ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Mekanik, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»15 22%
Cirka 20 timmar»20 29%
Cirka 25 timmar»23 33%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.45

- Arbetsbelasningen under läsperioden var extremt hög, Mekanik prioriterades bort.» (Högst 15 timmar)
- Mycket egenarbete » (Cirka 20 timmar)
- Jag förstår inte upplägget i den här kursen då det var 3 föreläsningar och 3 räkneövningar där läraren går igenom på tavlan och endast ett tillfälle att få hjälp, så som räknestugor. Jag tycker att föreläsningarna kunde göras på ett bättre och snabbare sätt och dessutom minska de lärarledda övningarna för att ge mer plats åt räknestugor. Detta hade varit mer givande tycker jag då det är när man räknar själv man lär sig.» (Cirka 25 timmar)
- Betydligt mycket mer» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»3 4%
25%»5 7%
50%»14 20%
75%»24 35%
100%»22 32%

Genomsnitt: 3.83

- 10%. Det var mer givande att läsa i boken än att gå på föreläsningarna.» (0%)
- Förläsningarna gav inget, kan göras mkt bättre och tydligare ! Gå igenom exempel, förklara vilka formler som används!!» (0%)
- Föreläsningarna var för långsamma, föreläsaren spårade ur hela tiden, jag gick endast på 3 föreläsningar.» (25%)
- föreläsningarna gav inte så mycket i början så ja sluta gå och gjorde resten av kursen på egen hand.» (25%)
- Inga föreläsningar, enbart räkneövningar» (50%)
- Jag har gått på alla övningslektioner» (50%)
- Pga bortrest, annars skulle jag nog deltagit mer.» (50%)
- Föreläsningarna har inte varit givande för min del, lite för "flummigt" och ingen struktur. De lärarledda övningarna var ganska bra men räknestugorna klart bäst.» (50%)
- Föreläsningarna var underhållande men rätt innehållslösa. Mindre anekdoter och mer exempelräkning vore bättre!» (75%)
- Vart på de flesta räkneövningar men på rätt få föreläsningar då de inte gav så mycket» (75%)
- Till en början var inte föreläsningarna så innehållsrika.» (75%)
- Det hade nog varit mer värt att ägna större del åt självstudier.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 25%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 36%

Genomsnitt: 2.83

- Varför inte länka till kursmålen här? Det skulle ge vara betydligt enklare för att kunna svara bra på en enkäten!» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»57 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- ...trots att jag inte läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»16 26%
Ja, i hög grad»39 63%
Vet ej/har inte examinerats än»5 8%

Genomsnitt: 2.78

- Tenta uppgifterna var mkt krångligare än basuppgifterna som skulle vara lik tenta frågorna.» (Nej, inte alls)
- Tentan upplevdes som svår jämfört med tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Jag anser att tentan var för komplicerad i jämförelse med de gamla tentor vi fått ut och i förhållande till kvaliteten på föreläsningarna. » (I viss utsträckning)
- Var lite för dålig spridning på frågorna tyckte jag.» (I viss utsträckning)
- Svårt att jämföra tentamen med målen, men jag tycker inte tentamens andra del speglade de uppgifter vi jobbat med i kursen.» (I viss utsträckning)
- Tentamen kunde ha täckt fler områden och lagt mer vikt på de områden som föreläsaren själv hade lagt mycket undervisningstid på.» (I viss utsträckning)
- Tentan kunde ha haft tydligare symboler som tidigare tentor» (Ja, i hög grad)
- Tror jag...» (Ja, i hög grad)
- Lite snabbt, ledigt och i förbifarten nämnde Peter luftmotstånd och hur man räknade på det, vilket fick många att tro att det egentligen inte var ett särskilt väsentligt moment i kursen. Ändå kom det en fråga på tentan som innehöll just luftmotstånd. Det borde vara tydligare vilka mål som Peter fäster störst vikt vid inför examinationen –, vilka kursmål som verkligen är viktiga att kunna. Nu var tydligen luftmotstånd ett sådant, utan att vi visste om det.» (Ja, i hög grad)
- Var sjuk under tentan, mitt tips är att inte äta kebabrullen uppe på den där pizzerian på Gibraltargatan, den med en liten trappa upp. Massiv matförgiftning 2 dagar innan tentamen. Blä.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»14 20%
Ganska liten»18 26%
Ganska stor»31 45%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2.39

