man är så få elever / lärare. Då har man ju extremt goda förutsättningar att lära sig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.85

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från