ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik KMB056 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»6 24%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»8 32%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.32

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»5 20%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.64

- Jag föredrar att plugga mer utanför planerad tid.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 41%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 25%

Genomsnitt: 2.37

- Jag har tyvärr aldrig sett sådär jättestor mening med kursmålen, de finns tillgängliga och sådär det vet jag så det är inte informationsbrist, det är bara brist på relevans från min sida.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det är väldigt konstigt att tentamen ger hela betyget även för laborationsdelen!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att tentamen låg i första läsperioden uppskattas visserligen, men det var väldigt mycket att lära in samtidigt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- Väldigt bred kurs så kan inte testa allt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 3.04

- För mycket info per föreläsning. Svårt att hänga med powerpiont.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.56

- Varför är inte Cell-boken kursbok? I den finns allt som tagits upp på föreläsningarna, till skillnad från molekylär-moken, som inte var till någon nytta alls. Kursen är ju appbyggd på cell-boken så varför inte använda den?» (Mycket liten)
- Boken är väldigt tråkig att läsa.» (Ganska liten)
- Måste säga att den boken verkligen inte är en höjdare... Den går för djupt på konstiga detaljer och missar/förklarar dåligt på de större och enligt mig viktigare sammanhangen.» (Ganska liten)
- Bra bok, ok artiklar mycket att läsa» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.32

- Kan vara en bra idé att dela ut hand-outs för föreläsningarna. Det var ju problem att skriva ut.» (Ganska dåligt)
- Vi har fått mycket bra information och så fort det har varit nån ändring eller oklarhet har detta kommit ut snabbt och bra.» (Mycket bra)
- Skulle vara bra om föreläsningarna läggs några dagar innan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»15 60%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.96

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 48%
Hög»12 48%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Lite för mycket att läsa» (Lagom)
- Mycket att läsa in» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 40%
Hög»13 52%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.68


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 36%
Gott»12 48%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.68

- Väldigt intressant» (Godkänt)
- Enzymbiten måste jag tyvärr säga att jag inte tyckte var speciellt bra, den är ganska lik kursboken i det att det var extremt konsigt fokus på hela biten.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var i efterhand lärorikt att skriva labbmanualen, men informationen om den var väldigt luddig och lite för mycket tid fick ängas åt att förstå vad man skulle skriva om»
- Tentamen i Lp 1!»
- Cell-boken.»
- Boken är väldigt bra. Bra läshänvisningar och begreppslista. »
- Joakims föreläsningar och informationstillgången»
- Skriva egen labbhandledning»
- Labmanual skrivandet.»
- enzymteknologin, labrapporten med ngt tydligare instruktioner»
- Tentan låg på en bra nivå»
- Joakim»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Instruktionerna till labbmanualen som ska skrivas måste bli tydligare! Var extremt svårt att veta hur man skulle gå till väga. Även om vi fick ihop en färdig rapport så känns det som att vi skulle haft mer användning av den om vi förstått vad vi gjort...»
- Lite klarare dirktioner»
- Kurs momentet där vi skriver en labbmanual var så dåligt formulerat! Vi visste helt enkelt inte hur vi skulle göra med den. Otydligt vad som förväntades och hur vi skulle gå till väga! Svårt att hitta information och fakta! under ALL kritik!»
- Jag håller inte med om att kursen skulle ha varit för lätt förr. Om man ser det som att denna tenta är på 7.5 poäng (dvs motsvarande en läsperiod) så blir det ganska tungt med enzymavsnittet också.»
- Strunta i Molekylärboken.»
- Bra material på föreläsningarna men det funkar inte så bra att ha en sak på slidsen och prata om något annat, det gäller båda delarna, då blir man förvirrad och kan inte hänga med.»
- Uppgifterna för labmanualen var svåra att tolka. Bättre formulering bör göras. Det var ganska otydligt.»
- Kursboken och enzymavsnittet»
- Mer sammanhållning kursbok/föreläsningar, kanske en nyare bok»
- Enzymkinetik delen.»
- fler föreläsnignar på enzymdelen det blev något mkt information på kort tid om ett väldigt intressant änme.»
- Bättre ingående förklaringar av processerna, och dess delsteg»
- Enzymdelen anser jag att den egentligen är lite malplacerad i kursen. Visst, den berör bioteknik, men den bildar väldigt stor kontrast till övriga delar av kursen, det borde finnas något som mer går att relatera till resten. Vad jag vet är den nyintroducerad i kursen, och eftersom det är väldigt mycket annat att ta in i kursen tycker jag inte att den eller annat behöver ingå.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen (-enzymdelen) var intressant och rolig!»
- Det är jättekonstigt att allt arbete som man lägger ner på labmanual, projekt, labbar m.m inte ger bonuspoäng eller på nåt sätt påverkar betyget. Det känns som att hela nästa läsperiod inte spelar någon roll...»
- Enzymtekniksanteckningarna svårlästa (för litet) Skulle vara bra att ha den här kursen tidigare?»
- Nu när vi har gästföreläsningar är det bra om det finns några extratillfällen, inlagda på schemat från början, om något skulle krångla och en föreläsning behöver flyttas.»
- Tydligare information om introuppgiften till laborationsdelen.»


Kursutvärderingssystem från