- Övningarna det enda man lärde sig på, föreläsningar värdelösa.» (Mycket liten)
- Föreläsaren borde se över sin utlärningstaktik, kanske vissa gillar den men många gjorde det inte. Tvingade elever att svara på frågor, tvingade dom att gå upp o skriva på tavlan. Det tog så himla lång tid... effektivisera!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte bra, föreläsaren tappade ofta fokus och plockade upp sidospår, en kurs som redan var svår att följa med i blev bara ännu svårare på grund av detta. » (Mycket liten)
- Flamsig och otroligt opedagogisk föreläsare!!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna av Peter var värdelösa. Han kommer använder ofta de första 5-10 minuterna av föreläsningarna åt att rigga upp sin dator, sedan försöker han berätta skämt och anekdoter ytterliggare ett par minuter. Vidare baserar han föreläsningen på Peter Folkows(?) föreläsningsanteckningar, vilket inte är dåligt i sig, men Peter Olsson håller inte alltid med Folkow, vilket gör att det står en sak på tavlan och Olsson säger en annan. Han hade gärna fått lägga ner lite tid på att skriva egna föreläsningsanteckningar/OH för att det ska flyta på bättre. Man får ett oseriöst intryck när Peter står och skojar och pratar star-wars under föreläsningen, det känns som om han inte vill vara där egentligen. Stjärnorna i kursen har helt klart övningsledarna varit, de har gjort ett jättebra jobb och att gå på deras övningar har ofta gett mer än att gå på Peters föreläsning.» (Mycket liten)
- Långsamt flöde av fakta under föreläsningar, mycket prat om oväsentligheter. Övningarna svarade sällan på frågorna hur? och varför? utan bestod mest av att skriva upp lösningar rakt och upp och ner på tavlan.» (Mycket liten)
- Övningar har varit bra! » (Ganska liten)
- Mycket skämt och lite tid lagd på förklaringar på hur man ska tänka och exempeltal på föreläsningarna. Räkneövningarna mycket bra.» (Ganska liten)
- Professor Peter försökte göra allting väldigt bra och trevligt, men the best laid schemes of mice and men. Ofta hann han inte med slutet av en föreläsning, hastade bara igenom och sa saker som att "ja, den sliden kan ni ju läsa själva". Han gav inte speciellt många vettiga exempel eller teori. Man undrar efter en lektion vad tiden egentligen gick till för. Överlag fick man tyvärr inte ut jättemycket av föreläsningarna. Hade troligtvis gått precis lika bra om man inte gick dit. Tyvärr, för Peter är en väldigt sympatisk man.» (Ganska liten)
- Undervisningen var väldigt bristfällig. Den var ytlig och saknade djup vid många tillfällen. Det kändes som om föreläsaren inte var förberedd innan undervisningen, vilket gjorde att han missade mycket och hamnade OFTA på sidovägar som inte tillförde något.» (Ganska liten)
- Bra med animationer och demonstrationer gärna mer sånt» (Ganska stor)
- mycket övningarna! » (Ganska stor)
- RÄKNEÖVNINGARNA (Alexejs) har varit nödvändiga! Föreläsningarna har gett mycket lite.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna var mycket bra, konkreta med många bra exempel. Föreläsningarna mindre bra. Lärde mig i princip kursen via räkneövningarna snarare än föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Examinator Peter Olsson kom ofta illa förberedd till föreläsningarna. Jag tycker det är mycket tråkigt att se att en examinator på Chalmers tar så lätt på sin undervisning. "För en hållbar framtid" rimmar illa med att skicka ut studenter med dåliga kunskaper, det blir i längden ohållbart! Ett flertal föreläsningar urartade totalt i någon typ av frågesport där Olsson frågade studenter efter svar. Jag går på att föreläsningar för att ställa frågor och få svar. Emellanåt var det precis tvärt om. Övningsledarna gjorde ett bra jobb och drog mer av lasset genom att göra korta genomgångar på sina timmar. Det var det som gjorde att undervisningen i kursen överhuvudtaget fungerade.» (Ganska stor)
- Mitt svar avser främst räkneövningarna, då övningsledarna gick igenom uppgifter på tavlan. Föreläsningarna tillförde däremot tyvärr sällan mycket. Peter sade egentligen bara det som stod i föreläsningspresentationerna –, han satte inte den kunskapen i ett sammanhang eller gav den djup, utan den blev ofta hängande i luften. Det var först efter räkneövningen som behandlade momenten från respektive föreläsning som vi kunde knyta ihop trådarna och se vilka problem den kunskapen kunde tillämpas för, samt hur. Ofta hamnade vi dessutom på irrelevanta sidospår under föreläsningarna. Förstå mig rätt –, det är kul med föreläsare som kan bjuda på sig själva och komma med spontana, roliga infall lite då och då, och det gjorde ju Peter (han är den vitsigaste professorn hittills) men ibland gjorde han det lite för ofta. Det gjorde att vi kom av oss stup i kvarten och inlärningen blev således lidande. Sammanfattningsvis: jag tycker att föreläsningarna var roliga, men de var inte särskilt lärorika. Peter borde inte skära ned på humorn, men han borde öka pedagogiken och ha mer struktur i sina föreläsningar, en tydligare röd tråd (tänka lite mer: "vart vill jag egentligen komma med resonemanget om, säg, att Mo = derivatan av Lo, vad vill jag påvisa/förklara/bevisa, hur kan detta användas vid problemlösning" osv.) och mer djup ("varför är det såhär", "vad beror detta på", "hur hade det varit om det hade varit såhär istället" osv.).» (Ganska stor)
- övningarnaoch räknestugorna var där man lärde sig saker på. Föreläsninarna var väldigt virriga och läraren hade svårt att fokucera på att lära ut och gled från ämnet hela tiden. Jag tror egentligen att det skulle kunna varit mycket lättare kurs om läraren hade varit peagogiskt och inte bara går igenom formeler utan också hur man använder dem. » (Mycket stor)
- Enbart övningspassen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»9 13%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»33 48%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.76

- Kurslitteraturen är usel. Jag begriper inte varför den boken valts som kurslitteratur för Mekanik.» (Mycket liten)
- Boken saknar lösningsförslag vilket är helt hopplöst. Basuppgifterna var därmed de enda jag kunde räkna.» (Mycket liten)
- Boken var helt obegriplig och föreläsaren talade om allt annat än GRUNDERNA i mekanik. Jag gick bara på föreläsningarna i början och slutet och efter två veckor öppnade jag inte boken. Om inte föreläsaren anstränger sig är det svårt för elevens inlärning. Jag lärde mig mest på räkneövningarna och youtube klipp. » (Mycket liten)
- Är det rimligt att de enda kvinnorna i läroboken vinkar av sin man på kajen med en snusnäsduk eller snurrar piruett på is och slänger med håret? Detta jämfört med de otaliga männen som kör lastbil, buss, hoppar fallskärm, ror, knuffar kossor (?) m.m. Intressant fördelning.» (Ganska liten)
- Uppgifterna i boken var så pass svåra att det underlättat avsevärt om det funnits lösningsförslag att få hjälp utav.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen inte alls. Bäst var föreläsningsanteckningar och basuppgifter på kurshemsidan.» (Ganska stor)
- basuppgifterna på hemsidan hjälpte mycket men uppgifterna i boken var för svåra för den undervisning vi fick.» (Ganska stor)
- Har främst använt mig av de föreläsningsslides som lagts upp på kurshemsidan» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen var inte super men basuppgifterna var bra.» (Ganska stor)
- Jag gillade kursboken, men saknade lösningsförslag som jag tycker ger en bättre förståelse för hur de olika uppgifterna skall lösas.» (Ganska stor)
- Kursboken var bra, men hur kan man skriva en bok med ett sådant knapphändigt facit? Många uppgifter är svåra att lösa och ett bättre facit skulle helt klart förbättra chanserna att lära sig bra metoder för att lösa dem! Stort minus till en annars bra bok.» (Ganska stor)
- Basuppgifterna var till stor hjälp, bättre än kursboken.» (Ganska stor)
- Den är svår att öga igenom, vilket gjorde att lusten att läsa den inte var stor. Dessutom var uppgifterna i kursboken på mycket högre nivå än nivån på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Bra bok !!» (Mycket stor)
- Boken är fantastisk, och Peter Folkows slides ger väldigt mycket.» (Mycket stor)
- Basuppgifterna var jättebra! Man lärde sig mycket med hjälp av dem. Strålande att facit även innehöll resonemang och inte bara det rätta svaret. Resonemangen gav mycket. Även kursboken var förresten bra –, i många fall var den väldigt pedagogisk.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»32 47%
Mycket bra»30 44%

Genomsnitt: 3.33

- Den information som fanns var bra, men den var lite utspridd. Det hade varit skönt att kunna hämta ex. alla uppgifter till Matlab-uppgiften på samma ställe samt att hämta basuppgifter + lösningar i samma mapp i alla fall. Hade de varit i samma dokument hade det varit grymt!» (Ganska dåligt)
- dela ut formelsamlingen direkt ! (jag fick ingen)» (Ganska dåligt)
- Varför använda Ping-Pong? Vilket mervärde anses det ge studenterna? Och om det nu är såsom Peter Olsson påstår, att det är ett krav, hur kommer det sig att det endast är på mekanik-instutionen detta krav finns? Ping-Pong tillför i min mening ingenting. Det är en dålig plattform och det blir inte bättre av att den ligger utanför Studentportalen. All information om studierna bör väl ligga i Studentportalen, varför annars ha den?» (Ganska dåligt)
- Utdelat material var bra och givande.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med hur matabuppiften skulle examineras men det kom ju ut info och var bra» (Ganska bra)
- Det här med att det blev så mycket strul med vilka salar TD skulle vara i under räkneövningarna/-stugorna var osmidigt och jobbigt, men i övrigt fungerade administrationen bra.» (Ganska bra)
- Mycket bra material upplagt i god tid! » (Mycket bra)
- Pingpong fungerade bra. » (Mycket bra)
- bra med pung pong, innan som app till mobilen så man håller bättre koll än på en vanlig kurshemsida » (Mycket bra)
- PingPong fungerar mycket bra, möjligen att gamla duggor etc kom ut lite väl tätt inpå själva duggan. » (Mycket bra)
- Tyckte det blev tydligt och strukturerat med pingpong. Det är smidigt att det finns en app till pingpong så anslag som görs på kurshemsidan ger notifieringar i mobilen. » (Mycket bra)
- Väldigt bra, webbsidan var alltid uppdaterad och där fanns allt man behövde!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»39 58%
Har ej sökt hjälp»5 7%

Genomsnitt: 3.64

- Endast en räknestuga i veckan är alldeles för lite!» (Mycket dåliga)
- Få tillfällen att få hjälp med övningar, för få övningsledare» (Ganska dåliga)
- Svårt att få chans att ställa sina frågor då de var så stressigt med att man nästan alltid hade räkneövning endast» (Ganska dåliga)
- •, Ibland kändes övningsledarna stressade så man vågade inte ställa så många frågor, även fast man hade många sådana på hjärtat. •, Vissa övningsledare kunde stanna hos personer i uppemot 20-30 minuter och hjälpa respektive person med uppgift efter uppgift som han/hon hade problem med. Sedan gick övningsledarna helt enkelt hem när lektionen var slut, trots att vi var flera stycken som hade väntat på hjälp under halva lektionen och till slut alltså inte fick någon hjälp trots allt. •, Peter kunde man i princip bara ställa frågor till efter föreläsningarna och under föreläsningsrasterna, men då var han så överbelamrad med frågor av så många studenter att man själv sällan kom på tur. Men de två gånger som jag faktiskt lyckades ställa en fråga till honom så var han rätt duktig på att svara. •, Alexey var mån om att besvara folks frågor och om han fick en fråga som han inte visste svaret på just då så tog han reda på det till nästa räkneövning/räknestuga. Han var i allmänhet väldigt engagerad som övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Det var ont om tid att ställa frågor. man kunde göra det i rasterna på föreläsningarna och övningarna men då var det många som ville ha hjälp och många som ville redovisa pendeln uppgiften. den fanns ett fåtal räknestugor men man behövde mer hjälp i denna kursen än så. på övningarna gick de igenom för svåra uppgifter eftersom basen som man skulle ha fått på föreläsningen innan fick man aldrig. » (Ganska bra)
- Övningsledarna var guld värda.» (Mycket bra)
- Handledarna var fantastiska! » (Mycket bra)
- Övningsledarna igen, mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 27%
Mycket bra»47 69%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.75

- pendeln uppgiften gav inget. bättre då att lägga mer tid på grunderna i kursen så att man förstår dem.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»39 57%
Hög»21 30%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.41

- För låg för kursens nivå, för hög med tanke på övriga kurser i läsperioden.» (Lagom)
- Svårt att hinna lära sig allt man ville lära sig ordenligt. » (Hög)
- Eftersom föreläsningarna var som de var fick man läsa in mycket själv. Jag vet många som helt struntade i att gå på föreläsningarna då de upplevde dem som onödig tid. » (Hög)
- Uppgifterna var svåra jämfört med föreläsningarna. Detta medförde även att de tog onödligt långt tid att lösa och» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 23%
Hög»39 57%
För hög»13 19%

Genomsnitt: 3.95

- Läste bara en kurs den perioden.» (Lagom)
- Lagom om man bara jobbar med skolarbete. Hög om man vill kunna hinna med annat samtidigt» (Hög)
- För oss på TD var det första gången som vi läste två betygskurser samtidigt.» (Hög)
- S3 med förberedande inför labbar och rapporter efter labbar och hemuppgifter på det och sen en matlabinlämniningsuppgift och mekaniken med basuppgifter och de svåra uppgifterna i boken som man aldrig klarade, en dugga som man behövde plugga på (iof bra för att man lärade sig mycket) matlabb uppgift som var skitsvår och som man hade alldelles för lite kunskap att klara av och sen skriva den i matlabb (när bra ordet matlabb ger en ångest) kan jag bara säga att så stressad som jag varit denna perioden har jag nog aldrig varit i mitt liv och det var inte bara en gång man bröt ihop. Man hade helt enkelt inte tid att inte fatta. » (För hög)
- Många som stressa som galningar» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»12 17%
Godkänt»25 36%
Gott»24 35%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Meknik är ett viktigt ämne och roligare än matematiken då man får tillämpa det på verkliga ting. Jag är positiv till ämnet men kursboken och föreläsaren var under all kritik. Om inte föreläsaren anstränger sig är det svårt för elev att anstränga sig. » (Mycket dåligt)
- Undervisningen var stundtals väldigt oseriös. Jag kunde känna av ett förlöjligande av religiös övertygelse och ibland även studenter. Jag vet att detta inte var gjort med onda avsikter, men jag har själv svårt att uppskatta sådan humor.» (Dåligt)
- Det som drar ner betyget är föreläsaren. ineffektivt, av 1,5h var 0,5h användbar fakta. Resten handlade om att leta efter elever i publiken som vill chansa på ett svar.» (Dåligt)
- Rolig men inte tillräckligt seriös undervisning. Behöver mer struktur och förberedelse. » (Dåligt)
- Föreläsningarna borde verkligen gå att göra bättre.» (Dåligt)
- rätt dåliga föreläsningar och jag fick stora problem när det inte fanns några lösningsförslag. Vet att somliga lärare tycker att det är bra. Men jag tycker det är värdelöst.» (Dåligt)
- Mkt pga föreläsaren» (Dåligt)
- Intressant kurs men dålig föreläsare/examinator.» (Godkänt)
- bra innehåll, boken dock inte så pedagogisk då teorin och uppgifterna gick inte "hand i hand"» (Gott)
- En kul kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsupplägget och Matlaben.»
- Räkneövningarna»
- Senad var riktigt duktig övningsledare på övningarna! Shahab var till god hjälp med matlaben!»
- Övningsledarna»
- Projektuppgiften »
- Övningsledare»
- Basuppgifterna och de upplagda powerpointbilderna på kurshemsidan.»
- Behåll Matlabuppgiften»
- Föreläsaren»
- Räkneövningarna, där lär man sig mest! (Uppmärksamma att räkneövning och räknestuga inte är samma sak)»
- Övningsledarna»
- Övningsledare Alexey väldigt duktig»
- Jättebra med övningar som var uppdelade i räkneövningar och räknestuga!»
- Övningsledarna, Matlab-uppgiften var bra att ha med, men den var kanske en aning för svår då många fick be om väldigt mycket hjälp. »
- Räkneövningarna och räknestugorna var mycket givande!»
- Kursboken är tydlig och lagom invecklad»
- Basuppgifter och dugga. Att tvinga studenterna delta muntligt under förelläsningarna»
- Animationer och demonstrationer mer sånt»
- sköna föreläsaren, man höll sig vaken å aktiv på föreläsningarna, de bra övningsledarna, de va engagerade och brydde sig om att alla förstod»
- räkneövningarna»
- Alexey mycket duktig övningsledare»
- Basuppgifter och handledarnas tillfällen med räknestuga och räkneövningar. Utöka basuppgifterna till flera, men dela in dem i "gör det här så har du förstått grunderna" och "De här uppgifter för ytterligare nötning och träning". »
- Övningsledarna »
- Peter!»
- Labben»
- PPT slidesen från Peter Falcow (stavning?) »
- Examinatorn, upplägget på kursen.»
- Övningsledarna samt MATLAB-upplägget. Det kändes bra att jobba med en och samma uppgift hela tiden i MATLAB, det gjorde att man hade möjlighet att sätta sig in i teorin bakom bättre. Har man många småuppgifter stressar man igenom dem bara för att vara färdiga i tid.»
- Matlab-projektet»
- Kurslitteraturen»
- Kurslitteratur»
- Bra med kombination av powerpointpresentationer och att skriva på tavlan. Räkneövningarna behövdes och var bra.»
- Strukturen på kurshemsidan. Att föreläsningsslides:en läggs ut på kurshemsidan. Räknegenomgångarna är övningsledare räknar övningar på tavlan. »
- Öveningsledarna.»
- Speciellt bra var att det var ROLIGT att gå på föreläsningarna. Tempot var lagom högt med bra förklaringar och stora inslag humor. Även genomgångarna på övningspassen var riktigt bra.»
- Adminisrationen på kurswebbsidan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektuppgiften»
- Föreläsningarnas framförande och tentans representation av kursen.»
- Matlab, borde tidigareläggas»
- Flummiga föreläsningar, inte så väl strukturerat. Inte alltid lätt att hänga med då Peter ofta hoppade mellan powerpoint och tavla mitt i en uppgift.»
- Föreläsningarna. Mer vettigt innehåll och mindre prat om oväsentliga saker. Känns som att man slösar bort sin tid när man går på lektionerna. »
- Börja i vänstra övre hörnet på tavlan och sluta i högre nedre. Hoppa inte upp och ner, dra linjer som skärmar av m.m. Struktur på tavlan! »
- Föreläsningarna. Skriv på tavlan. »
- Det sämsta var det utrymme oväsentligheter fick ta på föreläsningarna, därav gick jag väldigt lite på dem. Exempelvis undrade en elev vad kryssprodukt var på en föreläsning varpå en halvtimme lades på den väldigt grundläggande matematiska operationen. Även att en elev fick i tjugo minuter visa hur han löst ett problem på tavlan, även denna gång på en föreläsning, kändes väldigt onödigt särskilt då han hade en särdeles komplicerad lösningsmetod som endast påminde oss om en del kunskap vi fick under envariabelsmatematiken och inte tillförde något.»
- Mer "räknestugor"»
- Effektivare föreläsningar, fler räknestugor och lägre antal schemalagda timmar.»
- Föreläsarens utlärningsteknik»
- Föreläsarens metoder. Mer tidseffektivt lärande. »
- Inget särskilt.»
- ta bort pendelnuppgiften och ha istället räknestugor på de timmarna så ska ni se att fler klarar kursen »
- Kunde bli förvirrande då föreläsaren ibland mest kritiserade de föreläsningsslides han använde sig av. Hade underlättat om han istället använde sig av slides han gjort själv och såg som riktiga »
- Matlab-uppgiften bör läggas på något lägre nivå, Föreläsningarna bör styras upp, finns det tid över efter föreläsningar bör föreläsaren vara villig att ta exempel på tavlan. »
- Föreläsningarna blev i vissa fall för teroetiska och var svåra att sätta in i ett konkret sammanhang»
- Peter borde inte ha så många, långa "utsvävningar"»
- Mer fokus under föreläsningen från föreläsaren. Tappar spåret ibland»
- Vill ha fler laborationer varför inte en relativt praktisk sådan om rörelsemängdsmoment»
- gör gärna om matlabuppgiften. (man fick ju svaret på föreläsningen)»
- Lösningsförslag»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna hade för lågt tempo, för få exempel och gav inte så mkt. Trevlig föreläsare men inte så pedagogisk»
- Föreläsaren !!»
- Att föreläsaren har slides som han eller hon själv gjort. Inlärningen blir lättare om slidsen följer det som tas upp på föreläsningen vilket det inte gjorts då föreläsaren mest kritiserar slidesen och går inte helt igenom alla bitar. Gå igenom grunder nogrannare för att sedan avancera. Kursboken var helt obegriplig och övningarna gick inte att lösa då de var otydliga. Matematiken var såpass invecklad att större tiden las på repition av matematik och inte inlärning av mekanik. Vissa tal ska absolut vara svårare men då måste det finnas någon sorts ledning, vilket bara fanns på viss tal. I facit vore det bra om svaret hade en enhet!! Det var inte många som fölföljde talen i boken under kursen och basuppgifterna var nästintill otillräckliga. »
- Matlab upplägget»
- Något seriösare föreläsare möjligtvis.. »
- Inget vad jag kan komma på just nu.»
- Föreläsningarna. Undvik powerpoints och om det ska vara powerpoints bör föreläsaren ha gjort dem själv.»
- Bättre pedagogig, mindre tid på oväsentligheter»
- Föreläsaren borde ha bättre koll på sina föreläsningar och framförallt på den powerpoint som han använder sig av.»
- Tempo och kvalitet på föreläsningarna behöver ökas»
- Byt föreläsare/examinator.»
- Behövs lite bättre struktur och utnyttjande av tiden på föreläsningarna, eftersom vi är väldigt stressade och har mycket att göra även i andra kurser.»
- Peter hade stor förmåga att göra föreläsningarna intressanta att lyssna på men det blev många gånger svårt att få en röd tråd i av vad som togs upp på föreläsningarna. Så lite mer struktur och förklaring av detaljer och mindre tid till roliga historier. Kanske klämma in lite konkreta räkneexempel med tydlig problemformulering på föreläsningarna. »
- Annan föreläsare»
- Peter Olsson»
- Både övningar och föreläsningar borde gås över. Mer djupgående förklaringar under övningarna och högre koncentration fakta under föreläsningarna. Inte heller jaga upp studenterna till att lösa uppgifter under föreläsningar.»
- Inget»
- Föreläsaren var ej tillräckligt kompetent, så annan föreläsare vore bra.»
- •, Att bli utpekad att svara på en fråga. Det är någorlunda förståeligt om Peter tyckte att det var ett bra sätt att göra föreläsningarna mer levande och involvera studenterna mer, men jag upplevde det bara som obehagligt och jag tvivlar starkt på att jag var ensam om att känna så. Om folk kan och/eller vill svara så kommer de själva att räcka upp handen. •, Som sagt: behåll glimten i ögat på föreläsningarna men öka pedagogiken, ha mer struktur i föreläsningarna, en tydligare röd tråd och mer djup. •, Svårighetsskillnaden mellan de fem första uppgifterna på tentan och de tre svåra är jättestort. Enormt, verkligen. Samtidigt gick vi aldrig igenom så svåra uppgifter under föreläsningarna eller räkneövningarna, så vi var mycket dåligt förberedda inför dem. Gör de svåra uppgifterna lättare eller förbered studenterna bättre inför dem! •, De svåra uppgifterna väger samtidigt dessutom väldigt tungt vid bedömning av tentan. Detta gör att folk som får höga poäng på den första delen, men som det går sådär för på den andra, bara får en trea. Man kan alltså i nuläget ha full pott på första delen, men har man under fem poäng på den andra så spelar det ingen roll –, man får ändå bara en trea. Det är inte riktigt rättvist, då det finns folk som har de nödvändiga kunskaperna för fyror och femmor men som kanske inte HINNER lösa tillräckligt många av de svåra uppgifterna för att uppnå de betygen. Beviset på att de ändå har kunskap och potential för att nå högre betyg är just att de får höga poäng på den första delen. Då ska detta också synas i bedömningen. Det ska synas att det har gått bra på den första delen och det ska löna sig att göra bra ifrån sig där. Låt därför de svåra uppgifterna väga mindre (dvs. att det exempelvis inte behövs minst fem poäng där för att få en fyra, utan att det behövs, säg, minst tre), eller låt det vara möjligt för studenter som får höga poäng på den första delen (oavsett hur det går på den andra delen) att få åtminstone en fyra. I dagsläget är högre betyg helt beroende av hur det går på den andra delen.»

16. Övriga kommentarer

- Tentan motsvarade inte kursen. De enklare uppgifterna täckte in grunderna bra och var inte svåra, men för omständiga för att vara av enklare karaktär! De svårare uppgifterna krävde rätt kunskaper men liknade varken övningsuppgifter eller gamla tentor, och när man väl sitter på tentan är det för sent att lära sig att tolka annorlunda formulerade/upplagda uppgifter. »
- Peter Olsson verkade definitivt anstränga sig för att göra en bra kurs men om han kunde vara lika hård mot jobbiga elever som ställer för många frågor som alla andra föreläsare och skojade lite mindre hade det varit bättre. Väldigt bra övningsledare var det däremot!»
- Rolig kurs:)»
- Peter är en mycket underhållande och kompetent föreläsare. På föreläsningarna vore det emellertid bra att ha större fokus på det teoretiska i stället på roliga anekdoter (vilka kan vara roliga ibland). Peters engagemang i studenterna är också värd all beundran!»
- Härlig, rolig och engagerad föreläsare. Ibland dock för utsvävande och talade om oväsentligheter vilket kunde bli frustrerande. Var för mån om att föreläsningarna skulle vara upplyftande och roliga istället för att lära oss så mycket som möjligt på kort tid. »
- MatLab uppgiften var överflödig!»
- Det är irriterande när samma två personer konstant tar upp examinatorn/assistenternas tid så ingen annan får hjälp. Det har vart samma veva i alla andra kurser.»
- Kursen har varit lärorik och kul. Peter var en rolig och fick föreläsningarna att bli intressanta. Övningsledarna var bra. Projektuppgiften var rolig men svår att förstå till en början, jag tyckte det var bra att slippa skriva rapport på den.»
- Det var inte jättemycket nytt då jag läste Mekanik i gymnasiet, och det som var nytt var inte så svårt.»
- Kursen hade resulterat i bättre betyg om föreläsaren hade varit bättre. Det var inte förrän Peter Folkovs föreläsning som man insåg hur lite mekanik man egentligen hade lärt sig.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.32
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från